Kort geding Stop5GNL tegen Nederlandse Staat

Dit artikel delen:

Vanochtend vond het kort geding van stichting Stop5GNL tegen de Nederlandse Staat plaats in de rechtbank Zeeland/West-Brabant. De stichting vindt dat de uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat voldoende is aangetoond dat hieraan geen reële en ernstige gezondheidsrisico’s kleven. Dat kan de Staat nu niet aantonen, aldus Stop5GNL.

Volgens Stop5GNL worden de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling door 5G op dit moment niet uitgesloten door de Nederlandse Staat en er is nog onvoldoende onderzoek gedaan hier naar. Toepassing van het voorzorgsbeginsel is dan ook absoluut noodzakelijk. Als de uitrol wel wordt voortgezet, stelt de Staat zijn burgers namelijk bloot aan een reëel, ernstig en onomkeerbaar gezondheidsrisico, aldus de stichting.

Zij meent dat de uitrol van 5G een ernstige inbreuk op de mensenrechten kan betekenen. De stichting vindt dat officiële instanties nu onjuiste en zelfs misleidende voorlichting over de veiligheid van straling geeft. 'Vanwege deze risico’s willen we een moratorium op de uitrol van 5G, net zoals in Brussel en in verschillende delen van Zwitserland. Er is spoed geboden bij het stopzetten van 5G want met de veiling van de 5G-frequenties die in 2020 en 2022 gepland staan en de inwerkingtreding van de Wet Telecomcode zal 5G snel uitgerold worden wat een enorme toename van de stralingsbelasting zal betekenen. Met een kort geding kan dit proces gestopt worden', schrijft Stop5GNL op haar website.  

De zitting was in eerste instantie afgelast in verband met het coronavirus en de sluiting van alle rechtbanken. De procedure zou geheel schriftelijk worden gevoerd. Door de rechtbank is toch besloten dat een mondelinge behandeling van de zaak wenselijk is. De zitting was niet toegankelijk voor publiek maar wel te volgen via een livestream

Stichting Privacy First heeft zich achter Stop5GNL geschaard. Voorzitter Bas Filippini roept op tot het instellen van een 'duidelijk, onafhankelijk onderzoek op alle mogelijke schadelijke effecten op mens, dier en milieu.'

De internationale telecombranchevereniging GSMA stelt dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan 5G. Zij verwijst naar nieuwe richtlijnen die zijn opgesteld door de Internationale Commissie voor Bescherming tegen Niet-Ioniserende Straling voor het voorkomen van schadelijke blootstelling aan radiofrequenties van mobiele netwerken, waaronder 5G. Tegenstanders zeggen juist dat er nog veel te weinig onderzoek is gedaan naar de gezondheidsrisico's rond 5G.

Protesten nemen toe

Achter Stop5GNL zit een groep verontruste burgers. Het doel van deze stichting is de gezondheid van de Nederlandse bevolking te beschermen tegen de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling. De protesten tegen de nieuwe 5G-netwerken in wording worden in Nederland steeds luider. Er zijn al herhaaldelijk demonstraties geweest, onder meer in Den Haag en Zeist.

Naast Stop5GNL zijn er nog andere actiegroepen zoals 5GisnietokéVerminder Electrosmog en de Nationale Bond tegen Overheidszaken actief. Deze laatste club liet medio vorige maand een deurwaarder 3.349 5G-aansprakelijkheidsbrieven in het kader van een anti-5G-actie bezorgen bij de directeuren van KPN, T-Mobile en Vodafone-Ziggo, plus een aantal politici en ambtenaren hebben brieven ontvangen. Volgens de bond worden zij in de brieven persoonlijk aansprakelijk gesteld 'wegens onrechtmatige daad' als ze de uitrol van 5G niet stoppen. Binnenkort ontvangen ze nog een tweede lading brieven.

Verder zijn er nog de brandstichtingen bij zendmasten van de afgelopen weken; vannacht weer twee in Den Haag. De vernielingen aan de zendmasten zijn mogelijk acties als gevolg van de complottheorieën die op sociale media rondgaan over een verband tussen 5G en de verspreiding van het coronavirus. Daar is geen enkel wetenschappelijk bewijs voor. Tot nu toe zijn drie verdachten aangehouden.  

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Het had Computable wel gesierd als het wat stelliger was geweest omtrent het feit dat jarenlang onderzoek geen enkele negatieve consequentie heeft gevonden van electromagnetische velden op de frequenties en met de veldsterktes die in moderne telefommunicatie worden gebruikt. De zin "De internationale telecombranchevereniging GSMA stelt dat er geen gezondheidsrisico’s verbonden zijn aan 5G" geeft een hij-zegt-jij-zegt karakter aan het artikel, terwijl het hier toch heus gaat om een aantal stakkers die er niets van begrijpen.

[het nep-nieuws van Visser laat ik maar even buiten beschouwing]

Alle onderzoeken tot op heden mbt. 5G zijn óf gedateerd óf gekleurd.
Daarbij spelen er grote belangen, ook geldelijk, ook voor de rijksoverheid. Reden voor alle partijen om druk op de zaak te zetten
De 5G-veiling gaat gewoon door, te beginnen in juni a.s.

Het kort geding is dan ook niet geheel onterecht.
Daarbij lijkt echter verontachtzaamd te worden dat Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat afgelopen november een specifieke adviesaanvraag aan de Gezondheidsraad heeft gedaan. Zie https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/magazines/2019/11/5/adviesaanvraag-gezondheidsrisicos-in-relatie-tot-5g

Ook de Staatssecretaris geeft daar om meer of minder onduidelijke redenen weinig ruchtbaarheid aan.

In die aanvraag van de Staatssecretaris is te lezen dat de Staatssecretaris de Gezondheidsraad verzoekt om op basis van de meest actuele wetenschappelijke inzichten een rapport en advies uit te brengen over mogelijke gezondheidsrisico's in relatie tot 5G.
Dat rapport en advies zouden Q1 of uiterlijk Q2 van dit jaar - dus vóór de zomer - beschikbaar moeten komen.
Dat zou kunnen bevatten :
- in aanvulling op hun eerdere publicaties en adviezen op dit terrein, een overzicht en beoordeling te geven van de (inter)nationale studies die zijn verschenen over mogelijke gezondheidsrisico's van 5G;
- daarbij in ogenschouw te nemen in hoeverre de huidige normen voor volksgezondheid op dit terrein zijn gebaseerd op de meest actuele stand van de wetenschap;

Je zou dus kunnen concluderen dat de minister (m.i. terecht) niet geheel zeker is van haar zaak, en zich bovendien politiek wil indekken. En daarnaast kool en geit wil sparen.

__________________________________

Het kon dus weel eens interessant worden wat de kortgedingrechter gaat beslissen.
Als hij op de hoogte is van de adviesaanvraag van de Staatssecretaris aan de Gezondheidsraad zou hij wel eens kunnen beslissen dat verdere uitrol van 5G getemporiseerd dient te worden totdat het rapport en advies van de Gezondheidsraad zijn gepubliceerd en alle partijen daarvan kennis hebben kunnen nemen. Daarvan zal de Staat uiteraard meteen in hoger beroep gaan.
De kortgedingrechter kan ook besluiten - vooral indien hij niet op de hoogte is van de adviesaanvraag van de Staatssecretaris - dat de zaak te ingewikkeld is en deze doorverwijzen voor een bodem-procedure. Ook van die beslissing zal wel in hoger beroep worden gegaan.

