Algemene Voorwaarden Computable.nl en Channelweb.nl


1 Definities

1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de met een beginhoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis (zowel in enkelvoud als in meervoud):

Account Het gratis lidmaatschap op grond waarvan de Geregistreerde toegang krijgt tot de interactieve onderdelen, producten en diensten van Computable.nl en Channelweb.nl.
Content Alle via Computable.nl en Channelweb.nl toegankelijke gegevens en bestanden van de Redactie of de Geregistreerden zoals artikelen, opinies, reacties, advertenties, illustraties, video's en foto's.
Inloggegevens De loginnaam en het wachtwoord die zijn gekoppeld aan het Account.
Geregistreerde De natuurlijke persoon die van Computable een Account heeft ontvangen.
Malware Een virus of enige andere softwareroutine die is bedoeld of ontworpen om toegang te geven tot, of gebruik toe te staan van, een computersysteem door een onbevoegd persoon, of een computersysteem onbruikbaar te maken, te beschadigen of te wissen of het normale gebruik ervan te verstoren of te verslechteren.
Sanctie Een waarschuwing, (tijdelijke) ontzegging of andere sanctie naar aanleiding van een gedraging van de Geregistreerde.
Computable Aanbieder van online en printmedia, eigendom van Marqit.
Computable.nl Het geheel van webpagina's, software, databanken, services en door de Redactie geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam www.computable.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten. Onderdeel van Computable.
Channelweb.nl Het geheel van webpagina's, software, databanken, services en door de Redactie geplaatste Content gekoppeld aan de domeinnaam www.channelweb.nl en aan de subdomeinen en aanverwante domeinen en alle via deze website toegankelijke diensten. Onderdeel van Computable.
Computable/Channelweb Whitepapers De dienst binnen Computable.nl en Channelweb.nl waarmee Geregisteerden gratis items (whitepapers, cases, rapporten, onderzoeken en video's), kunnen downloaden.
Redactie De vaste redactionele medewerkers van Computable.nl en Channelweb.nl.
Marqit De eigenaar van Computable en Channelweb.nl, onderdeel van Jaarbeurs, gevestigd en kantoorhoudende te (2512 BE) Den Haag aan de Stille Veerkade 27, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 24336864.

2 Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Accounts, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen Computable en de Geregistreerde en op ieder gebruik van Computable.nl en en Channelweb.nl door de Geregistreerde.

2.2 Marqit mag deze Algemene Voorwaarden eenzijdig wijzigen. De Geregistreerde wordt geadviseerd om via de reguliere kanalen op Computable.nl de Algemene Voorwaarden regelmatig op wijzigingen na te gaan. Indien de Geregistreerde ook na wijziging van de Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van Computable.nl en/of Channelweb.nl, wordt hij geacht de gewijzigde Algemene Voorwaarden onherroepelijk te aanvaarden.


3 Registratie voor een Account

3.1 Een sitebezoeker kan een Account aanvragen door het online registratieformulier volledig in te vullen en te versturen naar Computable.

3.2 Het Account komt tot stand nadat Computable een wachtwoord en een activatiecode heeft toegestuurd naar het door de sitebezoeker opgegeven e-mailadres waarmee de sitebezoeker zijn Account kan activeren.

3.3 Computable behoudt zich het recht voor een aanvraag voor een Account te weigeren of de Account na registratie weer op te heffen, bijvoorbeeld bij duidelijke aanwijzingen dat het om een fake-account gaat of omdat er een onvolledige of onjuiste naam is opgegeven.

3.4 De Inloggegevens zijn strikt persoonlijk en mogen niet aan derden ter beschikking worden gesteld. de Geregistreerde staat in voor het gebruik dat van zijn Inloggegevens wordt gemaakt, ook al gebeurt dat zonder zijn medeweten.

3.5 De Geregistreerde zal Computable onmiddellijk waarschuwen als hij vermoedt dat zijn Inloggegevens bij een derde bekend zijn of zich anderszins onregelmatigheden voordoen.


4 Gebruiksvoorschriften Website en plaatsen Content

4.1 De Geregistreerde dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van Computable.nl en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door de Redactie mag worden verwacht van een zorgvuldige Geregisteerde.

