Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Manifest

'Uitverkoop hoogwaardig werk moet stoppen'

De laatste jaren hebben onzichtbare en sluipende veranderingen plaatsgevonden op de Nederlandse arbeidsmarkt. Vele duizenden banen van hoogopgeleide mensen zijn verplaatst naar lagelonen landen en door toedoen van het Internet wordt veel werk van deze mensen 'uitverkocht' aan mensen op willekeurige plaatsen in de wereld.

De Nederlandse arbeidsmarkt staat aan de vooravond van grote veranderingen. Binnen de Nederlandse politiek zien wij - vakbonden en medezeggenschap actief in de ict-sector -initiatieven die een directe bedreiging vormen voor de kwantiteit en de kwaliteit van hoogwaardige werkgelegenheid in Nederland. Met name wereldwijd opererende bedrijven worden op allerlei wijzen gefaciliteerd om hun bedrijfswinsten en financiële voordelen te optimaliseren. Het verplaatsen van steeds hoogwaardiger werkgelegenheid uit Nederland naar andere landen kan ongehinderd worden gebruikt om de aandeelhouders maximaal tevreden te stellen, terwijl de werkgelegenheid in Nederland steeds verder in het gedrang komt.

Op dit moment is de drempel voor bedrijven die in Nederland medewerkers willen ontslaan al lager dan in veel andere Europese landen. Uit het rapport 'Vacatures 2011' van het UWV blijkt bovendien dat het aantal werknemers dat in 2011 een vast contract kreeg met 97 procent is gedaald tot grofweg tweeduizend. Wij verwachten dat het verlagen van ontslagvergoedingen en het verder flexibliseren van de arbeid in Nederland deze trend verder zal versnellen. De aanname dat dit soort maatregelen juist meer werkgelegenheid zullen creëren, is wat ons betreft een illusie. Uit ervaring weten wij dat de kans nihil is dat voor de steeds hoogwaardiger banen die verdwijnen voldoende ander werk terugkomt en dat er voldoende en gericht geïnvesteerd wordt in Nederlandse werknemers. De werkloosheid onder (oudere) hoogopgeleiden zou juist significant kunnen toenemen.

Op het moment waarop Nederland nog volop de balans aan het opmaken is van de gevolgen die de deregulering van de financiële markten met zich heeft meegebracht, is de volgende deregulering al weer begonnen: de arbeidsmarkt. Als vakbonden en medezeggenschap weten we heel goed hoe we er wat dat betreft voor staan met de BV Nederland. In de medezeggenschap van onze bedrijven zijn de afgelopen jaren talrijke adviesaanvragen ingediend waarbij het verlies van duizenden banen een centrale rol heeft gespeeld. En die trend is nog niet ten einde.

We proberen de scherpe randjes af te halen van allerhande reorganisaties, maar kunnen deze zelden tegenhouden. Wij onderhandelen primair over het zo goed mogelijk ondervangen van de sociale gevolgen. Daarbij is ons streven altijd om een zo gezond mogelijk bedrijf over te houden met ook de beste kansen voor de werknemers die overblijven. Ter illustratie van de ontwikkelingen die we ervaren in onze bedrijven, gaan wij in op twee elementen die een cruciale rol spelen voor de werkgelegenheid (binnen de grote ict-dienstverleners) in Nederland: offshoring en crowdsourcing.

Offshoring

De ict-sector is wereldwijd trendsettend bij het toepassen van technische en technologische ontwikkelingen in bedrijfsprocessen. Het belangrijkste doel daarbij is "sneller, beter, goedkoper". Bedrijven en andere (overheids) organisaties hebben in Nederland en daarbuiten inmiddels op grote schaal de eigen ict-activiteiten en -afdelingen geoutsourced naar gespecialiseerde ict-bedrijven.

