Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

ICT kan de zorg niet efficiënt maken

Computable Expert

Reza Sarshar
Projectleider/ Adviseur, Kaizen Projectmanagement. Expert van Computable voor de topics Management, Infrastructuur en Digital Workplace.

Er bestaat het idee dat ict de resultaten in de zorg kan verbeteren, de kosten reduceren en de kwaliteit en productiviteit verhogen. Is dit waar? Zo ja, zijn er al resultaten zichtbaar? Zo niee hoe kunnen we ict inzetten om deze doelstellingen te bereiken?

Het organiseren van de zorg is de afgelopen tijd veranderd in een complex proces. Door verschillende ontwikkelingen op dit gebied zijn er meer schakels die direct of indirect, intern of extern gekoppeld zijn aan de activiteiten rondom zorgverlening. Neem bijvoorbeeld het aantal partijen (professionals, instellingen, ziekenhuizen, verzekeraars et cetera) die betrokken zijn bij de behandeling van een kankerpatiënt. De afzonderlijke zorgprocessen die hierdoor geïntegreerd moeten worden, kunnen pas efficiënt en rendabel werken als deze goed op elkaar afgestemd zijn. Is ict een middel om deze vorm van ketensamenwerking te realiseren?

ICT en zorgstructuur

Ict is op twee niveau`s betrokken bij de zorg: Intern (in de zorgorganisatie) en extern (in de hele keten).

Intern: neem bijvoorbeeld een ziekenhuis. In deze organisatie zien we verschillende betrokkenen (artsen, specialisten, medewerkers, afdelingen et cetera) die een behandelketen vormen en samen het ziekenhuis draaiend houden. Verschillende ict-toepassingen worden gebruikt om als verbindingsbrug, diverse werkzaamheden en processen binnen en/of tussen verschillende afdelingen aan elkaar te koppelen of te ondersteunen.
Extern: de organisatie van de zorg vormt een keten met verschillende ketenpartijen zoals zorginstellingen, huisartsen, ziekenhuizen, apotheken en verzekeraars. Ict is onderdeel van de hele keten en werkt als een verbindingsbrug en een middel voor het uitwisselen van informatie tussen verschillende schakels. In elke schakel wordt ict op een andere manier ingezet. Of het nou gaat om de verwevenheid van ict in de bedrijfsvoering, de ict-middelen, de wijze van gebruik van ict-mogelijkheden of de inrichting van ict ten opzichte van zorgprocessen.

Fundament

Ongeacht de scope in de zorgketen (intern of extern), het uitwisselen van informatie vormt het fundament van de ondersteuning van de zorgprocessen. Dit betekent dat de juiste en bruikbare informatie efficiënt verzameld en verwerkt dient te worden en doorgegeven moet worden aan in- en externe partijen in de keten. Wanneer deze interactie gesmeerd loopt dan zullen we veel effectiviteit en productiviteit en dus winst of besparing uit het werk kunnen halen. Maar loopt dit ook zo?

Wanneer we naar verschillende werkzaamheden binnen een zorgorganisatie kijken dan kunnen we vaststellen dat de ict-mogelijkheden veel zaken kunnen vereenvoudigen, verkorten en rendabeler kunnen maken. Door deze mogelijkheden kunnen we efficiëntie, productiviteit en kwaliteit verhogen tegen verlaging van kosten. In tegenstelling tot positieve effecten van ict op organisatieniveau (dus intern), zal ict geen oplossing zijn voor alle problemen in de 'zorgketen'.

De lage efficiëntie in de zorgketen wordt veroorzaakt door gebrek aan standaardisatie in de zorgprocessen. Door dit gebrek zien we bijvoorbeeld dat de ontwikkeling van ict-middelen geen duidelijke richtlijnen hebben. Er is geen standaard voor uniforme protocollen, in te voeren data en uitwisselbaarheid van informatie met andere schakels in de keten. In de ontwikkeling van ict-middelen worden de zorgprocessen niet als uitgangspunt en leidend beschouwd. Hierdoor is de aansluiting tussen verschillende schakels in de keten niet altijd mogelijk of efficiënt.

