'Blootstellingslimiet EMV moet omlaag'

Dit artikel delen:

De maximale toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling (zoals gsm, umts, dect en wifi) moet teruggebracht worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen. Dat vindt de BioInitiative Working Group.

Alex Swinkels van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) heeft woensdag aan voorzitter Rombouts van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid een rapport aangeboden waarin wordt gepleit voor het terugbrengen van de maximaal toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling (zoals gsm, umts, dect en wifi).

Swinkels bood het BioInitiative rapport, waarin deze aanbevelingen worden gedaan, aan op verzoek van de BioInitiative Working Group, een samenwerkingsverband van veertien wetenschappers die willen waarschuwen voor de gevolgen van elektromagnetische straling op de gezondheid. Het BioInitiative rapport zal in totaal aan 60 regeringen of commissies wereldwijd overgedragen worden. Het wetenschappelijk forum van de commissie EMV gaat het rapport analyseren.

De maximaal toegestane hoeveelheid blootstelling aan elektromagnetische straling moet volgens de BioInitiative Working Group teruggebracht worden tot 0,6 volt per meter voor buiten en 0,06 per meter voor binnen. Momenteel is de blootstellingslimiet in Nederland 61 volt per meter. Verder wordt aangeraden aan om geen zenders meer te plaatsen op of in de buurt van scholen, ziekenhuizen en grote appartementsgebouwen.

DNA-beschadigingen

Volgens de BioInitiative Working Group zijn er substantiële bewijzen dat elektromagnetische straling leidt tot allergische en ontstekingsreacties, veranderingen in het immuunsysteem en beschadiging van het DNA. Verder zijn er volgens de onderzoeksgroep ernstige aanwijzingen dat dit op lange termijn kan resulteren in DNA-beschadigingen en kankers, permanente celstress en vroegtijdige veroudering en wijzigingen in de hersenfuncties (zoals geheugenverlies, vertraagd leren, hoofdpijn, oververmoeidheid en slaapstoornissen). Daarnaast wijst het samenwerkingsverband erop dat de schadelijke effecten van allerlei vormen van elektromagnetische straling (gsm-masten, umts-masten, gsm's, Wi-Fi, WiMax, DECT-telefoons, draadloze toestellen, hot spots) bij elkaar opgeteld moeten worden.

Reactie van MoNet (Mobiele Netwerkoperators Nederland): "De huidige blootstellingslimieten zijn gebaseerd op uitgebreid wetenschappelijk onderzoek door internationaal erkende instanties. De normen zijn onder toezicht van de Wereldgezondheidsorganisatie opgesteld. De mobiele netwerkoperators houden zich met hun zendapparatuur strikt aan deze internationaal vastgestelde normen. Zij blijven daar in de praktijk zelfs ruimschoots onder, zo bleek in 2007 uit metingen van het Agentschap Telecom."

Nationaal Platform Stralingsrisico's

Het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) wil de gezondheidsrisico's van elektromagnetische velden onder de aandacht brengen van de Nederlandse bevolking en overheden. Het NPS wil zo bijdragen aan het beantwoorden van vragen over de maatschappelijke onrust en gezondheidsproblemen die hierbij ontstaan.

Biologische effecten van elektromagnetische straling

Een lichte mate van opwarming is tot nu toe het enige biologische effect van elektromagnetische straling waarover overeenstemming bestaat binnen de onderzoekswereld. Gezondheidsorganisaties gebruiken dit opwarmingseffect wereldwijd om uit te rekenen aan hoeveel elektromagnetische straling een mens maximaal mag worden blootgesteld voordat hij of zij een gezondheidsrisico loopt. Er zijn echter ook wetenschappers, waaronder de opstellers van het BioInitiative rapport, die denken dat elektromagnetische velden ook via andere wegen inwerkt op het menselijk lichaam. Wereldwijd lopen er allerlei onderzoeken naar mogelijke biologische effecten van elektromagnetische straling, waaronder in Nederland.

Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid

Minister Jacqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM) heeft in juni 2007 het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid opgericht. Dit platform bundelt instellingen die kennis hebben van elektromagnetische velden met de organisaties die de eerstelijns contacten hebben over dit onderwerp: RIVM, TNO, KEMA, de GGD'en, Agentschap Telecom en ZonMw. Het Kennisplatform EMV heeft als doel om burgers en werknemers te helpen wetenschappelijk onderzoek over elektromagnetische velden en gezondheid te begrijpen en op waarde te schatten.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Zeker te weten. Dit om te voorkomen dat nog meer burgers in de zelfde situatie terecht komen als ik en nog meer overgevoeligen.
En dat is. Je baan kwijt in de socialedienst. En je opgebouwde leven naar de knoppen. Artsen snappen het niet. UWV kan het niet objectiveren.
Anders is de betreffende arts zijn baan kwijt! (en ik dan??!?)
Van kastje naar muur fase voor heel veel overgevoeligen dus.
Wel besluiten licenties te verkopen en geld te innen.
En nu de andere kant op kijken en beweren dat ze niet verandwoordelijk zijn.

Een belangrijk gegeven is in casu dat Zonmw en het kennisplatform een luisterend oor heeft voor kritische wetenschappelijke tegengeluiden en het gebonden 600 pagina's wetenschappelijk BioInitiative rapport in ontvangst heeft genomen van het Nationaal Platform Stralingsrisico's (NPS) die in deze zaak als intermediair optrad. Ons kantoor is zeer geinteresseerd in voormeld rapport welke een tegenwicht kan geven aan de lezingen van de Gezondheidsraad- Commissie Elektromagnetische Velden en de Duitse prive-organisatie ICNIRP.

