Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT-sector biedt nog steeds volop kansen

NGN bepleit samenwerking vakverenigingen en belangenorganisaties

Als we de berichten mogen geloven wordt de ict-sector hard getroffen door de economische recessie, harder dan andere sectoren. Veel ontslagen, zelfs in proeftijd, roepen het beeld op van een zware crisis. Maar in hoeverre klopt dat beeld? Want er is ook een andere werkelijkheid: er zijn in de ict momenteel óók enkele duizenden vacatures. Wat is hier aan de hand en wat kunnen we er als beroepsorganisatie er aan doen?

Er zijn zeker vraagtekens te zetten bij de onderbouwing (zie kader) van de negatieve berichten, maar laten we vooropstellen dat de ict-sector als geheel uiteraard de economische tegenwind voelt. De vraag is alleen in welke mate de problemen in de sector door die tegenwind worden veroorzaakt. De ict-markt kent niet alleen een economische dynamiek, maar ook een technologische. Juist die technologische dynamiek heeft een enorme impact.

Die technologische dynamiek betekent: verandering. Het is onvermijdelijk dat de zich zo snel ontwikkelende informatietechnologie ingrijpende veranderingen met zich mee brengt. Dat hebben we de afgelopen jaren ook voortdurend te horen gekregen. Maar nu gaan we een periode in dat deze veranderingen veel ingrijpender zijn en sneller gaan dan we ons lief is. De gevolgen voor de ict'er zijn enorm: kennis raakt zeer snel verouderd, terwijl er tegelijkertijd grote behoefte is aan kennis over de nieuwste technologie. Met die kennisveroudering heeft de ict-sector altijd al geworsteld.

Deze technologische ontwikkelingen zijn fascinerend, maar we zijn nu aangeland op een punt waarop de techniek niet langer de behoefte van bedrijven bepaalt, maar waarin de techniek ten dienste staat van die behoefte. Wie om zich heen kijkt ziet dat techniek volkomen geïntegreerd is in het dagelijks leven. Daar beginnen we nu ook de gevolgen van te zien. Bovendien zal wat ons nog te wachten staat nog veel meer impact hebben en nog steeds sneller gaan.

Aanpassingsvermogen is essentieel

Het is daarom onvermijdelijk dat ict'ers steeds vaker hun competenties up-to-date moeten houden, of zich zelfs nieuwe competenties eigen moeten maken. Die competenties moeten zij ook voortdurend waarmaken. Een andere factor is dat gebruikers op een volkomen andere manier met informatie zullen omgaan. Deze systemen weten waarmee de zoeker bezig is en kunnen zo voor hen de relevante informatie vinden. Dat betekent dat de ict'er zich ook sociale vaardigheden zal moeten verwerven.

Wie niet meegaat in deze veranderingen zal het niet redden. In de loop van de geschiedenis van de ict hebben we dit ook telkens zien gebeuren; een verschijnsel dat losstaat van het economische klimaat.

Daar staat tegenover dat wie als ict'er wel in deze ontwikkelingen meegaat een zeer interessante toekomst tegemoet gaat. Op individueel niveau zullen ict'ers zich in hun beroep een ondernemershouding moeten eigen maken. Dat is de uitdaging voor de toekomst. Aanpassingsvermogen is een noodzakelijke kwaliteit geworden, terwijl juist in de technische wereld de behoudzucht groot is.

Vacatures

We bevinden ons op een punt waarop het nooit meer wordt zoals in de jaren 80 en 90, waar iedereen die bij wijze van spreken een programmeercursus had gevolgd zeker was van werk. Zo'n bewering klinkt misschien wrang in het licht van het huidige economische klimaat, maar we staan momenteel in de ict-sector duidelijk op een keerpunt.
Dat komt enerzijds door technologische ontwikkelingen, zoals onder meer ‘de cloud', het semantische web en geavanceerde zoekmethoden. Het is eigenlijk al lang duidelijk dat uiteindelijk ‘alles' naar de cloud zal gaan. Die beweging komt nu in een stroomversnelling. Er zullen straks nog maar weinig bedrijven zijn, die al hun ict volledig zelf verzorgen. In die zin is de ‘klassieke' ict-wereld zoals we die nu kennen aan het verdwijnen. Het zal duidelijk zijn dat dit niet alleen voor ict'ers, maar zeker ook voor ict-bedrijven een enorme impact zal hebben. Nu al zien we dat zij het moeilijk hebben om de juiste mensen te vinden. Dit zijn de vacatures uit de inleiding!

