Gemeente Rotterdam heeft geen grip op ICT

Dit artikel delen:

Het college van Burgemeester en Wethouders en de ambtelijke top van Rotterdam heeft geen grip op de ict van de gemeente. Zij hebben geen zicht op de samenhang tussen ict-projecten en de realisatie ervan binnen planning en het budget van 54 miljoen euro. Dit stelt de Rekenkamer Rotterdam in het rapport 'Foutmelding in beeld'. De rekenkamer concludeert verder dat het aanstellen van een chief information officer vooralsnog een wassen neus is. De cio - de in september aangestelde Hans Nijman - heeft te weinig bevoegdheden om beleid af te dwingen. Het college herkent zich niet in deze conclusies.

De Rotterdamse Rekenkamer stelt vast dat het college en de ambtelijke top de afgelopen jaren aan de zijlijn stonden van de ict-ontwikkelingen. Een van de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Foutmelding in beeld' is dat zij geen waarborgen hebben ingebouwd om grote gemeentebrede projecten binnen budget en planning af te ronden. Rollen en verantwoordelijkheden zijn niet duidelijk en er vindt geen goede aansturing van de projecten plaats. Het college houdt geen grip op de samenhang tussen de verschillende projecten en op de relatie met de strategische doelstellingen van de gemeente. Onafhankelijk toezicht op de uitvoering van ict-beleid en -projecten ontbreekt en de betrouwbaarheid van informatie wordt niet getoetst.

De rekenkamer concludeert verder dat de uitvoering van de ict-projecten niet vlekkeloos verloopt. Bij de start ervan ontbreekt het vaak aan informatie over risico's, verwachte kosten en baten en alternatieven. Ook beschikt de projectorganisatie vaak niet over de nodige kennis of beheersinstrumenten. Mogelijke gevolgen, aldus de gemeentelijke waakhond, zijn een grote mate van afhankelijkheid van automatiseringsbedrijven, het overschrijden van planningen en/of kosten van projecten en het opleveren van matige systemen.

IT-directeur

De gemeente erkent de tekortkomingen en is een verbetertraject gestart met als belangrijkste verbetering het aanstellen van een chief information officer (CIO). Afgelopen september benoemde zij Hans Nijman, werkzaam als ict-manager bij de Gemeentewerken Rotterdam, tot cio. Nijman is op directieniveau verantwoordelijk voor informatiemanagement en het opdrachtgeverschap voor alle gemeentebrede ict. Hij krijgt daarbij de beschikking over een nieuw in te richten programmabureau

Dit traject is volgens de Rotterdamse Rekenkamer echter niet toereikend. Nog steeds worden college en ambtelijke top niet actief betrokken bij automatiseringszaken. Ook de knelpunten in de projectuitvoering worden nog niet aangepakt. De cio kan heeft te weinig beslissingsbevoegdheden om hun betrokkenheid af te dwingen, laat staan dat zijn positie garanties biedt voor het gemeentebreed opleggen van ict-beleidspunten. De beheersing van kosten en kwaliteit van ict projecten is hierdoor nog niet gewaarborgd, vindt de rekenkamer. Het college zegt zich niet te herkennen in de conclusie dat zij en de ambtelijke top het grote belang van ict niet onderkennen en dat het ingezette verbetertraject te smal is. Zij belooft wel de aanbevelingen van de rekenkamer over te nemen.

Overschrijdingen

Volgens het rapport van Rotterdamse Rekenkamer zou de gemeente over een ict-budget van 54 miljoen euro beschikken. Vorig jaar besteedde Rotterdam echter 86 miljoen euro aan ict en in 2007 76 miljoen.  De Socialistische Partij in Rotterdam gelooft dat open source software een oplossing is voor de talloze budgetoverschrijdingen. De SP maakt zich kwaad over een project waarbij de afdelingen personeelszaken en financiën standaard Oracle-software gaan gebruiken. Deze invoering zou de gemeente 26 miljoen euro kosten.

Onderzoek

De gemeenteraad van Rotterdam vroeg de gemeentelijke rekenkamer in juli 2008 onderzoek te doen naar de ict-bestedingen en de wijze waarop de gemeente de politieke en ambtelijke aansturing en beheersing van gemeentebrede ict-projecten heeft geregeld.  De Rotterdamse Rekenkamer maakte hierbij gebruik van de governance-methodiek die de Algemene Rekenkamer in 2006 voor de rijksoverheid heeft ontwikkeld en van het ict-inrichtingsraamwerk Cobit (Control Objectives for Information and related Technology). 

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Ik (58 jaar) heb 40 jaar ervaring als ICT consultant en ben sinds 1/2/2009 druk op zoek naar een baan. Waarom stuurt SoZaWe mij het bos in als buschauffeur, terwijl er nog zoveel in de ICT te doen is? Ik wil daar graag aan meewerken en stel geen hoge looneisen.

Lieve gemeente Rotterdam,
Luister aub niet naar de SP. Open source is echt niet het antwoord op de budgetoverschrijdingen. Het artikel geeft al aan waar de schoen wringt; verantwoordelijkheden, bevoegdheden, overzicht etc.
De basis van al dit moois is uiteraard transparantie, betrokkenheid van de juiste mensen, verandermanagement, commitment en een helder plan. Daarna? Voortschrijdend inzicht en eerlijkheid over wat er wel of niet duidelijk is. Dat is onderdeel van het grote avontuur wat de gemeente aangegaan is. Een fantastische werkomgeving voor mensen die begrijpen hoe je anno 2009 een complexe organisatie door het verandertraject kan loodsen.
Succes, Hans! En is er behoefte aan een vent die hier ook wel raad mee weet: schroom niet en neem contact met mij op!

De recente bevindingen uit het onderzoeksrapport van de Rekenkamer van de gemeente Rotterdam klinken mij niet vreemd in de oren. Grote organisaties, zoals de gemeente Rotterdam hebben doorgaans een lange geschiedenis v.w.b. de organisatie en aansturing van hun informatievoorziening. In het geval van de gemeente Rotterdam goldt sinds jaar-en-dag het beleid dat elk gemeenteonderdeel op decentraal niveau zelf de richting, het ritme en tempo mocht bepalen t.a.v. de eigen ict-ontwikkelingen. Alhoewel er pogingen zijn gedaan een gemeenschappelijke deler t.a.v. deze ict-ontwikkelingen voor elk organisatie-onderdeel te realiseren, blijkt dat de sturing en de gezamenlijke ontwikkeling veruit problematisch zijn. Dit probleem roept sterk de neiging naar een centralisatie i.p.v. een decentralisatie in de ontwikkeling van de ict-plannen.