4.2 In het bijzonder zal de Geregistreerde:

 1. zich houden aan de "netiquette" regels (te vinden op www.ietf.org/rfc/rfc1855.txt);
 2. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die in strijd zijn met wet- of regelgeving, de goede zeden of de openbare orde;
 3. alle op Computable.nl of Channelweb.nl weergegeven of aan hem gerichte voorschriften en aanwijzingen in acht nemen;
 4. geen inbreuk maken op of anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van Marqit of derden;
 5. geen handelingen verrichten of Content plaatsen die overlast veroorzaken voor andere Geregistreerden of bezoekers van Computable.nl;
 6. geen spam, Malware of andere ongewenste berichten verspreiden aan andere Geregistreerden of bezoekers van Computable.nl;
 7. geen Content van Computable.nl, Channelweb.nl of van andere Geregistreerden wijzigen, wissen of onbruikbaar maken;
 8. geen robots, spiders, toepassingen voor het doorzoeken van websites of andere middelen voor het zoeken of indexeren van (delen van) Computable.nl, Channelweb.nl en Content van Geregistreerden gebruiken;
 9. de beveiliging van Computable.nl of Channelweb.nl niet ontwijken of verwijderen;
 10. geen gebruik maken van adblockers of op andere wijze reclame-uitingen weren.

4.3 De Geregistreerde is verantwoordelijk voor de inhoud van alle Content die via zijn Account op Computable.nl of Channelweb.nl wordt geplaatst.

4.4 De Geregistreerde erkent dat de Redactie niet verplicht is om actief Content van Geregistreerden te beheren, te bewerken, voor plaatsing op Computable.nl of Channelweb.nl te controleren of te monitoren. Marqit staat niet in voor de kwaliteit, juistheid of rechtmatigheid van de Content van Geregistreerden.

4.5 Indien de Redactie vaststelt dat bepaalde Content van Geregistreerden niet aan deze Algemene Voorwaarden voldoet, kan de Redactie dit onderzoeken en waar nodig de inhoud of vormgeving van deze Content naar eigen goeddunken wijzigen of verwijderen. De Redactie mag de inhoud of de vormgeving van de Content ook wijzigen om de leesbaarheid of de algemene kwaliteit van Computable.nl of Channelweb.nl te waarborgen. De Redactie zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor het al dan niet uitvoeren van de in dit artikellid genoemde activiteiten.

4.6 De Geregistreerde mag (ter uitsluitende beoordeling van de Redactie) geen Content op Computable.nl of Channelweb.nl plaatsen:

 1. die (seksueel) intimiderend, beledigend, bedreigend, gewelddadig, racistisch, discriminerend of van pornografische aard is of die anderszins naar algemene maatstaven als controversieel moet worden beschouwd;
 2. waarin producten of diensten wordt gepromoot;
 3. die de privacy of persoonlijke levenssfeer van andere Geregistreerden of bezoekers van Computable.nl of Channelweb.nl schendt;
 4. waarin gegevens, foto of afbeelding is opgenomen van een andere persoon zonder diens toestemming;
 5. waarin een overdaad aan taalfouten en/of hoofdletters en/of vraag- en uitroepkens staat.

4.7 Indien de Geregistreerde meent dat een andere Geregistreerde of een bezoeker van Computable.nl of Channelweb.nl handelt in strijd met dit artikel 4, kan hij de Redactie hiervan op de hoogte stellen.


5 Computable/Channelweb Whitepapers

5.1 Geregistreerden hebben de mogelijkheid gratis items te downloaden uit het aanbod van de Computable/Channelweb Whitepapers, mits zij daarvoor de vereiste gegevens hebben ingevuld in hun Account.

5.2 Computable/Channelweb Whitepapers bevat zowel door de Redactie ingebrachte als door derde, al dan niet als onderdeel van een betaalde campagne, aangeboden items.

5.3 Indien een Geregistreerde een item downloadt, heeft Computable het recht bepaalde gegevens uit het Account van de Geregistreerde eenmalig te verstrekken aan de leverancier van het item. Het betreft hier de gegevens: e-mailadres, naam, geslacht, functie, bedrijf, bedrijfsadres, zakelijk telefoonnummer, soort organisatie,carrièreniveau en rol bij aankoopproces.

5.4 De leverancier van het item mag daarna de Geregistreerde via deze gegevens benaderen betreffende het onderwerp van dat item.

6 Sancties

6.1 De Redactie kan een Sanctie opleggen aan de Geregistreerde indien hij in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden.

