'Standaardiseer je BI-oplossingen'

Juist in de huidige marktomstandigheden zal het nog belangrijker worden te standaardiseren op één of een beperkt aantal bi-leveranciers, adviseert manager Robert-Paul Eijkenaar van Active Professionals. Het is één van de vele tips die Computable verzamelde onder leden van zijn expertpanel over business intelligence (bi). De top-3 adviezen staan vermeld in de ICT Services Guide 2009.

In de ICT Services Guide 2009 staat per topic een selectie van de belangrijkste expertadviezen. Ook worden per topic rapportcijfers gegeven voor dienstverleners die actief zijn in dat ict-deelgebied. Hiervoor liet Computable onderzoek verrichten onder bijna tweeduizend ict-managers en ambitieuze ict-professionals. Ook werden de respondenten algemene vragen en stellingen voorgelegd. Het onderzoek werd verricht door TNS Nipo.

Bedien de lopende bedrijfsvoering met quick wins

Eén van de meest belangrijke succesfactoren bij het selecteren en implementeren van bi-oplossingen is de aandacht voor quick wins. Bij alle aandacht die wordt besteed aan het toekomstvast en stabiel krijgen van de informatieomgeving, wordt nog wel eens vergeten dat de bedrijfsvoering gewoon doordraait. Het is van groot belang die snel te bedienen met bruikbare informatie en analyse. Daarvoor moet je soms langs de it-architectuur kunnen om snellere doorlooptijden te halen. Je moet in staat zijn dat beheerst te doen. De gerealiseerde quick wins moet je dan uiteraard later alsnog omzetten in stabiele, beheersbare oplossingen. De bi-omgeving (mensen, techniek en processen) moet dit wel goed kunnen ondersteunen.

Stefan van Duin, senior manager information management, Deloitte Consulting

Standaardiseer je BI-oplossingen

Juist in de huidige marktomstandigheden zal het nog belangrijker worden te standaardiseren op één of een beperkt aantal bi-leveranciers. Niet alleen bevordert dit het streven naar een uniforme versie van de waarheid. In deze tijd zal men daarmee het aantal medewerkers dat nodig is om bi-software draaiende te houden, kunnen reduceren. Er is immers slechts kennis nodig van een beperkt aantal softwarepakketten. Bovendien zal de kennis van de overblijvende pakketten toenemen, waardoor bi effectiever kan worden ingezet binnen de organisatie. Op deze wijze kan een kostenreductie alsmede een effectievere organisatie worden bereikt.

Robert-Paul Eijkenaar, business unit manager, Active Professionals

Visualiseer de oplossing voor iedereen vroegtijdig

Keer op keer merk ik bij het implementeren van bi-oplossingen dat het beeld van een "oplossing" nogal kan verschillen bij de aanvrager en degene die de oplossing gaat bieden. Het beste advies is om verwachting te managen en de oplossing te visualiseren zodat beide partijen naar hetzelfde kijken. Dit bijvoorbeeld door middel van simpele schetsen of Excelsheets die de geplande vorm van de oplossing een-op-een weergeven. Dit biedt een versnelde vorm van een iteratief ontwerpproces. Het voorkomt dat de oplossing pas in de prototype fase "tastbaar" wordt voor de aanvrager en dat men dan pas achter het verschil in verwachtingen komt! Door deze slag naar de ontwerpfase te verplaatsen kan (doorloop)tijd en geld worden bespaard.

Bart Reijnders, consultant, Atos Origin

Maak onderscheid tussen normale en operationele BI

Zorg dat de KPI's op strategisch niveau in lijn zijn met de PI's op tactisch en operationeel niveau. En dat de organisatie hier bewust mee omgaat: van een medewerker op de werkvloer omhoog de performance management piramide in. Maak binnen performance management onderscheid tussen ‘normale' BI (tactisch/strategisch niveau) en operationele BI. Business intelligence heeft een specifieke set van technisch/functionele eisen die deels anders is dan voor operationele BI. Bovendien is het publiek verschillend. Gebruik ‘best of breed' technologie, redeneer vanuit de business ten aanzien van prioriteiten, waar zit de grootste pijn danwel opportunity. Selecteer vervolgens technologie die de business het beste helpt. Staar je niet blind op de ‘dashboard beauty contest', zorg dat je applicatie bestaat uit een efficiënte architectuur, die gewoon doet wat het moet doen. Optioneel: gebruik data quality issues niet als argument om niets te doen. Gebruik busines intelligence juist om data quality issues inzichtelijk te maken en vervolgens in de bron te laten verhelpen.

