'Groene ICT is meer dan een imago-ding'

De winst van Green IT

Al enige tijd is Green IT ‘hot', maar waar staat het op dit moment eigenlijk in de Nederlandse ict-markt? Als modewoord lijkt Green IT wel zijn langste tijd gehad te hebben, maar dat wil niet zeggen dat er niks meer mee gebeurt. Sterker zelfs, Green IT wordt tegenwoordig ingezet om geld mee te verdienen. Hoe? Dat leggen onze experts van de topics Maatschappij en Infrastructuur uit.

Paul Snoep, consultant, Yaworks.nl

Green IT kom je tegen in sommige datacenters. Door beter te koelen (koude luchtstroom wordt met deuren, daken en blindpanels gescheiden van warme luchtafvoer) kan de koelcapaciteit verminderen. Immers, apparatuur moet gekoeld worden, niet de hele ruimte. Ook kun je bij sommige netwerkcomponenten stroomverbruik verminderen door afschakelen van poorten of uitschakelen van processen. Die mogelijkheid kost wel geld. Is het dan echt de moeite waard? Maar er is nog veel te winnen. Vervangen van verouderde apparatuur, aanpassen van koeling op behoefte en niet op temperatuur, desktopschermen met groene techniek of gewoon echt uitzetten als je je computer niet nodig hebt.

Ronald Kerremans, it-architect, Vion ICT Services

Ik ben van mening dat een bedrijf dat nu investeert in nieuwe ontwikkelingen op hard- of softwaregebied, bijna automatisch (ook zonder direct zich hiervan op die manier bewust te zijn) zich groener opstelt. En dat dit vaak ook kan leiden tot kostenbesparingen (virtualisatie tot minder ijzer, low-voltage apparatuur tot minder stroom), is dan meegenomen. Belangrijker lijkt het mij ook iets verder dan deze vernieuwing te kijken. Wat doe je met je oude materialen, waarom staat ergens nog een oude fysieke server te draaien? Daarin zit de echte winst op gebied van Green IT. Wij zijn de goede weg ingeslagen, maar het einddoel is nog ver(der) weg.

Carolien van Zuijlen, thoughtleader Green IT, Capgemini

Niet iedereen vindt Green IT belangrijk. Duurzame ict staat nog niet op de agenda van de cio. Zelfs als duidelijk is dat groene ict een positieve business case kent. Waarom loopt het niet storm voor Green IT-initiatieven? Is Green IT wel juist belegd bij een staffunctionaris zonder beslissingsbevoegdheid en/of budget? En Is het geen zaak voor de cco (chief CSR officer), of een andere chief officer, dat die verantwoordelijkheid neemt voor duurzaamheid?

Green IT wordt vaak als een luxe gezien, zeker in tijden van economische krimp. Het is belangrijk maar nu even niet. Er is even geen ruimte voor weer zo'n groot en duur ict-programma, daarmee voorbijgaand aan de snelle besparingen van veel groene ict-maatregelen. Wie profiteert vervolgens van deze besparingen? Kosten en opbrengsten van Green IT liggen immers vaak niet bij dezelfde persoon. Het is de facility manager die op de energierekening bespaart terwijl de cio de investeringen voor Green IT betaalt, maar niet de opbrengsten ervan terugziet.

GreenIT gaat echter vooral over de samenhang der dingen en mag niet als iets losstaands gezien worden. Strategische beslissingen kunnen niet meer genomen worden zonder rekening te houden met het milieu, de schaarste en oplopende kosten van energie en het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Of het nu gaat om business-continuïteit, vervanging van desktops of datacenterstrategie, we hebben te maken met een nieuwe stakeholder. Maakt groen niet rijp voor een nieuwe tijd?

