OR wijst uitbestedingstraject Kadaster af

In de race: Atos, Capgemini, HP, KPN (Getronics), T-Systems

De ondernemingsraad van Het Kadaster heeft bij het bestuur opnieuw bezwaar gemaakt tegen het verloop van het huidige ict-uitbestedingstraject. De or vindt de gevolgen voor het personeel veel te ingrijpend en maakt zich zorgen over de financiële gevolgen. Intussen heeft het Kadaster vijf partijen geselecteerd die een offerte mogen indienen: Atos, Capgemini, HP Nederland, KPN (Getronics) en T-Systems. IBM en Unisys vielen af.

De landelijke organisatie voor het registreren en verstrekken van vastgoedgegevens wil zijn kantoorautomatisering, werkplekbeheer en rekencentrumdiensten uitbesteden. Het betreft een raamovereenkomst voor maximaal tien jaar met een geraamde waarde die tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro ligt. Zo'n negentig automatiseerders van het datacentrum moeten beslissen of ze meegaan naar de nog te selecteren winnaar van de aanbesteding.

Welles-nietes

De op handen zijnde uitbesteding zorgt voor veel weerstand en onrust onder het personeel. Veel medewerkers willen niet meewerken aan de voorbereidingen van het aanbestedingstraject. 'Ze willen niet meewerken aan hun eigen ondergang. Zo voelen ze dat', zegt Henk Mennegat, voorzitter van de ondernemingsraad. De or heeft begin augustus de directie op de hoogte gesteld van de zorgen die er bestaan over de huidige gang van zaken. De raad vindt dat de directie en de projectleiding nog steeds te weinig luisteren naar de bezwaren van het personeel. 'Gesprekken gaan vaak in een welles-nietes-sfeer.'

Verder vindt de or dat de personeelskant bij de uitwerking van de uitbestedingsplannen nog steeds onderbelicht blijft. Zoals de zaken er nu voor staan zal slechts een klein deel van het personeel vrijwillig meegaan naar een nog te selecteren uitbestedingspartner. De or maakt zich zorgen over wat er zal gebeuren met het overgrote deel van het personeel van het datacenter dat niet overgaat. Bovendien voorziet de or dat nette afvloeiingsregelingen voor het Kadaster onbetaalbaar worden bij zo'n grote groep.

Bestek

Het liefst zou de or-voorzitter zien dat het uitbestedingsplan wordt uitgesteld en dat er eerst naar andere manieren gekeken wordt om de ict-organisatie binnen het Kadaster te verbeteren en goedkoper in te richten. De or trok in al een eerder stadium bij het bestuur aan de bel over dat de raad van bestuur te weinig rekening houdt met de actieve rol die de ondernemingsraad wil spelen in het traject. Mennegat stelt dat dat inmiddels is verbeterd. Zo kan de or mee-adviseren in de eerste fase van het selectieproces, waarbij vijf partijen zijn gekozen die een offerte mogen uitbrengen. Dit zijn Atos, Capgemini, HP Nederland, KPN (Getronics) en T-Systems geworden. IBM en Unisys vielen af.

Woordvoerster Carla Mulder zegt dat eerst nog het bestek definitief moet worden opgesteld eer de vijf leveranciers een aanbieding kunnen doen. 'Publicatiedatum van het bestek is op dit moment nog niet bekend. Op dit moment worden de laatste puntjes op de i gezet.'

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Als maar een klein deel van het huidige personeel meegaat naar de "winnaar". Zal er veel kennis verloren gaan en het kadaster de verliezer zijn. Het eerst bekijken van de eigen organisatie zoals de OR voorzitter voorsteld, lijkt een goed plan. Als er welles/nietis gesprekken plaatsvinden dan is er veel te veel onduidelijk en kan er onmogelijk een juist bestek komen te liggen.

Is er al betrouwbaar onderzoek beschikbaar hoe succesvol dit soort uitbestedingstrajecten zijn?
Ik hoor vaak voorbeelden van allerlei vormen van uitbesteding die uiteindelijk zorgen voor hogere kosten, minder flexibiliteit en lagere kwaliteit van de geleverde diensten. Er schieten me zelfs op dit moment geen voorbeelden te binnen van uitbesteding van intern werk waar een bedrijf of organisatie echt beter van werd - maar allicht zullen die er wel zijn.
Hoe weet/meet de KvK of hun uitbesteding ook daadwerkelijk het gewenste resultaat heeft? Kunnen ze het ook terugdraaien? Wordt alleen naar de kosten gekeken of ook naar de opbrengst van het werk dat uitbesteed is?
Ik hoop toch dat mijn cynisme onterecht is.