Interessanter én belangrijker

Los van de huidige crisis - die net als alle andere tijdelijk is - staat de ict-bedrijven een aardverschuiving te wachten. Zij zullen nog veel meer moeten uitgaan van de business dan ze nu al doen. Ze moeten het ondernemerschap van hun werknemers op een hoger plan brengen, zodat zij kunnen optreden als een makelaar van ict-projecten. Denk ook aan het vormen van een virtuele organisatie, met elke keer een andere samenstelling van zelfstandige ict-specialisten. We zien beheerders die zich specialiseren, die de businesskant opgaan, die snappen waar hun organisatie behoefte aan heeft en welke rol technologie daarin speelt.

Het vak wordt daardoor niet alleen interessanter, maar ook belangrijker. Juist in tijden van crisis worden zwaar getroffen sectoren, de industrie bijvoorbeeld, gedwongen slimmer en efficiënter te gaan werken hun voordeel doen. En dáár is de ict nu precies de perfecte enabler voor! Dan gaat het ook zeker niet alleen om de noodzakelijke kostenbesparingen, maar vooral ook om innovatieve oplossingen die de business ook daadwerkelijk verder helpen.

Samenwerking noodzakelijk

We kunnen waarschuwen voor die onvermijdelijke veranderingen, op de voordelen ervan wijzen en benadrukken dat er beslist kansen zijn. Maar we realiseren ons terdege dat veel ict'ers die midden in de praktijk staan zich door al deze ontwikkelingen bedreigd voelen. Als NGN staan we deze ict'ers bij door de noodzakelijke veranderingsgezindheid te bevorderen en door het uitwisselen van informatie, vooral ook over de technologie van morgen en de gevolgen ervan.

Gezien de enorme impact van zowel de economische tegenwind als de technologische omwenteling op het vak, denken we dat ict'ers alle hulp kunnen gebruiken die we maar kunnen mobiliseren. De NGN bepleit daarom een (veel) betere samenwerking tussen de belangenorganisaties en neemt daartoe ook initiatieven.

Helaas kennen de ict-beroepsorganisaties een lappendeken van belangenbehartigers en vakverenigingen, elk met hun eigen doelgroep. De noodzaak tot bundeling van krachten wordt zo onderhand wel gezien, maar in de praktijk gaat het samenwerken nog moeizaam. Met stammenstrijd en versplinterde belangenbehartiging komen we er echt niet (voor een voorbeeld zie: Stammenstrijd woedt in ict-certificeringsland).

Alleen een groot en solide samenwerkingsverband kan het juiste gewicht in de schaal leggen om de vele (tien)duizenden ict'ers verder te helpen. Dat is iedere belangenclub aan zijn leden verplicht!

Ernst Fuld, directeur NGN

Conjunctuur Enquête Nederland

Onlangs verscheen de Conjunctuur Enquête Nederland (COEN ), tot stand gekomen door een samenwerking tussen CBS, KvK, EIB, MKB-Nederland en VNO-NCW. 12.000 ondernemers zijn gevraagd naar de maatregelen die zij overwegen om de huidige crisis te weerstaan. In het rapport komt het woord ict niet voor. De zwaarst getroffen branches zijn de horeca, de makelaardij en de reisbranche. In de grote hoeveelheid onderliggende data is inderdaad sprake van het gegeven dat binnen de ict overwogen wordt om meer dan gemiddeld ten opzichte van andere sectoren vast personeel te gaan ontslaan.

Let wel: dit is één van de maatregelen die overwogen wordt. Daar staat tegenover dat het ontslaan van tijdelijk personeel significant minder wordt overwogen dan het landelijk gemiddelde. Wanneer je dan als branche- of beroepsorganisatie de noodklok luidt - tot in het NOS-journaal aan toe - met de opmerking dat het in de ict wel heel erg slecht gesteld is doe je noch de branche, noch de beroepsgroep recht.

