Topicpagina, Computable 46 2008

Bankzitten bij crisis is geen optie voor BI

De wereldwijde economische crisis is ook duidelijk voelbaar in de ict-markt. Toch hoeven spelers in de business intelligence-markt zich volgens onze experts geen zorgen te maken. Het bi-werk zal veranderen, maar spelers zullen geen bankzitters worden. Onze experts aan het woord.

In 1998 en in 2002 draaide de Nederlandse economie een stuk minder en bedrijven waren ineens minder bereid om in ict te investeren. Als gevolg waren er veel ‘bankzitters' bij ict-dienstverleners, met ontslaggolven als gevolg. Toch meent expert Robert Mansour, bi-projectmanager bij TopBI, dat spelers in de business intelligence niet op de reservebank terecht zullen komen. "Goede bi helpt een bedrijf om beter inzicht te hebben in de eigen performance en mogelijkheden en daar kun je niet goed zonder. Naar mijn verwachting zal het soort bi-werk in de komende tijd wel veranderen. Beheer en onderhoud van bestaande oplossingen zullen nog werk blijven opleveren, dus het is zaak om je klant loyaal te bedienen. Er is minder geld voor grootschalige nieuwbouw en meer aandacht voor verbetering van bestaande oplossingen. Juist in deze tijden zijn ‘slimme' toepassingen met veel toegevoegde waarde voor de business interessant en is er minder ruimte voor investeringen in architectuur. Meer aandacht voor analyse en de front-end dus."

Jorgen Heizenberg
Principal technology officer bi-domein
Capgemini

"De bi-bestedingen zijn de afgelopen jaren elke keer met zo'n zeven tot tien procent gegroeid. Dit zowel in goede als in slechte tijden. Er is geen reden om aan te nemen dat het dit keer heel anders zal zijn. Zowel bij goed als slecht weer is goede koersinformatie broodnodig. Wel vrees ik dat de grote initiatieven voorlopig even in de kast blijven. Dat betekent dat bi vooral ingezet zal worden om de bestaande dingen beter te doen (operatie) dan dingen anders te doen (strategie)."

Stefan van Duin
Senior manager bi-team
Deloitte Consulting

"Sinds de vorige recessie is (een bepaald type) bi-kennis meer commodity geworden: er zijn meer consultants, veel freelancers en kleine gespecialiseerde spelers. Net als in de vorige recessie zal er ongetwijfeld naar grote spelers en raamcontracten gekeken worden voor beheer, onderhoud en ontwikkeling. Met striktere contracten en prijsdruk tot gevolg en dat kan sommige kleinere spelers wel eens hard raken. Ik zou me in deze situatie vooral bezighouden met de vraag: wat kan ik nú voor mijn businesspartner betekenen? Waar ligt hij nu wakker van en hoe kan ik met business intelligence helpen? Als je daar de goede antwoorden op hebt (ook als kleine speler), dan hoef je je geen zorgen te maken..."

René van Wolferen
Freelance business & information architect
Delta Lloyd

"Juist in minder goede economische tijden zal er de behoefte zijn aan goed en tijdig inzicht in het presteren van organisatieonderdelen. Dus een sterkere focus op operationele bi. Daarnaast zie ik de behoefte om programmatuur/tools te implementeren die beheerinspanningen minder arbeidsintensief maken als middel om kostenreductie te realiseren, maar ook om te kunnen voldoen aan de eisen sneller bedrijfsresultaten op te leveren. Dit als gevolg van fusies en overnames door de kredietcrisis. Daarnaast zullen bedrijven hun arbeidskosten willen reduceren door dure, externe bi-specialisten in vaste dienst aan te nemen. Internen zijn vaak goedkoper dan externen. Mogelijk ontstaat hierdoor wel een trend van centralisatie van bi-activiteiten om de daarbij horende voor- en nadelen. Daarnaast komt er meer tijd vrij om noodzakelijke updates van bijvoorbeeld een DBMS of om noodzakelijke reorganisatie in datamodellen door te voeren om performance winst te realiseren. Het is de uitdaging voor bi-consultants om hun klanten bewust te maken van de mogelijkheden die de bi-techniek hierin biedt, waardoor het inzetten van bi-technologie kan bijdragen tot het reduceren van kosten."