Door gebruik te maken van wereldwijde processen en werknemers uit lagelonen landen binnen en buiten Europa, wordt het werk slimmer ingericht en kunnen kostenbesparingen voor de bedrijven gerealiseerd worden. Daardoor zijn - ook in Nederland - al de nodige banen verloren gegaan. Aanvankelijk was offshoring een model dat met name toegepast werd voor repititief, lager gekwalificeerd werk. De ervaring leert dat inmiddels ook hoogwaardig en specialistisch werk heel gemakkelijk via offshoring verdwijnt naar andere plekken op de wereld.

In antwoord hierop hebben vakorganisaties en medezeggenschap zich bijvoorbeeld sterk gemaakt om (een deel van) de door outsourcing gerealiseerde besparingen te herinvesteren in de ontwikkeling van nieuwe kennis en vaardigheden en daarmee de inzetbaarheid van de Nederlandse werknemers te vergroten en verbeteren. De gedachte achter deze aanpak is dat globalisering moeilijk is tegen te houden, maar dat je wél kunt zorgdragen voor het verzachten van een aantal gevolgen daarvan. Het behoud van hoogwaardig en innovatief (ict) werk in Nederland achten wij van groot belang. De resultaten van deze aanpak zijn tot nu toe beperkt gebleven. We constateren dat de (her)investeringen in hoogwaardig werk bij lange na niet de omvang hebben van de gerealiseerde besparingen. De investeringsbereidheid van de wereldwijd opererende ict-bedrijven ligt vooral in de groeimarkten zoals 'BRICS', waar de return on investment op korte termijn immers het grootst is. Nederland en (West) Europa worden gezien als deel van de wereld waar weliswaar belangrijke, winstgevende klanten zitten, maar niet als plekken waar het werk gedaan moet en kan worden. De winsten vloeien weg en de werkgelegenheid neemt verder af, er resteren vooral verkoopkantoren. Dit heeft grote risico's voor de ontwikkeling van Nederland als kenniseconomie.

Crowdsourcing

Een nieuw fenomeen om hooggekwalificeerd werk elders te laten uitvoeren is crowdsourcing. Het gaat daarbij niet om de vernieuwende wijze om snel goede en gedragen oplossingen te kunnen aandragen voor maatschappelijke ontwikkelingen, zoals ook door sommige politieke partijen wordt gebruikt. Het gaat om een commerciële variant daarvan, die in de ict-sector al actief wordt toegepast, bijvoorbeeld als een nieuwe manier om software te ontwikkelen. Dit komt er op neer dat hooggekwalificeerd werk eerst in een aantal stukken (modules) wordt opgedeeld, waarna die afzonderlijke modules door gebruikmaking van technologie worden aangeboden aan een virtuele groep mensen, de 'crowd'. Deze mensen kunnen waar dan ook ter wereld op afroep en binnen vooraf gestelde criteria (zoals kwaliteitseisen, prijs en levertijd) meebieden op deze werkzaamheden. Degene die het snelst de beste oplossing biedt tegen de laagste prijs, wint de competitie. Alleen de winnaar verdient nog, alle andere aanbieders vissen achter het net en verdienen niets. Er is sprake van 'stukloon' in de meest elementaire vorm, zonder afnameverplichting, waarbij de sterksten overleven. Zolang werknemers in de crowd maar als beste uit de bus blijven komen, is er weinig aan de hand. Maar helaas is dat in een mondiale economie niet voor iedereen weggelegd en bij het uitblijven van werk kan hun reputatie verzwakken en neemt de kans op vervolgopdrachten sterk af. Van het achterliggende verdienmodel profiteren vooral de aandeelhouders van de grote multinationals.