Het kan een valide managementkeus zijn om voor reductie van ‘vast' ten gunste van ‘tijdelijk' personeel te gaan. Daar de conclusie aan verbinden dat het in de ict somberder is gesteld dan in alle andere branches, is op zijn minst suggestief en daarmee contraproductief.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Mooi, laten we ervoor waken dat ons een crisis gevoel aangepraat wordt.
Juist nu is het van belang om de rol die ict kan spelen, over het voetlicht te brengen.

Laten we er eerder voor waken dat het eeuwige clichematige 'je moet het zien als een uitdaging en de kansen zien' geouwehoer ons niet het bloed dusdanig onder de nagels vandaan haalt, dat we gillend de deur uit lopen!

Also spreekt de heer Fuld, die klaarblijkelijk nog steeds niet begrijpt dat ZZP-ers en contracters niet echt zitten te wachten op vacatures (permanente banen) maar gewoon op werk.

"het ondernemerschap van hun werknemers" = lulkoek

"NGN bepleit samenwerking vakverenigingen en belangenorganisaties".
Wat gaaf om mijn eigen reactie van een paar dagen terug
(http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/2907254/1458016/fuld-icter-moet-toegevoegde-waarde-laten-zien.html) op een voorgaand "NGN artikel" hier te lezen als "advies van de NGN" :-)
Die clubvoorzitter houd er dezelfde praktijken op na als Microsoft. Als je zelf niets positiefs kunt bedenken, jat je maar wat van anderen en verkoopt de illusie dat het van jezelf afkomstig is. Bravo :-)

"Dat betekent dat de ict'er zich ook sociale vaardigheden zal moeten verwerven."
Ideetje voor de NGN misschien....
Als techniekclub seminairs gaan organiseren voor de vele niet-techneuten in het businesslandschap? en als voortrekken deze kloof vanuit de techniek (maar weer) gaan overbruggen?.
In de tijd dat Dhr. Fuld nog schrijver was van technische artikelen in het clubblad van de Novell Gebruikers Groep, ging hem dat heel goed af! Ik heb er veel van opgestoken als beginnend Novell systeembeheerder...of was het toch John Vanderaart?

@ Ronald:
Er is inderdaad weinig nieuws onder de zon! Toen de NGN haar naam veranderde (omtrent 1992!) en ik nog de voorzitter van die club was hebben we vele malen gepleit voor samenwerking in een grotere beroepsvereniging. Ik heb nauwelijks technische artikelen geschreven, en zeker niet van het uitstekende niveau van John Vanderaert. Verder ben ik al sinds 1999 geen bestuurslid meer van de NGN. Dus wie je bedoelt met "die clubvoorzitter" ontgaat mij. En wat "dezelfde praktijken" als die van Microsoft zouden zijn ga ik ook niet naar gissen. Het maakt hoogstens duidelijk dat het informatieniveau van waaruit je reageert enige bijscholing behoeft. Wellicht hoort 'zuivere argumenten hanteren' en 'je tot de feiten beperken' bij een eerste vereiste om tot een betere uitwisseling van gedachten omtrent het thema te komen? En als het helpt jou de eer te gunnen dat je de eerste bent die het allemaal bedacht heeft dan gun ik je die gaarne.

@Ernst, Excuses voor het toe-eigenen van dingen die ik blijkbaar niet als enigste heb uitgedacht:-) Vergeef mij mijn emotionele eerste reactie als gewone ict-er. Ik ben ook maar een ict-er van vlees en bloed, en laat me af en toe eens meeslepen hierdoor. Mede door je eerder gedane uitspraken in het artikel ?Ict-er moet zijn toegevoegde waarde tonen? vanuit de positie van NGN beroepsverenigings voorzitter.
http://www.computable.nl/artikel/ict_topics/loopbaan/2907254/1458016/fuld-icter-moet-toegevoegde-waarde-tonen.html
>
Als je zegt dat je belangen behartigd voor alle ict-ers?, alleen ngn-leden? komen je uitspraken [Change or Die] over als een trap na, i.p.v. een steun in de rug als belangenbehartiger in deze barre tijden. Dan vraag ik me echt oprecht af.. Aan wiens kant sta je dan? werkgevers of werknemers? NGN?
>>
Vanaf hier ga ik weer - emotieloos - verder met de "zuivere argumenten redenatie" en "de beperkende feiten" methode die je voorstelt voor zover het me lukt.. thanks voor deze oefen gelegenheid.