Kortom de geschtste problemen van de gemeente Rotterdam zijn m.i. te wijten aan 3 oorzaken:
1) gebrek aan een sluitende en pakkende ICT-Visie,
2) gebrek aan een steekhoudende governance structure,
en,
3) gebrek aan daadkracht, deskundigheid en verandervermogen naar een adequate governance structuur aangaande de ict-ontwikkelingen van zo'n grote organsiatie.

Het fragmentarisch in het leven roepen van een nieuwe cio, of een Shared-service-organisatie, zonder de bijbehorende visie en governance structuur, levert m.i. alleen suboptimale resultaten. Hiervan maakt de Rekenkamer nu melding van.

Kortom, m.i. moeten de recente bevindingen van de Rekenkamer geplaatst worden in het tijdsgewricht van de ontwikkelingen van de gemeente Rotterdam, die sterk hunkert naar een visionaire blik richting een duurzame toekomst van de Informatievoorziening en alles wat daaromheen hoort.

Raadzaam is om 'wijs advies' in te winnen bij die externe bureau's die hun sporen hebben verdient met het steekhoudend oplossen van dergelijke IT-Governance vraagstukken. Mocht men niet zo'n haast hebben met dergelijke ontwikkelingen, dan zou het raadzaam kunnen zijn een eigen kenniscirkel van high potential professionals uit eigen kweek te belasten met het ontwikkelen van een dergelijke management opgave. Trouwens, uit interne betrouwbare kanalen, blijkt dat de gemeente Rotterdam al ruim 9 jaar worstelt met dergelijke vraagstukken. Er is dus kennelijk niet erg veel haast mee gemoeid; wellicht met andere zaken die het persoonlijk belang van die en gene aangaan, maar zeker niet met de voortvarende ontwikkeling van een adequate IT-Governance. Op termijn maakt dergelijke opstelling de organisatie gereed voor verkoop aan een van de bekende marktpartijen, zoals Accenture, KPN / Getronics of ATOS Origin. Dit is geen schande, want menig een dergelijke organsiatie is de gemeente Rotterdam in deze voorafgegaan.

Waarvan hier alvast mijn eerste bijdrage.

Wel grappig dat consultants nu balletjes opgooien voor hun eigen boterham :-).

Aangezien een groot gedeelte van de gemeentelijke diensten nu hun eigen boontjes dopt als het gaat om ICT voorzieningen, zal uitbesteding van de dienstverlening door een externe partij nog op zich laten wachten.

Overigens ken ik partijen die spijt hebben als haar op hun hoofd dat zij hun ICT voorzieningen hebben uitbesteed aan een externe partij.

Het probleem van budgetoverschrijdingen en projecten die niet op tijd zijn afgerond hebben voornamelijk te maken met bevoegdheden en verantwoordelijkheden en de ambtelijke molens die sommige processen gruwelijk vertragen.

@Johny
Nog meer externen a raison van......binnen de gemeente ? Daar hebben we er al genoeg van.

Dit is weer zo'n mooi voorbeeld van de ICT'er die hun opdrachtgevers laten opdraaien voor alle misstanden.
Dringt het niet tot jullie hersens door dat het jullie professionele taak is om dit soort zaken tijdens het uitvoeren van de opdrachten te signaleren en bespreekbaar te maken. Dat is de o zo beroemde toegevoegde waarde die altijd gepredikt wordt. Als blijkt dat de Gemeente Rotterdam niet over de juiste visie beschikt zorg dan dat zij de juiste input krijgen om die visie wel te ontwikkelen. Neem eens een risico in plaats van je als "handjes" te gedragen.

Je komt er niet mee weg door te melden dat er maar weer een advies bij een extern bureau ingewonnen moet worden. Het resultaat: een slecht advies want de bureaus durfen niet kritisch te zijn, lopen langs de randjes van het politieke speelveld, schrijven hun uurtjes en komen er nog mee weg ook. Consultants met ballen, verenigt u en laat zien wat echt mogelijk is als jullie de ruimte nemen.

Ach, kritisch heeft geen zin. In het verleden bleek wel bij deze CIO dat als een rapport hem niet zinde, het in de la verdween en een ander bureau een nieuw rapport mocht schrijven. Omgaan met kritiek is nu niet een van de competenties die je aan zult treffen in het ICT management binnen de Gemeente Rotterdam.

Erik,
Ik begrijp je en kan het beamen. Binnen de gemeente meer gewerkt wordt aan de persoonlijke status dan dat er gekeken wordt naar de inhoud. Leiderschap, Communiceren is ver te vinden en vriendjespolitiek is kering en inslag.

Of is deze berichtgeving een manier voor de CIO om druk uit te oefenen om zo nog meer bevoegdheden (dwang kunnen uitoefenen) te krijgen dan dat hij werkelijk moet hebben?
Kritiek kan dan weer de kop in worden gedrukt.

Beste mensen die op mijn artikel hebben gereageerd.

De waarheid dwingt mij te zeggen dat ik het niet fraai vindt dat jullie je verschuilen achter een (mogelijkerwijs fictieve) voornaam of een toenaam. Dat is niet netjes als je in een publieke medium als deze met andere professionals in gesprek treedt. Maar goed...

Nu nog even nader ter zake!
Omdat ik pertinent weet waarover ik praat (ik ben immers de afgelopen jaren op vele ict vakgebieden met vlag-en-wimpel gecertificeerd), neem ik derhalve de vrijheid om mijn kennis en kunde op het terrein waarop de gemeente Rotterdam telkens uitglijdt, hen van bewezen en waarheidsgetrouwe adviezen te voorzien.
Dit doe ik omdat ik me erg betrokken voel met vele overheidsorganisaties die worstelen met dergelijke vraagstukken. Niets meer en niets minder.