Naast efficiëntie kunnen we meer voordelen uit standaardisatie halen. Wanneer de standaardisatie van deze processen tot stand is gekomen, dan zal de ict-samenwerking en integratie tussen verschillende zorginstellingen (joint venture) eenvoudig gerealiseerd kunnen worden.
Door verandering in wet en regels vereist zorg de benodigde flexibiliteit in ict. Het gebruik maken van externe partners zal de organisatie verzekeren van up-to-date kennis en flexibiliteit. Voorwaarde hiervan is dat er al een duidelijke visie aanwezig is.

Conclusie

Ict kan in de 'hele zorgketen' toegevoegde waarde hebben wanneer de processen rondom het uitwisselen van informatie goed zijn georganiseerd. Dit betekent, het vaststellen van normen en standaarden van zorgprocessen en het invoeren van deze (proces)standaardisatie in de hele keten. Tot die tijd is het een illusie om te denken dat 'alleen' ict-innovatie efficiëntie en kostenbesparing in de zorgketen kan opleveren.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Ai,ai,ai standaardisatie! Binnen de gezondheidszorg wordt dit vooral gebruikt voor kostenbeheersing / uniformiteit / kwantiteit.

Reza, jij schreef: "De lage efficiëntie in de zorgketen wordt veroorzaakt door gebrek aan standaardisatie in de zorgprocessen."

Als belastingbetaler heb ik veel belang bij kostenbeheersing en hogere efficiëntie in de zorg.
Als patiënt echter wil ik vooral kwaliteit.

Als de ICT alle stakeholders (belanghebbenden) kan overtuigen dat zowel de kwaliteit omhoog gaat als efficiency worden verbeterd en kosten worden verlaagd dan hebben we een winnaar!

Goed stukje Reza!

Het standaardiseren van zorgprocessen is maar tot op zekere hoogte mogelijk, met name waar het de (uitvoering van) activiteiten in dat proces betreft. Zorg is mensenwerk en daarmee hebben we een factor te pakken die nauwelijks te automatiseren is. Enerzijds omdat de zorg wordt verleend AAN mensen, anderzijds om dat de zorg wordt verleend DOOR mensen. Handelingen kunnen, afhankelijk van de instelling, haar zorgidentiteit, visie en aanpak, slechts tot op beperkt niveau zodanig worden beschreven en uitgevoerd dat er sprake is van eenduidige aanpak en uitvoering. Regelgevers en verzekeraars kunnen dat wel willen – het zal niet lukken. Bovendien is de ene patiënt (of cliënt) de ander niet: bij gelijke diagnose geldt in de zorg niet per definitie een gelijke behandeling – wel een gelijkwaardige. Want de een is kleinzerig, de ander heeft ook nog suiker, de een is zwak met een slechte conditie, de ander is sterk en sportief, de volgende is een kind. En ze hebben allemaal recht op de zorg die voor hen als mens passend en effectief is.
Wat wij vooral moeten leren is vertrouwen op het vakmanschap van zorgverleners, of dat nu specialisten of verpleegkundigen zijn. Zij moeten uiteindelijk aangeven op welke wijze zij het beste ondersteund kunnen worden met ICT middelen en toepassingen. Daarbij ontkom je niet aan een zekere mate van generieke invulling. En daarom is het belangrijk dat over dat deel van de processen goed wordt nagedacht. In de praktijk betekent dit dat informatie-uitwisseling de specifieke zorg voor patiënten absoluut kan versoepelen en wellicht versnellen. Daar ligt de uitdaging.
Waar naar mijn ervaring vooral efficiënter gewerkt (en dus bespaard) kan worden zijn management en ondersteunende diensten, vooral als deze gecentraliseerd worden.
Maar we kunnen aan het menselijke aspect van het zorgproces niet zomaar normering hangen of daar SMART afspraken op plakken, hoe graag je dat vanuit commercieel oogpunt ook zou willen (waarbij ik de combinatie zorg en commercieel persoonlijk nogal eng vind). Zorg op maat is alleen mogelijk als de patiënt toevallig in dat maatwerk past. Bij de meesten zal dat niet het geval zijn.
Met het eerste deel van Reza’s conclusie ben ik het dus wel eens, met het tweede deel niet.