Johan van der Kooij
Business consultant
Inter Access

"Juist in tijden van recessie zal bi een belangrijke rol vervullen. Organisaties worden gedwongen om nog meer naar ‘buiten' te kijken, naar de situatie waarin hun businesspartners/klanten zich bevinden. Zijn deze klanten in een conjunctuurgevoelige markt actief of juist niet, verzamelen we informatie over deze markten om zo nog beter in te spelen op de behoeften van onze klanten? Het zijn allemaal kansen die in deze zware tijden ontstaan. Natuurlijk zullen er zat bedrijven zijn die een dalende omzetverwachting compenseren met het bruut snijden in de kosten. Dus ook ict-/bi-projecten zullen aan de beurt komen."

Bart Reijnders
Senior consultant Business Intelligence
Atos Origin

"Ook in mindere tijden is bi een nuttig hulpmiddel om het rendement van een onderneming te verhogen. Als de winst goed is, kunnen probleemgebieden gecompenseerd worden. In slechte tijden niet en is de noodzaak om deze gebieden te onderzoeken en te verhelpen groter. Doelgericht geïmplementeerde analyse- en performance management software kunnen dit ondersteunen. Het plukken van alleen het laaghangende fruit is dan niet meer voldoende. Ik zie in deze crisis op de iets langere termijn juist in de financiële sector voor bi een nieuwe ‘kans' ontstaan. Bi-consultants hebben bij banken al veel werk verricht om te helpen bij de invoering van Basel II-compliancy. Als de wetgevers besluiten tot maatregelen om een crisis als de huidige te voorkomen, zal daar waarschijnlijk nieuwe regelgeving uit voortkomen. Aan deze regelgeving zal waarschijnlijk met nieuwe bi-gerelateerde projecten voldaan moeten worden."

Frank Harland
Senior bi-consultant
Sogeti

"Per organisatie zal het afhangen of er alleen kansen zijn of dat er ook sprake is van krimp door beperking van bestedingen. Het vreemde van sommige reacties van marktpartijen is dat de besparende effecten van goede bi en datakwaliteit moeten wachten op investeringen, omdat die onderhevig zijn aan conjuncturele druk. Er is mijns inziens een mogelijk voordeel voor (commerciële) open source bi en DQ-tools. Alternatieve businessmodellen zoals OSBI/COSBI (en OSDQ?) zijn typische ontwikkelingen die kans van slagen hebben op het moment dat we heel erg door de buitenwereld beïnvloed worden. Om als bi-consultant niet op de bank te belanden is het handig om in de bagage het effect van menselijke emotie, gedrag en waarden mee te nemen, als factoren om rekening mee te houden, bijvoorbeeld bij het inrichten van een set prestatie-indicatoren."

Mathijs Kreugel
Directeur bi
VLC Projects

"De economische recessie is een pure kans, de sterkste business driver die je je kan bedenken om de bi-markt een nieuwe boost te geven. Komende jaren ontstaat er een maximale focus op kostenreductie en het zoeken naar nieuwe omzetkanalen. Operationele bi, het inzetten van bi in je bedrijfsprocessen, gaat een vlucht nemen. Inzichtelijk maken waar de pijnpunten liggen, inzichtelijk maken waar kosten te besparen zijn en betere keuzes maken. Daarnaast zal er vol gas worden gegeven om nieuwe trends en mogelijkheden te vinden. Ook daar gaat bi het verschil maken. Mijn conclusie voor de bi-markt: laat maar komen die recessie!"

Harm Geerlings
Directeur
KVL Microsoft Business Intelligence

"Verlagen van de tco en verhogen van gebruikersgemak en zelfredzaamheid (al dan niet in combinatie met gedeeltelijke outsourcing van specialistische taken) gaat een belangrijke doelstelling vormen voor organisaties die op dit moment te hoge kosten moeten dragen en teveel afhankelijk zijn van externe partijen. De huidige nerveuze omstandigheden bieden veel kansen aan de bi-specialisten die de creatie van hoge klantwaarde in het vaandel voeren. In combinatie met een resultaatgerichte aanpak en het gezamenlijk nemen van verantwoordelijkheid biedt dat nu unieke groeimogelijkheden. Reken er maar op dat er ook nog veel migratieprojecten gaan volgen die peperdure technologie gaan vervangen zonder concessie te doen aan kwaliteit en continuïteit, of sterker: een stevige optimalisatie door te voeren! Meer bi, minder kosten."