Zoals de 'Jan' mij uitnodigt de handen met andere consultants in een te slaan, wil ik erg graag daarop ingaan. Echter, mijn analyse van de situatie van de gemeente Rotterdam is dat er fundamentele gebreken in de opbouw van de organisatie van de informatievoorziening aanwezig zijn en dat er nauwelijks besef dan wel noodzaak is hier wat aan te doen. De roep om hulp naar de juiste personen met de juiste kennis en expertise is mij tot-op-heden vanuit de gemeente Rotterdam nog niet ter ore gekomen. Wel heb ik vernomen dat men aan het schuiven is met poppetjes en posities, maar dat lijkt mij, vanuit mijn bedrijfskundige inslag, een zeer foute strategie. Ik zou graag eens door een wethouder dan wel 1 of enkele van de betrokken directeuren of de nieuw aangetreden cio (Hans Nijman) worden uitgenodigd om mijn zegje te doen. Want ik heb er alle vertrouwen en overtuiging in dat ik samen met enkele key-players in mijn netwerk van high potential professionals, beschik over die kennis en kunde om de gemeente Rotterdam te helpen uit de misere te geraken. Immers, ik weet waarover ik praat, niet alleen vanuit mijn theoretische kader, maar zaker ook vanuit mijn jarenlange ervaring als ICT Consultant bij vele organisaties.
Voor zo'n uitnodiging bij de gemeente Rotterdam stel daarbij wel enkele voorwaarden vooraf, nl.: a) het zal een boodschap zijn die niemand zal sparen, b) er zal pijn worden geleden in de gehele organisatie, en, c) het zal in beginsel een revolutionaire aanpak en visie zijn, die pas over enkele jaren zijn vruchten zal afwerpen. Er zijn daarnaast ook andere voorwaarden, maar die komen pas aan de orde als de sleutelfiguren gehoor geven aan mijn oproep. Kortom, er is hoop, alleen die komt niet zonder slag-of-stoot tot stand en het vereist van de bestuurders alsook van de directeuren besliskracht met ballen. Enkele betrokkenen weten dat ik van de gemeente Rotterdam, m.n. de ict-organisatie, heb beweerd dat: a) het was niets, b) het is niets, en, c) het zal met deze visie en opzet in de organsiatie van de informatievoorziening nooit wat worden. Welnu, in deze kwalificaties zitten her/en/der wat nuances die overeenkomen met de werkelijke praktijk.

Enfim ik hoop dat ik hiermee mijn vrijblijvende eerste advies nader heb vormgegeven, en nu is het de beurt aan het bestuur en de betrokken directeuren / cio, ten einde gevolg te geven aan deze bijdrage.

Trouwens, welke reactie van die en gene dan ook, die volgt op mijn tweede bijdrage, ik zal hier niet via dit medium op ingaan, maar ben alleen bereid met de aangegeven functionarissen aan tafel te gaan zitten om de gerezen worstel problematiek van de gemeente Rotterdam te bespreken en eens en dit probleemdossier voor eens en voor altijd tot het verleden te laten behoren.

Bestuurders, directeuren en cio van de gemeente Rotterdam.
U bent nu aan zet.

Beste Johny,

De reden dat de gemeente Rotterdam er zo erbarmelijk aan toe is, zijn mensen die het laatste jaar gecertificeerd zijn.
Ze weten in de praktijk van toeten nog blazen.
Beschouwen hun waarheid als DE waarheid.
De IT gaat grotendeels ten gronde aan personen met papiertjes, hun HBO/WO niveau en dure woorden.
Zichzelf verkopen op elk willekeurig moment, al is het een nieuws site.
Deze mensen moeten juist een halt toegeroepen worden.

Het wordt tijd dat er mensen komen met de Rotterdamse mentaliteit:Niet lullen maar werken
Veel mensen verstaan dit verkeerd en begrepen lullen en zakken vullen.
Je zou haast denken dat hier mensen rond lopen met een verborgen agenda.

Het management gehalte is dermate groot dat er geen project meer binnen budget en tijd kan worden afgesloten.
Eindeloze procedures en documenten, de 1 nog onbegrijpelijker als de ander.
Alles om te laten zien dat we in control zijn, en alles tot in details beheersen.
Terwijl de schrijvers de uitvoerenden en de doelgroep vergeten, en een onwerkbare situatie cre?ren.
Wordt re?el en stop met jezelf belangrijker maken als je bent, en zorg dat IT weer een dienst is waar de meerwaarde vanaf straalt.
Daar zou de gemeente Rotterdam mee geholpen zijn.

Ik vrees dat Hans Nijman ook slachtoffer is geworden van het beleid dat hij propageerde toen hij nog als beleidsadviseur op het stadhuis werkte. Toen speelde hij nog de vrolijke vrijbuiter. Hans trekt dit niet alleen. De gemeentesecretaris Arjan van Gils en B&W moeten dit probleem oppakken.

John, commitment, helder laten zien wat je voor ogen hebt, etc. dat is inderdaad nodig. Helaas er zijn ambtenaren die wel ambitieus zijn, maar hun verantwoordelijkheid graag geheel willen afschuiven op marktpartijen. En dat is juist een veel voorkomend probleem bij de gemeente Rotterdam.

Jan, externen volgen de richting die hen is opdragen. Als de internen het weer anders willen maar dit niet zomaar durven te zeggen, dan kunnen ze de externen de schuld geven. Dat is ook te vaak gebeurd bij de gemeente. Minder externen als alibi inzetten, is beter dan roepen om ballen tonen.

Johny, ICT is voor de organisatie en niet andersom. Je weet als oudgediende dat het concern Rotterdam (incl. de deelgemeenten) niet vooroploopt op het gebied van nieuwe vormen van dienstverlening. ICT-middelen maken voor een organisatie die daar niet aan toe is, dat is zonde van de middelen.

Beste Peter,

Alhoewel ik had voorgenomen geen verdere reacties te publiceren op vervolgschrijven van die en gene, prikkelt jou schrijven mij toch het nodige aan je kenbaar te maken.

Ten eerste, waarom verschul je jezelf achter een schuilnaam. Kom zoals ik rondom uit voor je identitieit en de manieren hoe je bereikt kunt worden.