Wietse Bakker, solution architect, BI-Vision

Kies een goede onafhankelijke BI-adviseur

Het beste advies voor een klant is: kies een goede onafhankelijke BI-adviseur! Een adviseur die de spiegel voor de klant durft te houden, vanuit de beleving van de klant kan denken, en de klant een onderhandelingspositie kan geven richting de toolleverancier. ‘U vraagt, wij draaien' is helaas een vaak voorkomend label onder adviseurs en leidt niet tot de beste oplossing voor de klant. De huidige BI-tools zijn prachtig en een keuze op basis van een paar gelikte presentaties alleen, is eerder regel dan uitzondering. Laten we niet vergeten dat de huidige BI-tools technisch vaak voorlopen op de kennis van de gebruikers. Voor het kiezen van een BI-oplossing is het noodzakelijk eerst zaken als organisatie, ambitie, informatiebehoefte en haalbaarheid binnen de organisatie scherp in het vizier te hebben: Bezint, eer ge begint.

Maarten de Lange, manager business intelligence, Furore

Streef naar BI-efficiency

Mijn belangrijkste advies bij het realiseren en beheren van BI-oplossingen is een voortdurend streven naar BI-efficiency. Hogere efficiency is haalbaar door twee dingen te doen. Ten eerste het vermijden en reduceren van overbodige kosten van BI. Met meer zakelijke / minder dogmatische architectuurkeuzes en strikter licentie- en opslagbeheer valt binnen organisaties veel te besparen. Een goede aanpak van BI-kostencalculatie en eventuele doorbelasting maakt vervolgens de gehele organisatie kostenbewust. Ten tweede moeten organisaties zich meer richten op BI-oplossingen met een kwantificeerbare toegevoegde waarde. Te vaak worden nog projecten gedaan waarbij de techniek de hoofdrol speelt. Niet meer doen, voortaan voor elk BI-project een business case schrijven en zorgen dat het meer oplevert dan dat het kost.

Robert Mansour, BI-projectmanager, Top BI

Doe wat de meeste toegevoegde waarde heeft

Het beste advies dat kan worden gegeven bij het selecteren / implementeren / beheren van een BI-oplossing is: datgene doen wat voor de klant de meeste toegevoegde waarde heeft. Deze toegevoegde waarde kan je alleen bereiken door het geheel te bekijken. Het gaat hierbij onder andere over het aansluiten van de BI-strategie op de organisatiestrategie, het organiseren en positioneren van BI-functies in de organisatie en het gebruik maken van een robuuste architectuur. Omdat elke organisatie anders is, de samenhang tussen deze aspecten voor elke organisatie anders is, elke organisatie een andere focus heeft is er niet één algemeen geldend advies te geven.

Remco Broekmans, senior BI-consultant, Centennium

Plaats de gebruiker centraal binnen zijn processen

Het beste advies dat ik kan geven is de gebruiker centraal te plaatsen binnen zijn processen, rekening houdend met het volwassenheidsniveau van het gebruik van informatie. Terwijl de hele BI- wereld tracht dashboards te verkopen afgeleid van een bepaald CPM-model (zoals BSC), zit de gebruiker daar niet op te wachten. De meeste gebruiken namelijk nog steeds Excel als bron van informatie. Door het model te begrijpen, is het makkelijker de gebruiker mee te nemen tijdens zijn/haar leercurve informatie te gebruiken en het gat te dichten. Daarom is het beter is met dynamische, flexibele rapportages te beginnen alvorens de meest fancy grafische weergaves te tonen. Laat staan te beginnen met een zogenaamd strategische model vol KPI's. Michael Schumacher begon zijn carrière toch ook niet meteen in een Formule 1-wagen?

Emiel van Bockel, manager information services, Centraal Boekhuis

Betrekt de eindgebruiker bij de bouw van het project

Een succesvolle BI-implementatie valt en staat met de betrokkenheid van de uiteindelijke gebruiker tijdens de bouwfase van het project. Door kleine deelprojecten snel te realiseren en vroegtijdig gebruikers te betrekken bij het testen van interfaces, data en rapportages, zal commitment verkregen worden. Belangrijk hierbij is dat dit medewerkers van de eindgebruikersorganisatie zijn, en geen medewerkers van de partij die het project realiseert. Ook indien een implementatie wordt gerealiseerd door interne medewerkers, zal de business gebruiker vroegtijdig bij het project betrokken moeten worden. Hierbij is het belangrijk om vooraf duidelijk aan te geven hoeveel tijd er benodigd is, en welke verwachting er is richting de inspanning van deze personen. Ze zullen ook uit hun huidige werkomgeving moeten worden weggehaald tijdens de betrokkenheid bij het project.

