OR Kadaster overweegt gang Ondernemingskamer

De directie van het Kadaster neemt eerdaags een besluit over de ict-uitbesteding naar Capgemini. Het overleg met de ondernemingsraad, dat in december 2012 een negatief advies uitbracht, heeft partijen vooralsnog niet bij elkaar gebracht. Mocht de directie besluiten groen licht te geven voor de uitbesteding dan stapt de or hoogstwaarschijnlijk naar de Ondernemingskamer. Er bestaat veel weerstand binnen de organisatie tegen de voorlopige gunnning aan Capgemini.

Het negatief advies van de or dateert al van december 2012. De or heeft medio april nog extra informatie ontvangen van de directie en op basis hiervan is er aanvullend advies uitgebracht. Afgelopen 24 april heeft het dagelijks bestuur van de or en de directie, bestaande uit Godfried Barnasconi en Dorine Burmanje, overleg gevoerd over dit aanvullende advies.

Volgens zegsvrouw Carla Mulder is de verwachting dat Burmanje en Barnasconi op korte termijn een besluit nemen. Kringen rondom het Kadaster melden dat de directie en de or vooralsnog niet dichter bij elkaar zijn gekomen. Mocht het uitbestedingstraject toch door gaan dan overweegt de or serieus de zaak aan te kaarten bij de Ondernemerskamer.

Intern traject

Het Kadaster wil de ict-taken op het gebied van kantoorautomatisering, werkplekbeheer en rekencentrumdiensten uitbesteden. In maart 2012 won Capgemini de aanbesteding hiervoor, zij het dat gaat om een voorlopige gunning. Het contract tussen Capgemini en de landelijke organisatie voor het registreren en verstrekken van vastgoedgegevens zou voor tien jaar worden afgesloten. Negentig automatiseerders zullen, als zij hun huidige werk willen behouden, naar de automatiseerder moeten overstappen.

De directie van het Kadaster sloot hiervoor al eerder een sociaal akkoord met de vakbonden. Dit akkoord heeft de or van het Kadaster niet kunnen overtuigen om een positief advies af te geven. Er bestaat veel weerstand tegen het voornemen om de ict in handen te leggen van Capgemini. Velen vinden dat de directie er voor moet kiezen om via een intern traject de ict te verbeteren in plaats van via een miljoenen kostend uitbestedingstraject.

Zorgen

Het merendeel van de medewerkers, vertegenwoordigd door de belangengroep Bezorgd Datacenter, wil ook niet naar Capgemini. Zij vragen zich bijvoorbeeld af hoe Capgemini de garanties over behoud van werk en salaris, die het bedrijf zegt te bieden, kan blijven waarmaken. Zeker nu de automatiseerder van zijn eigen medewerkers loonoffers vraagt. Dat leidt tot een onevenwichtige situatie die de integratie niet ten goede komt, is hun vrees.

Bovendien verwachten zij, dat mochten ze naar Cap overstappen, daar de komende jaren extra zwaar zullen worden beoordeeld. Bij Cap mondt dat tegenwoordig meestal uit in voorstellen voor loonoffers of anders voor afvloeiing.  

Lang wachten

De directie vindt echter dat uitbesteding juist in het belang van het Kadaster is. Dat het zo lang duurt eer zij tot een definitieve beslissing komt, komt onder meer omdat er overleg plaatsvindt met de landsadvocaat. De directie wil er zeker van zijn dat er juridisch niets meer mis kan gaan. In het aanbestedingstraject spande eerder al KPN een rechtszaak aan omdat het vond dat Capgemini tijdens de procedure bevoordeeld werd. De rechter gaf het bedrijf ongelijk.

De ict-uitbesteding zou volgens het bestek een geraamde waarde hebben tussen de 150 miljoen en 350 miljoen euro. Voor Capgemini is het binnenhalen van dit contract dan ook van groot belang. Het bedrijf kan wel een opsteker gebruiken gezien de magere resultaten en de onrust onder het personeel door de gevraagde loonoffers. Cap kan geen afspraak maken op boeteclausules nu het zo lang duurt voordat de zaak wordt afgerond. Volgens de zegsvrouw gaat het niet om een voorlopig contract maar om een voorlopige gunning. Hierin is geen voorwaarde voor een boeteclausule opgenomen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

mocht het afketsen, dan is dat voor Cap geen probleem. Het loonoffer gewoon bijgesteld. Het verschil moet dan door de medewerker maar geclaimd worden bij het kadaster...... logisch.....

Ik snap wel dat de medewerkers niet overwillen. Cap is niet echt een betrouwbare partij gebleken.

Voor welk scenario uiteindelijk zal worden gekozen, voor beide wegen is waarschijnlijk iets te zeggen. Wat hier erg nadelig speelt is de, toch ietwat, beschadigde naam van Capgemini die het een beetje over zichzelf heeft afgeroepen maar ook iets anders wat eminent is.