Of heb je kennelijk iets te verbergen?
In mijn beleving geldt dat als je weet waarover je praat en als je beschikt over beproefde kennis en kunde op een bepaald vakgebied, je best naar eer en geweten gebruik mag maken van het burgerrecht van vrije meningsuiting. Dit is een recht die elke burger in Nederland mag uitoefenen, mits er rekening wordt gehouden met de algemeen geldende en heersende normen en waarden in je doelgroep. Ik heb me netjes hieraan gehouden en heb aldus recht te spreken over de situatie binnen de gemeente Rotterdam. Puur als burger, professional en zaakgerichte deskundige.

Ik weet dat menig een bang is voor het openbaar maken van de werkelijkheid, maar geloof me, zolang dat niet gebeurt, zal in dit geval de gemeente Rotterdam daar telkens last van hebben. In mijn beleving heeft het bestuur van de gemeente Rotterdam sinds jaar en dag naar de verkeerde interne adviezen geluisterd. De feiten van de organisatie van de informatievoorziening binnen de gemeente Rotterdam spreken boekdelen. Of niet?

Of behoor jij tot de voortrekkers in deze ontwikkelingen binnen de gemeente Rotterdam en ben je bang dat je ontmaskerd zult worden vanwege de misleidende adviezen die totnutoe nergens toe hebben geleidt dan alleen onnodige hoge kosten en niet realiseerbare adviezen? Kortom, waar ben je bang voor? Gaat het om je reputatie, je schaamte voor misleidende adviezen of het mogelijke verlies van je baan.

Laat eens het kindje van de SSC eens los en gun een volgende generatie deze te herstellen wat er zoal mis is gegaan in het verleden. Jij hebt wellicht versie 0.1 van het SSC neer helpen zetten. Gun nu anderen om hier een volwaardige en voldragen versie van te maken. Een wijsgeer in het verleden zei eens: De goede meester leert altijd van zijn leerling en van het leerproces.
Kan ik je op intellectueel gebied bij deze wijze woorden scharen?

En wil je nog verder met mij van gedachten wisselen?
Gebruik dan mijn onderstaande contactgegevens. Het zou je echt sieren, en ik ben reuze benieuwd wie deze Peter (LR) Lulletje Rozewater is (ik vermoedt JPR, je weet wel). Oh wat spanned! Het lijkt wel het spelletje ik-zie-ik-zie-wat-jij-niet-ziet, leuk toch?!?!?!?

Het debacle dat Oracle heet, ligt niet aan de software, maar wel aan het feit dat Oracle (nu) niet geschikt is voor een zo complexe organisatie als de Gemeente Rotterdam. Het is inderdaad ruim 9 jaar geleden besloten dat er een centralisatie moest plaatsvinden. En Oracle was daarbij een wezenlijk onderdeel. Alles moest met Oracle gedaan worden.
En dat breekt de Gemeente op. Het lijkt op het debacle van de Noord-Zuid-lijn in het klein dan. Meneer Job Cohen zei doodleuk, dat hij geen verstand had van metrobouwen. Maar dat zeggen ze nu in de Gemeenteraad van Rotterdam ook: we hebben geen verstand van computers. Maar ja het besluit hebben ze wel genomen.
En degenen die ooit hiertoe geadviseerd hebben? Die zijn allang weg als ze slim zijn.
En de Gemeente zit met de financi?le brokken. En deze financiele rampspoed was echt te voorzien. En let op mijn woorden: die rampspoed wordt nog veel erger.

Johny,
Misschien heb je inhoudelijk wel een punt, maar omdat de ongevraagde acquisitie en zelfbevrediging zo van jouw mails druipt, is het moeilijk om je boodschap serieus te nemen.

Hans (h?, da's nog mijn echte naam ook...)

Waar ik van walg is die rotterdamse aanpak / mentaliteit... Als ik nog 1 keer iets hoor van hoe goed rotterdam is, ga ik flippen.
Rotterdammers werken hard, maar dat is ook het enige wat ze kunnen. Nadenken over waaraan ze werken en of dat ook is waar ze aan moeten werken, kunnen ze niet...
Legio voorbeelden te noemen. (politie, museumpark, SSC (mislukt door ego's),...)

Wat de SP en Oracle beteft: OSS is niet de oplossing. Dat scheelt alleen de licentie kosten. De overige kosten zijn doorgaans veel hoger en zeker bij OSS.
Wat het probleem is, ik verwijs graag naar baljuw en schouw Mr. Jacob van Zuylen van Nijevelt
History repeats itself.

Beste Johny,

Helaas haal ik de spanning weg voor je ;-)
Niks is minder waar als hetgeen je beweert richting mijn persoon:
Mijn echte naam is Peter, ik werk niet bij de gemeente.
Mijn reputatie, naam en baan is iets waar ik me dus niet druk over hoef te maken :-)
Je recht tot spreken ben ik het verder helemaal mee eens, alleen Hans verwoord het wel erg treffend.

Ik ben wel op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de gemeente en het SCC.
Een combinatie van de IT, politieke en gewone wereld levert je een bron van informatie.
Ook ben ik diverse malen zelf langs geweest.
overgekwalificeerd is het oordeel.(ik zei de gek)
En als belasting betaler en inwoner van Rotterdam is het leeglopende geldpotje IT mij een doorn in het oog.

Haal de raamambtenaren weg, zet gedreven IT'ers neer en de slag is al voor de helft gewonnen.
Kijk ook naar de externen, en ga werken met interne IT.
Pas ook het salaris aan van de IT'ers, hierin mag de gemeente ook wel iets aan gaan doen.
Niet alleen de papieren manager is duur, ook de juiste IT' er.

Waarom hier via de mail een converstaie te starten is mij een raadsel.
Leuk en spannend via deze site.
Of heb je al reactie op je personeelsadvertentie en gaan we achter de schermen verder, zoals een echte ambtenaar ;-)

Peter (LR) Lulletje RozewaterMooi artikel, die eindelijk laat zien wat daar al jaren gaande is. Ook erg interessant dat standaardisatietrajecten de grond in worden geboord en Open Source wordt geroepen als redder in nood.

Om maar niet te praten van de reacties van de consultant.