Voorbeelden van organisaties die crowd sourcing direct of indirect aanbieden zijn TopCoder, Elance, Guru, Odesk en Proz. In alle gevallen gaat het om virtuele marktplaatsen op het internet om opdrachten binnen te halen en door te sluizen naar aangesloten professionals, veelal in landen met aanzienlijk lagere lonen en minder goede werkomstandigheden dan in Nederland en de rest van (West) Europa gebruikelijk zijn. Wij voorzien dat dergelijke 'crowds' en 'clouds' op korte termijn een forse impact zullen hebben. In eerste instantie op de Nederlandse (ict-)arbeidsmarkt, maar ook op andere sectoren waarin dergelijke oplossingen worden aangeboden, zoals bijvoorbeeld de financiële instellingen, de farmacie en chemie, en zelfs overheidsorganisaties. Ook de grafische en meer creatieve sectoren maken er al gebruik van, denk daarbij aan tekst-, web- en reclamebureaus. Het gaat daarbij niet alleen om softwareontwikkeling, maar ook om bijvoorbeeld consultancy, finance-, marketing- en hr-werkzaamheden.

Dat kan betekenen dat Nederlandse (ict) werknemers nog meer dan nu al het geval is moeten gaan concurreren op arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden met bijvoorbeeld collega's in India, Malawi en Zuid-Amerika. Ging het bij offshoring nog om volledige banen die naar elders werden verplaatst, nu gaat het om stukjes werk die overal ter wereld terecht kunnen komen tegen tarieven die sterk onder druk staan als gevolg van deze wijze van aanbesteden. De risico's van het werkgeven worden op die manier uitgebreid omzeild, alles komt op het conto van de werknemer. Er is geen sprake meer van een vast dienstverband, er zijn geen opleidingskosten, pensioenverplichtingen, zorgverplichtingen, et cetera.

Op dit moment zijn behoorlijk wat bedrijven gestart met deze vorm van crowdsourcing en het eind van de experimentele fase komt al in zicht. De ervaring leert dat het tempo en de impact van dergelijke ontwikkelingen door de buitenwacht - dus ook door de politiek - hevig onderschat worden. De veronderstelling dat alleen standaard, repeterend werk zoals algorithmische werkzaamheden verplaatst kunnen worden naar andere bedrijven, landen en mensen is achterhaald. Het lijkt er op dat bijna alle soorten werkzaamheden via de crowd elders en goedkoper gedaan kunnen worden. Dit geldt dus niet alleen voor software-ontwikkeling, maar ook voor bijvoorbeeld project-management, software-architecture, et cetera. Hier wordt op dit moment bij de grote ict-bedrijven volop mee geexperimenteerd. Marketing-, finance- en hr-functies zijn vaak al geoutsourced.

Maatregelen

De kansen en mogelijkheden die technologie biedt om complexe vraagstukken op te lossen zijn ongekend. Tegelijkertijd vinden wij het belangrijk dat de Nederlandse economie en de Nederlandse werknemers een zekere mate van bescherming genieten tegen de nadelige neveneffecten van globalisering en crowdsourcing. Dat kan bijvoorbeeld door als overheid het goede voorbeeld te geven bij het uitbesteden van (ict) opdrachten door te claimen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door Nederlandse onderdanen. Ook het herinvesteren van een deel van de besparingen in Nederland kan stimulerend werken. Tevens is goede regelgeving met betrekking tot de globalisering van de arbeidsmarkt van belang, waarbij ook sociaal-maatschappelijke en moreel-ethische aspecten, fiscaliteit, data privacy en intellectuele eigendom van in Nederland gegenereerde ideeën en oplossingen meegewogen moeten worden.

Er moeten duurzame strategieën worden ontworpen om zo veel mogelijk hoogwaardig werk in Nederland te behouden en nieuw te ontwikkelen. Daarbij kan het van belang zijn dat ontslagvergoedingen juist omhoog gaan in plaats van omlaag, dat ontslagregels verder worden aangescherpt in plaats van versoepeld en dat er een balans nagestreefd wordt op het vlak van flexibilisering van de arbeidsmarkt in Nederland in plaats van maximalisatie van het flexwerk.

Wij roepen de Nederlandse politiek en de beleidsbepalers in de bedrijven op om in dezen hun verantwoordelijkheid te nemen en met ons hierover verder in gesprek te gaan.