Michael Doves
Consultant en manager bi
DIKW Consulting

"In slechtere economische omstandigheden ligt de vervangingsmarkt altijd bij de vragers en niet bij de aanbieders. Hieruit volgt vanzelf dat een bedrijf meer moeite moet doen om zijn producten of services te slijten aan een beperktere groep klanten. Het spreekt vanzelf dat de marges hierdoor onder druk komen. De besturing van het bedrijf moet dus veel intelligenter om nog steeds rendabel te zijn. Meten is weten. Ja, bi is anticyclisch in een vervangingsmarkt, maar ziet het management van een bedrijf bi wel als kans in barre tijden of eerder als kostenpost? In een nieuwe markt gelden hele andere wetten. Er zijn vaak maar een beperkt aantal aanbieders van het nieuwe product of de nieuwe service. Conjunctuur heeft hier veel minder grip op een nog niet volwassen markt. Voor nieuwe producten en services moet je echter wel creatief zijn. Helaas zie ik nog heel weinig intelligence-systemen die de creativiteit ondersteunen. Wellicht is ‘creative intelligence' een groeimarkt voor bi?"

Eva Pellens-Dohle
Informatieanalist
Rabobank

"In deze tijd merk ik dat er wat secuurder gekeken wordt of een project echt gestart moet worden. Dit vind ik niet slecht. Als je als project goed kunt aantonen wat je meerwaarde is, zal dit geen probleem opleveren. Zo af en toe moet je even goed kijken waar je jouw geld aan uitgeeft. Dit geld voor sommige zowel privé als ook bij bedrijven."

Remco Broekmans
Senior bi-consultant
Centennium

"Juist in tijden van een recessie is het voor bedrijven belangrijk om hun bi-landschap goed op orde te hebben. Mijn mening is dat we juist nu in staat moeten zijn om de business te overtuigen van het nut van goede, juiste en tijdige informatie. De recessie is dus een uitstekende kans om bi vanuit de business op te pakken, waar het thuis hoort. Daarnaast moeten we de business een handje helpen door de toegevoegde waarde van de nu reeds geïmplementeerde systemen eens voluit te gaan benutten. Dit is over het algemeen goedkoper (belangrijk als de inkomsten tegenvallen) dan weer een nieuw systeem neer te zetten."

Jaco Geluk
Financieel directeur
E-mergo

"In de markt zie je al dat de focus komt te liggen op kostenreductie in plaats van omzetvergroting. Dit betekent een interne optimalisatieslag, zowel in het applicatielandschap als in de werkprocessen er omheen. Efficiënter en effectiever gaan werken zal hierbij een veel gehoorde kreet zijn. Bi zal operationeel ingezet gaan worden om dit mogelijk te maken. De markt is dus niet op zoek naar architecten die theoretische perfectie nastreven, maar naar die consultants die slim mee kunnen denken en komen met de oplossing die op korte termijn een gunstig effect heeft op het bedrijfsresultaat. De combinatie van pragmatiek en kwaliteit gaat het weer winnen van het theoretische kader. We zullen getest gaan worden op ons ondernemend vermogen en ons intellect om te komen tot een goede oplossing. Bi in optima forma dus. De omzetgroei binnen de bi-markt zal uiteindelijk groter zijn dan de stijging van het bruto nationaal product."

Marco Bussemaker
Solution manager bi
Getronics

"Dezelfde redenering die voor bi wordt opgezet kan ook voor erp-systemen worden gemaakt. Deze hebben immers ook procesoptimalisatie en kostenreductie tot gevolg. Gegevens die niet of in zeer slechte kwaliteit worden vastgelegd, resulteren in slechte informatie. Dus ik denk niet dat bi anticyclisch is. Ik ben hoopvol over de toekomst. Met het professionaliseren van de ict wordt de business case steeds belangrijker. Daarmee is de toegevoegde waarde van investeringen helder. Het financieren van de oplossingen zal wel problemen kunnen opleveren, maar de noodzaak voor bijvoorbeeld risicomanagement, performance management en stuurinformatie zal ook in mindere tijden blijven bestaan. Wanneer focus op kosten de kans biedt om eindelijk de licentiekosten terug te brengen door te rationaliseren op één bi-platform, dan komen de bi-dienstverleners de recessie wel door."