Jos,
Lange tijd werd door de tabaksindustrie beweerd dat roken niet slecht voor de gezondheid was, ondertussen weten we beter. Het zal dus niet de eerste keer zijn dat een industrie de gezondheidsimpact negeert en studies ernaar beïnvloedt.

Een redelijk overzichtelijke samenvatting, maar er ontbreken concreet materiaal qua onderzoek, om te kunnen begrijpen waar het nu essentieel om gaat. Stakkers begrijpen dat niet, alsof technologie zo verhelderend werkt. Heel veel wordt verholen in rapporten. Ik zou graag concrete gegevens in dit artikel willen zien die ik kan kan doorgronden.

@Jan Toussaint :

Adviesaanvraag Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat aan de Gezondheidsraad
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/magazines/2019/11/5/adviesaanvraag-gezondheidsrisicos-in-relatie-tot-5g

Reactie minister 19-02-2020 op brief gemeente Bergen over zorgen 5G-netwerk
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/02/19/reactie-op-brief-gemeente-over-zorgen-5g-netwerk

Raadsmotie 15-12-2019 en brief 19-12-2019 Bergen.
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/ingekomen-stukken/20-039-Gemeente-Bergen-Motie-5G-netwerk-afschrift-brief-Tweede-Kamer.pdfBELEID


Plannen voor 5G
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/telecommunicatie/plannen-voor-5g

Evaluatie van de verdeling van de UMTS-frequenties: het genereren van inkomsten voor de overheid lijkt een doelstelling te zijn.
(Advies van de commissie Frequentiebeleid Juni 2004 - p. 17)
https://www.eerstekamer.nl/id/vi8obwdismew/document_extern/advies_commissie_frequentiebeleid/f=/vi8obxwf65s3.pdf

Antennes, 5G en welstand
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/04/11/antennes-5g-en-welstand

Impactanalyse antenne-en vergunningen beleid in relatie tot uitrol 5G
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2019/05/07/impactanalyse-antenne-en-vergunningen-beleid-irt-uitrol-5g

Establishing a Dialogue on Risks from Electromagnetic Fields - World Health Organization - 2005
https://www.who.int/peh-emf/publications/risk_hand/en/

Inkomsten overheid
https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/
https://nos.nl/artikel/451624-miljardenmeevaller-veiling-4g.html

Verlenging van het Antenneconvenant tot 2021
https://vng.nl/nieuws/verlenging-van-het-antenneconvenant-tot-2021

Agentschap Telecom publiceert rapport over 5G-antennes
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2019/05/09/publicatie-deskresearch-5g-antennes

Basisstations dienen minimaal 3 meter hoger geplaatst te zijn dan de top van omringende bomen.
('Meeting the challenge of “Universal” coverage, reach and reliability in the coming 5G era', University of Surrey)
https://www.surrey.ac.uk/sites/default/files/2018-03/white-paper-rural-5G-vision.pdf

Wikipedia; 5G
https://nl.wikipedia.org/wiki/5G


GEZONDHEID


Bellen schaadt cellen
https://www.groene.nl/artikel/bellen-schaadt-cellen

Does 5G pose health risks? - BBC News Reality Check team - 15 July 2019
https://www.bbc.com/news/world-europe-48616174

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe - Scientific American 17 October 2019
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

The 5G Health Hazard That Isn’t - New York Times 16 July 2019
https://www.nytimes.com/2019/07/16/science/5g-cellphones-wireless-cancer.html

5G: een netwerk van mogelijkheden en risico’s
https://ggz.nl/5g-een-netwerk-van-mogelijkheden-en-risicos/

Zwitserland zet uitrol 5G voorlopig stop
https://www.computable.nl/artikel/nieuws/infrastructuur/6879060/250449/zwitserland-zet-uitrol-5g-voorlopig-stop.html

Informatiemap 5G en Gezondheid voor gemeenten
https://stralingsbewust.info/2019/12/22/informatiemap-5g-en-gezondheid-voor-gemeenten/
(door veel gemeenten als ingekomen stuk opgenomen)

Kamerbrief over 5G en gezondheid, reactie minister 19-02-2020 op brief gemeente Bergen over zorgen 5G-netwerk
https://www.rijksoverheid.nl/regering/bewindspersonen/mona-keijzer/documenten/kamerstukken/2019/04/17/kamerbrief-over-5g-en-gezondheid

Rapport Verkenning van de blootstelling aan elektromagnetische velden afkomstig van 5G-systemen
https://www.agentschaptelecom.nl/documenten/rapporten/2020/01/21/verkenning-van-de-blootstelling-emv-afkomstig-van-5g-systemen

'Veldsterkte 5G binnen de limieten'
https://www.agentschaptelecom.nl/actueel/nieuws/2020/01/21/veldsterkte-5g-binnen-de-limieten
Zo hard zou ik het na lezing niet willen zeggen.

Blootstellingsnormen; over een zak zout water
https://stralingsbewust.info/blootstellingsnormen/

'Is 5G schadelijk voor de gezondheid?' - Algemeen Dagblad
https://www.ad.nl/tech/is-5g-schadelijk-voor-de-gezondheid~a09354d4/

Electromagnetic fields and public health - World Health Organization - December 2005
https://www.who.int/peh-emf/publications/facts/fs304/en/

Adviesaanvraag 05-11-2019 '5G en gezondheid' - Gezondheidsraad
https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/werkprogramma/werkprogramma/01/5g-en-gezondheid

Wat betekent 5G voor de gezondheid? - Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid (RIVM, TNO, DNV GL, GGD GHOR Nederland, Agentschap Telecom en ZonMw).
https://www.kennisplatform.nl/wat-betekent-5g-voor-de-gezondheid/

EU 5G Appèl ; in een oproep aan de Europese Unie waarschuwen meer dan 180 wetenschappers en artsen uit 36 landen voor mogelijke ernstige gezondheidseffecten van 5G
https://www.jrseco.com/nl/eu-5g-appel-wetenschappers-waarschuwen-voor-mogelijke-ernstige-gezondheidseffecten-van-5g/

Advies van de Raad van Europa over de gezondheidsrisico’s van elektromagnetische straling - 2011
https://www.jrseco.com/nl/eu-rapport-jean-huss-commissie-voor-milieu-landbouw-en-regionale-zaken/

EUROPAEM EMF Guideline 2016 for the prevention, diagnosis and treatment of EMF-related health problems and illnesses
https://europaem.eu/en/library/articles/123-europaem-emf-guideline-2016

Resolution 1815 (2011) Raad van Europa
'The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment'
https://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=13137&lang=EN
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994

SBM-2015, de bouwbiologische richtlijnen
https://www.vitalitools.nl/blog/sbm-2015-bouwbiologische-richtlijnen/NATUUR


Over bijensterfte en elektromagnetische straling :

https://stralingsbewustoldambt.nl/bijensterfte-uit-eerder-wetenschappelijk-onderzoek/
https://ecfsapi.fcc.gov/file/7520941855.pdf
https://link.springer.com/article/10.1007/s13592-011-0016-x
https://www.pnas.org/content/113/26/7261.full
http://emrabc.ca/?page_id=4508
http://ipublishing.co.in/jesvol1no12010/EIJES2044.pdf

@Jos Visser: Het continue mensen met een andere mening betitelen als 'stakkers' doet je betoog geen goed en neigt naar borstklopperij. Waar er economische belangen meespelen, neemt de objectiviteit van de onderzoeken recht evenredig af met de grootte van die belangen...