Het kennisplatform wekt op mij de indruk dat ze alleen is ingesteld om de onrust bij de burger weg te enemen. Met name vanuit het standpunt dat het allemaal wel meevalt, sussende woorden. Graag zou ik van het platform willen zien dat ze daadwerkelijk open staan om aan te tonen dat er iets aan de hand is. Niet alleen met abstracte woorden maar met concrete voorbeelden. Zolang dat niet duidelijk is ben ik niet overtuigd van de oprechjte betrokkenheid van het platform bij een probleem van een steeds groter wordende groep elektroovergevoeligen. Om bij het onderwerp te blijven zou het kennnisplatform moeten beoordelen aan de hand van wetenschappelijke onderzoeken in hoeverre schadelijkheid de wijze waarop de limieten voor UMTS zijn bepaald nog wel een maat zijn voor biologische schade.

Ik ben het er absoluut mee eens dat we naar lagere blootstellingslimieten moeten. Zowel binnen als buiten. We moeten niet afwachten totdat we dadelijk massaal ziek worden, maar nu omlaag. Ook is het belangrijk de burger bewust te maken van de risico's van zenders in huis, zoals bijvoorbeeld de DECT.
Het gaat niet om ongerustheid, het gaat om een reeel risico voor de bevolking. Er is voldoende bewijs om voorzichtiger om te gaan met alle straling die ons omringt. Het Bio-Initiative Report is er een van!

Wij hopen ten zeerste dat de directeur van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden en Gezondheid het BioInitiative rapport aanvaard als een degelijk wetenschappelijk rapport. In Belgie echter wordt het BioInitiative rapport NIET aanvaard door de Federale Overheidsdienst voor Volksgezondheid afdeling NIS waar federaal ambtenaar Marina Lukovnikova het rapport afdoet als zijnde een prive initiatief. Gelukkig is BDS er in geslaagd samen met andere onafhankelijke personen de Vlaamse politici te overtuigen hoorzittingen te organiseren in het Vlaams Parlement. Zowel Leuvense wetenschappers (prof Moshchalkov en prof Van Gool) als internationale experten (Prof Duetz en Prof Adlkofer) hebben er het pleidooi gehouden om de stralingslimieten dringend naar omlaag te brengen.
Een vraag is ook of het democratisch verantwoord is grote bevolkingsgroepen chronisch bloot te stellen aan UMTS straling om een kleine groep (3%) ge?nteresseerden te bedienen.

Niet alleen UMTS-straling moet qua sterkte ingekort worden, dit behoort te gelden voor alle soorten van Hoog- en laagfrequente gepulste straling, zoals GSM, C2000, WIFI en het komende WiMAX systeem.
Daarnaast moet vooral het gebruik van DECT voor zover deze systemen nog een volcontinu stralend basisstation hebben, verboden worden, evenals babyfoons die op het laagfrequent gepulste stralingssysteem werken.

Onze wijkbelangenvereniging en Amsterdamse politieke Stadsdeelpartij ondersteunen het weren van zendmasten bij kwetsbare plekken als scholen, ziekenhuizen e.d. Bezwaren van omwonenden moeten serieus genomen worden en de overheid moet verantwoordelijkheid nemen.
Al in oktober 2006 heeft Leefbaar Slotermeer/Geuzenveld dit middels een motie voor het Stadsdeel bewerkstelligd en liet zij een zendmast van een basisschool verwijderen naar aanleiding van onverklaarbare gevallen van hersentumoren en andere klachten bij leerlingen van deze school. Er is slechts onderzoek gedaan naar effecten van straling op korte termijn maar het effect op lange termijn blootstelling is nog niet duidelijk. Onderzoek op proefdieren heeft uitgewezen dat leukemie een mogelijk effect kan zijn. Een vervolgonderzoek i.o.v. de overheid wordt o.a. daarop gericht. Een factsheet van de Wereldgezondheidsorganisatie geeft aan dat een REFLEX onderzoek DNA-schade van straling heeft aantoont. Genoeg redenen dus om van een voorzorgsbeginsel uit te gaan en alle risico's te vermijden.

Buitenlandse overheidsinstanties, met name in Duitsland, Frankrijk en Engeland geven waarschuwingen uit voor het gebruik van mobiele telefonie.
Waar blijft de Nederlandse overheid?
Voor het eerst in de geschiedenis heeft de Nederlandse staat grote belangen bij een industrie die zij geacht wordt te controleren. Heeft dat wellicht invloed op de besluitvorming?
Politici die de conclusies van het Bioinitiative Report tot zich door laten dringen kunnen slechts besluiten tot een onmiddellijke verlaging van de blootstellingslimieten om een katastrophe voor de volksgezondheid in de toekomst ter vermijden.

Het antennebureau gaat cursusussen geven aan gemeenteambtenaren. Alle tegenwerpingen van burgers kunnen zo handig gepareerd worden. Er zijn zo veel grote belangen dat alle priv?geluiden worden weggepoetst. En laten we wel zijn; wie gaat er echt tegenin? Een handjevol mensen, de overgevoeligen , de "zeurders". Iedereen loopt, zit en ligt graag met "stralende" zaken om zich heen, want dat is allemaal zo handig! Alleen maar korte-termijn-denken. Ik ben heel erg blij met deze actie en hoop van harte dat het goede gevolgen krijgt! En meer bekendheid is ook hard nodig.