Dit manifest is opgesteld en ondertekend door:- Bob Bolte, bestuurder FNV Bondgenoten
- Huug Brinkers, senior-belangenbehartiger De Unie
- Joost van Herpen, bestuurder Telecom bij Abvakabo FNV
- Ernst Kuntz, coördinator platform EOR Bondgenoten
- OR HP Nederland
- OR IBM Nederland
- COR KPN
- kaderleden KPN Corporate Market (voorheen Getronics)
- OR en kaderleden NXP Semiconductors
- OR Océ
- Alfred Eykelenboom, kaderlid bij Ericsson
- kaderleden Atos

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Dit klinkt mij in de oren als marktprotectionisme.
Ik ben hier op tegen. Ik denk dat wij nieuwe industrieën moeten creëren. Ik vermoed dat het programmeren in de huidige vorm sowieso een eindig bestaan heeft, omdat er steeds vaker van een specificatie automatisch naar implementatie kan worden gegaan. De geschiedenis herhaalt zich met goedkopere arbeid in andere landen en automatisering.
Nota bene vragen wij aan de opkomende economieën om zelfredzaam te zijn en dan doen ze dat, gaan wij zitten klagen dat we onze mensen niet aan het werk kunnen houden.

Ze moeten eens wat vakbonden oprichten in die lageloonlanden.

Zodra het geen lage loonlanden meer zijn, hoeven wij niet meer te lijden onder de mondialisering.

Marktprotectionisme is genoeg aanwezig in andere branches. (Denk aan Boeren en Importheffingen) Waarom is die er niet voor kennis/dienstverlening?

Wat een ondoordacht stuk!
Volstrekt onhaalbaar om te stellen dat buitenlanders geen hoogwaardig ICT werk mogen verrichten aan Nederlandse opdrachten. Immers binnen de EU heeft iedereen het recht te werken waar hij/zei wil. Of gaat het de opstellers van dit document niet om EU onderdanen. Een Spanjaard mag dan wel aan een NL opdracht werken maar een een Indier niet? Moet je dan ook je paspoort laten zien voordat je aan het werk gaat?

Realiteits gehalte van de voorgestelde maatregelen is nul!!!!

PS
Mogen Nederlanders van de opstellers dan ook niet aan buitenlandse opdrachten werken????

Dit klinkt mij in de oren als markt protectionisme.
Ik ben hier op tegen. Ik denk dat wij nieuwe industrieën moeten creëren. Ik vermoed dat het programmeren in de huidige vorm sowieso een eindig bestaan heeft omdat er steeds vaker van een specificatie automatisch naar implementatie kan worden gegaan. De geschiedenis herhaalt zich met goedkopere arbeid in andere landen en automatisering.
Notabene vragen wij aan de opkomende economieën op zelfredzaam te zijn en dan doen ze dat gaan wij zitten klagen dat we onze mensen niet aan het werk kunnen houden.

Wat een mallotig stuk. Ik zou me schamen om zoiets op te schrijven. Echt opgesteld door mensen die nog niet in het moderne tijdperk van digitalisering zijn toegetreden.

We brengen ook veel geld naar de VS doordat zij cloud computing aanbieden (Amazon AWS, Microsoft Azure, Google AppEngine). Dat is jammer en daar heb ik een eerder artikel voor geschreven op deze site.

Punt is niet dat ik vind dat we hun business af moeten nemen, maar dat we uit moeten gaan van ons eigen kracht door hier ook initiatieven te ontplooien. Uitgaan van je eigen kracht, en dealen met de wereld zoals deze nu is en niet met kunstmatig geneuzel.

"Dat kan bijvoorbeeld door als overheid het goede voorbeeld te geven bij het uitbesteden van (ict) opdrachten door te claimen dat de werkzaamheden worden uitgevoerd door Nederlandse onderdanen."

Het woord "onderdanen" zegt precies hoe de opstellers van dit artikel denken; als regenten.

Waarom kan ik me hier zo boos over maken?? Iemand een idee?