@R.J. Tuijnman:

Per zin:

Eerste zin) Hoezo betitel ik continu mensen met een andere mening als stakkers? Waar nog meer? Hoe vaak? Ik heb bij mijn weten het woord stakkers dit jaar precies twee keer gebruikt...

Tweede zin) Ik vertaal deze zin voor het gemak even naar: "De onderzoeken die de onveiligheid van 5G niet aantonen zijn niet objectief aangezien de economische belangen die ermee gemoeid zijn zo groot zijn dat de uitvoerders van die onderzoeken iedereen om financiële redenen om de tuin leiden." Dat is nogal een uitspraak die op zin minst met een geloofwaardige verwijzing naar een gedegen onderzoek zou moeten worden ondersteund (zie hieronder voor een definitie van een gedegen onderzoek).

De Stichting Stop5GNL zijn stakkers (derde gebruik dit jaar) om de volgende reden:

De stichting vindt dat de uitrol van 5G moet worden gestaakt totdat voldoende is aangetoond dat hieraan geen reële en ernstige gezondheidsrisico’s kleven. Er is echter ongelofelijk veel onderzoek naar dit fenomeen gedaan en er is nog nooit een voldoende wetenschappelijk verklaarde relatie gevonden tussen het soort electromagnetische velden dat door mobiele telefonie wordt gebruikt en nadelige gevolgen voor de gezondheid.

Dat wil niet zeggen dat er geen dwazen zij die het tegendeel beweren; het tegenovergestelde: Er zijn heel veel dwazen die het tegendeel beweren, maar wat al die dwazen gemeen hebben is dat ze *niet* met wetenschappelijke rapporten die de toets der wetenschappelijke kwaliteit kunnen doorstaan op de proppen komen. Er wordt met name ontzettend veel gezwamd, veel met anecdotes gewerkt, en ook veel met pseudo-wetenschappelijk aandoende nonsens.

Anti-5Gers kunnen op een hoop worden geveegd met de anti-vaxxers, homeopaten, en ander anti-wetenschapsdwazen. Ik ben echt heel gemakkelijk te overtuigen: Kom met een paar wetenschappelijke studies waar niks op aan te merken valt en dan zijn we in gesprek.

Dan nog even over een ander commentaar hierboven die de vergelijk maakt met de tabaksindustrie. Die vergelijking gaat mank omdat iedereen (let op: iedereen) al meer dan vijftig jaar geleden wist dat roken slecht voor je is. Het oudste onderzoek hiernaar dat ik zo snel even vond op Google is al uit 1910. De tabaksindustrie is er inderdaad in geslaagd om dit heel lang uit de populaire pers te houden. Dit is echter onvergelijkbaar met de situatie omtrent 5G, waar er geen slechte resultaten uit de pers te houden zijn!

Zoals ik al zei ben ik echter heel gemakkelijk om te kletsen. Kom met een paar onderbouwde wetenschappelijke studies aan die aantonen dat er negatieve gezondheidsrisico's kleven aan het gebruik van electromagnetische straling en dan zijn we in gesprek!

(En voor mensen die die handschoen wensen op te pakken hierbij wat aanwijzingen:

1) Geen ellenlange lijsten met web sites, artikelen uit populaire kranten, blogs, en andere meuk.

2) Een paar wetenschappelijk studies, met vermelding van titel, auteurs, en het wetenschappelijke tijdschrift (van enige naam en faam) waarin het gepubliceerd is. Geen links, maar een bibliografische indexsverwijzing!

3) Alleen studies die door andere wetenschappers zijn beoordeeld aub (zogenaamde "peer reviewed" studies.)

@Jos: I stand corrected voor wat betreft de'stakkers'! Kwestie van naamverwisseling! Excuus!
Voor de rest ga ik een eindje met je mee in je redeneringen. Voor de rest ben ik zo'n stakker die er niet voetstoots vanuit gaat dat als het wetenschappelijk onderzoek dat de schade aantoont nog niet gedaan is, dat er dan voetstoots geconcludeerd mag worden dat er dus maar helemaal geen schade IS.
De onderzoeken naar de schadelijke effecten van 5G zijn laboratoriumexperimenten. Er IS immers nog geen 5G. Dus van onderzoek op de effecten op de lange termijn KAN gewoon nog geen sprake zijn. Een maandje een rat onder een magneet hangen bewijst voor mijn gevoel (geef onmiddellijk toe dat ik geen wetenschapper ben) helemaal niets.
Wat ik wel weet is dat langdurige blootstelling aan straling of schadelijke elementen (asbest) op de lange duur kankerverwekkend kunnen zijn.
Tenslotte hoopt de overheid miljoenen te verdienen aan het uitgeven van de 5G licenties en zullen de Telecom bedrijven bepaald niet staan te springen om een onderzoek naar de schadelijke effecten 5G te doen. Maar ik neem onmiddellijk van je aan dat jij daar meer kijk op hebt dan ik met mijn lekenverstand.
Ander feit is dat er zenders om de zoveel meter geplaatst moeten worden omdat de reikwijdte van de effectieve straling zo gering is. En dat dan allemaal voor op afstand bedienbare lampen met kleurtjes, zelfrijdende autootjes en een koelkast die zelf bijhoudt wanneer de boter op is. Wat mij betreft is dat sop deze kool van geen kanten waard.

Beste Allen,

Ik ben even snel door jullie reacties gegaan. De analogie met "roken is slecht" vind ik wel van toepassing. Visser refereert naar een onderzoek uit 1910 en vindt daarmee zijn "zonnekoning" gedrag voldoende om alles en iedereen bij de enkels af te zagen. Hij moet immers overtuigd worden door iedereen. Ik zie dat anders, er zijn immers talloze "wetenschappelijke" onderzoeken geweest die het tegendeel bewezen die in vele rechtszaken gebruikt zijn waarbij de partijen "tegen" roken verloren. Ik heb geen idee wat het onderzoek uit 1910 zegt, ik weet wel dat voordat er wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan er vaak veel geluiden zijn dat er problemen optreden en dat het eens onderzocht moeten worden. Dan moet er een sponsor gezocht worden en de juiste onderzoekers, probleemstelling en methode. Zo makkelijk is dat allemaal niet. Zo wisten longartsen allang dat roken slecht is, zelfs zonder wetenschappelijk onderzoek. Zo begint een beweging in de maatschappij, wetenschap en de wetgever lopen daar meestal jaren, zo niet tientallen jaren, achteraan. Al dan niet gevoed door lobbyisten.

Bij rechtszaken handelt het immers om wetten interpreteren en niet bepalen of iets goed of slecht is. Daarnaast zijn wetenschappers ook maar mensen en peer reviews zijn niet zaligmakend. Kijkend naar hoe wetenschappers vaak verdeeld zijn in verschillende kampen en elkaar verafschuwen, ga maar eens lezen over wetenschap en klimaatverandering. Publicatie- en resultatendruk leiden tot situaties die de wetenschap niet ten goede komt om nog maar te zwijgen over de probleemstellingen of proposities en de toepasbaarheid ervan op hedendaagse problematiek.

Dat gezegd hebbende wil ik twee dingen toevoegen.