Reza top stuk!

Je slaat de spijker op de kop. ICT lost een hoop maar niet alles en dat vergeten de zorginstellingen nog wel eens.

Eigenlijk is ICT altijd afhankelijk van goede processen. Heb je dat niet goed ingericht dan heb je ook niets aan je state of the art ICT omgeving.

Dat standaardisatie helpt, daar twijfel ik niet aan.

Maar ... (even een knuppel in het hoenderhok gooiend)

Wordt een groot deel van de omzet in de ICT niet gegenereerd door het ontwikkelen van allerlei conversieprogramma's tussen allerlei standaarden en protocollen?
Ofwel, wordt hier niet kunstmatig een probleem in stand gehouden ???

Ik ben het wel eens met PaVaKe dat de ICT bedrijven er werk aan hebben om alle applicaties die in de zorg gebruikt worden steeds weer geschikt te maken voor uitwisseling met elkaar.
Maar het is de vraag wie die cirkel in stand houdt. En nog belangrijker wie hem kan doorbreken. Een standaard is geen standaard als er meerdere van zijn. Als Edifact naast HL7 wordt gebruikt en niet iedere partij in de zorg eenzelfde standaard heeft bereikt blijft er verschil en veel werk.

In de energiemarkt is er al verdergaande standaardisatie op berichtenverkeer gerealiseerd. Maar dat is minder privacy gevoelige informatie. Er zit daar ergens wel een oplossing mijns inziens dat als de informatie bestuurd kan worden door de patient of achteraf inzichtlijk gemaakt kan worden, het voor organisaties gemakkelijker zal zijn om data uitwisseling in te richten. Samen met de IT leveranciers.

@Robert,
Naar mijn mening, ICT is een hulpmiddel en geen wondermiddel. ICT kan geen efficiëntie teweegbrengen zolang zorgprocessen in de keten en in de organisatie niet efficiënt ingericht zijn. Door standaardisatie kunnen we veel uniformiteit binnen zorgland creëren. Hierna kunnen we ICT inzetten om meer efficiëntie, productiviteit en kostenbesparing te realiseren. Ik ben van mening dat ict genoeg mogelijkheden biedt om de stakeholders van deze verbeteringen te kunnen overtuigen, maar eerst de onderliggende lagen moeten verbeterd /herstructureerd worden. Dus we hebben zeker een winnar!

@hk,
Ik ben het met veel aspecten van je reactie eens en ik denk dat we nagenoeg hetzelfde verhaal vertellen.
Ik ben het met je eens dat zorg mensenwerk is. Ik geloof erin dat je ook de kwaliteit en rendement van mensenwerk met ict kan verhogen zonder het beperken van vrijheid in het vakmanschap.

Als je van mening bent dat met het centraliseren van management en ondersteuning meer efficiëntie kan behaald worden dan kijk ik terug naar mijn punt “standaardisatie van processen in de hele keten”. Indirect in het artikel verwijs ik ook naar jouw punt, door de samenwerking in joint venture te benoemen.
Deze consolidatie is pas mogelijk wanneer de processen na transitfase in elkaar verweven kunnen worden en niet naast elkaar komen draaien. Wanneer het fundament gelijk is (door b.v. de gestandaardiseerde zorgprocessen) dan is het herstructureren en consolidatie van (zorg)organisatie ook mogelijk. Juist in deze transitiefase kunnen we van de kracht van ict mogelijkheden gebruik maken. Maar zoals in de conclusie aangegeven, alleen ict kan de zorg niet efficiënt en rendabel maken.