@Henri: Omdat het een vorm van conservatief denken is en dat is niet iets voor automatiseerders.

Over Amerika gesproken, opvallend is dat vaak 1 dollar gelijk staat aan 1 euro. Terwijl er volgens mij toch echt een andere wisselkoers is.

Natuurlijk is het een vorm van protectionisme. Aan de andere kant worden alle ict-projecten in India of China alleen aan bedrijven uit eigen land uitbesteed.

@Henri. Ja hoor.
Idee 1: Je wordt boos omdat je bang bent dat dit soort initiatieven vaste grond krijgen en dat je tarief als ZZP-er onder de € 50,00 gaat zakken.

Idee 2: Je bent een liberaal en bang voor gelijkwaardigheid. Je walgt van het idee dat een vuilnisman evenveel zou kunnen verdienen als jij, omdat je vindt dat jouw hoge opleiding omgezet moet worden in meer klinkende munt dan de enorme inzet van een handwerkman met weinig scholing.

Idee 3: Simpele ICT baantje mogen van jou best de grens over. Jij zult zelf geen simpele ICT baantjes meer aanpakken; je adviseert hooguit tegen een fiks tarief aan bedrijven hoe ze dat het beste op kunnen pakken.

Idee 4: Je hebt je zelfstandige draai gevonden in deze veranderende wereld (kunt er mee “dealen”, zoals je zegt) en wilt elk dreiging van een keurslijf of bescherming ver buiten de deur houden.

Idee 5: Jouw idee van “uitgaan van eigen kracht” is vanuit jouw persoon geredeneerd. Te veel mensen in Nederland redden het niet op eigen kracht. En dat komt maar al te vaak omdat ze worden vergeten door degenen die het wel kunnen. Als je uit gaat van collectieve kracht dan komen we al een stuk verder.
Daar moet jij dan wel bij willen helpen.

Het zijn maar ideeën hoor, maar je vroeg erom.

@ Henri en HK

en tot slot dan ook deze nog maar even....:

wie het eerste boos wordt heeft verloren.

@HK, @Maarten, @Technicus,

Ik ben gek op discussie hoor! En wie als eerste boos word heeft niet verloren hoor. Je bent van de Engelse uitdrukkingen en "He's losing it" ken je dan ook wel. Je verliest pas als je door het lint gaat.

1) Ik besteed ook werk uit aan het buitenland en gebruik bijvoorbeeld vworker.com en fiverr.com . Daar werkt iemand soms een hele week voor me voor 100 euro. Gewoon omdat die 100 euro meer is dan hij in dat land voor een hele maand werk krijgt. Ik voel me daar prima bij.

Als ik mijn tarief niet kan handhaven moet ik iets anders vinden. Maar ik kijk vooruit en leer me suf om relevant te blijven.

2) Ik heb bewondering voor iedereen die zijn werk gewoon doet en kijk er niet op neer. Ieder zijn eigen ding. Leven en laten leven. Ik ben tegen graaien, maar ben er niet tegen verschil.

3) Simpele ICT baantjes kun je uitbesteden, moeilijke ICT baantjes ook. Omdat ik technisch op een bepaald vlak tekort schoot heb ik deze hoogwaardige kennis voor weinig elders ingekocht.

4) Ik kies voor een freelance bestaan. Maar ben ook "burgelijk" en kom iedere avond thuis eten en werk zo'n veertig uur per week. Ach, freelance geeft echt niet zoveel vrijheid. Je moet gewoon je werk doen met wat extra rompslomp.