De Stichting Stralingsarm Nederland juicht het initiatief van het Platform Stralingsrisico's toe; het Bio Innitiative Rapport is een gedegen rapport dat alle aandacht van het Kennisplatform EV, maar ook van de Gezondheidsraad, verdient.
Omdat ALLE partijen, ook de voorstanders van UMTS, het er over eens zijn dat de gezondheidsrisico's op middellange en lange termijn niet bekend zijn, getuigt het van wijsheid en groot anticiperend vermogen om met onmiddellijke ingang het Voorzorgsprincipe toe te passen door af te zien van verdere uitbreiding van UMTS en van de geplande veiling van de licenties voor de 2,6 Ghz band eind 2008 af te zien.

Stralingslimiten worden momenteel bepaald door het aantal graden celsius dat de hersenpan (bij een mobieltje) of het hele lichaam (bij antennes) wordt verwarmd door die straling. Als dat blijft binnen 1-2 graden opwarming, is er niets aan de hand, zo redeneert men. Een dokter zou zeggen dat ELKE opwarming van het lichaam niet goed is. Bij verhoging is immers iedere halve graad van belang voor de diagnose.

Let ook op dat dit artikel vermeldt dat er "een rapport is aangeboden". Dat die niet veel uit hoeft te halen bleek uit de 9/11 commission: die heeft ook veel getuigenissen en rapporten naast zich neergelegd, ik zie niet in waarom dit "platform" straks alsnog met een stukje staatspropaganda naar buiten komt: op de site van het platform valt nog steeds te lezen dat "ruim 9000 wetenschappelijke onderzoeken concluderen dat het niet waarschijnlijk is dat EM straling gevaarlijk zijn". Daarnaast heeft het platform een onderzoek gestart met een looptijd van 8 jaar! Dan kan je altijd roepen dat je "de resultaten van dit onderzoek wil afwachten". Bij dergelijke snelle marktontwikkelingen is een doorlooptijd van 8 jaar adburd!

TNO heeft ook vastgesteld dat mensen in de buurt van een UMTS mast minder goed presteren. Op de site van TNO is het niet meer te vinden, maar wel hier:
http://tweakers.net/nieuws/29010/tno-rapport-effect-op-mens-door-straling-umts-antennes.html

Als wij geweten hadden, dat het Kennisplatform dat rapport nog niet hadden (of kenden)....
Bij ons weten heeft de Gezondheidsraad het rapport nog niet gebagatelliseerd of juist als wetenschappelijk erkend. Wij zullen ze ook een exemplaar doen toekomen.
Het Antennebureau durft er op informatieavonden in haar presentaties door Bart Huizing en Adele Dummer niet op in te gaan.
De blootstelling kan sowieso omlaag als we vanaf heden stoppen met nieuwe masten plaatsen. Immers hebben alle providers (op KPN's nieuwe aanwinst Telfort na) aan de contractuele verplichting uit het Antenneconvenant 2002 voldaan en kunnen zij nu risicoloos rustig achterover leunen zonder nog masten bij te plaatsen.

Paniekzaaierij, complottendenkers, zet de alu-hoedjes op!
Er is goed wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van radiogolven op mensen, en er wordt nog steeds verder onzderzoek gedaan.
Er is geen enkele aanwijzing voor verhoogd risico op zaken als k.anker (waarom mag ik het woord voor deze ziekte niet in de reactie gebruiken!)of genetische schade binnen de blootstellinglimieten.
Er zijn aanwijzingen voor biologische effecten, zoals vermindering van concentratievermogen, maar niet binnen de in praktijk gemeten waarden. Er zijn aanwiojzingen dat er menen zijn die inderdaad straling kunnen aanvoelen, maar dat zijn niet de mensen die zichzelf stralingssensitief noemen (wetenschappelijk vastgesteld).

De anti-UMTSlobby gebruikt oneigenlijke argumenten en quasiwetenschappelijke nonsens om hun gelijk te halen. Uit onderzoek van de stichting EHS blijkt o.a. dat mensen rapporteren ziek te worden van het draaien van hun fietswiel in het aardmagnetisch veld. Dit zou volgen de stichting een EM-veld opwekken. Humbug en nonsense, ga eerst eens een cursus natuurkunde doen!

Natuurlijk zal er geroepen worden dat die eis niet realistisch is. Maar is dat ook zo?
In Nederland (en bv Duitsland) gelden officieel de ICNIRP grenswaarden.
In uW/m2 gezien adviseert de nederlandse Gezondheidsraad, enkel gebaseerd op literatuurstudies, dat die best het dubbele mogen bedragen.
In het verre Belgie echter gelden slechts 25% van de ICNIRP grenswaarden.
En de belgische Gezondheidsraad, die dezelfde boekjes leest als de nederlandse GR, vindt dat nog veel te hoog en adviseert 3 V/m voor alle frequenties (!). Gesteund door dat advies was het mogelijk, dat in het Brusselse Gewest een wet is aangenomen (welke over 1.5 jaar in werking treedt) dat daar als de maximale grenswaarde 3 V/m geldt.
(Het latere Brusselse Appell eist ook 0.6 V/m.)

Ps. ikzelf woon in Belgie en bij mij heerst 0.02 V/m en alle bezoekers kunnen moeiteloos mobiel bellen.

0.6 V/m is een haalbare grenswaarde, voor alle mobiele frequenties.
Op www.milieuziektes.nl staat meer technische informatie.

Europa eist onmiddellijke actie tegen gsm-straling, lezen wij in De Morgen Belgie

Zie ook: www.bioinitiative.org/report/index.htm

Brussel l Het Europees Milieuagentschap (EMA) dringt er bij de Europese lidstaten op aan onmiddellijke actie te ondernemen om de blootstelling aan gsm-straling te verminderen. Die uitlating komt er na de publicatie van een rapport van BioInitiative, een internationale werkgroep die onafhankelijk onderzoek doet naar de gevaren van gsm-straling.