Uit het meeste recente "Zwaar weer" branche rapport van de Abn-amro blijkt dat het allemaal nog wel meevalt de tegenvallers in de ict business.
http://www.abnamro.nl/nl/images/Generiek/PDFs/020_Zakelijk/04_Service/Publicaties/Sectoren_in_stress.pdf

Op de vraag ?wat kunnen we eraan doen als beroepsorganisatie? heb ik wel een paar suggesties, Request For Changes voor iedereen in deze industrietak:
- Mind_frame: "Computing EveryWhere" Adam Greenfield
- Think vrager (opdrachtgever)
- Think aanbieder (freelancer, zpp-er, werknemer in loondienst, stagaire):
Ready? Set? Go!

0. Introductie van een META-XMLFORMATTED-CV!
Als ict-ers hun apparatuur praten wel standaard tcp-ip over de gehele wereld via internet.... Waarom is er dan nog (bewust?) niet 1 slimmerd opgestaan om nu een STANDAARD CV-FORMAAT uit te denken en te implementeren. We zijn toch zo gek van standaarden? Doe er dan eens iets echt nuttigs mee in de markt, naast het verlangen naar een standaard-ict-werk-robot!

Nadenk-vraag ter illustratie wat ik bedoel:
Waarom moet een aanbieder (ict-er) bij computable.nl ANDERE gegevens invullen dan bij
- www.monsterboard,nl?
- www.stepstone.nl?
- www.ictergezocht.nl?
Ik vind dit kompleet waanzin anno 2009. We werken met EDI technologien zoals XML, Web based (job matching) SOA architecture...en als aanbieder moet je ? iedere keeeeeer weeeeer opnieuw dezelfde data invoeren als een (met alle respect!!) dataentree medewerker. Of ben ik nu de enigste die dit ervaart, ziet?

Leuke marketing kreet voor deze campagne (ala JavaOne)
"Write CV once - upload many times"

1. Verkort de weg van opdracht naar aanbod:
- Ga praten over "het leaner en meaner maken" van alle schakels tussen een opdracht zitten en de mensen die graag aan de slag willen werken daarmee. More is less in dit geval!

2. Certificeer alle tussenliggende schakels (i.p.v alle hardwerkende ict-ers).
Dan weet een "aanbieder" ook met welke kwaliteit en nivo zaak hij in zee stapt. dat verhoogt de kans op een snellere en succesvollere match tussen vraag en aanbod.

3. Stop met het "lopen afgeven op de ?zgn. niet kunnen communicerende ict-ers".
Accepteer al die hardwerkende ict-mensen zoals ze zijn met alle voordelen en groeipunten.
Deze uitspraken motiveren niet de nieuwelingen om te gaan werken in ons mooie vakgebied.
Waarom hebben we in deze industrietak anders alle functies voor uitgevonden? Van alleen technisch begaafde mensen (die werken met de techniek, machines) tot aan consultanten (die menselijke contacten met klanten hebben en dit vertalen naar de techniek). Niet iedere ict wil ook dat klantencontact, Ik ken er vele die helemaal op kunnen gaan in de techniek en het ?gepraat met de klant? graag overlaten aan een andere ict-er ie dat wel leuk vind.

4. Ga werken aan een ?MEER DYNAMISCHER ARBEIDSMODEL"
Denk hierbij aan een US Navy Seal team binnen een "working cloud model".
Zeer dynamische teams van specialisten die zich formeren (zoals guerillastrijders in "The Fog of War) die on-demand (ibm? :-P) kunnen samenkomen, zeer goed overleggen met elkaar en met de klant, de opdracht uitdaging oplossen en hoppa weer op weg naar de volgende klus.
Get in, Get the job done, Get out agian. Mission succesfully accomplished en iedereen blij.