5) En nu komen tot een gevoelig punt. De minder bedeelden klagen vaak over de mensen die veel geld verdienen. Wat vaak vergeten wordt is dat die mensen onevenredig veel geld betalen aan belasting en zonder die mensen zou er pas echt een probleem zijn. Toen mijn vrouw 3 dagen per week werkte betaalde zij 140 euro loonbelasting per maand. Parttimers dragen dus erg weinig bij aan de maatschappij, ik betaal het 20 voudige. Dus qua collectieve kracht dat ik wel zo mijn steentje bij te dragen. Ik ben ook niet blind voor dat bijvoorbeeld chauffeurs heel hard moeten werken voor weinig omdat oost Europese collega's het voor minder kunnen en willen doen. Maar dit probleem los je mijn inziens niet op met in het artikel beschreven zaken. Want een transport bedrijf verplaatst dan wellicht uit het land en dan verdwijnen alle inkomsten. Er is geen pasklare oplossing, maar tegen bijvoorbeeld crowdsourcing zijn is gewoon dom. Dan snap je niet hoe de wereld in elkaar steekt. En verwar "sociaal" niet met "macht voor het volk" want de socialen streven net zo hard naar macht als kapitalisten.

Anyway, ik geloof niet in vakbonden en het proberen tegengaan van commerciele doelstellingen. Ik geloof in investeren in kennis en handel omdat dit onze kracht als land is. Ik geloof dat we Nederlands los moeten laten en switchen naar Engels. Ik geloof overigens ook in Europa. , maar ik geloof ook dat het regeren zoals het nu gaat geen goed model is alle netelige problemen worden maar vooruit geschoven...

Als alles aantrekt komt er ook weer meer werk. Schouders eronder en gaan.

@Henri,
ik stem voor 5 sterren voor je bovenstaande tekst en oh ja nav ik leer me suf kijk eens op www.communicatie-infrastructuur.nl

Grappig die negatieve reacties op dit stuk, geef het een jaar of 2 dan snappen de negatieve reageerders dit wel als meer dan 50% van de bovenmodaal verdienende Nederlandse IT'rs thuis zit omdat iemand in Polen, Slowakije of een ander land het werk beter, goedkoper en een veel beter arbeidsethos heeft dan de verwende Nederlandse IT'rs.
Slaap zacht, droom nog maar lekker en ontwaak in een nachtmerrie over niet al te lange tijd.
Een van de redenen waarom Nederland BV op een hellend vlak zit is de ingeslapen bevolking met een matige arbeidsethos ondertussen houden de Nederlandse bedrijven uitverkoop en doet sinds de EU de Nederlandse politiek daar ook in mee.
Misschien willen de Nederlanders ook wel gewoon minder welvaart, maar ik denk toch niet dat de gemiddelde Nederlander op het Slowakije of Poolse niveau wil leven, wordt wakker of slaap lekker door.......

Its just a dream within a dream.....

@Henri: Over wat je aanhaalt bij punt 5. Waarom kan die chauffeur uit Oost Europa het voor zoveel minder doen? Omdat het leven daar zoveel goedkoper is..
In India is het leven helemaal goedkoop in verhouding. Waarom betalen we ons hier helemaal scheel aan energierekeningen en primaire levensbehoeftes en kost het daar niets?

Waarom zit er in de Nederlandse markten allerlei marktprotectionisme's maar niet voor de ICT. Het is net zo scheef als het salaris van die Albayrak?

Technicus, er zijn meerdere redenen waarom mensen uit anderen landen het voor minder kunnen en willen doen. Dit geldt voor IT-ers en ook voor chauffeurs. Je kunt de markt wel beschermen maar daarmee verslechter je alleen maar de concurrentiepositie buiten Nederland. Je lost in mijn ogen waarschijnlijk geen probleem op. Daarnaast geloof ik niet in kunstmatige ingrepen behalve als misbruik te ver toeneemt.

Welvaart behouden en vergroten hangt samen met visie, stappen durven nemen en ook doorzetten als het even pijn doet. Ik heb het idee dat we nu op veel vlakken de verkeerde kant op gaan. Laten we onze sterke kanten (kennis en handel) in ieder geval vast houden en verder in investeren en nu juist ook gebruik maken van kennis die goedkoper is in te kopen.

Ik word nu al weer te lang van stof. Maar uitbesteden is een feit, gebruik dan in ieder geval de kracht ervan.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-06-29T10:55:00.000Z Henk Boot
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.