6.2 Onverminderd enig andere recht van Marqit  op grond van de wet of deze Algemene Voorwaarden, geldt dat indien de Geregistreerde in strijd handelt met artikel 4 en 5 van deze Algemene Voorwaarden, de Redactie gerechtigd is om met onmiddellijke ingang en zonder ingebrekestelling:

 1. door de Geregistreerde geplaatste Content aan te passen of te verwijderen;
 2. de Geregistreerde de toegang tot Computable.nl en/of Channelweb.nl te ontzeggen (al dan niet tijdelijk); en
 3. de Account van de Geregistreerde op te heffen.

6.3 Marqit is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Geregistreerde in verband met een opgelegde Sanctie.


7 Rechten en verplichtingen van Marqit

7.1 Marqit zal zich inspannen om Computable.nl en Channelweb.nl ter beschikking te stellen aan de Geregistreerde. Marqit garandeert niet dat Computable.nl en Channelweb.nl te allen tijde, ononderbroken of volledig beschikbaar zal zijn.

7.2 Marqit behoudt zich het recht voor om:

 1. Computable.nl en/of Channelweb.nl onaangekondigd te blokkeren of deze buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan;
 2. onaangekondigd onderdelen van Computable.nl en/of Channelweb.nl aan te passen, uit te breiden, te schrappen of anderszins te wijzigen.

7.3 Marqit garandeert niet dat Computable.nl of Channelweb.nl vrij is van fouten, gebreken of Malware of dat Computable.nl of Channelweb.nl actueel, compleet of accuraat is.

7.4 Marqit is niet verantwoordelijk voor handelen of nalaten van andere Geregistreerden. De Content van Geregistreerden of andere derden geeft uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende Geregistreerden of derden en Marqit is niet verantwoordelijk voor de inhoud daarvan.

7.5 Bepaalde hyperlinks of ingevoegde afbeeldingen op Computable.nl en Channelweb.nl leiden naar door derden beheerde, externe websites. Marqit is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het functioneren van deze externe websites, noch voor de kwaliteit van eventuele software, producten of diensten die daarop worden aangeboden en aanvaardt daarvoor geen aansprakelijkheid. Het privacybeleid van Computable.nl en Channelweb.nl is niet van toepassing op persoonsgegevens die via deze externe websites worden verzameld.


8 Licentie en intellectuele eigendom

8.1 Met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze Algemene Voorwaarden, behoudt de Geregistreerde in beginsel de auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten op de door hem geplaatste Content.

8.2 Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht en databankrechten, op Computable.nl of Channelweb.nl en de door de Redactie geplaatste Content berusten uitsluitend bij Marqit of haar licentiegevers.

8.3 De Geregistreerde mag de op Computable.nl of Channelweb.nl opgenomen Content raadplegen en daarvan kopieën maken voor uitsluitend eigen persoonlijk gebruik, bijvoorbeeld door deze te printen of op te slaan. Elk ander gebruik van Computable.nl, Channelweb.nl of de Content, bijvoorbeeld het overnemen, reproduceren, distribueren of anderszins openbaar maken van (een deel van) Computable.nl is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Marqit en/of de betreffende Geregistreerde.

8.4 Door het plaatsen van Content op Computable.nl of Channelweb.nl:

 1. verleent de Geregistreerde onherroepelijk toestemming aan Marqit om deze Content zonder vergoeding te publiceren, aan te passen en commercieel te exploiteren via Computable.nl, Channelweb.nl of andere online of print media, gelieerd aan Marqit;
 2. verleent de Geregistreerde toestemming aan andere Geregistreerden en bezoekers van Computable.nl of Channelweb.nl om deze Content te raadplegen en daarvan kopieën te maken voor eigen gebruik;
 3. geeft de Geregistreerde toestemming aan Marqit voor de openbaarmaking van zijn portret, voorzover dit voorkomt in deze Content; en
 4. doet de Geregistreerde, voorzover wettelijk mogelijk, afstand van de op de Content rustende persoonlijkheidsrechten.

8.5 De Geregistreerde garandeert dat hij bevoegd is om voorgaande toestemmingen te verlenen en dat hij eventueel voor publicatie van deze informatie benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen. de Geregistreerde vrijwaart Marqit, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden voor alle schade en kosten ter zake van aanspraken van derden dat het gebruik of de exploitatie van de door de Geregistreerde geplaatste Content inbreuk maakt op (intellectuele) eigendomsrechten van derden of anderszins onrechtmatig is jegens derden.


9 Privacy

9.1 Marqit verwerkt de persoonsgegevens van de Geregistreerde die nodig zijn voor het in stand houden van Computable.nl en Channelweb.nl en het verlenen van diensten aan de Geregistreerde. Marqit heeft haar privacybeleid nader uitgewerkt in het Computable/Channelweb privacybeleid. de Geregistreerde geeft door registratie toestemming voor de verwerking van zijn persoonsgegevens zoals beschreven in het privacybeleid.