Het onderzoek naar elektromagnetische straling door gsm's en gsm-masten gaf tot nog toe geen eensluidend antwoord, mede door de inmenging van de industrie in het onderzoek. Met het BioInitiativerapport wilden internationale wetenschappers een einde maken aan de onduidelijkheid over de gevaren van niet-ioniserende straling. Zij namen enkel de 'wetenschappelijk verantwoorde studies' op in hun analyse en kwamen tot de conclusie dat er wel degelijk genoeg bewijs is om de gevaren van niet-ioniserende straling door gsm's, gsm-masten en microgolfovens ernstig te nemen. Zo staat het vast dat elektromagnetische straling een invloed heeft op de ontwikkeling van leukemie bij kinderen. Mensen die hun gsm langer dan tien jaar aan een kant van het hoofd hebben gebruikt, lopen 200 procent meer kans op een hersentumor. Bij draadloze telefoons was dat zelfs 470 procent. Ook het risico op borstk., alzheimer en aandoeningen van het zenuwstelsel neemt toe naarmate men in contact komt met elektromagnetische stralingen. Tot nog toe was het Europees Milieuagentschap eerder voorzichtig met uitspraken over het gevaar voor de volksgezondheid. Omdat er in de wetenschappelijke wereld geen consensus over bestaat, voerden zij een 'voorzichtigheidsbeleid' waarin vooral gepleit werd voor meer onderzoek en sensibilisering over 'mogelijke risico's'. Ook het Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek (VIWTA) sloot zich bij die visie aan. Het bewijs geleverd door BioInitiative is echter zo overtuigend dat professor Jacqueline McGlade, directeur van het EMA, stelde dat de Europese lidstaten het best tot onmiddellijke actie overgaan. ''Er zijn genoeg voorbeelden waarin men gefaald heeft voorzorgsmaatregelen te nemen, met ernstige en onomkeerbare schade voor gevolg. Het lijkt mij niet verstandig te wachten op een tweede asbest- of tabakverhaal. Er is genoeg reden om aan te nemen dat de huidige stralingslimieten onvoldoende zijn om de volksgezondheid te garanderen.''` ''Het kan nog jaren duren voor men het in de wetenschappelijke wereld eens is over de risico's van straling'', zegt professor Willy Weyns, onderzoeker aan het VIWTA. ''Een belangrijke reden daarvoor is dat nogal wat onderzoek bepaald is door inmenging van industri?len. Daardoor wordt de weg naar een eensluidend antwoord vertraagd.''

En wederom wordt een niet wetenschappelijk rapport aangehaald om paniek te zaaien bij de onwetende burger. Alsof het er iets toe doet dat het rapport 600 pagina's dik is, het gaat tenslotte om de inhoud. Als alle UMTS haters eens zouden beginnen met een cursus natuurkunde, dan weten ze in ieder geval waar ze het over hebben. Het merendeel van de argumenten ligt in dezelfde lijn met de mensen die denken dat voedsel uit de magnetron niet meer eetbaar is omdat het bestraald is. De stralingsniveaus van zowel GSM en UMTS antenns zijn zo verwaarloosbaar klein dat er geen enkele reden is om je zorgen te maken over een mogelijk gezondheidsrisico. En dat is wel aangetoond door meerdere wetenschappelijke onderzoeken, in tegenstelling tot de onderzoeken door door de tegenstanders worden aangehaald, maar die op de een of andere manier altijd een goed gehoor krijgen in de pers.
Overigens, de Vlaamse meneer hierboven slaat de plank wel mis. UMTS is niet slechts bedoeld voor 3% van de bevolking, het is niet anders dan de opvolger van het huidige GSM netwerk. Al het mobiele telefoonverkeer verloopt straks gewoon via het UMTS netwerk. En geen antennes is geen mobiele communicatie en dat vindt de 20% van de huishoudens die alleen nog maar mobiel belt vast fantastisch!

Het is juist de natuurwetenschap die hier een antwoord kan geven. Wanneer men in alle eerlijkheid en openheid de gepubliceerde wetenschappelijke publicatie zou lezen, dan lijkt het zeer plausibel dat velen het standpunt in zouden nemen, dat hier het voorzichtigheidprincipe gehanteerd zou moeten worden. Het gaat niet over 'weg met deze techniek' maar hoe gaan we hier verstandig mee om? Dat gesprek moet op gang komen en daar kan dit bericht zeker aan bijdragen. Ook zou het heel fijn zijn wanneer de industrie hier in meegaat, zoals dat bij de autoindustrie ook het geval, die willen milieuvriendelijkere en veilige auto's maken, verder zijn er heel veel verkeersregels. Dat zou hier ook het geval zijn.

Voor diegenen die roepen dat de kruistocht tegen elektromagnetische straling vooral een zaak van complotdenkers is wil ik vragen:

Zelfs al zou er niet glashard bewezen zijn dat er een negatieve invloed op ons welzijn en funcitoneren is van EM-straling (wat het wel is natuurlijk, al is het de "subjectieve" pijn in mijn hoofd van mijn DECT-telefoon die ik weg ga doen).

Wat is er tegen om de Em-vervuiling zoveel mogelijk tegen te gaan door masten te minimaliseren, niet over te gaan op UMTS, en DECT telefoons en Wifi apparatuur te lozen?
Niets lijkt me. Alleen de industrie zal haar investeringen zien verdampen en moeten met een alternatief komen als ze op deze weg willen doorgaan.