Denis Bierling, managing consultant, Pink Elephant

In de eerste plaats vind ik het een totaal verkeerd uitgangspunt als men met Green IT aan de slag gaat alleen om geld te besparen. Green IT moet je doen als je maatschappelijk verantwoord bezig wilt zijn. Ga anders geld besparen en noem het niet Green IT. Uiteraard kan je wel heel veel geld besparen met Green IT. Er zijn oplossingen die de infrastructuur van bedrijven kunnen onderzoeken en op basis daarvan met een besparingsvoorstel komen. Tenzij het bedrijf al veel heeft gedaan aan Green IT, kunnen best besparingen op bijvoorbeeld de energierekening van 25 tot 50 procent gerealiseerd worden.

Paul-Peter Feld, director HR & Organisation, Xerox Nederland

Veel bedrijven zijn met Green IT aan de slag gegaan om duurzamer te zijn. Maar duurzaamheid gaat veel verder dan groene initiatieven alleen. Het is een overtuiging en geen middel om je imago op te poetsen. Onderzoek laat zien dat 60 procent van de bedrijven, ondanks de uitdagende tijden, het budget voor investeringen in duurzaamheid verhoogde. Het groene denken wordt daarmee verder verankerd in het dna van bedrijven. The Blue Economy van Gunter Pauli gaat verder. Deze internationale beweging gaat bij de inrichting van bedrijfsmodellen alleen uit van beschikbare resources, zodat de gevolgen voor komende generaties tot een minimum beperkt blijven. Ik zeg: blauw is het nieuwe groen.

Dirk Harryvan, cio, Mansystems

Op basis van mijn ervaringen als ‘datacenter efficiency'-adviseurs moet ik vaststellen dat de implementatie van Green IT nog behoorlijk wat te wensen overlaat. De markt zit vol met initiatieven en producten die van nut kunnen zijn op dit gebied. Hoewel het kennisniveau binnen de professionele ict-omgevingen vaak goed is, schiet de toepassing van al deze kennis en producten te kort. Wat hierbij opvalt, is het gebrek aan monitoring met als doelstelling efficiëntie.

Moderne ict-/datacenteromgevingen hebben veel meetpunten, maar deze worden vaak alleen maar gebruikt om te controleren of een grenswaarde wordt overschreden en niet om de actuele (en historische) waarden van die meter voor sturing in te zetten. In de gehele ict-industrie wordt onderbelasting van apparatuur niet als problematisch gezien. Als we kijken naar deze situatie is er dus nog steeds heel veel besparing te halen, zowel in ict als in datacenterondersteunende apparatuur zoals ups en koeling.

Voor alle partijen zijn er nog steeds grote kansen in Green IT, zoals voor de gebruikers door middel van enorme besparingen op opex en capex. Als we kijken naar leveranciers, dan liggen de kansen bij vervanging en de nieuwe innovatieve producten die passen in een groene ict-omgeving. Bij de samenleving als geheel kan er winst worden gehaald door een hogere dienstverlening tegen een even grote of kleinere belasting van eindige bronnen.

Norman Martijnse, senior manager, KPMG IT Advisory

Green IT heeft het potentieel om een significante bijdrage te leveren aan minder energieverbruik, koolstofdioxide-emissies en kosten. Denk hierbij aan verbeteringen in onze energievoorziening (smart grids), transportsystemen en gebouwen. Technisch lijkt er veel mogelijk. De uitdagingen liggen veelal op een ander vlak: complexe business cases met diverse stakeholders en benodigde aanpassing van wet- en regelgeving die verandering stimuleert. Daarnaast heeft de ict-sector zelf een rol te spelen. Onze groeiende behoefte aan slimme communicatiemiddelen vraagt ook om verantwoorde groei met aandacht voor energieverbruik, e-waste en ketenverantwoordelijkheid.

Ewout Dekkinga, infrastructure architect, Unisys

Winst van Green IT is vooral een verkoopargument voor leveranciers van ict-oplossingen en hardware. Ondanks virtualisatie en efficiëntere hardware is het verbruik aan stroom, net als onze afhankelijkheid van ict, alleen maar toegenomen. Waar uitwisseling van gegevens tussen bedrijven vroeger over de post ging, moet het nu online. Het zijn deze diensten, in combinatie met een SLA, die noodzaken tot het N+1-principe. Een lage power usage effectiviness-waarde zegt dan ook niets. Het meervoudig uitvoeren van niet kritische systemen en dubbel opslaan van gegevens is dan als met twee auto's naar je werk rijden voor als één het onderweg begeeft. Effectief maar niet efficiënt.

