Slim beleid creëert goedkoper datawarehouse

Rendabeler omgaan met datavoorziening

Bedrijven krijgen steeds vaker te maken met meer data, waardoor een goede datavoorziening vereist is. Een datawarehouse helpt daarbij, maar is vaak duur in aanschaf. Toch kunnen datawarehouses goedkoper en rendabeler. Onze experts van het topic Business Intelligence leggen uit hoe. Zij zien kansen in een Agile-ontwikkelmethode, Lean BI, koppelingen met erp en meer flexibiliteit door het gebruik van etl-tools.


Frank Buytendijk, chief marketing officer, Be Informed

Terwijl informatiemanagement heterogener van aard wordt, en de wereld van proces en informatie samenvloeien, breekt de volgende fase allang aan. Er is geen goede business case voor een datawarehouse voor managementrapportages alleen, rendabeler en goedkoper maken helpt niet. Een datawarehouse is wel zinvol als data-architectuur voor integrale informatie voor transactieprocessen, en als framework voor masterdata en metadata om de waardeketen aan elkaar te schakelen. Daar zit ‘m de waarde. Goedkoper maken leidt de aandacht af van die waarde. En ja, managementinformatie is een commodity. Laat dat deel dan maar zo goedkoop mogelijk zijn.

Rob Mol, managing consultant BI, Capgemini

Met betere informatie kom je op zich niet veel verder. Het is een middel, maar nooit een zelfstandig doel. Waar kan business intelligence helpen klanten beter te bedienen, processen beter te organiseren of risico's beter te beheersen? Dat zijn de wezenlijke vragen. Informatie uit BI-systemen vormt één van de vele factoren die van invloed is op het nemen van besluiten. De bijdrage van BI daarbij is niet objectief te bepalen. Beter kan je samen verkennen, hoe BI optimaal in te zetten. Managers die met deze verkenning aan de slag gaan, leggen daarmee zelf de basis voor een optimaal rendement. Een BI-adviseur past in deze fase van het proces vooral de rol van katalysator.

Minne van der Sluis, senior business consultant BI, Imtech ICT Performance Solutions

In veel gevallen zal business intelligence (en dus ook vaak de daaronder liggende datawarehouses) zeker beter moeten gaan renderen. Of dat dan meteen goedkoper betekent, valt te bezien; als de business case maar goed staat. BI draagt optimaal bij door zich te richten op de (strategische en tactische) doelstellingen en uitdagingen van een organisatie. Daarnaast is het onontbeerlijk dat het eenvoudig met een veranderde wereld kan meebewegen. Iets wat wordt geschraagd door een scherpe ‘Agile'-aanpak van het ontwikkel- en onderhoudstraject; waarbij kort-cyclische opleveringen mede borgen dat de juiste zaken op het juiste moment en op de juiste wijze worden gerealiseerd.

Sjoerd Janssen, consultant BI, Atos Origin Nederland

Voor kleinere organisaties of individuele afdelingen die niet kunnen profiteren van de schaalgrootte van een enterprise datawarehouse-omgeving zijn er goedkopere alternatieven beschikbaar. Ontwikkelaars of handige gebruikers kunnen hier met sommige data discovery tools een groot deel van de informatiebehoefte afdekken. Wellicht een nog beter alternatief voor deze organisaties zijn software as a service-oplossingen. Leveranciers bieden hierbij een complete BI en datawarehouse- infrastructuur op abonnementsbasis aan. Dat voorkomt een al te grote investering om alles op te zetten en te beheren, en biedt de mogelijkheid om eenvoudig op en af te schalen.