Johan van der Kooij, information architect, Inter Access

Standaardiseer op een beperkt aantal BI-leveranciers

Juist in de huidige marktomstandigheden zal het nog belangrijker worden te standaardiseren op één of een beperkt aantal BI-leveranciers. Niet alleen bevordert dit het streven naar een uniforme versie van de waarheid: in deze tijd zal men daarmee het aantal medewerkers dat nodig is om BI-software draaiende te houden, gereduceerd kunnen worden. Er is immers slechts kennis nodig van een beperkt aantal softwarepakketten. Bovendien zal de kennis van de overblijvende pakketten toenemen, waardoor BI effectiever ingezet kan worden binnen de organisatie. Op deze wijze kan een kostenreductie alsmede een effectievere organisatie worden bereikt.

Robert-Paul Eijkenaar, business unit manager performance management, Active Professionals

Haal de stofkam door de toolset en licenties

Menig organisatie vraagt zich in dit tijdsgewricht af 'We hebben de nodige BI-hulpmiddelen, maar halen we daar wel uit wat er potentieel in zit? Doen we onszelf niet te kort? Of hebben we zelfs doublures?' Haal de stofkam eens goed door de aanwezige toolset en licenties. Dikwijls kan daar nog een aardige efficiëntieslag gemaakt worden! Komt de juiste informatie, op het juiste moment, in de juiste vorm, bij de juiste personen? Of toch eigenlijk te veel / te weinig, te laat, etc. Komt de behoeftestelling proactief vanuit de ‘business' tot stand? Of gaapt er toch nog een gat tussen ‘business' en IT? Betere uitnutting is vaak mogelijk door goed naar de informatieve processen te kijken en de zaken gerichter op de ‘business' te organiseren.

Minne van der Sluis, senior business consultant BI, Imtech

Met heel veel geld is heel veel te repareren

Als je miljoenen investeert in de ambities van business intelligence van de organisatie, dan kan resultaat niet uitblijven. Blijft het resultaat wel uit, blijven de processen stroperig, is er veel tijd nodig voor ontwikkeling, etc. dan liggen er kansen voor kostenbesparende maatregelen. Zonder enige concessie aan kwaliteit en betrouwbaarheid zijn er enorme successen te boeken. Ook voor kleinere budgetten is altijd resultaat binnen te halen, in korte tijd tegen voorspelbare investeringen. Een goede BI-implementatie zal snel leiden tot kostenbeheersing en kostenbesparingen. Praat daarom ook altijd met de klanten van de leverancier, maar verlies nooit het zicht op de eigen organisatie en behoeften. Zorg te allen tijde voor realistische verwachtingen en haalbare doelstellingen, garandeer dat ze worden waargemaakt (of overtroffen) en worden behaald (als minimum resultaat).

Harm Geerlings, directeur, KVL Microsoft Business Intelligence

Vertrek vanuit een complete visie op BI

BI-managers hebben drie dingen helder voor ogen. Ten eerste dat investeringen in tools en technologie geen garantie zijn voor succes. Daarnaast dat er geen ruimte meer is voor grote BI-projecten (tijd, geld). En op de derde plaats dat de organisatie juist nu behoefte heeft aan BI om inzicht te verschaffen wat te doen en wat na te laten. Het pad uit dit dilemma bestaat uit het organiseren van BI. Belangrijk hierbij is dat vanuit een complete en duidelijke visie op BI wordt vertrokken. Selecteren, implementeren en beheren zonder zo´n kader blijft een zoektocht zonder kaart en kompas. Samenhang en coördinatie van BI-activiteiten is wat nu vereist is. De tijd van losse point solutions is nu echt voorbij.

Paul van der Linden, senior managing consultant BI/IOD, IBM

BI moet de onderneming proactief sturen

De introductie van BI-oplossingen heeft pas echt zin als vaststaat welke (management-)informatiebehoefte zij ondersteunt en ze daadwerkelijk helpt bij het proactief sturen van de onderneming. Dit begint bij het definiëren van strategie en doelstellingen, een vertaling naar KPI's en het herleiden van de bedrijfsprocessen waarin deze KPI's tot uitdrukking komen. Verder moet er een besef zijn dat informatie achteraf niet afdoende is. Resultaten uitgedrukt in kengetallen en ratio's geven weliswaar de richting die een organisatie opgaat, maar zeggen niets over de feitelijke oorzaken. Complementaire stuurinformatie is nodig om tot gefundeerde acties te komen. Deze informatie verkrijgen bedrijven door kengetallen te relateren aan het actuele procesverloop, zodat er inzicht is in de totstandkoming van de resultaten. Gericht beheersen en verbeteren ligt daarmee in het verschiet.

