Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet het redactionele gedachtegoed van Computable.

Investeer in vakmanschap

22-02-2010 10:13 | Door Christiaan Heidema | Lees meer artikelen over: Middleware, Projectmanagement, Repository, Agile | Er zijn 3 reacties op dit artikel | Dit artikel heeft nog geen cijfer (te weinig beoordelingen) | Permalink
Computable Expert
Christiaan Heidema
ing. Christiaan Heidema

Software Architect

Expert van Computable voor de topics: Development en BPM

Meer

In de loop van de tijd is de rol van ontwikkelaar behoorlijk in ontwikkeling geweest. In elk geval wanneer je het hebt over de verwachtingen en eisen die aan een ontwikkelaar werden gesteld. In de begintijd lag de regie over het te automatiseren deel van het bedrijfsproces bijna volledig bij de ict-afdeling. Door groei in volwassenheid is de regierol in de loop van de tijd door de business overgenomen en acteert ict steeds meer als leverancier. De rol van ontwikkelaar is met deze transitie ook veranderd.

Naast deze rolverschuiving hebben zich in de loop van de tijd ook technologische verschuivingen plaatsgevonden. Zo heeft internet zijn intrede gedaan, worden applicaties met behulp van middleware aan elkaar gekoppeld en is er een groot scala van nieuwe programmeeromgevingen ontstaan.   Deze technologische injecties hebben er toe geleid dat applicatielandschappen van een groot aantal organisaties een veelkleurig geheel zijn geworden, maar daardoor ook erg complex.

Lastige en complexe koppelingen tussen systemen zijn eerder regel dan uitzondering. Inhoudelijke kennis van deze koppelingen, of in feite het ontbreken ervan, vormt een ware bedreiging voor de uivoering van bedrijfsprocessen, vooral het bij aanpassen ervan. Zowel voor de ict-organisaties als de ontwikkelaars individueel liggen op dit terrein een tal van uitdagingen.

Vakmanschap

Om deze uitdagingen het hoofd te kunnen bieden, doet binnen veel organisaties de Enterprise architectuur zijn intrede. Dit is een goede zaak en is een goed startpunt om de continuïteit van het bedrijfsproces te waarborgen. Echter, hier zitten wel een aantal impliciete consequenties aan verbonden. De verwachting ten aanzien van ict zijn niet veranderd: wijzigingen in het bedrijfsproces moeten door ict worden gerealiseerd binnen het applicatielandschap, op een verantwoorde manier, snel, effectief, efficiënt, risicoloos en vooral snel. Dit vraagt om vakbekwame, gepassioneerde en gedreven ontwikkelaars, oftewel: van ontwikkelaars wordt vakmanschap verwacht. Want hoe je het ook wendt of keert, softwareontwikkeling is en blijft maatwerk dat vraagt om gedegen vakmanschap.

Hoewel de verwachtingen ten aanzien van het resultaat van dit vakmanschap niet zijn gewijzigd, heeft een enterprise architectuur wel consequenties voor de invulling van het vakmanschap. Daar waar voorheen het vakmanschap vooral werd ingevuld door gedegen en diepgaande kennis van slechts één systeem, is in de huidige situatie kennis van meerdere systemen noodzakelijk om aan de gestelde verwachtingen te kunnen voldoen. Bedrijfsprocessen zijn immers niet meer te herleiden tot één geautomatiseerde toepassing, maar worden ondersteund door een aantal gekoppelde applicaties.

Bedreigingen

Deze open deur heeft er echter niet toe geleid dat organisaties hun ict-huishouding aanpassen. Nog heel vaak zijn development-afdelingen ingericht op basis van expertise, dus op basis van kennis van een applicatie en/of platform. De kennis van ontwikkelaars blijft zodoende beperkt tot slechts een klein deel van het totale bedrijfsproces. Relaties met andere onderdelen van het gehele landschap zijn niet helder. Verschillende ontwikkelteams werken aan diverse projecten die dezelfde onderdelen raken. De onderlinge afstemming tussen deze teams loopt vaak stroef en leidt tot spraakverwarring. Bovendien zien veel bedrijven zich geconfronteerd met single-point-of-failures, de onmisbare medewerker die als enige veel kennis heeft. Door ziekte, overlijden, pensioen of andere uitstroom, vloeit elementaire kennis de organisatie uit.

Alles met elkaar vormen deze knelpunten een bedreiging voor de beheersbaarheid, continuïteit en de toekomstvastheid van het applicatielandschap als geheel.