Bewijslast
Wie moet bewijzen dat 5G veilig is voor de mens? De partij die er tegen is of de partij die het wil gaan gebruiken/uitbaten? Wat mij betreft de laatste. Net als met medicijnen, vaccinaties, auto's, etc. dienen de producenten/uitbaters met gedegen peer gereviewde onderzoeken te komen dat het veilig is. Of minstens dat het voldoet aan minimale eisen. Die eisen moeten opgesteld en geaccepteerd worden. Ook in dit proces moet bewezen worden door de wetgever of het standaardiseringsinstituut dat het veilig is via wetenschappelijke ondersteuning. En dan graag niet zoals het proces waarin bekkenbodemmatjes aan de lopende band goedgekeurd werden. Ik mag hopen dat dit één van de peilers is waarop de hierboven genoemde rechtszaak leunt.

Een website met wetenschappelijke commentaren en onderzoeken
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/

@Hans Moviat | 5 mei 2020 14:03
je begrijpt niet goed hoe wetenschap werkt. Je kunt niet bewijzen dat produkt A veilig is, hoogstens een of meer gevallen vinden waarvoor dat niet geldt. Voor zolang dat niet is gebeurd, blijft de hypothese dat produkt A veilig is, staan.

Ik heb vroeger les gehad ven Prof. Dr. Marko de Vries, oprichter van het Helen Dowling instituut.

Een wetenschapper uit overtuiging en open voor kontroverse standpunten.

Hij zei altijd: "toon me een herhaalbaar experiment dat onweerlegbaar aantoont wat je beweert".

Daarbij opgemerkt dat in geval van vermeende schadelijkheid voor de gezondheid dit bij mensen aantoonbaar moet zijn en niet bij celkulturen of proefdieren.

Bij die "stakkers" ontbreekt dat altijd.

@Jan van Leeuwen: Die 'stakkers' ZIJN het experiment: door hen zal men straks bewijzen of 5G schadelijk is of niet...

Laten we wachten met conclusies tot de eerste 5G straling met bak met kinderen en ondeugdedelijke rem een dramatisch spoorwegongeluk veroorzaakt.

KJ,
Ik weet heel goed hoe de wetenschap werkt en wees daarom op lobby vanuit bepaalde industrieën, onafhankelijkheid is een dingetje in de discussie. Uit onderzoek blijkt dat zo'n 60% van al het wetenschappelijk onderzoek gewoon een voorgebakken conclusie is vanuit een kapitaalkrachtige lobby. Veel wetenschappers zijn de hoeren van de commercie en je kunt middels eigen onderzoek de integriteit van je zoekopdracht bepalen. Zoek je de leugen of de waarheid?

@R.J. Tuijnman
wel eens wat gehoord over statistische relevantie?

@Jan van Leeuwen: De grote groep 'Stakkers' vormen straks met hun aantallen die statistische relevantie...

Statistiek wordt niet betrouwbaar met een uitgezochte groep die uiterst aspecifieke klachten heeft waarvan de psychische komponent onbetwistbaar een grote rol speelt.

In 1952 is het boekje "how to lie with statistics" van Daryll Huff gepubliceerd, dat kun je inmiddels kostenvrij downloaden.
Daar vind je de kennis om met verstand over statistiek te spreken.

Ik heb het niet ov er een 'uitgezochte' groep, maar de totale Nederlandse bevolking...

Leuke discussie, dat dan weer wel.

Zoals @KJ (in navolging van Popper) al aanhaalde: Het is niet mogelijk om een niet te falsificeren stelling te bewijzen. Op deze discussie betrekkende: Je kunt niet bewijzen dat 5G niet schadelijk is voor de gezondheid; je kan alleen bewijzen dat het _wel_ schadelijk is. Daarmee ligt de bewijslast bij degenen die stellen dat 5G schadelijk is; zij moeten met een proef op de proppen komen die dat aantoont. Zolang ze dat niet doen kunnen we de stelling verwerpen.

Zolang de stelling niet bewezen is kun je natuurlijk een vermoeden hebben. Veel wetenschappelijk onderzoek begint met een vermoeden. Maar zo'n vermoeden moet natuurlijk wel ergens op gebaseerd zijn. Als je na veel onderzoek niet verder komt met je vermoeden dan is het wellicht tijd om dat vermoeden te laten varen. Helaas gebeurt dat vrij zelden; slechte theorieën worden meestal niet in de goot gegooid als er na jaren nog geen bewijs is, ze worden in de goot gegooid omdat de proponent van de theorie komt te overlijden.

Wetenschappelijke kennis is altijd een stand van zaken. Nieuwe kennis verandert die stand van zaken. Soms wordt zelfs een heel vakgebied met een enkele proef overtuigd! Voorbeeld: Het onderzoek van Barry Marshall en Robin Warren dat maagzweren door een bacterie worden veroorzaakt en niet door stress e.d. (https://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_peptic_ulcer_disease_and_Helicobacter_pylori) Dat leverde hen de Nobelprijs op; niet omdat ze maar wat bleven roepen, maar omdat ze met een overtuigende proef aan kwamen zetten die herhaalbaar was. Daar ontbreekt het bij de 5G stakkers aan: Er wordt wat afgeroepen, maar wat we nodig hebben is een herhaalbare proef die aantoont wat ze beweren.

Waar het in essentie om gaat is onzekerheid en hoe mensen met onzekerheid omgaan. Het gat tussen begrip en vertrouwen wordt ingevuld met wantrouwen en achterdocht. Ook in deze discussie wordt er nogal wat beweerd over de onbetrouwbaarheid van wetenschappers en wetenschappelijke onderzoeken, wat dan weer leidt tot complottheorieën over hoe het grote geld de zaak naar zijn hand zet. Wat dan weer niet helpt is dat er inderdaad voorbeelden zijn van industrieën (zoals de tabaksindustrie) die dit lange tijd schijnen te hebben gedaan. Ik zeg "schijnen" want die industrieën zijn er totaal niet en nooit niet in geslaagd om wetenschappelijke kennis over die onderwerpen tegen te houden. Waar ze succesvol in waren is het aandragen van argumenten aan mensen die om andere redenen de gevolgen van die wetenschappelijke kennis niet onder ogen wilden zien!

Ik zeg het nog maar een keer voor de duidelijkheid: De industrie slaagt er niet in om de stand der wetenschap te veranderen! Wat ze doen is mensen die niet WILLEN geloven in de uitkomst van wetenschap argumenten geven om de wetenschap te weerleggen. De huidige situatie rondom om klimaatverandering is hier ook een voorbeeld van.

De mensen die zo tegen 5G ageren zonder wetenschappelijk bewijs zijn stakkers omdat ze op basis van geen feiten en geen wetenschappelijk onderzoek proberen een technologie tegen te houden die essentieel is voor de samenleving. Echt het enige dat ze in de rechtbank nodig hebben zijn resultaten van overtuigend wetenschappelijk onderzoek.

Ergens in de discussie wordt ook over het voorzorgprincipe gesproken. Dit principe gaat over hoe te handelen bij wetenschappelijke onzekerheid: Als er een ingreep plaatsvindt of plaats gaat vinden waarvoor sterke aanwijzingen bestaan dat deze ernstige effecten heeft op het milieu, moeten maatregelen volgen ook al is er nog sprake van wetenschappelijke onzekerheid (bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Voorzorgsprincipe). Als je dit principe inroept moet je op zijn minst met sterke aanwijzingen komen en mijn stelling is dat zelfs die ontbreken.

Dan nog even een juridische voorspelling: Ik gok dat de voorzieningenrechter de klagers geen voorziening zal gunnen.

@Jos Visser | 6 mei 2020 16:28
Dank voor de bijval.
Echter uw propositie dat 5G "een technologie is die essentieel is voor de samenleving" is er een die lastig (zo niet onmogelijk) te falsificeren is.