Het is volkomen onduidelijk wat de inhoud van de tender is geweest en op welke wijze die vorm is gegeven. Daarnaast is het heel goed voorspelbaar dat er nogal wat mensen huiverig zijn over te stappen naar Capgemini gegeven de laatst bekende perikelen.

Geraamde waarde
Er zit een groot gat tussen 150 en 350 miljoe euro in raming. Het is dan ook moeilijk in te schatten op welke pijlers de inhoud zal zijn gestoeled.

De genoemde bedragen zijn interessant genoeg om eens nader te bekijken of het inderdaad niet met de interne beschikbaren IT capaciteit zou kunnen de komende vijf jaar.

De stelling van de directie dat uitbesteding in het belang van het kadaster word dan in het artikel niet geheel onderbouwd. Daar zou men dan nog wel eens een interessante discussie aan kunnen wijden, tenminste, als men zichzelf daarvoor tijd en ruimte gunt. Het staat even los natuurlijk van de juridische positie die Capgemini door het 'binnenhalen' nu heeft gekregen.

Uit dit artikel begrijp ik dat de Kadaster medewerkers er van overtuigd zijn dat ze zelf niet marktconform presteren en dus terecht huiverig zijn voor een overgang naar Capgemini waar de beloning volledig gerelateerd is aan de marktwaarde van de medewerkers.

Als bovenstaande waar is dan moeten deze medewerkers zich sowieso zorgen maken want de Kadaster directie zal dat (nu) ook duidelijk zijn en navenant maatregelen nemen.

Nog even reageren op het "sociaal accoord met de vakbonden". Van alle betrokken vakbonden heeft alleen de AbvaKabo (de grootste bond binnen het Kadaster) een ledenraadpleging gehouden. En de leden van de Abva hebben het accoord verworpen. Van de overige bonden hebben de onderhandelaars zelfstandig besloten, zonder ruggespraak. Van verschillende collega's die lid zijn van deze naar mijn mening "ondemocratische" bonden heb ik begrepen, dat zij niet gelukkig zijn met het accoord.
Dus het sociaal accoord is dan misschien een accoord tussen bonden en Kadaster bestuur, maar het wordt niet gedragen door de meerderheid van bij de sourcing betrokken mede-werkers. En dat vind ik dus on-democratisch....

Wat misschien ook nog wel een leuke is van zo een lang lopend proces: aangezien de tijd niet is blijven stilstaan is ook de beoogd te sourcen infrastructuur niet meer die van de aanbesteding. Misschien, als de aanbesteding opnieuw zou worden gedaan, dat dan zou blijken dat een andere partij, met minder "personele" perikelen, wel een betere kandidaat zou zijn.
Niet overigens, dat die dan wel acceptabel zou zijn voor het personeel. We zien nog steeds niet in, waarom het goed is voor het Kadaster als we buiten de deur worden gezet... Of het zou moeten zijn, dat Bestuur dan een zondebok heeft als er iets mis gaat met Kadaster ICT. Nu zijn ze er zelf schuld aan als ze er een zooitje van maken. Eenmaal gesourced, kunnen ze beschuldigend wijzen naar de onkundige Cap-ers (die ze vroeger zelf in dienst hadden), de ICT weer insourcen en nu nieuwe (jonge) goedkopere mensen aannemen.

Als het goed is (c.q. als Capgemini zijn zaakjes op orde heeft), staat er in de voorlopige gunning een boeteclausule (voor het Kadaster) indien het contract alsnog niet doorgaat. Capgemini heeft immers een groot aantal voorbereidingskosten die gecompenseerd zullen moeten worden. Om die boete te financieren, kan de Kadaster-directie wel eens zijn toevlucht nemen tot een flinke, permanente kostenreductie (sanering onder het eigen personeel?).

Als de aanbesteding nog lang duurt, zal dat waarschijnlijk een half leger additionele consultants en interim managers vereisen. Ook weer leidend tot extra kosten en (dus) pijnlijke maatregelen.

Welke boodschap probeert de OR eigenlijk uit te dragen naar haar leden? De werkgever heeft al aangegeven het arbeidscontract te willen opzeggen/overdragen aan Capgemini.
Dat loyaliteitsgevoel kan dus in de prullenbak.
En nu komt er iemand (de OR) die zegt dat je nieuwe baas een onbetrouwbare werkgever is. Dat loyaliteitsgevoel kent dus een erg moeizame start.

Mijn conclusie is kortom dat de OR in zijn eigen voet aan het schieten is en zijn tijd en energie (en het geld van het Kadaster) beter kan besteden aan het succesvol maken van deze uitbesteding. Een hakken-in-het-zand-houding is in deze een slecht voorbeeld/signaal voor de mensen die je vertegenwoordigt. Een betere aanpak lijkt me om te zoeken naar voorwaarden waaronder deze outsourcing wél een verbetering is voor het betreffende personeel (wellicht zelfs in de vorm van een carrière buiten een van beide partijen).
William Shakespeare zei al "there's nothing either good or bad, but thinking makes it so".