Ik ben zijdelings betrokken geweest bij verschillende projecten of heb actief deelgenomen, toen ik nog in Rotterdam werkte. Het SSC is een prachtig voorbeeld om aan te tonen dat de kasten leeggemaakt moeten worden en dat de lijkenlucht ook moet verdwijnen.
Als je dat technisch bekijkt, is dat best te doen. Organisatorisch is het een stuk moeilijker, maar wat naar mijn idee het grootste struikelblok was en is, is de sturing (bestuurlijk) en visie. Het ontbreekt aan alle kanten aan een duidelijk, heldere visie en strategie, die gedragen wordt door de verantwoordelijke binnen het college, die vervolgens daarmee zijn CIO aan het werk kan zetten. Teveel 'politiek' en onderhandse belangen hebben dit jarenlange dood paard laten stinken.

Maar goed. Dit artikel is een stap in de goede richting. Een onderzoek van de rekenkamer is het begin, laten we hopen dat er nu beleid komt, die ook echt uitgevoerd gaat worden. Of dat nou invoering betreft van Oracle bij Finance en HR of SAP bij Gemeentewerken, het is beleid! En beleid is lange termijn...

Aan allen,

Als professional neem ik mijzelf, mijn werk en de personen waarmee ik in contact kom erg serieus.
De discussies die hier gevoerd worden zijn in beginsel niet fair en van een laag allooy, want een ieder verschuilt zich achter fictieve schuilnamen. Kennelijk hebben ze allemaal een eigen agenda en durven niet met hun ware identiteit naar voren te komen. Ondanks mijn verzoeken hiervan af te zien, geeft niemand hieraan gehoor. Dit kan ik dus niet serieus nemen en rest mij slechts 1 ding, nl. een podium te zoeken van professionals die ik wel serieus kan nemen.

Verdere waarde-oordelen op statements van die en gene laat ik aan de toets der praktijk over. Een wijs Engels spreekwoord zegt: The Proof of the pudding is the eating of it. Oftewel, vertaal in Algemeen-Beschaafd-Nederlands: De praktijk is de beste toetssteen. Ik hoop dat een ieder zijn bijdrage in de praktijk mag toetsen op echtheid en waarachtigheid. Trek daarna voor jezelf de conclusie of je wel gelijk had of dat je nog wat moet leren.

Veel succes, dames en heren, wie dat ook mogen zijn.

Beste Johny,

Zelden zo'n zelfingenomenheid in een stukje tekst als dat van jou gezien. Megalomanie, zonder je ooit gezien of gesproken te hebben, is op jou van toepassing.

Ik denk dat een ieder jouw type kent: lang van stof, vol van zichzelf, laat de ander niet aan het woord.

Ik heb geen minuut ervaring binnen de gemeente Rotterdam, maar spreek hier vanuit mijn onderbuik: Jij moet ver weg blijven bij bedrijven en/of instellingen waar een hands on mentaliteit vereist is.

Sowieso lijkt het me niet dat wie dan ook op jouw open sollicitatie ingaat, maar dat terzijde.

Een vriendelijke groet.

Nu ben ik wellicht van de oude stempel, maar als ik een ondertekening zie als:


Johny (CPM, CISSP, CBCM, CBIP, CBPM, CBAP)
(Senior Business Consultant)

Krijg ik de indruk dat de heer Johny enigszins schizofreen is.
Wellicht is het mijn beperkte blik op de IT wereld, dat ik niet weet wat al die afkortingen betekenen, daar zou het natuurlijk ook aan kunnen liggen.

En dan een term als Senior Business Consultant.

Senior: rekbaar begrip. Als ik zie hoe snel sommigen senior worden, dan heb ik in het verleden gewerkt met mensen die al minimaal 5 keer gereincarneerd waren volgens mij.
Business: ook zo'n lekker rekbaar begrip wat eigenlijk weinig zegt
Consultant: de grootste afknapper aller tijden wat mij betreft. Iedereen mag zich consultant noemen. Zelfs mijn moeder zou ik tot "knitting consultant" kunnen bombarderen; zij kan anderen heel goed adviseren hoe je sokken en andere dingen kunt breien

Wat ik dus eigenlijk even wil zeggen: heel leuk dat je zo'n hele riedel titels achter je naam pleurt, maar als iemand bij mij op deze manier binnen probeert te komen, dan heb ik aardig wat moeite om daar serieus op te reageren

En om misverstanden te voorkomen: ik ben niet jaloers of zo hoor
Ik mag ing voor mijn naam zetten, maar ik kan me de tijd niet heugen dat ik dit gebruikt heb
En ik heb afgelopen jaren aardig wat cursussen gehad, en certificaten behaald; ik loop daar alleen niet zo mee te koop; het voegt niet veel toe, en als ik alles wat ik ooit gedaan heb zou willen vermelden, past het niet eens op mijn visitekaartje.

maar ach, misschien wordt ik te oud voor dit soort dingen; immers, 40 schijnt al oud te zijn in de ICT als ik andere artikelen mag geloven

ing PaVaKe, CMA ;-)

@Iedereen:

Kijk maar eens op de website van die beste meneer Johny! Ik kom niet meer bij...
Dit is echt waar de wereld behoefte aan heeft, een en al wollige vapourware, smijten met dure woorden, mooie gelikte plaatjes. Deze meneer is zeker op een amerikaanse marketingcursus geweest?
Daarom heeft de IT wereld zo'n slechte naam gekregen, de 'snelle jongens' met de fancy woorden die als business consultant je financieel kaalplukken en dan vervolgens systemen over de muur donderen van de (vaak interne) beheersorganisatie.

Maar ja, zolang de snelle pakken elkaar de hand boven het hoofd houden, blijft er werk voor de mensen die moeten puinruimen en systemen echt aan de praat moeten houden.

ps: volgens mij zijn "de consultants" in de leer geweest bij de heren bankmanagers. En weten wat daarmee kan gebeuren...

