Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

IT als bedrijfsmiddel

In vrijwel elke organisatie is informatie technologie (it) een elementair bedrijfsmiddel geworden. Als je kijkt hoe de huidige it-organisaties zijn ingericht en de wijze waarop men technologie inzet, dan kun je niet anders dan tot de conclusie komen dat er grote veranderingen nodig zijn om recht te doen aan het belang van it als productiefactor.

Wie een analyse maakt van de status van it in grote organisaties komt al snel tot de conclusie dat de tijd rijp is voor een radicale koerswijziging. Alles is veel te complex geworden waardoor de kosten te hoog zijn, de kwaliteit te laag is en er nauwelijks effectief kan worden gereageerd op veranderingen in de bedrijfsvoering.

Deze problemen zijn sluipenderwijs ontstaan na de introductie van de pc-technologie. Tot die tijd beschikte de meeste organisaties slechts over één computer en werden alle toepassingen binnen het kader van dit centrale systeem gerealiseerd. Na de introductie van de pc is de werkwijze van it-afdelingen letterlijk op zijn kop gezet omdat nu niet langer de computer centraal stond, maar de eindgebruiker en zijn toepassingen. Het logische gevolg was dat het datacenter niet langer de ruimte was waar 'de computer' stond, maar het onderdak werd voor een grote verzameling individuele systemen en systeempjes. Omdat de som van de aanschafkosten van de vele systemen nog steeds veel lager was dan het oude monolithische systeem, is dit model in korte tijd zeer populair geworden. En omdat het projectgedreven model leidend bleef, was er geen oog voor de exploitatie van het geheel waardoor de rem op de groei van een aantal systemen ontbrak. Deze rem zou in veel gevallen nuttig zijn geweest, omdat het de complexiteit rond het beheer van die losse systemen is die de meeste it-organisaties inmiddels ernstig opbreekt.

De grootste knelpunten zijn:

* Kostenbeheersing
De toepassingen functioneren niet als onderdeel van een integraal exploitatiemodel waardoor veel kosten verborgen blijven en daarom onbeheersbaar zijn.

* Slagvaardigheid.
Toepassingen komen geïsoleerd tot stand zonder te beoordelen wat de gevolgen voor het totaal zijn. Hierdoor wordt het totaal zo complex dat men niet meer adequaat kan reageren op veranderingen in de bedrijfsvoering.

* Risicobeheersing
Door het ontbreken van een integrale aanpak in een complexe omgeving is effectieve kwaliteitsbewaking onmogelijk. Dit is kwalijk omdat in de meeste organisaties IT een essentieel onderdeel is geworden van de bedrijfsvoering.

It-afdeling als facilitaire dienst

Het bovenstaande probleem kan opgelost worden door it net zo te gaan benaderen als de andere kritische bedrijfsmiddelen, zoals transport en logistiek, en dat is via het dienstverleningsmodel. Hierbij worden de it-'diensten' die de organisatie nodig heeft aangeboden op basis van standaard condities en eenheidsprijzen.  Deze werkwijze heeft zowel grote gevolgen voor de wijze waarop de it-afdeling is georganiseerd als op de wijze waarop het datacenter is ingericht.

Als men kijkt naar de organisatie dan kan niet langer gewerkt worden op basis van individuele projecten en ad hoc processen en procedures. In plaats daarvan dient men te gaan werken vanuit de ondernemingsdoelstellingen, daarbij gebruikmakend van gestandaardiseerde it-processen die een integraal onderdeel vormen van de bedrijfsvoering. Hierbij kan het datacenter niet langer bestaan uit een min of meer toevallige verzameling systemen, doch dient nu zelf het systeem te zijn. Een systeem dat in staat is 'op afroep' die it-services te verlenen waaraan de onderneming op dat moment behoeft heeft. In zekere zin is dit dus de herintroductie van het concept van de centrale computer uit het verleden.

Next generation datacenter

Het feit dat het datacenter nu zelf het systeem is, in plaats van te bestaan uit op zichzelf staande deelsystemen, is het belangrijkste verschil met het traditionele datacenter. Onderstaand een overzicht van de belangrijkste kenmerken.

Service 'Supply Chain' Management System
Omdat het datacenter nu de basis voor de leverantie van it-diensten op basis van standaard condities binnen een integraal bedrijfseconomisch exploitatiemodel is, is een systeem op basis waarvan men de it-services op een erp-achtige kan managen essentieel. Hierbij gaat het om zaken zoals het plannen van de services, onder andere op basis van 'make-or-buy'-principes, een systematische aanpak van de kwaliteitsbewaking gedurende het productieproces en het op bedrijfskundige grondslag managen van de operationele leveringen.

Componentized Systems Pool
Omdat elke gewenste it-service 'op afroep' geleverd moet kunnen worden tegen de laagst denkbare kostprijs, dienen de achterliggende componenten zoals servers en storage eenvoudig toegewezen kunnen worden. Dit kan alleen maar als ze zich weten te gedragen binnen de context van een integraal systeem waarbinnen elke infradienst gevirtualiseerd beschikbaar is.

Deployment Automation
De behoefte aan slagvaardigheid, risicobeperking en het laagst mogelijke kostenniveau maakt dat handmatig systeembeheer zoveel mogelijk weggeautomatiseerd moet zijn.

Power & Cooling Management
Wanneer men kiest voor het managen van it op bedrijfskundige grondslag, dan heeft dit tot gevolg dat men voor de leverantie van de IT-services altijd zal streven naar de laagste kosten per geleverde prestatie. Bij het maken van werkelijke integrale kostprijzen per IT-service zal men tot de ontdekking komen dat de enrgievoorziening, zowel voor de aandrijving als voor de koeling van de processoren,  de belangrijkste kostencomponent is. Om die reden is het integreren van het management van de energievoorziening een essentieel item.

Integraal Security Management
Ook het securityvraagstuk dient nu benaderd te worden vanuit een bedrijfskundig perspectief, waarin naar het optimum gezocht wordt tussen enerzijds de productiviteit van het personeel en de toegankelijkheid voor klanten en leveranciers, en anderzijds het voldoen aan regelgeving (compliancy) en het beschermen van de reputatie van de onderneming. Dit is alleen maar mogelijk als het securityvraagstuk, net als het next generation datacenter zelf, benaderd wordt als een zelfstandig fenomeen.

Samenvatting

Omdat it inmiddels een elementair bedrijfsmiddel is dient het ook als zodanig gemanaged te worden. Om die reden dient de it-afdeling zich te transformeren naar een facilitaire dienst die standaarddiensten levert op basis van standaardtarieven binnen een integraal exploitatiemodel. Dit is alleen mogelijk als het achterliggende datacenter niet langer een verzameling van losse systemen is, doch zich presenteert als een zelfstandig subsysteem. Dit subsysteem functioneert op basis van een supply chain-mechanisme waarbij het mogelijk wordt in 'realtime' te reageren op de veranderende vraag vanuit de bedrijfsvoering.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Goed stuk, dat nog eens de essentie van de IT problematiek aangeeft. Mbt werkplekbeheer en het leveren van standaard diensten wil ik opmerken dat indien de juiste virtualisatieoplossing wordt gekozen energiebeheer in die specifieke omgeving nog nauwelijks een issue hoeft te zijn.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2009-10-13T14:00:00.000Z Dick van Gaalen