@Eddy: als je het artikel gelezen hebt had je moeten weten dat er dus geen boeteclausule opgenomen is. En dat de loyaliteit van de Kadaster directie naar de werknemers blijkbaar niet zo groot is wil nog niet zeggen dat de werknemers over willen gaan naar een bedrijf met de reputatie van Cap. Cap heeft deze weerstand helemaal aan zichzelf te danken, ik zou als werknemer ook bang zijn dat ik na een overname binnenkort 30% gekort zou gaan worden om de bonussen van de directie van Cap te kunnen betalen.

@Eddy Walthaus

Een directie kan de OR niet gijzelen met reeds aangegegane verplichtingen zonder instemming van de OR. Als de OR gepasserd is, is de directie simpelweg niet tekenbevoegd. Sterker nog, het is maar de vraag of er uberhaupt een boeteclausule ligt (een aanmane aan jouw kant maar zonder toestemming van de OR zeer twijfelachtig).

Het personeelbeleid van CapGemini t.o.v. overgenomen bedrijfsonderdelen is duidelijk, je komt als werknemer CapGemini via de achterdeur binnen. Ze willen je eigenlijk niet hebben. Dit leid tot allerlei vervelende consequenties voor het overgenomen personeel, in extreme gevallen zelfs tot demotie en salarisverlies.

De OR heeft geen leden, de OR vertegenwoordigd de werknemers, De rechten en plichten van de OR zijn duidelijk in de wet omschreven.

Er is hier geen sprake van hakken-in het zand. Er is sprake van twijfel of CapGemini wel een betrouwbare partner kan zijn van het Kadaster en of de voorgenomen outsourcing naar CapGemini niet de bedrijfsvoering in gevaar brengt. Dat is wat de OR uitspreekt.

Als directie moet je toch wel beseffen dat als je tijdens overleg met de OR je er niet uit komt dat het geen kwestie is van je juridisch indekken. Als leiding verlies je dan ook draagvlak en als je dan toch je zin doordrukt in de veronderstelling dat uitbesteding van IT de heilige graal is dan mag je je terecht afvragen of een partij als Cap wel de juiste is.
Maar ook stipt de OR terecht aan dat het plan om uit te besteden financieel riskant is en of het niet slimmer is om toch te kijken of het intern geregeld kan worden.
Zelf heb ik zijdelings kennis gemaakt met de IT van het Kadaster en dat is redelijk specialistisch dus het uitbesteden hiervan zal zeer zeker tegen diverse problemen aanlopen waar menig non-IT'er geen rekening mee houdt.

@Johan, @Willem,
Ik begrijp jullie reactie maar vind hem tegelijkertijd eenzijdig. Binnen elk IT-bedrijf "overleven" momenteel de beter inzetbare mensen. En ook bij eindgebruikers-organisaties zoals het Kadaster kunnen op (korte?) termijn niet alle arbeidsplaatsen behouden worden, tenzij plotseling de winst en de omvang van de werkzaamheden toenemen [die kans acht ik klein].
CapGemini heeft een slechte pers, maar dat wil niet zeggen dat zij slechter voor haar (overgenomen) personeel zorgt dan haar concurrenten, of het Kadaster zelf dus. De concurrenten van CapGemini zorgen er gewoon beter voor dat ze uit de krant blijven.

Het Kadaster heeft een IT- en/of bedrijfsprobleem, dat ze denkt op te lossen met een strategische outsourcing. Deze aanbesteding loopt al een paar jaar en het is de OR en anderen (inclusief de interne IT-afdeling) totnogtoe blijkbaar niet gelukt om het achterliggende bedrijfs/IT probleem op te lossen - en daardoor het Kadaster management op andere gedachten te brengen. Waarom zou dat nu opeens wel lukken en waarom is de OR niet eerder met die oplossing gekomen?

En ja: iedere outsourcing heeft zijn risico's, moeilijkheden en onbekendheden. Maar dat heeft de struisvogeltactiek en elke andere strategie in de bestaande situatie ook. Outsourcen begint met een goede business case met meerdere dimensies (inclusief het lange-termijn personeelsbeleid) en blijkbaar lukt het de directie niet om deze business case aan de OR duidelijk te maken. Voor beiden werk aan de winkel dus: de directie om meer openheid van zaken te geven, de OR om daar met een open mind de kansen van te zien.
Daar hoeft geen Ondernemingskamer aan te pas te komen.