Ricardo Passchier, business development manager, IDS Scheer

BI is vanaf de start van en voor de Business

Zorg ervoor dat de BI vanaf de start van en voor de Business is, niet van ict. Een prachtige ict-oplossing zal niet werken als die niet gedragen wordt door de mensen die het moeten gebruiken. Open deur misschien, maar is Business Intelligence misschien nog meer valide. Een andere bij Meta data: In het geval van metadata: Less = more. Houd je aan de vuistregel dat metadata de informatie is die je nodig hebt om de gegevens zinvol te kunnen gebruiken. Dus: definities, uitleggen van keuzes, berekeningen, wie legt de informatie vast en waarom, relatie met andere data is veel belangrijker dan kolom x van tabel y, dat laatste is altijd nog wel te achterhalen, de brongegevens en de logica niet altijd!

Tanja Ubert, eigenaar, Ubert ICT

Benader BI procesmatiger

Bedrijven hebben operationele en managementprocessen. Erp-systemen en aanverwante applicaties ondersteunen operationele processen, BI en EPM ondersteunen managementprocessen. Er is niemand die er zelfs maar aan durft te denken een erp-systeem in te voeren zonder diep inzicht in de operationele processen te hebben. Met BI gooien we rapporten en databases over de muur zonder idee te hebben wat gebruikers er mee doen. Mijn belangrijkste advies: benader BI procesmatiger. `

Frank Buytendijk, vice president and fellow enterprise performance management, Oracle

Stuurinformatie kan niet zonder strategische verankering

Doordat een datawarehouse de gegevens geïntegreerd en onderwerpgeöriënteerd aanlevert, is het een ideale bron voor informatie. Een datawarehouse is gereedschap waarmee stuurinformatie efficiënt geproduceerd wordt. Eindgebruikers zullen informatie echter alleen accepteren als deze in hun ogen zinvol is. Focus op en cascadering van de strategie vormen daarom de sleutel voor het vaststellen van stuurinformatie: eerst weten wat je wilt bereiken voor je weet wat je wilt meten. Een gefaseerde invoering van meetinstrumenten is daarmee geboden: begin laagdrempelig met een oplossing voor definiëring van doelen, succesfactoren en indicatoren, eventueel handmatig of door directe import gevoed. Daarmee ontstaat al daadwerkelijke stuurinformatie. Optimaliseer dataverwerking, bijvoorbeeld met een datawarehouse, in tweede instantie zodat geen overbodig werk plaatsvindt doordat ontwerp of definities achteraf gewijzigd moeten worden. Stuurinformatie kan zonder datawarehouse, niet zonder strategische verankering.

Alwin Peppelenbosch, directeur, EFM Software

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Er wordt al ruim 30 jaar aan BI gedaan, weliswaar in verschillende verschijningsvormen. Maak een onderscheid in het Businessgerelateerde deel van een BI project (niet voor niets BUSINESS Intelligence)en de technische uitdaging om de juiste gegevens te ontsluiten en bij elkaar te krijgen en beschikbaar te maken.

Informatie is net als geld. Je kan het op heel veel manieren inzetten, maar het concept van informatie is voor heel veel mensen nog lang niet duidelijk. Met geld kan je dingen kopen, maar dan ben je nog geen professioneel financieel specialist. Echter een financieel specialist is gewend zijn diensten te verkopen en de noodzaak ervan duidelijk te maken bij bedrijven, gewoon omdat hij de business werkelijk snapt en de taal beter spreekt. Een BI specialist nog niet. Het concept van informatie is dus nog lang niet doorgedrongen bij eindgebruikers. Excel spreadsheets vervangen door een fancy BI tool maakt nog geen BI case. Daar is BI eigenlijk niet voor bedoeld als we willen beweren dat het BUSINESS Intelligence is.

Dus: Maak duidelijk wat informatie met de business kan doen en toon het concrete resultaat aan, afgestemd op de bedrijfsdoelstellingen. Gebruik hierbij menselijke taal en beschouw het IT project als een belangrijke voorwaarde.

Typisch dat veel mensen zulke artikelen van computable gebruiken om gratis reclame te maken voor hun eigen toko, zonder iets zinnigs te zeggen.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-07-16T09:26:00.000Z Diederik Toet
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.