Investeren

Het oplossen van deze knelpunten vraagt om een investering in invulling van het vakmanschap van de ontwikkelaars. Een investering die gedaan moet worden door zowel de organisatie als de ontwikkelaar zelf. Er zijn hierbij drie deelgebieden te onderscheiden waarop investeringen noodzakelijk zijn:

1. Soft-skills Afstemming is één van de belangrijkste aspecten binnen softwareontwikkeling. Aangezien applicaties veel en complexe relaties hebben met andere applicaties, zijn ook steeds meer partijen betrokken. Hierdoor wordt afstemming steeds belangrijker en zal dat ook meer inspanning van de ontwikkelaar vragen. Vooral door toepassing van agile-ontwikkelmethodieken zie je steeds meer multidisciplinaire teams ontstaan, waarbij elke discipline zijn eigen belangen, aanpak en jargon kent.

Voor een gedegen afstemming of anticipatie in een multidisciplinair team, moeten ontwikkelaars beschikken over een gezonde dosis communicatieve vaardigheden.

Naast het kunnen samenwerken met andere partijen, zal van een ontwikkelaar ook steeds meer gevraagd worden ten aanzien van documenteren. Kennisbanken, wiki's, document-plaza's en dergelijke worden steeds meer in het leven geroepen om onderling informatie en kennis te delen. Investeren in schriftelijke vaardigheden stelt ontwikkelaars in staat de kwaliteit van deze kennisdocumentatie te verhogen.

2. Kennis Verbreden van kennis is het tweede gebied waarop investeringen noodzakelijk zijn om de genoemde bedreigingen te minimaliseren. Voorheen betekende kennis van een applicatie nagenoeg hetzelfde als kennis van het bedrijfsproces. Door de al beschreven complexiteit van het applicatielandschap is deze vanzelfsprekendheid komen te vervallen. Om bijvoorbeeld goed de consequenties van changes in kaart te kunnen brengen, moeten ontwikkelaars zich op functioneel niveau de structuur van het applicatielandschap eigen maken. Zo moet voor een ontwikkelaar bekend zijn op welk onderdeel van het gehele proces zijn of haar programmatuur betrekking heeft en welke rol deze heeft binnen het gehele proces. Dit maakt het eenvoudiger te beoordelen wat de raakvlakken met andere systemen zijn en kan de afstemming op een adequate manier plaatsvinden.

Naast de functionele kennisopbouw, is ook uitbreiding van de technische skills noodzakelijk. De grote verscheidenheid aan technieken als programmeeromgevingen, -talen en interface-implementaties noopt ontwikkelaars tot het opdoen van kennis van deze technieken. Alleen hierdoor is het mogelijk om gedegen impact analyses uit te kunnen voeren en garant te staan voor een kwalitatief goede oplevering van producten.

3. Tooling De complexiteit is vaak zo groot, dat je er niet aan ontkomt om hulpmiddelen in te zetten voor het technische aspect van softwareontwikkeling. Door het geautomatiseerd scannen van het applicatielandschap kan een volledige enterprise configuration repository aangelegd worden, waarmee onder andere het configuratiebeheer goed vormgegeven kan worden. Daarbij biedt deze repository een schat van informatie op aan de technische koppelingen die tussen de systemen bestaan en zijn de technische impact analyses over het gehele applicatielandschap heen compleet en volledig uit te voeren.

Organisaties die te maken hebben met verschillende ontwikkelteams, doen er goed aan te investeren in collaborationtools. Zaken als projectmanagement, versie- en configuratiebeheer, generieke builds en dergelijke zijn op deze manier gecontroleerd en beheerst in te richten.

Conclusie

Het beheren, onderhouden en uitbreiden van applicaties, is een complexe taak geworden. Het vraagt van ontwikkelaars vakmanschap om deze taak op een kwalitatief goede manier uit te kunnen voeren. Door de verschuiving van de rol van zowel ict als ontwikkelaars individueel, moeten er investeringen gedaan worden om dit vakmanschap in te blijven vullen. Dan is het mogelijk om ook in de toekomst de continuïteit van bedrijfsprocessen te waarborgen.
Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter

Top 10 reagerende bezoekers
      Aantal
reacties
Gemiddelde
waardering
Klik voor meer info 1 1379 6.82
Klik voor meer info 2 1019 6.80
Klik voor meer info 3 1799 6.73
Klik voor meer info 4 2543 6.72
Klik voor meer info 5 1184 6.65
Klik voor meer info 6 876 6.50
Klik voor meer info 7 540 6.50
Klik voor meer info 8 539 6.35
Klik voor meer info 9 1275 6.30
Klik voor meer info 10 1064 6.29