Rob van der Veer, directeur, Serials Solutions Medialab

Datawarehouses zijn vooral duur als ze aangepast moeten worden of soms zelfs opnieuw moeten worden gebouwd omdat ze niet voldoen. Ik heb veel datawarehouses gezien met matige documentatie en een opzet die weinig handvaten biedt voor groei. Ik pleit er daarom voor ze te beschouwen als softwaresystemen met een lange lifecycle in een dynamische omgeving. Daar hoort een bepaalde manier van werken bij: zorgvuldig productmanagement, aandacht voor documentatie, borging van kennis, refactoring, iteratief ontwikkelen, etc. Zo kan het datawarehouse voortdurend aanpasbaar blijven. Met andere woorden: werk Agile met het datawarehouse om toekomstige kosten te drukken.

Edwin Peters, manager business unit solutions, SAS

Enkele jaren geleden was je 'gek' als je geen datawarehouse had. Gegarandeerde gouden bergen lagen in het verschiet. Helaas bleek het rendement vaak laag te zijn. Een groot deel van de investering ging op aan ontwikkeling en beheer. De valkuil voor veel organisaties is dat ze eerst hun datawarehouse optuigen en daarna bepalen wat ze eruit willen halen. Een datawarehouse is geen doel op zich, het is een tool om je (strategische) businessdoelstellingen te realiseren. Een datawarehouse kan rendabeler door één geïntegreerde tool voor data-integratie en business intelligence te gebruiken en deze te integreren in de informatieketen om meer toegevoegde waarde te realiseren.

Ron Wessel, management consultant, Logica

Een datawarehouse is onderdeel van een hele BI-oplossing en het informatievoorzieningproces. Het datawarehouse goedkoper of rendabeler maken hangt af van de toegevoegde waarde die het daarin biedt. Vanuit het principe van Lean BI kan je onderzoeken wat de verspillingen zijn in het proces die de minste waarde toevoegen, het meeste kosten en te elimineren zijn. Bij een datawarehouse kan je bijvoorbeeld kijken of het opgenomen aggregatieniveau wel nodig is voor de informatie die een BI-gebruiker wil hebben. Indien dat niet zo is, zijn verspillingen te vinden in de vorm van dataopslag, etl-procedures, cpu-tijd, doorlooptijd, etc. Haal je verspillingen weg, dan wordt het goedkoper en rendabeler.

Wouter van der Brugghen, pre sales & business development manager, Oracle Business Intelligence

De datawarehouse-wereld is nog best traditioneel. Als een organisatie denkt aan een nieuw financieel systeem zal iedereen zijn wenkbrauwen fronsen als iemand anno 2011 nog oppert zelf zo'n systeem van scratch af aan te bouwen. Waarom opnieuw het wiel gaan uitvinden als er erp-pakketen op de markt zijn? Vervolgens wordt de bouw van de business intelligence-omgeving op deze standaardoplossing vaak wel als een volledig maatwerkproject aangepakt, en dat terwijl er BI-applicaties op de markt zijn die sneller, beter geïntegreerd en met een lagere tco in het verlengde van een erp-applicatie geïmplementeerd kunnen worden.

Tanja Ubert, eigenaar, Ubertconcepts

Het belangrijkst is toch dat eerst het hele gegeven ‘datawarehouse' van z'n mythe wordt ontdaan. Net zoals het uitvinden van de auto ons niet allemaal rijk heeft gemaakt, is ook een datawarehouse geen wonder middel. Je moet er goed over nadenken. Wat is het wel? Het is een data-integratiemiddel, dat speciaal geschikt is om er uit te rapporteren (dus niet om vast te leggen). Duidelijkheid is wat mij betreft regel één om het datawarehouse slimmer in te zetten. Regel twee is wat mij betreft keuzes maken. Zoals bij elk ict-project kan ook een datawarehouse niet alles in één keer. Kies dus goed waarover je wilt rapporteren. Tenslotte regel drie: evalueer, leer van het vorige deel.