@Een oudlid | 5 mei 2020 23:58
Ik schetste slechts de wetenschappelijke praktijk. Het mag u wellicht niet altijd bevallen, maar het is het enige instrument waarover wij beschikken. De absolute waarheid bestaat al sinds Nietsche niet meer.

@Jos Visser:

5G Essentieel voor de samenleving? Ik zie dat anders en vele met mij.

Een voorbeeld van iemand die gezondheidsrisico's heeft bewezen: Dr. Debra Davies
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
https://www.youtube.com/watch?v=AUCIuFo9u2o

@Hans Moviat
Youtube videos zijn niet vergelijkbaar met onderzoeken die bijv. in The Lancet gepubliceerd worden.
Ook tussen (met name) artsen kun je complot-theoretici treffen, wetenschappelijk zijn artsen over het algemeen niet zo sterk, dat zijn uitzonderingen. Statistiek is niet geliefd bij artsen, die houden zich terecht meer met zorg bezig.

@Jos Visser:
5G is niet essentieel voor de samenleving. De mensheid kan al 200.000 jaar zonder 5G, daar kan nog wel een paar jaar bij zonder dat we uitsterven. En als we uitsterven, dan komt dat doordat we een te grote ecologische voetafdruk hebben, en niet door 5G of andere communicatienetwerken/protocollen.

@Hans Moviat:
Ik kan je "bewijzen" laten zien dat 5G corona veroorzaakt en dat de aarde plat is. Dat is natuurlijk geen enkele garantie dat het waar is.

Van mij mogen ze 5G verbieden vanwege de landschapsvervuiling die eraan zit te komen omdat er (op 26GHz) elke 100 meter een mast moet komen, omdat het kapitaalvernietiging is, omdat het 4G netwerk nog niet 100% dekkend is en dat met 5G nog erger wordt, omdat (vul maar wat in), maar niet omdat deze niet-ioniserende straling slecht voor ons is.

Sta maar eens een uur onbeschermd in de felle zon: dat levert je een verbrande huid op! Misschien ook iets om te verbieden, die zon...

@Jan van Leeuwen en @Frank Heikens:
Ik begrijp dat allemaal, welk deel van haar bijv. eerste presentatie is volgens jullie "complot theorie"?

@Jos Visser: 5G Essentieel voor onze samenleving, stel je. Kun je ons dan wellicht een overtuigend voorbeeld geven van een toepassing die door de invoering van 5G mogelijk gaat worden en waar onze samenleving eigenlijk niet zonder kan?

@Hans Moviat
Ik heb jouw eerste Youtube link geopend, en na 30 seconden hoorde ik "this presentation is sponsored by", en toen was ik er eigenlijk al klaar mee.

Ik heb nog even een paar minuten verder geklikt, toen zag ik een waarschuwing die je op de iPhone kunt vinden, noodzakelijk in het Amerika waar procederen voor nadenken komt (de zaak tegen McDonald's hete koffie waarvoor niet werd gewaarschuwd, waarschuwingen op ladders dat je op moet passen dat je er niet van afvalt, dat soort voorbehouden).

Ik heb nog een paar keer verder geklikt (een uur is best lang, zoveel tijd ga ik er niet aan besteden), en toen zag ik een telefoon in een broekzak. "Dat zou invloed kunnen hebben op ons beenmerg en onze reproductie". Ja, klopt. Dat kan, maar het kan misschien ook wel niet. Wat is het, ja of nee? Dat was het, ik was er klaar mee.

Ik ga niet een uur naar een presentatie kijken de gesponsord is (en waarmee het resultaat al in de hoek komt waar de sponsor 'm wil hebben) en die geënt is op de Amerikaanse claimcultuur. Zonder alles te hebben gezien durf ik te beweren dat er veel vragen worden gesteld en weinig worden beantwoord. Met andere woorden: na het uur (en dat is nog maar één van de links van jou) weet je nog niks, maar heb je er alleen maar vragen bij gekregen. Typische FUD (Fear, Uncertainty & Doubt): met suggestie angst en twijfel zaaien.

Het feit dat Apple en de Amerikaanse telco's nog niet failliet geprocedeerd zijn met stralingsschadeclaims lijkt me voldoende bewijs dat deze onderzoeken in jouw YT links niet geheel onbevooroordeeld zijn uitgevoerd.

Maar ik heb ook een test voor jou die je helemaal gerust kan stellen!

Je hebt iemand nodig met een Vodafone (of Hollandsnieuwe) abonnement; Vodafone is al begonnen met de uitrol van 5G.
Ga naar een Vodafone zendmast (tip: de signaalsterkte-aanduiding van je Vodafone telefoon gaat naar maximaal).
Blijf daar een paar uur staan.
Zoals iedereen weet, krijg je corona van 5G (bewijzen op oa Facebook).
Er is een hele snelle corona-test: kun je je adem langer dan 10 seconden inhouden, dan heb je geen corona (deze en meer nuttige tips op oa Facebook).
Mocht je corona hebben gekregen, dan bied ik je hierbij mijn excuses aan, dan heb jij gelijk. Gelukkig is er een kuur: injecteer jezelf met desinfecterende middelen (tip van de slimste president die de VS ooit hebben gehad).
Mocht je geen corona hebben gekregen, dan heb je aangetoond dat 5G onschadelijk is, en heb ik je gerust kunnen stellen.

Beste Frank, jouw bericht is stuitend en komt duidelijk over! De sponsoring is door de faculteit Science, Medicijnen en Engineering omdat het raakvlakken heeft. Het is een Dean's Lecture van de University of Melbourne. Ik zie geen probleem, jij haakt af. Daarnaast is het duidelijk dat je niet eens de tijd hebt genomen de credentials van de spreker te lezen. Je voorgestelde test aan het einde geeft prima jouw denkwereld en jouw intentie in dit gesprek weer.

Toevallig vanmiddag een half uur in mijn pauze (we moeten helaas alleen eten) een interessant interview geluisterd met een dame die zelf last heeft van stralingseffecten en die andere slachtoffers ondersteunt. Op zich vooral dus 'n 'ervaringsdeskundige', maar wel met wat argumenten die tot nadenken stemmen, ook uit deskundige hoek. Dat er straks een zender in zo ongeveer iedere lantaarnpaal komt te zitten en dus vlak onder je slaapkamerraam gesitueerd kan zijn, dan beangstigt me dat toch wel serieus.
Omdat de schadelijkheid dus blijkbaar (dat neem ik zo van alle niet-stakkerige deskundigen aan) nog niet bewezen is, wil dat voor mijn gevoel niet zeggen dat het ook op de langere termijn niet schadelijk IS. Ondanks het denigreren en wegzetten als 'stakkers' van mensen die zich zorgen maken, neig ik met de dag meer naar de 'stakkers'. Het is namelijk niet alleen 5G, het is radar, het is 2G, 3G, 4G, dat systeem voor de hulpdiensten, DAB en weet ik veel wat nog meer. Onze omgeving is één grote niet aflatend op ons inhamerende cocktail van frequenties en signalen geworden.
Daarbij heb ik nog steeds geen ander argument vóór 5G gehoord dan de Internet of Things dat met die 5G mogelijk gemaakt moet gaan worden: op afstand bedienbare gekleurde lampen, intelligent koelkasten en systemen om de burger tot op de centimeter gade te slaan.
De 'essentiële' toepassing die we tot op heden hebben moeten missen met maximaal 4G heb ik tot op heden echter nog steeds niet aangeleverd gekregen. En tot die tijd ben ik dus bepaald nog géén voorstander van 5G. Laat dit IoT-sop deze gezondheidskool eerst maar eens waard zien te worden...

