Innovatie met ICT blijkt in praktijk vaak lastig

Innovatie

Bij veel organisaties staat innoveren met ict hoog op de agenda voor komend jaar. Voor ict-innovaties zijn vaak substantiële bedragen gereserveerd in de begroting. Tegelijkertijd geven diezelfde organisaties aan te worstelen met innovaties. In veel gevallen ontbreken de processen en randvoorwaarden om innovatie daadwerkelijk te realiseren. Dit blijkt uit resultaten van de ict-besturingsscan van adviesbureau Berenschot. Die is door ruim honderd organisaties ingevuld.

Circa 70 procent van de organisaties geeft aan dat er een apart budget is gereserveerd voor innovatie en de meerderheid daarvan stelt ook dat dit budget voldoende is. Tegelijkertijd geeft het overgrote merendeel van de ondervraagde organisaties aan dat het onduidelijk is hoe het budget toegekend wordt aan de verschillende initiatieven en dat het binnen de organisatie ontbreekt aan een echt innovatief klimaat.

Fouten maken

‘Het reserveren van een apart budget is een essentieel onderdeel voor het stimuleren van innovatie, maar om daadwerkelijk toegevoegde waarde te kunnen bieden is veel meer nodig’, zegt Linda van Rens, adviseur bij Berenschot. ‘Organisaties moeten hun ogen en oren gericht hebben op de buitenwereld om de nieuwe mogelijkheden die ict biedt, te signaleren, en vooral ook om deze te vertalen naar mogelijkheden voor de eigen organisatie. Daarbij is nauwe samenwerking tussen ict en business cruciaal. Bovendien moet er ruimte zijn om te experimenteren. Fouten maken hoort daar ook bij.’

De uitslagen van de ict-besturingsscan laten zien dat steeds meer organisaties het belang van ict-gedreven innovaties onderkennen. Bij vrijwel alle organisaties zijn er medewerkers die zich bezig houden met het identificeren van nieuwe ontwikkelingen op het gebied van ict. Waar het vaak aan schort is het vertalen van deze ontwikkelingen naar concrete kansen voor de eigen organisatie.

Mogelijkheden blijven onbenut

‘Dan blijft het bij de introductie van een iPad of tablet voor generieke toepassingen zoals het lezen van e-mail’, vervolgt Van Rens. ‘De mogelijkheden om met diezelfde tablet de manier van werken echt te veranderen blijven onbenut. Denk bijvoorbeeld aan het beschikbaar stellen van applicaties die gebruikt worden in het primaire proces aan een vertegenwoordiger of controleur op werkbezoek zodat hij realtime kan communiceren met de backoffice.’

Wil je als organisatie ict-innovaties met echte impact invoeren, zorg dan voor goede samenwerking tussen ict en business bij het identificeren en verzilveren van kansen, aldus Van Rens. ‘Nog te vaak is het de verantwoordelijkheid van alleen de ict-afdeling om alert te zijn op mogelijkheden om nieuwe ict in te zetten binnen de eigen organisatie. Waardevolle kansen voor echte innovatie van de manier van werken blijven dan onderbenut. Ook het risico dat voorgenomen innovaties niet van de grond komen neemt toe.’ Ruim de helft van de organisaties geeft dan ook aan dat de meeste ict-innovaties nooit in gebruik worden genomen.

Te weinig aandacht

Van Rens: ‘Organisaties zijn op de goede weg door het belang van innovatie met ict te onderkennen. Dat er voldoende budget voor innovatie wordt gereserveerd is, zeker in deze tijd, veelzeggend. Tegelijkertijd realiseren veel organisaties zich onvoldoende dat budget alleen niet voldoende is. Wil innovatie echt succesvol zijn, dan moet een organisatie de organisatorische aspecten, juiste randvoorwaarden en processen creëren om innovatie te bewerkstelligen. Op dit moment gaat daar vaak nog te weinig aandacht naar uit.’

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

1. Stel... je wilt innoveren met potloden en gummetjes. Waar richt je dan je aandacht (zoal) op?

2. Stel... je wilt innoveren met lantaarnpalen. Waar richt je dan je aandacht (zoal) op?

3. Stel... je wilt innoveren met ict. Waar richt je dan je aandacht (zoal) op?

Waarom wijkt het antwoord dat we steevast geven op vraag 3 altijd maar weer kwalitatief af van de antwoorden die we geven op de vragen 1 en 2?