@PaVaKe & @itk:
Naar mijn mening, de zorg dient een cirkel te zijn waarin patiënt centraal gepositioneerd is. Alles draait om de patiënt. Hiervoor moeten alle intern of externe zorgpartijen in deze cirkel en in de keten met elkaar en met patiënt kunnen communiceren en gegevens uitwisselen. Het doet er niet toe hoe de deelnemers (zorginstelling, verzekeraard, professional, ziekenhuis etc) hun middelen organiseren of inrichten zolang het doel volgens de vastgestelde standaarden en normen bereikt word.
Wat mij betreft, verschillende edp`s (elektronisch patiëntendossier), ekd`s (elektronisch kinddossier), ecd`s (elektronisch cliëntdossier) en nu ook een eod (elektronisch ouderendossier) mogen ontwikkeld en gebruikt worden, zolang de bovenstaande spelregel gehandhaafd blijft.

Wanneer de processen rondom het uitwisselen van data en gegevens gestandaardiseerd zijn dan zullen de leveranciers bij het ontwikkelen van hun producten met deze eis rekening houden.
En wie zou de eigenaar van deze standaardisatie moeten zijn! Naar mijn mening, de overheid! Dan heb je ook geen "allerlei standaarden" !
Net als bij de overheid zou ook zorg gebruik moeten gaan maken van een App Store. Leveranciers die zich aan de richtlijnen houden en op een bepaalde gestandaardiseerde manier processen kunnen afhandelen mogen hun app in de store plaatsen.

Iedereen wint. Bijvoorbeeld ziekenhuizen hoeven geen dure software aan te schaffen en aanbestedingen te doen. Kleine leveranciers van goede software krijgen een kans om marktaandeel te veroveren. Door standaard software te gebruiken gaat iedereen meer op een eenduidige manier werken en een vendor lock-in wordt voorkomen (export en migratie ondersteunen naar de standaard is een voorwaarde om in de store terecht te mogen komen).

Zowel overheid als zorg kunnen miljarden besparen door dit idee te implementeren.

Allen naar de App Store (en cloud, want versleuteling en veiligheid is een andere voorwaarde). Zo doen je nog eens aan zinvolle hervormingen.

Een vriendin van me richt EDP's voor ziekenhuizen in (Ja EDP is niet 1 product!). Elke keer gaat alles weer anders. Overigens zit dus ook de hiërarchie van zorgverleners in de weg. Een chirurg heeft meer te zeggen over het verloop van processen dan een "gewone" doktor en zo verder.

Henri,
Het aanbieden van zorgapplicaties via Cloud kan ook een mooie oplossing zijn. Wanneer standaardisatie van zorgprocessen gerealiseerd is dan zullen er nieuwe mogelijkheden ontstaan zoals zorg in Cloud, centralisatie van een aantal zorg gerelateerde ICT zaken bij overheid en nog meer. Ik denk dat die vriendin van jou een boek kan schrijven over hoe de processen nu lopen, hoe vaak het wiel opnieuw uitgevonden moet worden en nog meer van dit soort zaken.
Laatst had ik een gesprek met directeur van een consultancy bedrijf in de zorg. Het punt dat je benoemd heb rondom hiërarchie in de zorg heeft hij ook benoemd als showstopper van positieve ontwikkelingen in de zorg ( niet altijd maar wel in de meeste gevallen)
Ik denk, als de processen vastgelegd en gestandaardiseerd zijn dan zal er weinig ruimte overblijven voor het creëren van eigen eilandjes en regels!

Ai, Reza, jouw reactie op Henri is prima, maar reken op nog meer weerstand! Er zijn velen in de zorg die vinden dat ze veel te verliezen hebben.