Maar eens een berichtje van een insider, iemand op de loonlijst van het SSC:

Er zijn een meerdere oorzaken van het falen van het Shared Service Center ICT binnen de gemeente Rotterdam. De 'klanten' van het SSC hebben 30 jaar lang zelf kunnen bepalen wat goed voor hen was om hun werk te kunnen doen. Het waren eilandjes, en het is dus terecht dat de gemeente Rotterdam daar vanaf wil. Echter, het overnemen van 30 jaar ICT-historie door een SSC en alle applicaties 'as is' gaan porteren naar een Citrix-omgeving is mijns inziens volstrekt kansloos. Men had moeten aanvangen met het centraliseren van de standaard KA, en vanuit die basis langzaam verder centraliseren. De opgebouwde goodwill zou hierbij ook hebben geholpen: nu zet alles en iedereen de hakken in het zand om de centralisatie te stoppen. Directies en management van diensten blijven liever zelf 'de dienst uitmaken', uitvoerenden zijn bang voor hun baan of zitten al 30 jaar met plezier op dezelfde plek en willen niet overstappen naar het SSC... en voila! Het heeft effect!

Daarnaast valt nog een belangrijke oorzaak van het falen te noemen: In tegenstelling tot marktpartijen waarbij alle gewenste service mogelijk is zolang er maar betaald wordt, is ICT Service een ambtelijke organisatie met een 9-5 mentaliteit. Het besef dat er gewerkt wordt voor klanten (de verschillende diensten en deelgemeenten) is volstrekt afwezig. Deze klanten zijn namelijk allen 'zeurpieten met lastige vragen en wensen'. Het beperkte niveau en de beperkte ervaring van zowel de directeur, management en uitvoerenden op ICT-gebied (en laat staan op gebied van het runnen van een SSC) ligt hieraan ten grondslag. Op het moment dat een klant een bepaalde behoefte heeft om haar eigen dienstverlening te verbeteren is de basishouding van het SSC dat de klant 'lastig doet' en 'weer wat nieuws wil zonder enige noodzaak'. Dit fenomeen van klantonvriendelijkheid doet zich zelfs voor bij (ver)storingen. Het SSC gaat ermee aan het werk, echter vijf uur is vijf uur en morgen is er weer een nieuwe dag.. Het grotere plaatje ontbreekt, er is geen (moreel) besef dat er klanten cq. collega's niet kunnen werken, waardoor het functioneren van het gemeentelijk apparaat in het gedrang komt.

Het SSC speelt overigens geen enkele rol in het gemeentebreed meedenken over de ICT-toekomst. Het is een uitvoerend orgaan. Dit is m.i. evengoed ontzettend vreemd. Men krijgt opdrachten en heeft maar te slikken, ook al zijn zaken technisch onhaalbaar of onhaalbaar binnen de geeiste termijn.Toch erg interessant om te zien wat ene consultant allemaal aan reacties weet los te maken. Ik kan mij ook niet onttrekken aan het idee dat er veel gepraat wordt, maar weinig wordt gezegd. Dat er veel theorie, maar weinig praktijk in naar voren komt. En dat voor iemand die kennelijk al meer dan 10 jaar voor de City of Rotterdam werkt.

Ik kan mij de weerzin om dit type consultants in te huren wel voorstellen. Bovendien lopen er al meer dan genoeg rond.

Even ter verdediging van de CIO (sommigen zullen mij dit niet in dank afnemen ;-), die zit er nog niet zo lang, dus geef hem het voordeel van de twijfel. Het SSC is er na een jaar of 8 voorbereiding ook nog niet helemaal klaar voor.

En Johny: zou jij pas uitbetaald willen worden voor je diensten als er bewijs is dat ze ook daadwerkelijk vruchten hebben afgeworpen (na een paar jaar!). No cure no pay? Het zou je sieren om dat voor te stellen, als je al in gesprek kan komen met de hoge heren en dames opdrachtgevers.

my two (anonymous) cents

Het is opvallend dat personen die zich druk maken dat deelnemers aan een online discussie zich moeten identificeren dezelfde personen zijn die een ego hebben welke hoger reiken dan de eiffeltoren. Dat wil zeggen, je moet als een jaknikker met hun argumenten meegaan anders word je verketterd als een afvallige.

Het probleem van de hogere ambtenaren is dat zij geen beslissingen durven nemen en zich laten indekken door dure externe consultants. Deze consultants contracteren wederom hun dure vriendjes en het cirkel is rond.. Of de hogere ambtenaren hebben zich laten influisteren door dezelfde dure consultants over de nieuwste ICT hypes, bijv. SOA, die zij dan moeten toepassen en wederom dure externen moeten inhuren om deze kennis eenmalig toe te passen?Zolang de ambtenaren denken dat zij alleen zekerheid krijgen door in zee te gaan met gladjonkers en dure consultants van de Bekende bedrijven zal GRIP op ICT een utopie blijven

@aart,

Het zijn ware dingen die je zegt. De 9-5 mentaliteit hoort gewoon bij de ambtenarij. Daarbij is er geen (moreel) besef dat de leverancier-collega ook nog een leven naast het werk heeft. In tegenstelling tot bij marktpartijen mag het intern niks kosten en geen van de klanten-collega's wil inleveren op salaris om de extra 24x7 FTEs mogelijk te maken.

Goed dat de rekenkamer zo'n rapport uitbrengt, want een CIO die te weinig zeggenschap heeft, dat werkt in ieder geval niet.

Realiseer je wel dat Rotterdam hier in de afgelopen decennia zijn eigen probleem gecreeerd heeft. De directeuren rapporteren pas sinds een jaar of wat aan de gemeentesecretaris ipv aan de wethouders en mochten tot voor enkele jaren hun eigen gang gaan wat bedrijfsvoering betreft.
Bij invoering van KCR en SSC waren de diensten vrij om deel te nemen of hun eigen ICT te handhaven. Dankzij eigen financiele administraties hebben de rijke diensten van de fysieke sector hun eigen potjes en dankzij het centrale afroombeleid wordt elke besparing bij de centrale diensten direct weggehaald en moeten ze dat voor investeringen weer per euro terugbedelen. Volgens Aart rent iedereen bij SSC om 17.00 de deur uit en hebben de decentrale ICT'ers het goed naar hun zin.
De ideale omstandigheden voor een faliekante mislukking.

Goed dat de CIO eerst een programmabureau gaat inrichten en een plan gaat maken. (Rotterdams) poetsen zonder plan lijkt mij niet zo effectief. Daarvoor lopen de belangen te veel uiteen. De nieuwe CIO weet daar alles van. Als ICT-manager van gemeentewerken heeft hij er jarenlang voor gekozen niet over te gaan naar de centrale diensten. Als ik Aart moet geloven had hij nog gelijk ook.