9.2 De Geregistreerde staat er voor in dat hij volledig in overeenstemming handelt met alle toepasselijke wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens en ongevraagde communicatie. In het bijzonder staat de Geregistreerde er voor in dat hij de benodigde toestemmingen van derden heeft verkregen om persoonsgegevens van derden op Computable.nl te publiceren.

9.3 Behoudens voorzover expliciet toegestaan op grond van deze Algemene Voorwaarden, mag de Geregistreerde geen persoonsgegevens van andere Geregistreerden verwerken of anderszins gebruiken. Het is de Geregistreerde in het bijzonder niet toegestaan om deze persoonsgegevens van derden (i) te gebruiken voor het overbrengen van ongevraagde communicatie en (ii) al dan niet methodisch of systematisch geordend, te verzamelen.


10 Opheffen Account

10.1 De Geregistreerde kan zijn Account laten opheffen indien hij niet langer van Computable.nl en/of Channelweb.nl gebruik wenst te maken. de Geregistreerde dient dit per e-mail aan de Redactie kenbaar te maken onder opgave van zijn Inloggegevens.

10.2 Door de Geregistreerde geplaatste Content kan bij de opheffing van het Account niet worden verwijderd.

10.3 De Redactie heeft het recht het Account van de Geregistreerde op te heffen indien de Geregistreerde gedurende twaalf (12) maanden geen gebruik heeft gemaakt van zijn Inloggegevens.

10.4 Marqit is niet gehouden tot vergoeding van kosten of schade van de Geregistreerde in verband met het opheffen van een Account op welke reden dan ook.


11 Aansprakelijkheid

11.1 Marqit is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade of kosten van de Geregistreerde of derden, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het gebruik van (delen van) Computable.nl en/of Channelweb.nl, met inbegrip van schade als gevolg van de onjuistheid of onvolledigheid van de Content of als gevolg van Malware, tenzij de betreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Marqit.

11.2 De Geregistreerde die handelt in strijd met zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze Algemene Voorwaarden is aansprakelijk voor alle daaruit voor Marqit voortvloeiende schade.

11.3 De Geregistreerde vrijwaart Marqit, de Redactie en de overige voor haar werkzame derden tegen alle aanspraken van derden terzake van alle schade en kosten op enigerlei wijze ontstaan door het gebruik door de Geregistreerde van Computable.nl of Channelweb.nl, dan wel door het niet nakomen van de Geregistreerde van zijn verplichtingen op grond van deze Algemene Voorwaarden.


12 Overmacht

12.1 Marqit is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan tekortkomingen van door Marqit ingeschakelde derden, alsmede onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.

12.2 Wanneer de overmachtsituatie langer dan zestig (60) dagen heeft geduurd, heeft de Geregistreerde het recht om zijn Account te beëindigen zonder dat Marqit tot restitutie van eventueel betaalde gelden, dan wel tot enige andere vergoeding van kosten of schade is gehouden.


13 Varia

13.1 De Geregistreerde is niet gerechtigd de rechten en verplichtingen uit zijn Account en deze Algemene Voorwaarden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Redactie aan een derde over te dragen. Marqit mag rechten en verplichtingen uit het Account en deze Algemene Voorwaarden overdragen aan derden en zal de Geregistreerde daarvan op de hoogte stellen.

13.2 Indien een of meerdere bepalingen uit deze Algemene Voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In geval van nietigheid van een bepaling van deze Algemene Voorwaarden zullen partijen gebonden zijn door een bepaling van zoveel mogelijk overeenkomstige strekking, welke niet aan nietigheid blootstaat.

13.3 De rechter te Den Haag is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit of samenhangen met het Account of deze Algemene Voorwaarden.

13.4 Op deze Algemene Voorwaarden, alle overeenkomsten, abonnementen en (rechts)handelingen tussen Marqit en de Geregistreerde, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.

13.5 Behalve bovenstaande Algemene Voorwaarden van Computable.nl en Channelweb.nl, zijn op alle commerciële aanbiedingen en transacties met betrekking tot deze site tevens de Algemene Voorwaarden van Marqit van kracht.

Deze Algemene Voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juni 2015.Deel dit artikel via LinkedIn
Deel dit artikel via Facebook
Deel dit artikel via Twitter