Dáár liggen innovatiemogelijkheden.

Goed artikel. Om de vertaalslag te maken van deze nieuwe ontwikkelingen naar concrete kansen voor de eigen organisatie kijken organisaties ook naar medewerkers. Human capital, daar zitten de concrete kansen voor de eigen organisatie. Door een gedegen Leer Management Systeem te overwegen, dit aan te laten sluiten op bestaande ict-systemen, processen hierdoor te optimaliseren, creëer je enorme kansen voor de organisatie op het vlak van efficiency, kostenbesparing, effectiviteit, onderlinge samenwerking, aantrekken en behoud van talent, ontwikkeling van medewerkers, regelgeving, compensation, gebruik van social media en het inzetten van de nieuwste online technieken voor samenwerking.
Hierdoor creëer je kansen, maak je stappen, innoveer je mee en kies je voor aanpassingen, structuur en optimalisatie van je (it- en hrd-)processen. Sommige processen zijn ook over te dragen aan een externe partij, outsourcing. Het ontzorgen van je eigen organisatie levert veel op en zeker in de combinatie van de stappen; optimaliseren van bestaande processen, aansluiten van nieuwe systemen op bestaande systemen, outsourcen van business processen welke niet tot je eigen core business behoren. Tel uit je winst!

Innovatie met ICT, waarom zou je dat willen? Volgens mij zou ICT als een middel gebruikt moeten worden en geen doel an sich moeten zijn en zo komt dit artikel op me over. Ja, er zijn steeds verdergaande mogelijkheden, maar betekent dat automatisch dat je die mogelijkheden moet gebruiken? Waar helemaal aan voorbij gegaan wordt, is de onderliggende vraag, wat wil je bereiken? Dus welk probleem wil je oplossen, welke vraag wil je beantwoorden, welke toegevoegde waarde wil je je afnemers bieden? Leuk dat er technische ontwikkelingen zijn, maar vergeet niet dat je ook input moet leveren, processen moet aanpassen enz. en als ICT ons iets geleerd heeft, is het garbage in = garbage out. Dus mijns inziens is de onderzoeksvraag niet handig gesteld. Op welke manier kan ik mijn veranderende behoefte vorm geven en wat is die behoefte precies? Daarna komt pas de vraag kunnen ICT innovaties me in die veranderingen faciliteren en zo ja, hoe kunnen ze dat?

Misschien eens een keer luisteren naar Steve Shapiro - 'Open Innovation for Rocket Scientists'

URL: http://www.youtube.com/watch?v=cUGnEx74470

Expertise hindert creativiteit, ergo, innovatie moet je misschien gewoon overlaten aan anderen buiten de IT. Het gaat volgens Steve om het leggen van verbindingen tussen het een en het ander, zoals het gebruiken van geluidtrillingen om chips minder vet te krijgen tijdens productie. De experts vinden heel snel oplossingen in den beginne, maar zodra ze gaan worstelen op ideeën dan is de productielaag?

In het algemeen klopt het natuurlijk dat processen, cultuur en human capital op innovatieve aspecten gericht moet worden. Tegelijkertijd kennen de meeste innovaties nieuwe informatiestromen of informatieprocessen. Domweg omdat in de huidige: "verandering van tijdperken" de focus heel erg ligt op informatie delen, intelligence en voorspellende analyses. Daar hoort een andere technologie bij dan die tot op heden gemaakt en beheert wordt. In feite zit de 'legacy' op it-gebied de innovatie in de weg omdat een directie altijd een been in het bestaande tijdperk heeft en het andere been voorzichtig in het tijdperk van de informatie economie zet. Dus ict/technologie is (geen doel) wel een erg belangrijke voorwaarde voor innovaties op dit moment.

Het harde onderscheid tussen het bestaande it-construct/organisatie en een nieuw modern technologisch fundament moet worden vormgeven. Informatie moet zeker wel tussen beide omgevingen kunnen worden uitgewisseld, maar ga niet meer de innovaties technologisch ondersteunen op het bestaande it-fundament. Dat bouw je op het nieuwe fundament. De technologie is er klaar voor om dit te ondersteunen.