Wat is dat nou?
"De (90) medewerkers willen niet meewerken aan de voorbereidingen van het aanbestedingstraject"
"Een nette afvloeiingsregeling wordt onbetaalbaar"

In eerdere berichten werd al aangegeven dat er om technische redenen is gekozen voor een uitbestedingstraject en niet om op de kosten(!) te besparen + De uitbesteding moet leiden tot het gebruik van meer generieke componenten in de infrastructuur.

Kortom;
1) het huidige team lukt het blijkbaar niet deze shift naar generieke componenten te maken.
2)De marktpartijen wordt daarom gevraagd gratis te adviseren.
3)Obv besluit Kadaster zelf: Uitbesteden!
3)Dan komt een brief aan de RvB om uitstel van 1 of meerdere jaren.
4)Markt partijen gaan de competitie aan (betekent investeren)
5)Is er een eerste resultaat krijgen we dit!

Volgens mij is de boodschap aan de medewerkers niet duidelijk geweest. Kadaster heeft geen vertrouwen (meer) in jullie. Dan kunnen jullie vast willen houden aan de mooie arbeidsvoorwaarden. Als er niet gepresteerd wordt, is het over. Ook Kadaster moet eindelijk naar de kosten/baten kijken. Kijk om je heen en zie dat het nergens anders is.

Niet mee willen werken? (als in werkweigering) Daarbovenop waarschuwen dat je nog 1x zoveel mogelijk geld wil meenemen.
Hoe eerder hoe beter dat dit proces wordt doorgezet.

Aanbiedende partijen: succes met de nieuwe "gemotiveerde" mensen.

Een begrijpelijk standpunt van het personeel. Uitbesteding betekent ook verplaatsing van het werk naar Bestshore locaties. De aanbiedende partijen moeten wel bestshoren om een concurrerende positie in te kunnen nemen. Het NL personeel wordt zo snel als mogelijk ontslagen met een vertrekpremie in de hand.

@hans
Kadaster wil veranderen (naar generieke componenten). Generieke kennis is ruimschoots beschikbaar. De mensen en kennis verdwijnen niet per direct. Dus wat is het probleem? Nee laten we het eerst nog een keer uitzoeken dan weten we zeker dat er niks veranderd....

@gerbrand
Wat is betrouwbaar onderzoek? Elk onderzoek kun je onderuithalen. Ja, er zijn gerenommeerde partijen die onderzoek doen naar outsourcing en klanttevredenheid. Een recent cijfer van KPMG? 69 procent van de gevraagde outsourcingklanten (met 500 contracten, 4 miljard per jaar) geeft aan tevreden te zijn. De slechte verhalen kennen we allemaal.....

@best-shore
We kunnen aannemen dat Kadaster slim genoeg is om in de uitvraag baangaranties te eisen.

@all
Wie komt met echte argumenten?

Zijn toch vreemde ontwikkelingen. De overheid probeert op grote schaal zijn ict-diensten te centraliseren en onder te brengen in shared service centres om kostenbewuster met ict om te gaan vanuit een gezamenlijke visie en het Kadaster gaat vervolgens weer buiten deze ontwikkelingen om, een eigen tienjarig traject in. Lekker efficiënt.

Natuurlijk willen de 90 medewerkers niet meewerken aan het voorliggend aanbestedingstraject. Ze zijn natuurlijk bang om alle in het verleden verworven regelingen kwijt te raken en bij een marktpartij een nieuwe onzekere toekomst tegemoet te gaan. Logisch, zo kijkt de meerderheid hier zeker tegen aan. De OR loopt hierbij voorop om alle zekerheden te behouden. Ze spelen het vertragingsspel en zoeken daarbij de media op om nog meer druk bij de directie uit te oefenen. In het recente verleden bleek dit een succesvolle formule. Het blijkt dat namelijk dat de bestuurders de confrontatie met de OR en vakbonden zoveel mogelijk uit de weg willen gaan. Het is gebleken dat onder deze druk er vaak plotsklaps toch een 'regeling' voor het personeel gemaakt kan worden. Als er dan toch wordt uitbesteed, kun je op 2 vingers natellen dat de overheid zeker -niet- bezuinigd. Immers (een deel van) het werk wordt uitbesteed aan een marktpartij, die stuurt daarvoor een factuur en de overheid betaalt de loonkosten/wachtgeld etc. op een of andere wijze onverkort door.
Op deze wijze krijgt de overheid wel een meer marktconforme dienstverlening en noodzakelijk verandering in het IT domein, maar bezuinigt per saldo niets. Sterker nog dit kost extra geld ! Ik dacht als brave belastingbetaler dat de overheid nu echt aan de slag zou gaan. Hopelijk houdt de directie van het Kadaster dit goed voor ogen.