Arend Ruizendaal, mede-directeur en consultant, Equals Intelligence

Het toverwoord is flexibiliteit. Het datawarehouse is idealiter bedrijfsbreed, maar moet echter klein opgestart worden. Het is onmogelijk vooraf de uiteindelijke functie te bedenken en de totale architectuur te ontwerpen. Misstappen zijn daarom onvermijdelijk. Kies dus flexibele technieken. Wordt er nog een nieuw datawarehouse zonder datavault gebouwd? Maar ook, prikkelender: vermijdt de huidige etl-tools. Vreemd, dat zouden juist flexibele metadatagestuurde codegeneratoren zijn. De tot de etl-tools veroordeelde techneuten weten wel beter. Deze etl-tools kunnen slechts de weinig voorkomende standaardtransformaties aan. Al het overige werk is zwoegen.

Pieter Rambags, eigenaar, Nippur

Ik durf te stellen dat nog steeds het fenomeen ‘datawarehouse' veel te ambachtelijk wordt opgebouwd. Met ambachtelijk bedoel ik ‘handmatig'. Veel consultants die weken, maanden, jaren nodig hebben om datamodellen te maken en laadprocessen te ontwikkelen. Dit heeft ook consequenties voor foutgevoeligheid, benodigde extra testinspanning en eisen te stellen aan kennisoverdracht in verband met consultantspecifieke aanpassingen. Goed, de tarieven van datawarehouse-consultants zijn dan ook veel lager tegenwoordig, maar veel uren tegen een lagere prijs levert nog steeds een té kostbare investering op die maar zelden met een goede business case kan worden verantwoord.

Kijk in plaats daarvan naar methoden en technieken die in eerste instantie zorgen voor een goed ontwerp van de logische informatiebehoefte, waarbij rekening wordt gehouden met de (on)mogelijkheden van de vraagstelling door onvoldoende zicht van de klant op het overall besturingsmodel en de datakwaliteit. Een iteratief, goed gedocumenteerd, analyseproces waardoor een oplossing in één keer goed ontwikkeld kan worden in plaats van trial-and-error (vaak verward met prototyping). Ten tweede zijn er voldoende hulpmiddelen om belangrijke onderdelen van het datawarehouse of integratieplatform te genereren. Soms zelfs in open source. Er zijn al implementaties bekend van datawarehouses die drie tot vier maal sneller zijn gerealiseerd dan de traditionele benadering. Google maar eens op ‘datawarehouse management en open source'.

Michael Doves, chief knowledge officer, DIKW Consulting

De prijs van datawarehousing zitten hem met name in de manuren die worden besteed voor de ontwikkeling en exploitatie van een datawarehouse. Met name bij grote organisaties zijn de algemene ict-richtlijnen niet bedoeld voor informatieleverende systemen en daardoor omslachtig voor deze systemen. Een specifieke set richtlijnen voor de datawarehousing kan al gauw tot 50 procent kosten besparen. Het rendement van een datawarehouse is ook afhankelijk van de time-to-market van nieuwe en/of bestaande functionaliteit aan de gebruikers. Een groot probleem tijdens ontwikkeling is dat de business requirements bij een datawarehouse-project vooraf nooit helemaal duidelijk zijn, maar dat pas worden gaandeweg het proces van realisatie.

Met deze onduidelijkheid kunnen de meeste afdelingen niet goed omgaan. Door het toepassen van het Agile Manifesto in combinatie met Scrum voor BI kan de time-to-market flink korter worden. (maximale rendementswinst van 50 procent). Uit ervaring kan ik stellen dat de technologiekosten van een datawarehouse geminimaliseerd kunnen worden door het toepassen van een cloud computing-platform. Goedkoper wordt het niet en een bijkomend voordeel is de theoretisch oneindige schaalbaarheid (maximale rendementswinst is wederom 50 procent). Pas een datawarehouse pas toe als je minimaal twee bedrijfssystemen hebt waarover je geïntegreerde informatievoorziening wilt realiseren. Als je slechts één systeem hebt, koop dan de informatie ‘plug-in' die je leverancier ongetwijfeld mee verkoopt.