Joost Metten, ceo Europe, Terremark

Vandaag de dag is Green IT onderdeel van het grotere thema ‘verantwoord ondernemen'. Voor het bedrijfsleven biedt het een perspectief van kostenbesparing, voor medewerkers dat van flexibiliteit (via HNW) en gecombineerd resulteert dat in veel voordelen voor het milieu. Hoewel het bedrijfsleven zelf veel kan doen om hun ict energiezuiniger te maken, is er ook een duidelijke verantwoordelijkheid voor de ict-sector zelf. Ter illustratie: wereldwijd ligt het energieverbruik van de datacenters ongeveer gelijk aan dat van de luchtvaartsector. Hier is dus veel winst te behalen. De Meerjarenafspraak Energie Efficiëntie (MJA) toont aan dat de sector er in Nederland serieus werk van maakt.

De deelnemers aan de MJA committeren zich om zelf in 2020 30 procent energiezuiniger te werken dan in 2005, en om processen in de maatschappelijke sector te ‘vergroenen'. Gezien het feit dat de deelnemers, veel hostingpartijen, gezamenlijk 80 procent van het stroomverbruik in de ict-sector voor hun rekening nemen, zijn dit substantiële cijfers. Los hiervan is voor veel hosting- en cloudleveranciers, die onder invloed van de marktvraag groter worden en dus meer capaciteit (gaan) vragen, Green IT al jaren geen vrijblijvende tak van sport meer. Energiezuiniger werken helpt om het rendement op de eigen dienstverlening te verbeteren en draagt bij aan het behalen van de mvo-doelstellingen van de onderneming én aan die van haar clientèle. Het mes snijdt hier aan twee kanten.

Jan Buis, director international sales, Lancom Systems

Hoewel Green IT bij veel bedrijven op de agenda staat, worden aanschafbeslissingen van computers en netwerkcomponenten nog te vaak genomen op basis van de initiële investering in combinatie met de gevraagde functionaliteit. Naar de lopende kosten over de jaren heen wordt vaak onvoldoende gekeken. Zodra een product met energiezuinige componenten wordt ontworpen, zal dit voor een lagere energierekening zorgen. Tenslotte kent een product wat minder hard moet werken voor dezelfde prestatie en dus minder hitte produceert, een langere levensduur. Dit levert dubbel profijt op; langer plezier van het product en een langere tijd een lage energierekening. Bij grote datacenters worden energieverbruik en levensduur meegenomen bij aanschaf van een bepaald product, in kleinere ict-omgevingen helaas nog te weinig.

Wellicht is het een idee om op alle ict-producten een energielabel te plakken, net zoals bij huishoudelijke apparaten. Daarmee kan de beslisser zonder al te veel moeite de inschatting maken welk product het best bij zijn doelstellingen past. Daarnaast verdient de milieubelasting gedurende de ontwikkeling, productie, distributie en uitgebruikname de aandacht van de beslisser. Ict-productiefaciliteiten binnen de Europese Unie zijn gehouden aan de RoHS- en WEEE-richtlijnen voor productie en afvalverwerking van elektronische apparatuur. In Duitsland is de ElektroG-wet van kracht, een soort Reinheitsgebot voor elektronische en ict-apparatuur. Daarmee lopen onze Oosterburen redelijk voorop wat wet- en regelgeving voor ‘groene' ict-productie betreft.

Bert-Jan Kamp, consultant, IPknowledge

Green IT staat nog in de kinderschoenen, hardwarefabrikanten houden bij het ontwerp meer en meer rekening met de energieconsumptie. Zonder goede software kan dit tot minimale besparingen leiden en dus tot een loze Green IT-kreet. Uiteindelijk wordt Green IT een ‘must', met name voor de dienstverleners. Klanten zullen eerder geneigd zijn om voor een Green IT-leverancier te kiezen, zolang dit niet ten koste gaat van de kwaliteit. Verwachtingen zijn hooggespannen maar vooralsnog kunnen niet veel bedrijven Green IT waar maken, laat staan er geld mee verdienen. Op langere termijn echter zullen de investeringen zich mogelijk terugverdienen (besparing of omzet).