Dit proces is een it-transformatieproces, dat meer dan alleen invloed op ict/technologie heeft. Immers mensen, processen, organisatieonderdelen, governance en business/it alignement worden allemaal geraakt. Het is daarom ook een board level beslissing om zo'n transformatie meerjarig in te richten.

Innovatie is mensenwerk en begint met bewustwording van de werknemers van hun talenten en de mogelijkheden/kansen die liggen binnen het bedrijf en in de markt. Het reserveren van budget is pas stap twee of drie na een paar bewustwordings- en brainstormsessies over ideeëngeneratie en een evaluatie vanuit alle mogelijke invalshoeken. Daarna worden de ideeën gerubriceerd in de bekende 4 kwadranten en kan worden begonnen met het verzilveren van de pareltjes. Begin met (werk-)plezier, de resources volgen!

Wat dacht je van het wegwerken van achterstanden ontstaan door legacy? Of het vermijden van vendor lock-ins door gebruik van open standaarden? Menig bedrijf heeft hier nog zijn handen vol aan.

Maar wellicht minder bekend is dat tegenwoordig ook innovatie in de cloud te vinden is. Tenminste zijn er al diverse oplossingen om samen met je bedrijf te betrekken bij en met andere groepen. Degenen die met oplossingen komen kunnen daar dan ook voor beloond worden.

Helemaal eens met de inhoud. Ik werk bij Flynth, voorheen GIBO Groep, een accountants-en advieskantoor. ICT en business waren hier altijd geintegreerd, in een afdeling die Accountancy en Automatisering heette. Helaas mocht die niet meer door nieuwe wetgeving (ik ben geen accountant en mocht niet voor accountancy verantwoordelijk zijn), we hebben de oplossing gezocht in een intensievere samenwerking tussen de twee afdelingen nu. Maar één afdeling zou nog beter zijn. En automatisering moet je dan lezen als: efficiency en effectiviteit van de bedrijfsprocessen.

Naar mijn mening er is een andere volgorde en aapak tussen innovatie en ict dan wat Linda van Rens hierboven aangeeft. De reactie van Lars Bosman komt exact overeen met mijn mening hierover.

Ik had al een artikel over ict en innovatie geschreven dat deze week op Computable zou gepubliceerd worden. In dat artikel ga ik snel in op wat Lars hierboven aangaf.

Kortom ... wordt vervolgd!

Eens met de reactie van Jan van Til, met de toevoeging dat als ik de uitdrukking 'innoveren' vervang door 'automatiseren' de strekking van het artikel hetzelfde blijft en na veertig jaar nog steeds actueel is.

Lars Bosman heeft helemaal gelijk. Innovatie in ict als doelstelling is als investeren in nieuw gereedschap terwijl je niet weet waar het gereedschap voor gebruikt word.

Innovatie moet altijd een verbetering voor het bedrijf of van de bedrijfsprocessen tot doelstelling hebben. De bedrijfsstrategie is hierbij leidend. Dat deze innovaties gerealiseerd kunnen worden door het toepassen van nieuwe ict-toepassingen is meegenomen.

Ict is, en blijft, faciliterend voor andere bedrijfsprocessen. Innoveren in ict-innovaties kan daarom alleen een afgeleide doelstelling zijn.

Ik heb in het verleden nogal wat WBSO aanvragen gedaan (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk).

Wat ik hier niet terug zie (artikel en reacties) is dit: Men denkt bij innoveren vaak aan nieuwe dingen zoals een iWacht of Google glasses.

Maar met innovatie kun je ook prima vernieuwend voor mijn organisatie bedoelen! Dus als ik tablets ga gebruiken voor mijn bedrijfsprocessen waar ik voorheen alleen laptops en desktop gebruikte dan is dat innovatie!

Als je het hebt over innoveren en innovatie moet je dus ook de context of het perspectief erbij plaatsen.

Dus:
'Bij veel organisaties staat innoveren met ict hoog op de agenda voor komend jaar.'

Hiermee wordt dus bedoeld dat veel bedrijven vernieuwde zaken wil doen binnen hun organisatie door middel van ict. Het verwisselen van vaste telefoons voor IP-telefonie valt dus prima onder innovatie al is dit voor een ander bedrijf al de huidige praktijk.

Men wil dus gewoon bedrijfsverbeteringen doorvoeren met ICT omdat men geloofd dat hiermee voordelen te behalen zijn en dat lijkt mij terecht.