@R.J. Tuijnman, graag wil ik u uitnodigen om de onderstaande link eens te bekijken.

https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY

Start minstens met het lezen van de tekst onder de video. De play-knop doet de rest.

@Hans Moviat
Natuurlijk overdrijf ik wat, maar jij was de aanstichter, jij legde mij het woord "complottheorie" in de mond, iets wat ik niet genoemd had. Je oogst wat je zaait!

@RJ Tuinman
Begrijp me niet verkeerd. Van mij mag 5G verboden worden, ik zit niet te wachten op landschapsvervuiling met heel veel zendmasten, wat nooit landelijk dekkend kan worden, zodat je 4G nodig blijft houden. En 4G is niet landelijk dekkend, want mijn telefoon valt nog geregeld terug naar 3G. En zelfs 3G is niet overal, want soms heb ik heel traag 2G Edge. En soms heb je helemaal geen mobiel netwerk in Nederland. Wel rustig, dat wel. Zoveel netwerken, die allemaal wel wat frequentie overlap hebben, en zoveel zenders die andere zenders wegdrukken, ook thuis. De 2,4GHz wifi is al overbevolkt, straks is dat met 5GHz wifi ook het geval. Dan wordt het vermogen verhogen de volgende stap, en daar word ook ik niet blij van, want dan wordt het een wedstrijdje wie het hardst kan schreeuwen, en kun je nergens meer ongestoord van muziek en wifi en andere zaken die het leven aangenaam maken genieten.

Volgens mij voegt 5G niets toe waar we niet zonder kunnen. Het kost veel geld, wat wij, als afnemers van telecomdiensten, gezamenlijk moeten betalen, ook al gebruiken we zelf geen 5G. Laten ze eerst 4G maar eens goed landelijk dekkend maken, voordat ze met iets nieuws gaan beginnen. Kunnen ze in de tussentijd gaan onderzoeken wat de effecten van 3,5GHz en 26GHz signalen op mens en dier zijn. En dan graag gesponsord door een regering die geen geld verdient aan het veilen van telecomfrequenties.

Met religieuze overtuigingen valt geen discussie te voeren.
Wie rotsvast gelooft dat je van 5G corona/kanker/infarct krijgt moet dat doen. De enige ziekte die ik vermoed wordt niet in een A-ziekenhuis behandelt maar in een met gesloten deuren en hele aardige mensen.

@RJ Tuijnman, als we kijken wat 40 jaar geleden allemaal toegestaan was en waar niemand ziek van geworden is mag je concluderen dat mensen voldoende weerstand hebben, de eisen die nu aan 5G gesteld worden zijn heel veel strenger.
Wil je gezond blijven, doe wat voor het klimaat, word vegetariër, reis veel minder en beperk je "voetafdruk" in gepaste matigheid en wind je niet te veel op.

@Frank Heikens
Ik legde niets in je mond, zo ervaar jij dat en dat heeft niets met mij te maken. Ik ging in op de opmerking van Jan Visser. Vooralsnog kan je er ook voor kiezen het niet te gebruiken. Erg zwak om mij de schuld te geven van jouw woordkeuze. Over het algemeen wordt dat gedaan door dominante mensen die graag andere pesten en zinnen uiten als "kijk nou eens wat je mij laat doen", verantwoording nemen is een dingetje. En "overdrijf ik wat"? Je vliegt helemaal uit de bocht, in heel je stuk. Je zou eens kunnen proberen de video serieus te bekijken en laten bezinken.

@Allen
Over 5G nog een toevoeging aan het onderwerp. Natte bomen, door een regenbui (ik doel niet op de bomen in bloei met meer levenssappen), hebben een grote negatieve werking op het bereik. De enige belangrijke toepassing die ik zo kan verzinnen, wat je misschien essentieel kan noemen, is zelf rijdende auto's. Ook heb ik van een bouwkundige begrepen dat moderne bouw ook een probleem heeft met het doorlaten van de radiogolven, het schijnt dat de eerste stappen al zijn genomen in beter-radiogolven-doorlatende-materialen te ontwikkelen.

Zodat er geen misverstand is. Van mij mag 5G er komen. Ik denk dat iedereen er voordeel van kan hebben. Niet als blijkt dat het een probleem is voor (al) het leven op aarde. In de eerste video geeft Dr. Davies een treffend voorbeeld over mogelijke problemen: na de atoombom had niemand last van hersenkanker, 40 jaar later zag het er allemaal veel anders uit. Gezien het bewijs van de gezondheidsrisico's lijkt het mij noodzakelijk dat de producenten, uitbaters, normeninstituten en wetgevers verantwoording nemen en de te gebruiken opstellingen (met alle verschillende antennes - dat is nogal een dingetje) degelijke testen laten doen en zo bepalen wat de werkelijke schade is. Voor al het leven op aarde.

Ook zag ik dat onderstaande pagina weer beschikbaar is. Ja het is veel, ja het is belangrijk (vind ik).
https://ehtrust.org/key-issues/cell-phoneswireless/5g-internet-everything/20-quick-facts-what-you-need-to-know-about-5g-wireless-and-small-cells/

@Hans Moviat: bekeken en een duidelijk pleidooi voor terughoudendheid omtrent cellphones in het algemeen. Ook op mijn Motorolaatje even gekeken naar de Legal Warnings. Ik kon de stralingswaarschuwing niet echt vinden. Maar de getoonde info tijdens de presentatie hebben mijn verontrusting bepaald niet doen afnemen. Ik probeer al zoveel mogelijk via de speakervoorziening te werken zodat ik de telefoon niet direct tegen mijn hoofd hoef te drukken. Ik ontkom daar echter toch niet altijd aan - al zal ik daar in de toekomst toch nóg zorgvuldiger mee om gaan.
Wanneer je de effecten op langere termijn écht wilt onderzoeken (en dat is dus niet hetzelfde als de opwarming van een zak zout water meten) dan zul je een significant aantal mensen twintig, dertig jaar aan deze straling bloot moeten stellen en een controlegroep van het zelfde aantal mensen en samenstelling die NIET aan die straling worden blootgesteld om daarna de verschillen in die groepen te onderzoeken.
Onmogelijk, aangezien die tweede groep niet te vinden is tenzij je een woestijnvolk of zo neemt.
In de lezing wordt verwezen naar beperkter onderzoek op ratten en muizen en dat geeft wel degelijk negatieve effecten aan. Zie ook 36.01 van de lezing.
Tenslotte: er werd ook jarenlang met asbest en op militaire voertuigen met kankerverwekkende verf gewerkt. Kon ook allemaal geen kwaad, er was ook geen enkel serieus te nemen onderzoek dat deze negatieve effecten aantoonde, dus GAAN met die banaan! Pas toen de cijfers ontegenzeggelijk de negatieve effecten voor de gezondheid aantoonden werd schoorvoetend toegegeven dat die negatieve effecten reëel waren. (https://nos.nl/artikel/683427-kanker-defensie-depot-door-verf.html)
Ik ben bang dat we met 5G dezelfde weg op gaan. Onze kinderen (ik ben 65 en het zal mijn tijd dus wel duren voor ik daar zelf effecten van ga merken) zadelen we op met een vreselijk duur, energieslurpend en mogelijk levensgevaarlijke voorziening. Maar ze zullen wel lekker snel kunnen gamen...