Gerard Braat, client technical professional, IBM Software Group

Het rendabel en succesvol zijn van een datawarehouse is direct afhankelijk van de kwaliteit en volledigheid van de informatie en het vermogen om aangepast te kunnen worden als gevolg van veranderingen (regels, gebruikers, hoeveelheid brongegevens en applicaties). Tot zover bekende kost. Ik vraag me tegenwoordig steeds meer af of een dergelijk traditioneel datawarehouse in de vorm van een geïntegreerde verzameling bedrijfsgegevens niet achterhaald is, althans voor een deel. Het gaat er uiteindelijk om nieuwe klanten te winnen en bestaande, winstgevende klanten te houden.

Maar kennen we de klant nog wel? Hebben we nog wel een compleet beeld. Is een bedrijf in staat het gedrag van haar klanten op het web (web analytics) en sentiment op blog sites (twittpolls, brand analysis) te combineren met interne gegevens? Kan een bedrijf deze (virtueel) geïntegreerde kennis inzetten om haar klanten real-time de juiste aanbieding of behandeling te geven, afhankelijk van het gedrag van deze klant en 'soortgelijken' maar onafhankelijk van het communicatiekanaal? Het zal de komende jaren steeds moeilijker worden om dit goed te doen met de explosieve opkomst van nieuwe media, kanalen en devices (Facebook, iPads, tablets, smartphones, digital PoS). Het zal onmogelijk worden alle gegevens op tijd naar één locatie te brengen. Een datawarehouse zal nog steeds een cruciale rol spelen in dit proces, maar om het rendabel te maken zal het geïntegreerd moeten kunnen worden met de buitenwereld, liefst virtueel.

Stefan van Duin, director, Deloitte Consulting

Je kunt altijd kijken naar efficiencyaspecten van een datawarehouse (zoals ontwikkel- en beheerkosten, licenties, hardware, etc.), en het kan altijd goedkoper . Maar de kernvraag is of het datawarehouse, en de investeringen die je daarin doet, past bij het ambitieniveau dat je ermee nastreeft. Welke eisen stel je aan datakwaliteit, traceerbaarheid en waarom? Welke toepassingen wil je ondersteunen? Gaat het alleen om verantwoording/transparantie, of wil je met geavanceerde analyse strategisch voordeel bereiken? Dat ligt bij veel bedrijven niet of onvoldoende vast en daardoor worden verkeerde keuzes gemaakt in architectuur, technologie of menskracht. Zo standaardiseren veel bedrijven hun BI op ict-standaarden die voor andere ict-doelen zijn vastgesteld (zoals erp), zonder specifiek naar de BI-ambities te kijken. Ook hebben veel bedrijven verschillende technologieën in huis voor dezelfde toepassing, zonder zich af te vragen of dat efficiënter kan.

Als je geen heldere en gedeelde visie hebt op je BI-functie, is het onmogelijk aan te geven wat het je waard is. Het meten van de toegevoegde waarde van een datawarehouse is enorm moeilijk, omdat het een onlosmakelijke schakel vormt in een keten van aspecten die samen voordeel opleveren. Als je dit niet helder voor ogen hebt, dan is het enige waarop je kunt sturen, de kosten. Je loopt daarmee grote risico's om verkeerde keuzes te maken, op de verkeerde dingen te bezuinigen of kansen te laten liggen.

Jorgen Heizenberg, principal consultant BI, Capgemini Business Information Management

Organisaties zijn constant op zoek naar een verbeterde versie van zichzelf door kosten te verlagen of meer flexibel in te spelen op marktontwikkelingen of klantvragen. Verbeteren kan ook door gebruik te maken van data. De belofte dat het goed inrichten van de intelligence-functie de organisatie beter laat presteren, verklaart de toegenomen interesse in business intelligence en datawarehousing. Geconfronteerd met lagere ict-budgetten gaan organisaties verder snijden in de kosten. Het gevolg is een verschraling van het informatie-aanbod.