Voor stedelingen als ik is ingrijpen van overheden aleen niet genoeg. Als ik resultaat wil boeken in mijn huis moet ik pamfletten in de buurt gaan verspreiden met informatie hierover, want ook de Dect en Wifi-straling van de buren giert door mijn huis.

Wetenschap of niet bewezen of niet.
Nu even de feiten.
30% van de jongeren onder de 18 jaar heeft slaapstoornissen. het zal uw kind maar zijn.
25% van onze jonge vrouwen onder de 25 jaar kan moeilijk of niet functioneren in de maatschappij omdat zij allerlei onbeduidende klachten hebben. het zal uw kind maar zijn.
Het aantal dementiegevallen neemt schrikbarende gevolgen aan. het zal uw kind maar zijn.
Het aantal burn-out gevallen bij basisschool leerlingen neemt ernstige vormen aan. het zal uw kind maar zijn.
40% van de bevolking heeft regelmatig hoofdpijn. van de helft van deze gevallen is de oorzaak onbekend.
(kijk nu nog eens in het BioInitiatieve report en andere onderzoeksresultaten en je ziet dat deze gevallen allemaal consistent terugkomen in de resultaten van deze onderzoeken)
De laatste paar jaren zijn veel nieuwe boomziektes ontstaan.
Afgelopen winter is 25% van onze bijenpopulatie verdwenen. De bij staat aan de basis van onze voedselketen. (in meerder onderzoeken is aangetoond dat de bij niet tegen straling kan

Hoe ver kunnen wij nog gaan voordat deze ramp voor de mensheid duidelijk genoeg is.

Veel van de onderzoeken die uitwijzen dat de straling ongevaarlijk is worden (deels) gefinancierd door de providers zelf. Dit geeft natuurlijk al te denken.
Daarbij hebben sommige providers achter gesloten deuren al toegegeven dat de straling wel degelijk GROTE gezondheidsrisico's herbergt, maar dat ze dat natuurlijk niet naar buiten willen brengen. Er zouden nl gigantische schadeclaims kunnen worden ingediend jegens hen, omdat ze aanvankelijk het tegendeel beweerden.
Hetzelfde verschijnsel was een aantal decennia te zien, toen de gevaren van roken ontkend werden. Artsen schreven zelfs sigaretten voor om te ontspannen.
Feit is dat veel resultaten van onafhankelijke onderzoeken waaruit blijkt dat er wel degelijk gevaar zit in (zeker de UMTS) straling niet naar buiten worden gebracht, dan wel weggehoond worden.

Even over vage klachten van straling, je hebt geen orgaan om de straling waar te nemen de klachten die je krijgt zijn dus altijd 'vaag'.

Kijk es wat filmpjes op google video als je UMTS intypt die man van de 'gezondheidsraad' kreeg zelf hoofdpijn bij blootstelling maar omdat hij er niet zeker van was dat het van de UMTS kwam, hier kun je dus nooit zeker van zijn omdat je - zoals gezegt - geen orgaan hebt om straling waar te nemen. Kijk die filmpjes maar eens en zie hoe "betrouwbaar" die man van de "gezondheidsraad" spreekt...

Hehe eindelijk eens actie, hopelijk gaat die norm echt eens omlaag.
En stopt ook de bestraling van de buren in de omgeving met DECT en WLAN, mogen we tegenwoordig zelf nog bepalen hoeveel straling we in huis halen.

Het ontkennen van mogelijke negative gevolgen van een hoge dosis electromagnetische straling is niet wetenschappelijk omdat de voornaamste redenering is: het mechanisme is niet bekend, dus het kan niet waar zijn. Vervolgens wordt onderzoek dat gepubliceerd is in tijdschriften met serieuze peer-review waaruit blijkt dat GSM schadelijk is, weggestreept tegen tien onderzoeken waaruit blijkt dta GSM niet schadelijk is. Ook weinig wetenschappelijk. De angst lijkt te regeren ipv het gezonde verstand. Ik ben geen kenner van de materie en heb ook geen klachten. Maar ga nou eens met alle betrokkenen om de tafel zitten, definieer een onderzoeksopzet waar iedereen tevreden mee is, en voer dat onderzoek dan uit. De gezondheidsraad zou niet de kop in het zand moeten steken maar hier het voortouw in moeten nemen! Als natuurkundige werkzaam aan de Universiteit Utrecht vind ik het schandalig dat er zo schimmig wordt gedaan over iets dat gewoon oplosbaar is. Dat werkt roddels slechts in de hand.

De grens van lichamelijk reageren op EMV is waarschijnlijk voor ieder individu anders. Met alle technische ontwikkelingen nu en welke nog komen, zullen steeds meer mensen over hun grens heen gaan.
Waarom is mijn grens lager dan van de nu nog gemiddelde mens?
En waarom luistert een regering niet?
Is democratie niet luisteren naar elkaar? Rekening houden met elkaar? En zeer zeker geen regels opleggen welke de mensen zonder eigen inbreng moeten volgen(eigen inbreng wordt beboet), want dan leer je nooit zelf na te denken.
Gelukkig zijn deze initiatieven rimpels op het water die er wel zorgen dat er dingen zullen veranderen. En mijn wens is ook dat de blootstellingslimieten drastisch omlaag gaan. Zouden de EHS mensen dan weer een gewoon leven kunnen leven? Kunnen we dan terug naar ons huis onder de kerktoren met zijn basisstations voor mobiele telefonie???

Wordt er nog geluisterd naar de mensen dan?
De top schijnt er zo zijn eigen agenda op na te houden.