@Hans Moviat en anderen:

5G Essentieel voor de samenleving? Ik zie dat anders en vele met mij.

Ik was daar inderdaad wat kort door de bocht. Laat ik het anders zeggen: Snel mobiel Internet heeft ons verschrikkelijk veel gemak gebracht en is enorm positief geweest voor de economie. De verwachting is dat meer sneller mobiel Internet (5G) eveneens een grote bijdrage aan de economie gaat leveren; om die reden wordt de uitrol van 5G door velen toegejuigd. Degenen die 5G maar niks vinden staat het natuurlijk vrij om de T65 en de telefax en telex te blijven gebruiken. :-)

@ Hans Moviat:

Een voorbeeld van iemand die gezondheidsrisico's heeft bewezen: Dr. Debra Davies
https://www.youtube.com/watch?v=BwyDCHf5iCY
https://www.youtube.com/watch?v=AUCIuFo9u2o

Wetenschap staat in "peer reviewed" tijdschriften. Complottheorieën staan op YouTube....

@Jos Visser:

m.b.t. 5G essentieel
Ik zie dat je weer lekker overdrijft, waarom moeten mensen die 5G maar niks vinden opeens T65, telex en faxen gaan gebruiken? Onzin. Misschien willen we wel meteen naar 20G, oftewel een nieuwe oplossing waar nog niet aan gedacht is, die veel beter werkt en geen gevaar oplevert? En misschien moet de economie niet grenzeloos groeien, is het een keer genoeg. Kunnen we allemaal wat minder gaan werken omdat we als mensen tevreden zijn.

m.b.t. Gezondheidsrisico's
Misschien even een video bekijken voordat je ze van tafel veegt. Of misschien de tekst bij de video lezen, wie Debra Davies is bijvoorbeeld, misschien is het een wetenschapper?

Daarnaast bestaat wetenschap al 5000 jaar, zijn wetenschappers vaak net kleine kinderen die "moeten" publiceren, verdeeld in diverse kampen die hun eigen werk reviewen/valideren en bepaalt het "geld" wat waar en door wie wordt onderzocht (en moet dit laatste maar eens anders). Om nog maar te zwijgen over de grote berg achterhaalde wetenschappelijke kennis en daarmee de enorme groei die de wetenschap de laatste 5000 jaar heeft doorgemaakt.

"Complottheoriën staan op YouTube": is ook de grootste onzin ooit. Wil je daarmee zeggen dat alles wat op YouTube staat een complottheorie is? Of wil je Debra Davies beschuldigen van het verspreiden van een complottheorie? En wat is een complottheorie eigenlijk? Zoals jij het gebruikt heb je het werk van Davies gediskwalificeerd (omdat het jou niet uitkomt of niet in jouw bubbel past). Of heb je het bekeken en wil je misschien inhoudelijk reageren, graag!

Jouw manier van redeneren is spcifiek voor komplot-theoretici.
Veel vragen weinig antwoorden.

Voor mij is Davies een verspreidster van komplottheorien en als wetenschapper onserieus.

Natuurlijk mag je twijfelen aan het feit dat ijzer hard is, nadat je de spijker misslaat leert je duim dat dat echt zo is.

@Jan van Leeuwen
Onzin Jan! Complottheoretici spreken juist heel veel en dat komt totaal niet overeen met "veel vragen en weinig antwoorden". Ik zou zeggen komt meer overeen met iemand die op zoek is naar informatie/kennis.

Het "antwoord" wat ik geef is dat er gezondheidsrisico's zijn en als bewijs vraag ik naar een presentatie van Dr. Devra Davies te kijken (is gevuld met antwoorden). Zij zet verschillende onderzoeken op een rij en geeft aan waarom de manier van keuren van de FDA gedateerd is en niet deugt. Er zitten voldoende onderzoeken en antwoorden in voor iedereen om verder uit te gaan zoeken en tegengeluiden te zoeken. Overigens doet zij dat zelf ook. Het enige wat ik vraag is "kijk naar een video en geef aan wat er niet klopt?".

Wanneer en hoe heeft Dr. Devra Davies het bij jou afgedaan en het label complottheorie verspreider gekregen?

@Jos Visser. Jammer dat je een goed beargumenteerd verhaal afsluit met opmerkingen die denigrerend zijn naar mensen die niet staan te popelen om 5G te omarmen en hun twijfels hebben of er gezondheidsrisico's aan het 5G-netwerk zullen kleven.
Je stelt echter ook dat 'nog'sneller, 'nog' meer welvaart zal brengen. Ik betwijfel dat.
De argumenten vóór de invoering verwijzen vaak naar IoT. In house IoT wordt echter altijd gevoed door de gewone WiFi in de woning/bedrijf. De aanvoer daarvoor komt echter gewoon via glasvezel binnen. Wat daar de toegevoegde waarde van 5G is, is mij niet duidelijk. Dan komen we op de zelfrijdende autootjes en dat soort zaken. Daar zie ik wel een 'toegevoegde waarde', maar of die zo serieus is dat we daar al deze investeringen voor zouden moeten doen...
De energie die een landelijk dekkend 5G netwerk slurpt zal ook weer een verhoging van de CO2 uitstoot tot gevolg hebben. Ook hier geldt nadrukkelijk dat vele kleintjes uiteindelijk ook een hele grote kunnen maken. Met een overheid die zich in allerlei bochten moet wringen om de samenleving draaiende te houden ondanks het klimaatakkoord kunnen we ons afvragen wat er nu belangrijker is: 5G of CO2? En voor men mij voor klimaatfanaticus gaat uitmaken: ik ben bepaald net zo kritisch op dat klimaatakkoord als op de 5G-plannen...

@R.J. Tuijnman

Bedankt voor het compliment (omtrent goed beargumenteerd verhaal).

@Hans Moviat

m.b.t. 5G essentieel
Laten we duidelijk zijn: Als je geen 5G wilt gebruiken omdat je dat niet nodig vindt moet je dat vooral niet doen. Maar ontzeg dan de mensen die 5G _wel_ willen gebruiken dat genot niet zonder dat je met wetenschappelijk onderbouwd bewijs komt dat er nadelen zijn verbonden aan de inzet van 5G (zie ook het volgende punt).

m.b.t. Gezondheidsrisico's
De gehele discussie gaat over het concept "bewijs". Wat is bewijs? Wanneer kunnen we iets "bewezen" achten? Dat is een moeilijk onderwerp omdat de realiteit nu eenmaal ingewikkeld en ongelofelijk genuanceerd is. Daarnaast blijkt het ook heel erg moeilijk te zijn om herhaalbare experimenten in te richten. Wat we dus nodig hebben is een bewijsstandaard, en die hebben we! Aangeleverd door de wetenschapsfilosofie.

Ooit eens ergens een correlatie vinden is geen bewijs. Iets roepen dat aannemelijk klinkt is geen bewijs. Herhaaldelijk een experiment doen met uitkomst A bewijst niet dat uitkomst B onmogelijk is (het wordt wel steeds minder aannemelijk, maar het is geen bewijs. Elkaar napraten is geen bewijs. Videos op YT plaatsen is geen bewijs.