De nieuwe economische werkelijkheid vraagt de business zich aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het gevolg is een toegenomen informatievraag. Wat ontstaat is een schijnbare tegenstelling: meer resultaten tegen lagere kosten. Dit leidt tot de vraag, hoe de intelligence-functie te organiseren om meer succes te behalen en kosten te verlagen. Het antwoord is het centraal stellen van informatie in de organisatie als verbindende factor tussen mensen, processen en technologie. Om dat te kunnen moet een organisatie begrijpen hoe zij informatie kan inzetten om waarde te creëren. Dit vereist een strategie met bijbehorend programma. Daarnaast zal zij de BI-competentie op een juiste wijze moeten organiseren om informatievraag en -aanbod op elkaar af te stemmen (bicc). Tenslotte zal bovenstaande ondersteund moeten worden door een meer geïndustrialiseerde manier van BI-ontwikkeling en beheer waar mogelijk offshore.

Robert Mansour, BI-projectmanager, TopBI

BI-efficiency heeft drie doelstellingen: kostenbesparing, focus op rendement en flexibiliteit van oplossingen. Om hier invulling aan te geven kijken we vervolgens naar verbetering van de techniek, organisatie en processen rond BI. Kostenbesparing vinden we deels in de techniek zoals reductie van licenties, platformconsolidatie en virtualisatie. Verder kan procesoptimalisatie kosten besparen, bijvoorbeeld met een handige projectaanpak voor BI. Daarnaast is een efficiënte BI-organisatie nodig, zonder overlap in taken en verantwoordelijkheden. Rendement is simpel, doe gewoon alleen projecten met een positieve business case en waar de interne klant/opdrachtgever om vraagt. Een goede impactanalyse op bedrijfsprocesniveau helpt om deze te formuleren. Veel organisaties stellen helaas geen business case op en doen wat ze leuk of belangrijk vinden.

Flexibiliteit is het belangrijkste streven van BI-efficiency. Veranderende informatiebehoeften vragen om een flexibele BI-oplossing. Herhaaldelijk tegen lage kosten aanpassingen realiseren is een noodzaak. Een handige aanpak hiervoor is het gebruik van een ‘generator', waarbij grote delen van de oplossing niet meer worden gebouwd, maar herhaaldelijk kunnen worden gegenereerd onder behoud van metadata. Gebruik bijvoorbeeld een data vault datawarehouse generator (DVG) in combinatie met een proptotyping ontwikkelmethodiek. Dit leidt tot lagere kosten, snellere realisatie en hogere kwaliteit van BI.

Michel Martens, business unit manager SAP, Ordina

BI wordt vaak gezien als te duur en inflexibel, maar met een integrale visie en het inzetten van de juiste tooling zal het rendement van business intelligence met sprongen vooruit gaan. Nog te vaak wordt de ict-afdeling ingeschakeld voor iedere kleine aanpassing in bijvoorbeeld een eenvoudig rapportje. Deze ‘intelligentie' moet bij de gebruikers liggen. Nieuwe releases maken dit mogelijk en de gebruiker is zelf snel in staat is zijn informatie boven tafel te krijgen.

Joost Henskens, directeur, Kadenza

Een datawarehouse kan zeker rendabeler. Door dichter op de dagelijkse werkprocessen van organisaties te opereren en regelmatig gesprekken te voeren met de business over welke bijdrage de verbeterde informatie aan het besluitvormingsproces moet leveren, wordt de ontwikkeling van een datawarehouse veel effectiever aangepakt. Scrum BI biedt het raamwerk voor een dergelijke aanpak. Een aanpak die zich terugbetaalt door beter resultaat; een rendabel datawarehouse dus.

Ron van der Kleij, directeur en mede-eigenaar, KVL Inspiratie Technologie

Vooral een resultaatgerichte en gefaseerde aanpak, waarbij binnen enkele weken resultaat kan worden gegarandeerd, levert de organisatie direct toegevoegde waarde. Gemaakte kosten worden hiermee snel terugverdiend en erkend binnen de organisatie. Door het beperken van maatwerk tot alleen de bedrijfsspecifieke onderdelen kan het ontwikkeltraject van een datawarehouse drastisch worden beperkt, waardoor sneller resultaat kan worden geboekt met een hogere toegevoegde waarde voor de organisatie.