Marieke (wel ICT-er, geen Rotterdammer)

Marieke, je hebt gelijk. Een CIO die te weinig zeggenschap heeft omdat de rijke Rotterdamse diensten (en directies) nog steeds lak hebben aan de concerngedachte, dat werkt niet. Dat was overigens wel het beleid van Hans Nijman en c.s. toen hij nog op het stadhuis werkte. Aart zegt, dat het SSC geen enkele rol speelt in het gemeentebreed meedenken over de ICT-toekomst. Ook dat is al lange tijd het centrale ICT-beleid. Vroeger was er een moeizame relatie met Gemeentelijke Reken Centrum, nu het SSC.

Mijn advies, opnieuw beginnen onder leiding van nieuwe spelers zonder besmet verleden die elders met succes een SSC hebben geleid nadat de TBV?s eindelijk eens goed zijn verdeeld. 30 jaar lang niet poetsen maar elkaar dwarszitten, dat poets je niet zomaar weg.

15 tot 20 jaar geleden werd ICT organisaties binnengefietst met de idee en de belofte dat alles beter en makkelijker zou worden. Nou, dat hebben we geweten. Ook in ambtelijke organisaties heeft ICT lang niet dat opgeleverd wat er van verwacht mocht worden. Waar aan de uitvoerende (business) kant misschien daadwerkelijk minder handjes nodig waren kwamen ze aan de ICT kant twee keer zo hard naar binnen.
Inmiddels is de techniek volwassen geworden, evenals een groot aantal toepassingen, en is de mogelijkheid ontstaan ingewikkelde (ICT) organisaties daadwerkelijk te verbeteren. En nu zet in veel gevallen de oude garde de hakken in het zand. Mensen die jarenlang hun geld verdiend hebben met het onderhouden en ?verbeteren? van ellende, worden nu in trajecten gemanoeuvreerd die er op uit zullen draaien dat er daadwerkelijk meer mogelijk is met minder mensen. Bij de overheid staat dat gelijk aan vloeken in de kerk. Met het vooruitzicht van een AOW leeftijd van 67 jaar zullen veel ICT verbetertrajecten bij overheden de komende jaren minder succesvol zijn dan in het bedrijfsleven. Pas als de zittende generatie ICTers daar is opgehoepeld zal het echt crescendo gaan met ICT. Dat gaat dus nog een aantal jaren duren.

HK, je bent niet erg hoopvol. Waarom denk je dat de ICT-problemen voor organisaties juist 15-20 jaar geleden zijn ontstaan (in de periode van het implementeren van de PC netwerken)? Denk je dat daarvoor - toen de datacentra in control waren - de ICT-organisaties meer klantgericht waren en de gebruikers betere ICT-faciliteiten hadden? En waarom denk je dat al die tijd daarna verzuimd is om ingewikkelde (ICT) organisaties daadwerkelijk te verbeteren en de ellende in stand gehouden is? Wat versta je onder oude garde (iemand die 15 jaar geleden op zijn/haar 18e is begonnen ellende te onderhouden, is pas 33 jaar).

Praat je ook over de situatie bij Rotterdam, zo ja wat zijn je ervaringen met Rotterdam.

Over de hele linie merk je dat ICT trajecten die gericht zijn op verbetering weerstand ontmoeten. Dit geldt voor alle organisaties en dus niet specifiek overheid. Nieuwe techniek, mits goed toegepast, kan steeds efficienter ingezet worden en steeds meer lijken projecten er (mede) op gericht de ICT organisatie (opnieuw) in dienst te stellen van de business. Mijn observatie is dat vooral daar waar veel outsourcing plaatsvindt interne ICTers niet zelden op het verkeerde been worden gezet door de partij waar e.e.a. is ondergebracht. Ik zal geen namen noemen maar de performance van enkele grote dienstverleners, die het technisch beheer van grote organisaties waar ik heb gewerkt voor hun rekening nemen, ligt ver onder de normen die daar conform de SLA of andere dienstenovereenkomsten zijn gesteld.
Wat mij vervolgens opvalt is dat men slechts in beperkte mate bereid is trajecten in te gaan die daadwerkelijk kunnen leiden tot beter en effici?nter beheer. Een plausibele reden om al te grote verbeteringen tegen te houden is omzetderving. Echter, vaak gaat ook de interne ICT organisatie niet geheel vrijuit. Zeker daar waar de ICT een lijnorganisatie is geworden liggen er bedreigingen als inperking van ?macht? en verlies van invloed.
Zolang ICT onvoldoende ten dienste van de business staat zullen er problemen ontstaan zodra er pogingen worden ondernomen de business weer leidend te maken. En nogmaals, met de huidige stand van techniek is dat in mijn beleving zeer goed mogelijk. Waar bij organisaties een combinatie van deze factoren speelt (onvoldoende eigen kennis, uitbesteding van technisch beheer en ICT lijnorganisatie i.p.v. staf of facilitair) zullen verbetertrajecten de nodige weerstand ontmoeten van de zittende club. Mijn inschatting (en niet meer dan dat) is dat binnen overheidsorganisaties die weerstand groter is dan in het bedrijfsleven, simpel omdat dit daar meer effect sorteert. Daarbij komt het niet onbelangrijke gegeven dat veel overheid niet direct een verandercultuur kent, er veel meer overlegniveaus zijn en er door verantwoordelijken relatief weinig risico genomen wordt. Dit maakt het er niet makkelijker op.

Het onderzoek van de Rotterdamse Rekenkamer legt de huishouding van ict-projecten van de gemeente Rotterdam bloot.

Ik zou graag eens een onderzoek willen tegenkomen waarin van zowel de top25 overheidsorganisaties en bedrijven de stand-van-zaken rondom ict-projecten objectief wordt weergegeven.

Ik durf een gokje te wagen dat er in vrijwel elke van deze organisaties wat hapert aan hun huishouding van ict-projecten. Dit gegeven te weten kan ertoe leiden dat er initiatieven worden ontplooid om dergelijke problemen met ict-projecten afdoende te verhelpen.