Mijn stelling is eenvoudig: Kom met een (liefst een aantal, maar een is leuk om mee te beginnen) gepubliceerde artikelen omtrent herhaalbare experimenten in "peer reviewed" wetenschappelijke vakbladen en dan zijn we in gesprek. En vraag jezelf het volgende af: Hoe komt het dat in al die jaren dat er wat wordt afgeroepen over de invloed van electromagnetische straling op de menselijke gezondheid dat er nog nooit dergelijke artikelen zijn verschenen? Complot? :-)

Je schrijft: "Misschien even een video bekijken voordat je ze van tafel veegt. Of misschien de tekst bij de video lezen, wie Debra Davies is bijvoorbeeld, misschien is het een wetenschapper?" MAAR DAT IS HELEMAAL NIET RELEVANT. Net zoals iets niet onwaar is omdat een onplezant mens het zegt (zelfs Hitler had wel eens gelijk) is iets ook niet waar omdat een door jou betrouwbaar gevonden bron het zegt. Als je niet kan aankomen met (ik herhaal mezelf maar weer eens even) wetenschappelijke artikelen omtrent herhaalbare experimenten in peer reviewed wetenschappelijke tijdschriften dan zijn we niet in gesprek.

Je schrijft ook: "Om nog maar te zwijgen over de grote berg achterhaalde wetenschappelijke kennis en daarmee de enorme groei die de wetenschap de laatste 5000 jaar heeft doorgemaakt." Met deze zin ONDERSCHRIJF JE MIJN BETOOG, want het feit dat er ooit kennis bestond die inmiddels als onwaar van tafel is geveegd komt niet omdat we ineens iemand anders zijn gaan geloven of omdat er betere YouTube videos zijn gepost. De ontwikkeling van de wetenschap stoelt op nieuwere en betere experimenten die bestaande kennis bevestigen, verfijnen, of verwerpen. Dat er ontwikkeling van de wetenschap is komt door de gratie van wetenschappelijke experimenten. Als iedereen die heilig geloofde in het gevaar van 5G zich nou eens zou richten op het uitvoeren van experimenten dan zou de discussie een stuk verder komen.

Dan nog even over "Wil je daarmee zeggen dat alles wat op YouTube staat een complottheorie is?" Een reactie op deze uitspraak kan alleen bestaan uit een verwijzing naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Logische_implicatie.

En dan tot slot: "Of wil je Debra Davies beschuldigen van het verspreiden van een complottheorie? En wat is een complottheorie eigenlijk? Zoals jij het gebruikt heb je het werk van Davies gediskwalificeerd (omdat het jou niet uitkomt of niet in jouw bubbel past). Of heb je het bekeken en wil je misschien inhoudelijk reageren, graag!" Ik diskwalificeer het werk van Debra Davies niet omdat het op YT staat of omdat het mij niet past; ik diskwalificeer het omdat het niet gezaghebbend is, wat blijkt uit het feit dat het niet in "peer reviewed" wetenschappelijke tijdschriften is gepubliceerd. Zodra je met artikelen komt die de toets der wetenschap kunnen doorstaan reageer ik terstond.

Mijn hemel Jos, met zoveel geduld als 5000000 jaar wetenschap ben ik bang kun je Heer Moviat nog niet tot inzicht brengen.
Religie laat geen diskussie toe.

@Jos Visser:
Dat ik iets goed beargumenteerd vind, betekent overigens nog niet dat ik het met die argumentatie eens ben, maar dit terzijde.
Het vervelende met 5G is dat je dus geen 'keuze' hebt er aan mee te doen of niet: die zender aan die lantaarnpaal onder je slaapkamerraam zendt zijn straling uit of je het nou wilt gebruiken of niet. Van enige vrije keuze is dus geen sprake.
We hebben jarenlang dat nuttige en o zo essentiële asbest gebruikt voor de brandveiligheid. Er waren immers geen onderzoeken die aantoonden dat het niet zo best voor de gezondheid was. TOTDAT die onderzoeken er uiteindelijk dan WEL waren... Idem dito voor die camouflageverf van defensie. En zo kan ik nog wel even doorspitten in de essentiële en nuttige zaken die pas op de lange duur dodelijke gevolgen bleken te hebben. Van Exotaflessen tot tabak...
Dat we NU nog geen mensen hebben die na twintig jaar blootstelling aan 5G gezondheidsklachten hebben is niet meer dan logisch en in mijn optiek kleven er te weinig voordelen aan 5G om daar onze volksgezondheid aan bloot te stellen.
en dan heb ik het nog niet eens over de onvolkomenheden in het ontwerp waardoor er krankzinnig veel steunzenders noodzakelijk zijn om tot een fatsoenlijke dekking te komen waardoor de praktische haalbaarheid van landelijke dekking eigenlijk alleen in dichtbevolkte gebieden realistisch te noemen is.

@Jan van Leeuwen: met de vergelijking met religie maak je de scheidslijn tussen bijgeloof en gezond verstand wel héél erg dun...
Overigens vrees ik dat met het aandragen van onomstotelijk bewijs van gezondheidsrisico's ook de voorstanders van 5G niet als een blad aan een boom zullen omdraaien. Dus iets met potten en ketels, denk ik...

@R.J. Tuijnman
5G is niet veel anders als 4G.
Ik ben tegenstander van 5G antenneparken en de grove inbreuk die IOT op de privacy doet.
Wie 5G niet vertrouwt vanwege "gezondheidsrisiko's" overdrijft in mijn optiek.
Ook bij 4G kun je beter een bluetooth headset gebruiken in plaats van dat ding een half uur aan je oor te houden, van die 0,5 graad temperatuurstijging zul je niet sterven maar je kunt het eenvoudig vermeiden.

@Jan
De frequentiebanden die voor 4G worden gebruikt, liggen ongeveer tussen de 800 MHz en 2,6 GHz.
Het o zo handige wifi thuis gebruikt 2,4 en 5 GHz, BT gebruikt 2,4 GHz.
5G maakt ook gebruik van de 4G frequentiebanden, maar ook van frequenties die daar (ver) boven liggen. Nu nog niet, maar waarschijnlijk in de toekomst (de staat wil weer geld verdienen met een veiling). Hogere frequenties betekent kleiner bereik, dus meer antennes. Van mij mogen ze 5G op hogere frequenties verbieden wegens landschapsvervuiling of energieverspilling, niet vanwege de gezondheidsrisico's van dezelfde soort niet-ioniserende straling die we al 100 jaar om ons heen hebben.

Conclusie: 5G kan iets anders zijn dan 4G, maar niet veel. Het is vooral meer van hetzelfde, meer antennes, meer kosten, en de baten... daar is nog niks over bekend.

Overigens warmt je hoofd meer op van een slok hete thee dan van een half uur bellen met een telefoon aan je oor...

https://speld.nl/2020/05/19/wetenschappelijke-doorbraak-5g-blijkt-medicijn-tegen-covid-19/

@Jos: Hahaha! Ik neem tenminste aan dat je weet wat De Speld voor een site is...

@ Frank Heikens: Daarom drink ik ook geen thee... :-)

Bij de introductie van 3G was er al verzet van StopUMTS en ook zo bij 4G/LTE en nu is er ook verzet tegen 5G.
Door de samenloop met Corona is het nu wat heftiger in het nieuws en het in de brand steken van 3G en 4G masten als verzet tegen 5G is ook nieuw.
De radiogolven van GSM masten bevatten echter zeer weinig energie (veel minder dan licht van een gloeilamp) en er is in al die jaren dat we nu draadloze telefonie gebruiken geen significant meetbaar praktijk effect opgetreden in de reële wereld.

Ik denk ook dat daarom nu de Corona crisis wordt aangegrepen door de conspiracy denkers om het verzet kracht bij te zetten en meer mensen te werven.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2020-05-04T10:56:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.