Dit is gebeurd in December 2007

http://video.google.com/videoplay?docid=789130430702124370&hl=nl

Laatst een e-mail gestuur naar www.antennebureau.nl kreeg dit terug. Ze weten inderdaad niet 100% zeker dat het NIET schadelijk is...

Beste Michel,

Het klopt inderdaad dat wanneer we binnen de gestelde normen blijven er op dit moment geen schadelijke invloeden van UMTS bekend zijn. Zoals je zelf zegt weten we echter niet alles. We kunnen nu namelijk nog niet weten wat we over twintig jaar wel weten. Daarom is het belangrijk dat er continue onderzoek naar de effecten van mobiele communicatie op de mens gedaan wordt. Deze onderzoeken worden beoordeeld door de Gezondheidsraad en de Wereld Gezondheidsorganisatie.

Tot op heden zijn de conclusies van deze twee organisaties dat er op korte termijn geen effecten zijn en dat er op de lange termijn geen negatieve effecten te verwachten zijn. Deze gegevens zijn mede gebaseerd op de effecten van de elektromagnetische velden afkomstig van de radio en televisie. Deze zijn namelijk vergelijkbaar, en hier zijn we wel al 80 jaar al blootgesteld. Maar uiteindelijk is een risico nooit uit te sluiten. Het is aan de politiek om zich te buigen over de vraag of dit risico wel of niet opweegt tegen het algemeen belang van een goed mobiel netwerk. Want juist die mobiele communicatienetwerken worden ook ten behoeve van de veiligheid ingezet.

Ik hoop je vraag hiermee voldoende beantwoord te hebben.

Voor meer informatie over dit rapport verwijs ik u allen graag naar deze videoboodschap van Cindy Sage:

http://shrinkify.com/4a3

Ik raad allen die twijfels en verwarring zaaien omtrent de al dan niet schadelijke effecten van niet-ioniserende 'gepulste' straling aan om niet alleen maar te schermen met natuurkundige wetten maar ook eens de neurofysiologische wetmatigheden te bestuderen. De huidige stralingslimieten zijn enkel gebaseerd op de 'thermische effecten' van EMS en vastgesteld via proeven op latex hoofden (fantomen) gevuld met een fysiologische oplossing en dit terwijl iedereen erkent dat onze hersenen niet een homogene massa zijn maar een fijnmazig netwerk van neuronen, astrocyten, bloedvaten enz...
Is er bij het vastleggen van de stralingslimieten rekening gehouden met de electromagnetische signalen waarmee hersencellen onderling communiceren? Wat met de effecten op de ionenuitwisselingen, de Na+/K+ pomp, de Gap junctions , de effecten op het celmembraam, de vrijstelling van vrije radicalen, apatolyse, ERK cytokine vrijstelling , enzovoort? Neen, de limieten zijn enkel vastgelegd door elektrotechnisch ingenieurs zonder enig medische of biologische kennis en ze hebben enkel de wetten van de fysica gevolgd, tja...
Dat de straling afkomstig van draadloze technologie?n kunstmatig is staat als een paal boven water. Dit betekent ook dat in tegenstelling tot de natuurlijke straling onze cellen evolutief niet aangepast zijn of enig verweer hebben tegen dit soort kunstmatige straling. Neem hierbij ook dat het niveau van alle straling om ons heen gestegen is met een factor 10 miljoen! De figuurlijke pneumatische hamer die op onze cellen werkt is beduidend groter geworden. Dit is ook de consensus van de BioInitiative groep: "Er bestaan geen veilige stralingslimieten voor kunstmatige straling afkomstig van de draadloze technologie".
Dat slechts 3% van de Westerse bevolking interesse heeft in UMTS is niet mijn mening, maar wel een uitspraak van vertegenwoordigers van de telecomindustrie tijdens het 3GSM congres in Barcelona anno 2007! Ook de Belgische woordvoerder van Base, dhr VandeSompele, spreekt over een zeer lauwe interesse voor 3G.
De grote meerderheid van de mensen gebruiken hun mobieltje om te bellen of een sms'je te sturen. Weinigen hebben interesse voor mobiele TV, chatten of mailing. Hiervoor bestaan andere , betere technologieen die via een sneller en meer data doorsturend medium gebeurt: namelijk de glasvezel. Dit is pas vooruitgang.
Het is echter de telecomindustrie die blijft kiezen voor het draadloos doorsturen van data......VEEL GOEDKOPER. (geen kabels,aansluitingen enz..)
Dus meneer Vd Wetering, ik raad je vriendelijk aan om toch eens een cursus neurofysiologie te volgen vooraleer je uitspraken als zijnde 'paniekzaaierij, niet-wetenschappelijke' gebruikt. Met de verkregen medisch-biologische informatie is de kans groot dat je er een andere mening zult op houden.

Hoe komt het toch dat burgers zich steeds meer zorgen maken en de overheid (in het bijzonder het rijk en veel gemeenten) doordenderen als het gaat om de plaatsing van UMTS-masten? De bevolking van buurtschap |Kranenburg (Achterhoek) vraagt zich dat na vier jaar procederen nog steeds af. En zeer binnenkort staan we weer voor de rechter, nadat de Raad van State de gemeente dwong de procedure opnieuw te voeren. Elke keer weer dezelfde nietszeggende zelfbedachte antwoorden van of namens de verantwoordelijke wethouder en het college. Maar ook elke keer weer het (tot nu toe zinloze) van onze kant het aanreiken van een alternatieve lokatie op afstand. Ze lijken wel betoverd.