Ivo van der Heijden
Competence manager bi,
EclipseIT

"Bi draagt rechtstreeks bij aan overleven. Om die reden blijft het investeren in bi altijd interessant. Wel is in een krimpende economie de investeringsruimte kleiner dan in een groeiende economie. Een nieuwe architectuur kan wel onderdeel van de business case zijn om de betrouwbaarheid en de beheerkosten van een bestaande bi-oplossing drastisch te verlagen. De onderbouwing voor een oplossing verandert misschien, maar de noodzaak voor een goede kwalitatieve, onder architectuur ontwikkelde oplossing blijft altijd bestaan. Ongeacht de economische omstandigheden."

Paul van der Linden
Senior managing consultant
IBM

"Bi is uitermate geschikt om aan te duiden waar procesverbeteringen mogelijk zijn, op welke aspecten (klanten, producten) een organisatie met name succesvol is en waar verdere mogelijkheden liggen. Hierbij gaat het niet alleen om kostenbesparing door efficiënter werken, maar ook om omzetverhoging door slimmere activiteiten. Anders gezegd: bi geeft aan hoe je als organisatie succesvol kan blijven, ook in een economische neergang. Het wijst je naar het oog van de storm. Wie er in moeilijke tijden achterkomt dat zijn bi niet op orde is, zal dubbel spijt hebben. Het stormt buiten en de paraplu is kapot. De Pavlov-reactie van organisaties is daarbij ook nog om juist te bezuinigen op bi. Dat lijkt me een zeer ongewenste reactie. Je doodt de gans niet als je op zijn eieren bent aangewezen om de winter door te komen. Tijd voor de bi-verantwoordelijken in organisaties om dit duidelijk te maken."

BI en recessie

Mocht je zelf ook een mening hebben over de kansen van bi in een economische crisis, mail dit dan naar businessintelligence@computable.nl o.v.v. BI en recessie.

Experts gezocht

Computable is bezig om al zijn 25 topics te voorzien van een expertpanel. Voor de komende tijd zijn wij op zoek naar experts op de volgende vakgebieden:

CRM: crm@computable.nl
ERP: erp@computable.nl
Loopbaan: loopbaan@computable.nl
Netwerken: netwerken@computable.nl
Overheid: overheid@computable.nl
Telecom: telecom@computable.nl

Ben jij expert op één van bovengenoemde zes vakgebieden, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar het bijbehorende e-mailadres.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Voor wie denkt dat de recessie de Business Intelligence wereld niet zal raken komt bedrogen uit. Marktkansen? De crisis als oppurtunity! Huh? Helaas is BI4U al het trieste voorbeeld van deze crisis. Om over de vorige crisis (met vele ontslagen) maar te zwijgen. Ik ga hier niet meer woorden aan vuil maken. We moeten niet naief zijn. Echter, hoe dan wel deze storm uit te zitten. In 2009 volgt de 'proof of the pudding'. Allereerst zul je moeten constateren dat als je nog niet begonnen bent met de voorbereiding je nu wel een flinke uitdaging hebt. Kloppen je referenties. Heb je een goede relatie met je eindklant? En is hij of zij tevreden, want een ding kan de klant zich niet permitteren: een misser. Zekerheid staat centraal. De budgetten liggen inmiddels wel vast en als er iets aan verandert is dat nu niet in 'ons' voordeel. Ken je klant, weet wat hem of haar bezighoudt: Wat betekent de crisis voor die onderneming en het bedrijfsmodel? Waar wordt het geld mee verdient? Je hebt dit samen besproken en samen een nieuwe koers uitgestippeld. Wie afwacht zal het niet lang redden. Bankzitten bij BI geen optie? Het is in iedergeval niet mijn keus!

Joost Henskens
Manager BI&DWH

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-11-17T14:27:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.