Juist de bovengemiddelde arbeidsvoorwaarden in combinatie met de lage arbeidsproductiviteit van overheisorganisaties zorgt er vroeg of laat voor dat er naar andere oplossingen gezocht wordt. Gelukkig maar want uiteindelijk zijn het u en ik die dit moeten betalen!!!

Helaas voor de medewerkers, want ja die voelen natuurlijk wel aan dat ze bij een professionele IT-club gauw door de mand vallen.

Waarom wordt er bij uitbesteding altijd naar de negatieve effecten voor het personeel gekeken. Zoals " gouden kooi" terecht opmerkt, ziet de directie van het Kadaster geen mogelijkheid om met het bestaande personeel de noodzakelijke veranderingstrajecten zelf uit te voeren. En dat kun je ook positiever uitleggen: de huidige werknemers kunnen de bestaande operatie perfect ondersteunen, maar voor verandering en innovatie is er ook marktkennis en markttucht nodig.

Een goede mogelijkheid is om een IT leverancier verantwoordelijk te maken voor de verandering naar een nieuwe infrastructuur met behulp van de bestaande Kadaster medewerkers. Immers de leverancier, zal moeten zorgdragen voor continuiteit van de dienstverlening en deze aanvullen (verrijken) met kennis en personeel voor de transitie. Het bestaande Kadaster personeel kan de eerste periode zorgdragen voor deze continuiteit, en kan tegelijkertijd bij een IT marktpartij de mogelijkheden aangereikt krijgen om ook werk voor andere klanten te gaan doen. Het is evident dat er minder eigen werk zal zijn. Nu is het mooie dat de IT leverancier ook IT dienstverlening verzorgt aan andere overheidsinstanties vanuit zogenaamde klantenteams. Maw de Kadastermedewerkers krijgen de mogelijkheid om ook voor andere klanten te gaan werken. Dat is nog eens een nieuw perspectief ! Je moet het natuurlijk wel pakken.

Daarnaast zijn er bij IT leveranciers vaak legio mogelijkheden om jezelf verder te ontwikkelen. De medewerker wordt vaak een pallet aan opleidingen aangeboden en er kunnen certificaten e.d. behaald worden. Natuurlijk moet je óók dat wel zelf -willen- pakken.

Kortom, een positief ingestelde Kadastermedewerker krijgt ook meer toekomst mogelijkheden. Het is de plicht van de OR om de Kadaster medewerkers een echte (IT werk) toekomst te geven ipv alleen maar keihard vasthouden aan (zekerheids/betalings)garanties.

In het artikel staat dat de op handen zijnde uitbesteding zorgt voor veel weerstand en onrust onder het personeel. Veel medewerkers willen niet meewerken aan de voorbereidingen van het aanbestedingstraject. Uitbestedingen zijn gevoelig en zorgen voor veel onzekerheid bij het personeel. Echter, de manier waarop een uitbesteding wordt vormgegeven heeft veel invloed op de mate van onrust en weerstand bij medewerkers. Het succes van uitbesteden is afhankelijk vier essentiële voorwaarden:

1. Maak een zuivere zakelijke afweging: uitbesteden mag nooit een doel op zich zijn. Uitbesteding kan dus ook onverstandig zijn. Het is daarom van belang om niet alleen financiële afwegingen mee te nemen, maar er moet ook gekeken worden naar:
? Strategie & Besturing: is de dienst strategisch of bepalend voor de besturing van de organisatie?
? Kwaliteit & Kosten: is de prijs/prestatie beter of gelijk bij externe leveranciers?
? Impact van de verandering: wat zijn de personele consequenties en wat is de vervlechting met andere diensten?.
? Marktpartijen: zijn er marktpartijen die een vergelijkbare dienst kunnen aanbieden die nu geleverd wordt?