Nog even dit ter verduidelijking:

1) Het BioInitiative rapport is een rapport opgesteld door 14 internationale experts, gezondheidswerkers en vertegenwoordigers van het EEA (Europees Milieu Agentschap) na analyse van meer dan 2000! wetenschappelijke studies (in peer-reviewed verschenen in internationale gerenommeerde wetenschappelijke vakliteratuur) en alle bestaande epidemiologische studies. Het rapport is dus wel degelijk wetenschappelijk ondersteund.

2) Er is overtuigend bewijs dat er genetische schade optreedt (vb DNA breuken) bij vermogens die zelfs honderden malen lager liggen dan bij de huidige gebruikte gsm toestellen. Dit is vastgesteld met de REFLEX studie, een onafhankelijk door de EU gefinancierd onderzoek uitgevoerd in 12 labo's in vier lidstaten. Dezelfde resultaten zijn gerepliceerd in het Zwitserse onderzoekscentrum aan de universiteit van Bazel.

3) Het onderzoek van Friedman toont een verhoogde aanmaak van ERK cytokines in menselijke cellen na blootstelling aan niet-ioniserende straling afkomstig van gsm en umts. ERK cytokines zijn celmediatoren die de cel aanzetten tot versnelde deling ....met kleinere dochtercellen als gevolg. In deze studie werden er tot 400 x lagere vermogens gebruikt om mogelijks "thermische" effecten uit te sluiten. Het huidige onderzoek naar nieuwe medicijnen in de oncologie spitst zich net toe om die proliferatie van ERK cytokines tegen te gaan.

5) De Belgische Hoge Gezondheidsraad adviseert de bevolking om oa niet mobiel te bellen in de buurt van kinderen en zwangere vrouwen op plaatsen waar er een slechte transmissie is (bussen, trams, liftkokers..).Waarom deze adviezen wanneer er zogenaamd niets aan de hand zou zijn?

6) Aan de personen die overtuigd zijn dat de stralingsproblematiek niet wetenschappelijk ondersteund is , pure nonsens zijn en gebaseerd is op paniekzaaierij gelieve dan graag met inhoudelijke wetenschappelijk gedokumenteerde argumenten uw gelijk te staven en niet gemakshalve te verwijzen naar zogenaamde honderden tegenbewijzen of een natuurkunde cursus te volgen. Graag een inhoudelijk debat aub.

Vanuit onze werkgroep Beperk De Straling Vlaanderen www.beperkdestraling.org , tevens lid van de officiele Gentse stralingsraad krijgt het initiatief van NPS onze volle steun.

Beste mensen,
Wacht niet langer met jezelf en je familie te beschermen. Als we op de overheid moeten wachten, zijn we jaren verder en verliezen we een generatie kapotgestraalde jeugd. Straling vermindert kwadratisch met de afstand. Dus alles wat je heel dicht bij je lichaam gebruikt, zoals gsm en laptop met draadloos internet, gaat 10.000 maal te hard volgens deze aanbevolen richtlijnen van het Bioinitiative report. Verander je gedrag en zie af van deze draadloze hypes en hou het bij bekabelde telefoons en pc's. De huidige ICNIRP en NEN normen, die 30 jaar geleden zijn vastgesteld, zijn er alleen om acute gezondheidsproblemen (hartstilstand e.d.) te voorkomen. Deze richtlijnen zijn nooit naar beneden bijgesteld voor duurblootstelling aan EM velden. Het huidige intensieve gebruik van elektronica dicht op het lichaam is dus absoluut niet veilig.
Ook roep ik hierbij de industrie in Nederland op om samen met de Stichting EHS snel praktische oplossingen te bedenken om de huidige blootstellingen volgens het ALARA principe drastich te verminderen. 80% van de blootstelling aan EM velden is volledig nutteloos en gemakkelijk te reduceren zonder onoverkomelijke beperkingen in digitale communicatie. De Nuon heeft vandaag de eerste belangrijke stap gezet en gaat samenwerken met de Stichting EHS.

Gevoelsmatig heb ik nooit een mobieltje gewild, nog steeds niet trouwens. Ik red me prima zonder. Magnetrons hebben me vanaf het begin al tegen gestaan. Ook heb ik een toemalijn voor het scherm van de pc liggen, die nu overigens een kuur van 3 dagen in water krijgt. Dat was ook wel zichtbaar nodig gezien de bubbels (afval) op de steen. Morgen leg ik deze steen samen met een aantal anderen in het (bijna volle) maanlicht om ze weer op te laden. Het is me wat teveel van het goede om mijn huis aan de binnenkant helemaal te behangen met folie, wat sommige mensen ook doen. Zeer goed en noodzakelijk een dergelijk artikel en daarom een reactie waard!

In de toekomst zou de overheid de frequenties helemaal niet meer moeten veilen aan derde partijen. Dit zou een aantal voordelen hebben, ook voor het 'tegen elkaar opstralen' van netwerken. De overheid zou zelf de infrastructuur in de hand moeten nemen en de capaciteit verhuren aan providers (vergelijkbaar met ADSL over de KPN-lijn of Debitel en Tele2-mobiel over de netwerken van GSM-providers). Op die manier zou men een netwerk kunnen bouwen met optimale dekking, capaciteit en de nieuwste technologie. Ook voor mededinging zou dit voordelen opleveren (een frequentie schept hoge toetredingsbarrieres) en een overheids NV met moderne audittechnieken hoeft niet meer in een soort log staatbedrijf als de PTT ooit was te leiden. Sterker nog, als je speltheorie toepast is bijvoorbeeld fibre-to-the-home voor weinig partijen interessant (en is het meestal uiteindelijk een overheid die dit aanlegt en toegang biedt voor andere partijen - zoals over de telefoonlijnen naar woningen met ADSL). En dit model van commercial service over public infrastructure werkt op tal van plaatsen heel erg goed (wegen, spoor, waterleiding) en is vaak de beste oplossingen in markten waar maar ruimte is voor minder dan 5 spelers. Overigens zijn er al GSM aanbieders die zendmasten als een service betrekken van derden (KPN en Vodafone delen gedeeltelijk masten die ze bij een grote netwerkbouwer in beheer zijn). Ook zijn er tal van overheden die hun trots ontlenen aan een prima spoorwegnet, waterwerken, gezondheidszorg of televisiebedrijf - wat afstraalt op andere overheidstaken als bijvoorbeeld onderwijs.