5. Elimineer die BANKZIT cultuur voorgoed!
Ik vind het - persoonlijk - een schande, een bewijs van onvermogen / mis-management, dat er goede, werkwillige ict-ers BINNEN zitten in je bedrijf op de bank. Dit terwijl er nog steeds vele ict vacatures open zijn, waarin deze mensen makkelijk zouden kunnen werken, als dat hun MT + Sales Forces + Produkt Development team eens beter hun best zouden gaan doen om opdrachten binnen te halen voor hun eigen personeel. Dit vind ik echt een "waste-of-human-capital" en de bankzit_mensen zelf groeien er ook niet van toch? Let IT (it) flow to the place it want to go!

6. Gooi de rotte W&S overhead de markt uit! (na certificatietraject uiteraard)
Dit scheelt heel veel;
- frustratie bij de aanbieders
- lager overhead kosten tussen vragers en aanbieders
- definitief einde van de cv-tjes en fake vacature handel.
Hierdoor komt er helderheid in de (ict) arbeidsmarkt en een re?el beeld op de ware hoeveelheid opdrachten en vacatures! Voorbeeld? www.freelance.nl.. loopt als een speer!

7. Ga werken aan een duidelijk(er) opdracht-broker model
Voor onze ict-systemen doen we het al jaren, waarom (nog) niet door vraag-aanbod matching?
Voorbeeld, Concept (wie werkt het verder uit?)
- Vrager upload opdracht naar opdracht-broker-server
- Opdracht-broker-server parst opdracht en slaat op in opdracht_database, directory
- Opdracht-broker-server stuurt (rss,atom,twitter) bericht naar aanbieder
- Aanbieder_agent reageert automatisch terug en doet bod
- Vrager reageren op aanbieder_bod
- Vrager doet tegenbod op aanbieder_bod
- Vrager en Aanbieder komen tot overeenstemming en e-contract
- Aanbieder en Vrager kunnen next-business-day aan de slag.. Klaar!
Zie het als een soort van electronisch (ebay, marktplaats) veiling model, maar dan met opdrachten i.p.v bloemen, voedsel of tweedehands goederen.

8. Maak het "werk cloud model" van vrager naar aanbieder 100%doorzichtig!
Bouw 1 heldere online benaderbare en altijd up to date gedistribueerde directory structuur, onderhouden door opdrachtgevers in real-time. Dan is er altijd een reeel vraag en aanbod te vinden voor iedereen, geen fake-vacatures en matching mogelijk at lightning speed! Das win-win voor iedereen, behalve de louche tussenhandelaren, bodyshops ;-).
Mindframe: http://www.dmoz.org/

9. Overheid - Bij WET strafbaar maken van discriminatie op leeftijd, en boetes opleggen.

10. Overheid - Ga eens regels opstellen voor sollicitatie procedures en afhandelingen
Kom hier eens met een ISO900X certificering voor en zet de Nma of andere overheidscontrole dienst (UWV?CWI? ) boven op om te kijken of dit daadwerkelijk word nageleefd door bedrijven.

11. De ict-sector zelf
Zorg eens als overheid, bedrijven, beroepverenigingen in het ict-landschap voor dezelfde uniformiteit, en overstijg met zijn allen dit niveau van jaren "zeventig eilandjes-automatsering" alleen ten baten van je eigen company belangen. Samen zijn we sterker.

?Soa here, Connectivity there, Ubiquitous computing everyware ? :-)
http://en.wikipedia.org/wiki/Ubiquitous_computing

Als we met zijn alleen gaan oprecht gaan AUTO-matiseren (waarbij een computer daadwerkelijk alles doet wat er technisch mogelijk is) i.p.v. ?computeren, veredelde typemachine niveau vanuit de zeventiger jaren?, dan barst deze sector voorlopig nog van het werk!
Hoezo kredietcrisis? Werk en dus ook omzet maak je zelf na te denken vanuit je eigen kracht. Defy the economy. Dan kunnen we nog wel 10.000 extra ict-er gebruiken om alle computers, ict-infrastrucuur, applicaties weer terug op de MENS erachter aan te sluiten.

Hierbij heb ik mijn gratis portie "inhoudelijke en met argumenten onderbouwde" bijdragen geleverd voor een dynamischer en beter overzichtelijk werkklimaat in de ict-industrie.

Wie volgt met nog meer baanbrekende, out-of-the-box, constructieve fundamentele idee?n hoe het beter kan in onze industrie tak???

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-03-27T10:07:00.000Z Ernst Fuld
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.