Een datawarehouse kan slimmer worden ingezet door klein te beginnen, maar dan wel binnen een grootse visie. Met een toekomstvaste architectuur en een effectieve methodiek kan snel resultaat worden geboekt met maximale toegevoegde waarde voor de organisatie. Door ervoor te zorgen dat de architectuur is voorbereid op het eenvoudig kunnen uitbreiden en makkelijk onderhouden van het datawarehouse, ook bij toename van gebruikers en sterke groei van gegevens, kan het goedkoper worden ingezet. De grootte in aantal medewerkers maakt niet uit, maar wel de informatiebehoefte of bijvoorbeeld verwerking van hoeveelheid gegevens tot informatie. Het kantelpunt ligt bij de definitie van wat het datawarehouse moet gaan opleveren versus wat de kosten er van zijn. Als er 300.000 euro bespaard kan worden met effectieve inzet van technologie en middelen, is de business case snel rond.

Roland Haeve, principal consultant/thought leader, Atos Origin

Een goedkoper en rendabeler datawarehouse is zeker mogelijk door met neme te kijken naar de verschillende aspecten. Ten eerste hoeveel ‘dubbel' informatieaanbod er is. Dit komt meestal door historische vervuiling door aanhaking meerdere databases/applicaties en daardoor aanleverbronnen van soortgelijke dat). Ook is een datawarehouse zeker niet alleen het fysieke (als het al fysiek is) datawarehouse (lees database) zelf, maar juist de gehele keten die daar toe leidt. Reduceer de complexiteit van de keten. Ga naar eenduidigere structuren toe die het datawarehouse uiteindelijk (aan)vult. Rendement hiervan is betere beheersing, beheersbaarheid en onderhoudbaarheid waardoor kostenreductie gerealiseerd wordt.

Haal ook eventuele handmatige aspecten eruit en ga naar meer robuuste, volledig automatische processen. Rendement is dat mensuren (op termijn) duurder zijn. Uiteraard is er wel eerst een investering nodig. Tevens bevat een datawarehouse vaak veel meer data dan in de praktijk nodig. Controleer het gebruik en bruikbaarheid van de data en haal eventuele facts en dimensies eruit. Rendement is kleiner datawarehouse en minder data aanvoer. Een ander aspect is dat de grootte van een organisatie mijns inziens nooit een reden is om wel/niet te gaan voor een datawarehouse-oplossing. Dit dient gebaseerd te zijn op een valide business cases. Dus de kosten vs. de baten (zowel kwalitatief als kwantitatief) dienen leidend te zijn. Tot slot dienen datawarehouses zeker rendabeler te worden, dit ligt met name in de kwaliteit van de data die in een datawarehouse wordt opgeslagen. Dit kost wel geld om goed te doen, echter alle hersteltijd daarna en gebruik van het datawarehouse wordt daardoor significant verbeterd. Het rendement kan in alle gevallen, wat vele juist denken van niet, berekend worden.

Harm Geerlings, directeur, KVL Microsoft BI

Op basis van snelle en resultaatgerichte projecten kan een datawarehouse gefaseerd en tegen lage kosten worden gebouwd. Sleutelwoorden zijn schaalbaarheid en het voorkomen van desinvesteringen. Tegenover de traditionele aanpak kan een datawarehouse tot wel 80 procent sneller worden geïmplementeerd, met minstens 200 procent meer resultaat. Het rendement is dus hoog en het is belangrijk om dit zichtbaar te maken.