De actiegroep TOTS (Tuindorp-Oostzaan Tegen Straling) maakt zich samen met BAWA sterk tegen de komst van een 37.5. hoge geplande UMTS-mast. De reeds geplaatste C2000-mast met inhanging van zenders veroorzaakt al de nodige gezondheidsklachten zoals uit een door ons gehouden buurtenquete is gebleken.
(zie: www.tetrawatch.net/papers/ecologist170904.pdf)
Alleen al het feit dat vele burgers EHS-gevoelig zijn geworden door straling en nog eens velen met onverklaarbare klachten, ondanks onderzoeken, rondlopen, zou toch voor de Overheid een indicatie moeten zijn tot nader onafhankelijk onderzoek. Met welk brutaal recht bepaalt de Overheid dat burgers door onvrijwillige straling in zowel hun woon- als leefgenot ernstig mogen worden aangetast? Met welk recht lapt de Overheid de mensenrechten te weten artikel 10 en 11 van de Grondwet aan haar laars? Met welk recht slaat de Overheid ons democratisch bestel in de wind door de arrogantie van de macht versus de burger toe te passen? Met welk recht gaat de Overheid voorbij aan het toepassen van het voorzorgprincipe c.q. verlaging van de straling van de masten? Met welk recht heeft de Overheid de verkoop van DECT-telefoons, bluetooth, WiFi etc. toegestaan zonder voorafgaand gedegen onderzoek m.b.t. gezondheidsklachten bij burgers? Met welk brutaal recht wordt binnenkort door de Overheid de licenties voor WiMax geveild? Wordt door het goede artikel een catastrofe en mogelijk hoge schadeclaims voorkomen? Komt er nu eindelijk een oplossing?
De Overheid neemt haar verantwoordelijkheid als de burgers, ervaringsdeskundigen, worden gehoord.

Ik ben zelf stralingsgevoelig en heb zelfs een rechtszaak gehad, en die gewonnen, de rechter was van mening en mijn arts ook dat het straling moest zijn, nu is er umts geplaatst zonder de mensen in te lichten en sommige wonen er slechts een straatbreedte vandaan het zijn drie flats in een u vorm de 2 flats hebben geen masten maar een ervan dus de mensen bovenaan zitten er heel dicht op.

Ik heb al eens bbriefjes in de bus gedaan maar niemand heeft er last van,,en de meeste vonden het maar onzin,raar want ik heb nu helemaal last tot hartritme storingen aan toe, umts staat er nu 6 maanden.

Maar ik woon er nog steeds ondanks de rechteruitspraak, ze hebben er iets op gevonden hier in waalwijk, het gaat over casade woningbouw.

Ik wil nu een nieuwe rechtszaak beginnen en dit maal schade vergoeding eisen wegens het bewust aanrichten van gezondheidsschade, gezien dat rapport is dat volgens mij mogelijk nu.

mijn klachten, hoofpijn, vooral slecht slapen en vermoeid opstaan, hartritme, duizelig soms, miselijkeheid uit het niets, en met vlagen buikpijn, prikkelingen erg veel jeuk, droge huid en soms erg lage bloeddruk.

Hart is oke, is onderzocht.

Het wordt de hoogste tijd, dat er aandacht komt voor dit probleem. De mensen met klachten worden maar gewoon aan de kant geschoven als ongeloofwaardig. Ik heb inmiddels een Life-maxx op mijn mobiel en Dect telefoon die mij beschermt en ik voel me al veel beter. Een echte aanrader voor iedereen!!!

Goed dat er eindelijk beweging in het bolwerk komt.
Jammer dat er geen elektrogehandicapte bij het gesprek aanwezig was.

Als gedupeerde vanwege spijsverteringsstoornissen sinds de komst van de 2e generatie GSM (1800 Mhz), Dect en vermoedelijk ook UMTS wil ik graag even opmerken dat het goed is om op zoveel mogelijk manieren deze sluipende knockouthitters aan de orde te stellen.

Overigens moeten we re?el zijn dat als dit probleem opgelost is er vele andere staan te wachten en al waarneembaar zijn als gevolg van technocratie die zonder volledige afweging van menselijk en maatschappelijk belang uiteindelijk door persoonlijke belang wordt doorgevoerd.

Kennis van de mens zelf (niet alleen medisch en zeker niet als psycho-analytisch navelstaren) dient terug te gaan naar haar drievoudige oorsprong als ontwikkelingbehoefte in de vrije beeldvorming, als rechtspersoon in gelijkheid tot elk ander individu en als unieke inbreng en behoeftige in de economische verdeling van onze natuur.

Alleen als deze drieledigheid tot in de maatschappelijke ordening is doorgevoerd kan een inzicht in onderlinge verhoudingen en dus ook in de volledige gevolgen van technologi?n worden verwacht.

Op het web: esthreefolding.tk

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-04-17T15:11:00.000Z Jolein de Rooij
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.