Om terug te komen op het stukje WBSO. Ook daar is het criterium onder andere dat het voor jouw organisatie vernieuwend is! Niet dat het nog niet bestaat, of nog nergens wordt toegepast.

Innovatie in de ict is maar om twee reden vrijwel onmogelijk:
- Onwil
- Onkunde

@Henri,
Heb ik je op cc-lijst gezet van mijn artikel hierover? Hoe kom je aan de tekst van mijn artikel? :-p

Het artikel spreekt van innoveren en de reserveringen daarvoor maar niet of nauwelijks over de richting van innoveren. Prettig natuurlijk dat er budgetten worden gereserveerd maar wat daarna?

Een tweede, me dunkt toch niet erg onbelangrijk natuurlijk, het gegeven dat er veel it-professionals met een berg aan ervaring en visie ook nog eens om prijstechnische redenen is, en nog steeds worden, vervangen door zogenaamde 'young upcoming potentials' waardoor een goede basis en mix voor innovatie aanzienlijk mank zal gaan en natuurlijk ook niet echt bevorderlijk is voor innovatie.

Als voorbeeld: Het byod kan 'handig' lijken maar blijkt in de praktijk zeker niet altijd even handig dan de functionaliteiten die een laptop bied in veel gevallen. Dus kun je het byod verhaal wel hypen natuurlijk maar dat vind ik dan weer niet zo innovatief.

De ene it-peripheral vervangen door een modernere vind ik alleen maar zinvol als die eol is maar weer niet zo innovatief als je die eerder zou vervangen.

Just a thought...

Ik kom concrete voorbeelden dan ook evrder niet zo he4el erg tegen.

In mijn ogen draait het vooral om een stukje verwachtingsmanagement.
Zoals de titel al aangeeft: innoveren MET ict, ofwel: we willen graag innovatief bezig zijn met ict als hulpmiddel om deze innovaties te ondersteunen.

Een organisatie kijkt vervolgens eens om zich heen, en leest op internet de ene succes-story na de andere, over hoeveel efficiënter bedrijven zijn gaan werken door introductie van ict-middelen.
Hierdoor ontstaat vaak (ten onrechte) de verwachting dat het allemaal zo gepiept is. Je gooit wat software in de cloud, laat mensen hun eigen smartphones en tablets meenemen naar het werken en mensen worden 10 procent productiever.
Wat je echter niet terug vindt op internet zijn alle problemen waar organisatie tegen aan lopen als ze zo iets uitrollen, of de verhalen van bedrijven waar dit uiteindelijk niet bleek te werken.
Ook bij andere innovaties wordt zelden aangegeven hoeveel ontwikkeltijd er aan vooraf gegaan is, en hoeveel prototypes ze in de prullenbak hebben kunnen gooien voordat er eindelijk een werkend en bruikbaar exemplaar het levenslicht zag.

Wanneer je de verhalen over de EUV-ontwikkelingen bij ASML een beetje gevolgd hebt afgelopen jaren, dan zie je hoe complex het kan zijn een theoretisch goed idee uit te werken tot een werkbaar product. Van de investeringen die daar al in gedaan zijn kunnen veel bedrijven in Nederland alleen maar dromen!

@Reza: Dat compliment steek ik in mijn zak :-) Ik ga nu aan je artikel beginnen!

@PaVaKe: Scherp, (*MET*)

In mijn dagelijkse praktijk zie ik veel bedrijven geld verspillen aan zogenaamde innovaties, maar hun tijd en geld verdoen aan het opnieuw uitvinden van het wiel met alle kinderziektes van dien.

Er zijn zat bedrijven die nu investeren in een 1e generatie mobility oplossingen (zoals het bouwen van native enterprise apps of web applicaties) terwijl de industrie al met de 3e generatie process optimalisaties bezig is, cross platform, cloud, hybride, backend connectors etc. ( zoals http://www.youtube.com/watch?v=JHZsjLf0m1o ).

Bedrijven zouden zich moeten richten op innoveren binnen hun eigen vakgebied, met behulp van eigen kennis en expertise, en altijd de focus houden op hun ROI.

Innoveren door samenwerking tussen de Business en de ICT: een belangrijk aandachtsgebied voor de Business Relationship Manager.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-04-09T11:58:00.000Z Sander Hulsman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.