Dergelijke onderzoeken zouden o.a. door vakverenigingen als PMI en IPMA.NL opgepakt kunnen worden en zodoende zou de uitkomst er toe kunnen leiden dat enerzijds de PM-Methoden dan wel de Body-of-Knowledge worden verbeterd.

Kortom, zo'n onderzoeksrapport kan vertaald worden naar algemeen belang voor vele organisaties en bedrijven die zich met ict-projecten zullen bezighouden.

@Johny: PMI en IPMA gaan hier niets aan bijdragen. Als de middelen niet gebruikt worden, dan gaan deze instanties geen toegevoegde waarde leveren.

De mensen die deelnemen in projecten (incl. projectmanagers) moeten deze middelen gebruiken om het proces te controleren en te sturen. Deze punten liggen ten grondslag aan het huidige falen projecten binnen de Gemeente Rotterdam.

Overigens jou bijdrage aan de Gemeente Rotterdam heeft dus ook niet geholpen om het probleem te verhelpen, dus bespaar me je adviezen.

Het probleem ligt bij de mensen en niet bij de middelen.

@JustPassingBy

Voor het eerst kom ik een levend persoon tegen met zo'n naam. Veelal zijn het mensen die omwille van een verborgen agenda hun werkelijke identiteit schuilhouden. En, daar heb ik nu echt genoeg van en wordt er zelf misselijk van.

Mijn advies aan jou is als volgt: de adviezen zijn niet aan jou gericht, maar aan professionals die weten waarover ze het hebben in ons vakgebied. Bespaar me de moeite, en reageer voortaan niet op zaken die je geenszins aangaan. Het staat je niet want je maakt je gewoon belachelijk voor een openbaar publiek.

@Johny
Op de inhoud wil ik even niet ingaan. Dit omdat volgens mij het van een dergelijke afstand zeer moeilijk te bepalen is wat de problematiek is. Maar gezien je wijze van adviseren en andere meningen van commentaar voorzien vrees, ik dat jij niet degene bent die het probleem op kan lossen. Met een dergelijk houding kun je nooit voldoende middelen of gemotiveerde mensen mobiliseren om welk probleem dan ook op te lossen. Dus probeer dat vooral niet in mijn stad!!

@Allen die zich anoniem op deze nieuwssite in dit bericht manifesteren.

Dit is mijn allerlaatste bericht, want het heeft geen zin met anonieme deelnemers van gedachten te wisselen. De grondbeginselen van deugdelijk en beschaafd argumenteren en discussieren worden in grote mate geschonden.

Daarentegen is het mij veel aan gelegen voor overheidsorganisaties, zoals de gemeente Rotterdam, een rol van betekenis te vervullen, waar nodig en wederzijds gewenst. Dit, ongeacht de kleine minderheid van enkele dwarsliggers die zich hier manifesteren. De wereld van de gemeente Rotterdam is echter veel groter (20.000 FTE's) en interessanter dan dit gedoe.

En in mijn zakelijke leven hou ik me altijd alleen met zinvolle en interessante zaken bezig. Niets meer en niets minder. Zo dat was het! Of, This is IT!

Johny, het gaat om de validiteit van de argumenten van de discussie m.b.t. het onderwerp, en niet om namen, niet om het aantal ingezonden woorden, niet om acquisitie of open sollicitatie en ook niet om beoordelingen van mensen die elkaar vaak alleen van elkaars reacties kennen.

@Johny
Ik hoef en wil niet overal mijn naam prijs geven, omdat ik ook wel eens gewoon anoniem ergens een reactie wil plaatsen. Van een dubbele agenda is in mijn geval geen sprake.

Ik geloof best dat jouw adviezen goed bedoeld zijn, maar gezien jouw historie bij het concern Rotterdam (bron: LinkedIN) komt het enigszins hypocriet over om hier adviezen te spuien terwijl jij daar 12 jaar op een positie hebt gezeten waar je de mogelijkheid hebt gehad om daar verandering in te brengen. Dat is je schijnbaar niet gelukt.

En FYI: ik ben een professional die weet waar hij het over heeft en zeker in het vakgebied projectmanagement.

JustPassingBy, Johny heeft als projectmedewerker en (applicatie)beheerder bij de gemeente echt geen kans gehad om jarenlang het Rotterdamse beleid te beinvloeden. Dit in tegenstelling tot Hans Nijman, die jarenlang het centrale beleid mocht bepalen en de concernbrede projecten mocht leiden.

@John: In die functies heb je inderdaad weinig mogelijkheden om iets te doen. Zijn profiel op LinkedIn doet echter anders vermoeden. Overigens heb ik niks tegen de persoon Johny, maar wel tegen personen die zo met zichzelf te koop lopen.

Over Hans: Misschien heeft Hans voor zijn tijd bij Gemeentewerken deze mogelijkheden gehad, maar bij Gemeentewerken is dit niet het geval geweest. Het beleid werd daar niet bepaald.

Ik hoop dat hij in zijn nieuwe rol deze mogelijkheden wel benut (als hij het mandaat krijgt). Ik denk namelijk dat hij wel de persoon is die zaken in beweging kan krijgen.

JustPassingBy, Hans Nijman heeft - met zijn team - op het stadhuis jarenlang het ICT-beleid voor het concern mogen ontwikkelen en centrale projecten geleid. Dat was voor zijn uitstapje naar Gemeentewerken.

@Johny,

Ben jij niet die Johny die eerst op het stadskantoor en later op de wijnhaven heeft gezeten?

Zijn er nog mensen die verstand van zaken hebben, die het niet laten bij ellenlange rapporten schrijven maar die wel de handen-uit-de-mouwen-mentaliteit hebben? Ga alsjeblieft niet bij de gemeente werken, je gaat nog liever eerder dood. En ik spreek uit ervaring...

Who in the world is ElsW?
Ken ik niet, nooit van gehoord en nooit mee samengewerkt, laat staan dat ik een oordeel kan geven over hetgeen door ElsW is geschreven. Wat een ......!?
Maar, neem eens contact op met mij via de gangbare wegen en wellicht kan je mijn geheugen opfrissen!

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-10-13T11:29:00.000Z Rik Sanders


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.