@Eddy Walthaus

Het kadaster heeft geen bedrijfs probleem, het kadaster maakt gewoon winst. Ook heeft het kadaster geen IT probleem, de IT werkt al tientallen jaren prima. Wel is er een management probleem. Bij het golfen heeft de directie gehoord dat je moet outsourcen, lagere kosten, hogere winst, dikkere bonus. Dus daar gaan we weer. Na alle problemen bij o.a. de belastingdienst weer een marktpartij die denkt het in de publieke sector beter en goedkoper te kunnen doen. Die niet wil zien dat het kadaster zeer specialistische IT gebruikt, systemen die al tientallen jaren probleemloos functioneren maar gewoon minimale service wil geen leveren om zo maximaal te verdienen.

De werknemers van het kadaster zijn voormalig ambtenaren. Mensen die destijds hebben gekozen voor een loopbaan in de publieke sector. Mensen die zich al tientallen jaren hebben gespecialiseerd in de specifieke Kadaster systemen waardoor die systemen prima functineren. Mensen die in al die jaren gewoon arbeidsrechten hebben opgebouwd.

Bij outsourcing zouden deze mensen ineens terecht komen bij CapGemini, een bedrijf waar alles draait om begrippen als 'marktwaarde', facturabel zijn', 'winst maken' etcetera. Voor iemand uit de publieke sector, die gewend is gewoon goed werk te leveren, in tegenstelling leveren van minimale service t.b.v. maximale winst, een behoorlijke overgang. Iedereen voelt op zijn klompen aan dat deze mensen volgend jaar ineens uitnodigingen krijgen voor de beruchtte demotie gesprekken, dat ook deze mensen te horen krijgen dat Cap ze eigenlijk niet had willen hebben, ze via de achterdeur binnengekomen zijn. Krijgen ze te horen dat ze te eenzijdig ontwikkeld zijn en alleen kennis van GIS systemen hebben terwijl Cap zijn geld verdiend met IT security consultancy of wat dan populair is.

De OR heeft heel goed door dat bovenstaand scenario uit gaat komen. Elke keer als marktpartijen aan de slag gaan met IT uit de publieke sector gaat het mis. Partijen als Cap komen niet om de IT beter te maken maar slechts om makkelijk geld te verdienen. En dat wordt verdiend door durwe werknemers snel te vervangen door kwalatief minder echter wel goedkoper personeel.

@Willem,
We gaan het niet eens worden. Jij bent blijkbaar categorisch tegenstander van outsourcing (m.n. in de publieke sector), terwijl ik vind dat de markt zijn werk moet doen (ook – en misschien wel juist - in de publieke sector).

Maar je legt de vinger waarschijnlijk [onbedoeld] op de zere plek. "Tientallen jaren specialiseren in (dezelfde?) applicaties en (dezelfde?) functionaliteit en tevredenheid" klinkt niet bijster flexibel en/of innovatief. Het zou me dan ook niks verbazen als er momenteel [veel] legacy systemen in stand gehouden moeten worden, tegen [te] hoge kosten vanwege het specialistische karakter.
Het Kadaster heeft in dat geval dus wel degelijk een financieel probleem en ook een continuïteitsprobleem, omdat maar een beperkt aantal mensen deze kennis heeft. Ik kan me voorstellen dat de directie van zo'n situatie afwil en dat het betreffende personeel - en dus de OR - het in stand wil houden.

Alhoewel ik een "baan voor het leven" een achterhaald begrip vind - ook bij de overheid - zeg ik niet dat de opgebouwde arbeidsrechten moeten worden afgebouwd; ik zeg dat daar een oplossing voor moet worden gevonden - en meestal wordt daar dan ook een groot aantal hardheidsclausules voor opgesteld. Het Kadaster dient deze "overstapkosten" (derving van garanties) mee te nemen in haar business case van deze outsourcing.

P.s. Je betoog bevat veel drogredenen. Er wordt nergens (meer?) "gemakkelijk geld verdiend" en het is ook zeker niet zo dat "outsourcing in de publieke sector altijd mis gaat". Als een contract tussen twee partijen niet succesvol is, hebben twee partijen daar schuld aan. Met de huidige, opgedane kennis en ervaring is er voor beiden (Kadaster en CapGemini) dus geen excuus. Bij voorbaat stellen dat iets gaat mislukken dien je dan ook beter te onderbouwen, want je suggereert daarmee niet alleen iets over de directie, maar ook de over de inkopers, de juristen en de IT'ers - en ook over de business partijen van het Kadaster die in de directie vertegenwoordigd zijn.

P.p.s. Er zijn veel partijen geïnteresseerd in specifieke GIS kennis. Is het niet bij CapGemini, dan toch zeker elders in de markt. Ook die derde werkgeversoptie moet (per persoon) meegenomen worden in de personele transitie - zie mijn eerdere post.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-05-01T11:58:00.000Z Rik Sanders
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.