Als een datawarehouse aansluit op de bedrijfsprocessen en informatiebehoeften vanuit deze bedrijfsprocessen dan biedt het kansen om tot geheel nieuwe bedrijfsinzichten te komen. Waar het om gaat is vanuit een breed bedrijfsperspectief en vanuit alle data die beschikbaar is te denken. Tegelijkertijd is het dan essentieel klein te beginnen en snel resultaat te leveren met een hoge bedrijfswaarde. Het is een kwestie van de juiste strategie, doelstellingen en verwachtingen uitzetten. Een slim datawarehouse biedt service aan de business met de juiste inzichten en ontlast de business users in de behoefte veel tijd te verliezen aan zelf gefabriceerde stuurinformatie. Ik ontvang vragen van risk managers en cfo's die wekenlang druk zijn met hun eigen rapporten; die willen hun rapportage(s) met één druk op de knop in een uur tijd op hun bureau hebben liggen. En dat kan ook.

Een datawareshouse vraagt om investeringen, maar hoeft zeker niet duur te zijn. De informatievoorziening is een bedrijfsproces, echter projecten die lang duren en zonder resultaat blijven of steeds voor dezelfde resultaten grote inspanningen en investeringen vereisen, zijn verdacht. Ik heb wel eens horen uitspreken dat de informatievoorziening in een organisatie zou moeten worden betaald door de ‘visie van het topmanagement', naar mijn mening kan je dat alleen zeggen als je voor een multinational werkt met een miljoenenbudget. Voor 80 procent van de bedrijven in Nederland is zo'n uitspraak aperte onzin, en ik weet zeker dat geen enkele topman of -vrouw wil investeren in zaken die niets opleveren. Op basis van een goed datawarehouse gaan de kosten voor de baten uit, uit de resultaten van een datawarehouse is het mogelijk het budget te creëren voor volgende stappen. Sstap voor stap zijn zo blijvende opbrengsten voor de organisatie te leveren.

De grootte van de organisatie zegt in principe niets, het gaat met name om de aard en omvang van de informatiebehoeften. Ook in kleine organisatie kan een grote informatiebehoefte liggen die een datawarehouse noodzakelijk maakt. Het kantelpunt is beter te definiëren op basis van het aantal rapportages binnen het bedrijf en het aantal uren dat wordt besteed om deze rapportages aan de organisatie te leveren. Een criterium kan ook zijn: wat zijn de kosten van foute informatie die door de organisatie heen gaat? Een datawarehouse waar miljoenen in worden gepompt is geen garantie voor resultaat of rendement, maar veel geld maakt het wel waarschijnlijk dat er (ooit) iets uitkomt. Rendement is dan veelal niet meer inzichtelijk en twijfelachtig. Het is echter niet noodzakelijk om jaarlijks miljoenen uit te geven en vaak ook niet mogelijk. Tegenwoordig zijn er al oplossingen aan te bieden voor bedragen tussen de 25.000 en 100.000 euro, inclusief software en consultancy. Uiteraard dien je dan ook rekening te houden met onderhoud, maar dat kan op basis van eigen beheer en kennisborging ook beperkt blijven. Waar voor de ene organisatie geldt dat 25.000 euro een grote kostenpost is, kan 100.000 euro voor een andere organisatie ogenschijnlijk niets op de begroting zijn. Waar het dan ook om gaat is of het beter kan aansluiten op de organisatiebehoeften en bedrijfsstrategie; en ook of het kostenefficiënter kan en effectiever en met een hoger rendement. Het antwoord op die vragen is bijna altijd ‘ja'. Veel informatievoorzieningen in zowel grote als kleine bedrijven zijn keiharde cashburners en leveren daarbij summiere toegevoegde waarde aan de bedrijfsdoelstellingen.

Experts gezocht

Computable heeft op al zijn 26 topics een expertpanel. Wij zoeken echter altijd meer experts, op al onze topics, maar voor de komende tijd zoeken wij specifiek naar experts voor de topics Security, Netwerken, Outsourcing, eHRM en ECM.

Ben jij expert op een van deze vakgebieden of een ander Computable-topic en wil je als vraagbaak van de redactie dienen, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar experts@computable.nl.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-03-16T15:32:00.000Z Sander Hulsman


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.