2. Organiseer krachtige regie: naast een gedegen strategische afweging beseffen steeds meer overheidsinstellingen en bedrijven dat regie de belangrijkste kritische succesfactor is om de voordelen van samenwerking en uitbesteding daadwerkelijk te realiseren. Het stelt organisaties in staat om de luiken van de organisatie open te gooien zonder de controle te verliezen.

3. Creëer een win-win situatie: voor de start gaat het bij veel uitbestedingstrajecten al fout. Als één partij als winnaar uit de onderhandeling is gekomen dan betekent dat er ook een verliezer is. Het gevolg is een moeizame relatie en een valse start van de samenwerking. De focus bij de onderhandeling moet gericht zijn op een duurzame en langdurige relatie waarbij beide partijen tevreden zijn over het resultaat.

4. Uit de vele trajecten die ik hebben mogen begeleiden blijkt steeds weer dat het zeer belangrijk is zuivere zakelijke overwegingen samen te laten gaan met een mensgerichte veranderaanpak en een open, eerlijke en tijdige communicatie. Deze aanpak leidt niet alleen tot een soepeler proces en waardering van de medewerkers, het maakt ook dat de kritiek wordt omgevormd tot raad en advies en daarmee tot betere resultaten. Technocratische “spreadsheet”-benaderingen lijken in eerste instantie aantrekkelijk, maar leiden per definitie tot een traag en stroperig proces en ontevredenheid bij medewerkers. Zoals gezegd, uitbesteding blijft een gevoelig traject, maar de wijze waarop proces wordt vormgegeven heeft veel invloed op de mate van onrust en weerstand bij medewerkers.

Het succes van uitbesteden valt en staat met bovenstaande voorwaarden. Pas als aan deze vier belangrijke voorwaarden is voldaan heeft een uitbesteding een eerlijke kans om te slagen.

Uiteraard wordt er naar negatieve aspecten gekeken als werknemer. Waarom zou je als ambtenaar naar een beursgenoteerd bedrijf gaan werken dat geen CAO heeft en bekend staat om grote groepen mensen op straat te gooien als de aandeelhouders beginnen te morren. Met een beetje pech kun je dan ook niet meer je oude werk doen maar mag je doodleuk naar de andere kant van het land karren omdat de schoorsteen toch moet roken. Dan was je destijds wel bij een detacheerder gaan werken.
Daarbij aanvullend zou dan ook nog de reden zijn dat je maar weg moet omdat het blijkbaar te moeilijk is om als eigen ICT organisatie te weinig te innoveren naar (hoe paradoxaal het ook klinkt) meer generieke onderdelen. Wat hier allemaal speelt is voor de buitenstaander wellicht ondoorzichtig maar ligt het niet voor de hand om voor de bestaande ICT de gewenste innovatieve kennis in te kopen en hier dan samen mee aan de slag te gaan? Dan heb je ook geen last dat een nieuwe partij de nodig domein kennis mist of onvoldoende kundig is.
Maar nu ik er zo over nadenk lijkt dit eerder een omslachtige manier om de ICT afdeling te reorganiseren en alle 'slack' eruit te werken. En dan lijkt me dat de OR in deze goed het koppie erbij blijft houden en voor de werkgevers maar ook het Kadaster zelf op komt.

Argument voor uitbesteding: we hebben alle kennis in huis, maar die kennis is maar beperkt beschikbaar (kenniseilandjes), we willen niet veranderen want “het gaat toch goed zo?” en het management heeft geen ballen om er wat aan te doen.
Argument tegen uitbesteding: we hebben alle kennis is huis en dat gaan we nu, in kaart brengen, structureren en intern verspreiden en aanwenden ten behoeve van de gewenste veranderingen. Uiteraard onder leiding van goed management.
Naar mijn mening is het laatste is altijd beter: je mensen motiveren om kennis te delen en zo in huis te houden. Daarbij gestructureerd verbeteren met als resultaat dat je meer kunt doen met minder mensen, dus je hoeft geen nieuwe mensen aan te nemen als er oude weggaan, je hebt hooguit tijdelijk ondersteuning nodig bij het traject om alles (alsnog) in kaart te brengen, beschikbaar te maken en waar nodig aan te vullen.
Dus: zorg voor goed management, een goed programma en creëer commitment van onderaf. Verandering die niet gedragen wordt door het personeel is gedoemd te mislukken.