Wim Hendriksen, country manager Benelux, APC

Nog belangrijker dan duurzame energie is efficiënt energiegebruik. Gezien de verwachte stijging van energieprijzen levert dat niet alleen milieuwinst op. Dankzij het monitoren van energiegebruik en het nemen van soms eenvoudige maatregelen kunnen organisaties ook flinke kostenbesparingen realiseren. Zo kan een ups die 2 procent efficiënter werkt, een groot datacenter in vijf jaar tijd 150.000 euro aan uitgespaarde stroomkosten opleveren. De energieconsumptie van gebouwen kan tot wel 30 procent worden gereduceerd; een hoeveelheid energie die zestig keer zo groot is als wat alle zonnepanelen wereldwijd tezamen kunnen opwekken.

Udo Karten, managing consultant en certified senior infra engineer, Capgemini

Green IT is een hoax ... of maximaal een imago. Net als een Toyota Prius die tijdens zijn levensduur groener is dan een normale auto, echter in de productie en de verwerking van de restproducten niet groener uitkomt dan de rest. Dit laat niet na dat we met z'n allen het doel van minder energiegebruik, koolstofdioxide-uitstoot en zuiniger omgaan met onze natuurlijk beschikbare grondstoffen moeten nastreven. Green IT geeft aan dat we bewuster een zuiniger zijn dan voorheen, tegen een aanvaardbare prijs. Als bedrijf is er indirect geld te verdienen met Green IT door het imago hiervan te gebruiken. Het is een waardeoordeel over hoe een bedrijf met deze milieuzaken omgaat.

Jan Woudstra, portfoliomanager, Atos Origin Nederland

Virtualisatie en clouds gaan hand in hand. Applicaties hoeven niet meer op hun eigen server te draaien. Applicaties en servers gaan van ‘always up' naar ‘always available'. In tijden van weinig gebruik kan je dynamisch meer virtuele omgevingen op één fysieke server plaatsen en kunnen lege servers stand-by of uit. En dat bespaart energie. Wel moeten we ‘cloud orchestration' invoeren om al die bedrijfsprocessen op verschillende public en private clouds in het gareel te houden . Cloud is energie-efficiënter, allemaal Green IT. Maar niet erg veel groener dan 30 tot 50 procent energie-efficiëntie.

‘IT for Green' levert veel meer op: ga niet centraal in Nederland vergaderen en honderd kilometer per persoon reizen á honderd gram uitstoot koolstofdioxide per auto of vijftig gram per trein. Videovergaderen via je pc is een ict-oplossing met tenminste 98 procent energiebesparing. Laten we als ict-leverancier diensten en ict-tools ontwikkelen om voor energieslurpende bedrijven (travel, transport, manufacturing, chemicals) oplossingen te maken, die meer dan tientallen procenten efficiënter omgaan met energie, mineralen en grondstoffen. Maak koolstofdioxide-calculatiepakketten, die de besparing uitrekenen om oude machines te vervangen of een logistiek of productieproces energie-efficiënter in te regelen of minder grondstoffen gebruiken. Is de ultime Green IT-oplossing een virtuele 3D-wereld creëren, waarin je liever vertoeft dan op vakantie gaan per vliegtuig en benzinemotor naar een exotisch land?

Experts gezocht

Computable heeft op al zijn 26 topics een expertpanel. Wij zoeken echter altijd meer experts, op al onze topics, maar voor de komende tijd zoeken wij specifiek naar experts voor de topics Business Intelligence, Security, Netwerken, Outsourcing en eHRM.

Ben jij expert op een van deze vakgebieden of een ander Computable-topic en wil je als vraagbaak van de redactie dienen, stuur dan een e-mail met je gegevens (naam, functie, bedrijf, werkzaamheden) naar experts@computable.nl.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-02-25T08:17:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.