Onbegrijpelijk dat het kadaster deze partijen heeft geselecteerd om van hun te dure en weinig productieve ambtenaren af te komen.
In plaats van deze aanbieders zou ik het hele zaakje per direct onderbrengen bij een offfshore-partner uit India. Stukken goedkoper, en "cut out the middle man" want van de nu geselecteerde bedrijven gaat het werk van het kadaster ook bijna rechtstreeks naar Mumbai, Dehli of Bangalore.
Dan kun je het dus beter meteen daar naar toe brengen.
Man volgt werk principe toepassen, dus wie wil mag mee naar de nieuwe werkgever (LOL).
Maar mocht het desalniettemin toch een van de geslecteerde bedrijven worden, dan garandeer ik je dat binnen 2 jaar minimaal 60% van de medewerkers die mee gaan op straat staan. Ik heb uitgebreide ervaring met het insourcen van dit soort bedrijven, en het overgrote deel van de medeewerkers kan het werken in een commerciele/dynamische omgeving als het bedrijfsleven absoluut niet aan.
Gevolg : slecht functioneren en een VSO'tje.
Tja, logisch, ze zijn niet voor niets ambtenaar geworden. Kun je het niet trekken in de echte wereld dan was dat vroeger een mooi alternatief :-)
Dus helaas beste kadaster-ict'ers, het zit er op.

@gouden kooi,

Als het kadaster wil veranderen, moet het doel duidelijk zijn. Nu lijkt het doel vooral outsourcen zonder voldoende kennis van de eigen problematiek. Natuurlijk is het lastig met een bestaande omvangrijke beheersorganisatie te veranderen. Alle aspecten hierin worden in diverse reacties belicht. Maar dat juist de echte kennis verdwijnt in dit soort trajecten, heb ik nog niet anders gezien. Een geruststellende gedachte is misschien dat dit door de beslissers meestal niet wordt gezien.

Afschilderen dat het datacentre van het Kadaster een dinosaurus is uit vroegere tijden, vol met onwillige en langzaam werkende werknemers is niet juist.

De situatie is wel wat genuanceerder dan dit.
De gemiddelde werknemer bij het Kadaster is geloof ik net over de 50 jaar oud. Dat is bij het datacenter niet anders. Vaak werken mensen er al meer dan 20 jaar. Nu 15-17 jaar voor hun pensioen moeten ze over naar een commerciële organisatie. Ja, dat zijn ze niet gewend. Ja, ze hebben arbeidsvoorwaarden die ze van zijn levensdagen niet terug gaan zien bij de commerciële partij.
Maar vertel me eens welke werknemer van +50 wel graag nog van baas verwisseld?
Er is zeker wel bereidheid tot werken en tot verandering. Er is over de jaren heen heel veel gevraagd van de werknemers en er is al veel veranderd. Veel processen zijn in de afgelopen jaren gemoderniseerd. De organisatie is veranderd van een mistig gebeuren van oneindige budget- en planningsoverschrijdingen naar een strak georganiseerde transparante organisatie die al jaren lang onder de geraamde kosten functioneert.

Daarom is er een grote teleurstelling onder de werknemers dat dit 'beloond' wordt met uitbesteding.
Er zijn nog wat andere zaken die dit traject tot een verdrietige zaak maakt voor betrokkenen. Het bestuur wilde het traject zo zorgvuldig doen dat enerzijds marktpartijen al benaderd werden om tot een regieorganisatie te komen, terwijl naar de werknemers toe verteld werd dat het enkel een onderzoek was en alle opties nog openstonden. De knagende onzekerheid en de mistige communicatie zorgen voor een gespannen situatie op de betrokken afdelingen.

Misschien is het meest prangende nog wel de reden tot outsourcing. Men is bezworen dat het niet om kosten gaat of omdat DC slecht functioneert. Tegelijkertijd is het idee tot outsourcing ontstaan als uitwerking van het meerjarenbeleidsplan waarin de financiën als voornaamste reden wordt genoemd om tot reorganisatie van het Kadaster te komen. Later is men gaan communiceren dat outsourcing de flexibiliteit moet vergroten, maar niemand geloofd dat nog. Ook omdat outsourcing al frequent plaats vindt bij het Kadaster als er flexibiliteit nodig is. Het idee leeft dat het hier gaat om een politieke afspraak die tegen alle logica in uitgewerkt wordt.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2011-08-24T11:53:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.