Reza,

In jouw verhaal miste ik de belangrijkste schakel in de keten, namelijk de patiënt. Mijn inziens moet de patiënt aan het stuur staan. Hij bepaalt wat er met zijn persoonlijke data (en zijn gezondheid) gebeurt, c.q. ter beschikking stelt aan bijvoorbeeld zorg aanbieders. Dan is de kans het grootst dat er een optimale situatie bereikt zal worden. Zolang dit niet geval is, zal het lastig worden om o.a. middels it standaardisatie een efficiënt zorg apparaat in te regelen (te veel partijen in de keten met andere belangen etc.).

@Robert, als ik jouw reactie dus goed begrijp, bevestigd dit des te meer het punt van Reza.

Een anekdote, momenteel doe ik een heel interessant project (platform, cloud, self service, anyone?). De grootste weerstand ondervind ik bij de verkopers, en die hebben veel in de melk te brokkelen. Die zien niets in standaarden en stellen zogenaamd de klant centraal.

Ik heb een zeer ernstig vermoeden dat de zorg veel efficienter kan en dat er momenteel dus een vorm van sabotage plaats vind ter bescherming van werk en positie.

In mijn ogen heeft bijvoorbeeld een chirurg helemaal niets te zoeken in een bedrijfskundige hiërarchie. Het feit dat zo'n man of vrouw enorm kundig, vaardig en bijzonder is zou niets moeten zeggen over zijn "macht" om te bepalen hoe het bedrijf gerund wordt. Afbreken die heilige huisjes!

Want ja, ik heb het vermoeden dat de zorg ziek is. Ik krijg die signalen regelmatig.

Zorg is echter wel een pilaar in de samenleving (en welvaart) en daarom vind ik de vele bezuinigingen pijnlijk en beangstigend. Er zou dus een geleidelijk proces moeten komen van verandering en eenheidsworst.

Iedere patient is bijzonder, maar het proces staat los van de mens-tot-mens relatie, het proces zijn gewoon de logische stappen tot het verlenen van zorg.

@Henri: mooi gezegd!

Ik kan me niet erg aan de indruk onttrekken dat ook hier, met alle respect voor betrokkenen, soms niet helemaal duidelijk is, althans wordt weergegeven, hoe de IT als materie werkt, en hoe je dat kunt converteren naar ketens in bijvoorbeeld de gezondheidszorg.

Allereerst sta ik volledig achter de constatering dat zorgtaken in de praktijk mensenwerk is en moet blijven.

Dat hebbende gezegd kun je zaken in de zorg zeker heel goed reguleren met IT als ondersteuner mits, en ik denk dat ik hier de angel benoem, je twee zaken niet doet. Eindeloze conversie programma's bedenken en zo problemen in stand houd en twee, menen dat je taken en zaken ook maar eindeloos moet proberen te automatiseren.

Een eenvoudig voorbeeld; (Jee hoe moeilijk kan dat zijn....???)
Je kunt heel eenvoudig een ketenssyteem bedenken en implementeren, ik kan dat zelfs met Office als dit zou moeten, dat binnen een ziekenhuis een patiënt en ziekenhuispersoneel, van welke orde dan ook, meteen tot nut is waardoor meteen al besparingen worden bewerkstelligt.

Hiervoor hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden maar gewoon gebruik te maken van bestaande mogelijkheden. Kosten redelijk verwaarloosbaar op volume. Hiermee is meteen de Informatie van de betreffende patiënt in één IT container gewaarborgd, aan te roepen wanneer nodig en aan te vullen wanneer gewenst.

Zorg voor een eenvoudige toegankelijkheid en je bent van heel veel problemen af. En probeer dan in Godesnaam één ding te bereiken...... Dat iedereen met dat eenvoudige systeem gaat werken alsjeblieft.

Tekst en plaatjes bij elkaar en dan mag elke afdeling wat mij betreft een eigen software merite blijven hanteren wanneer deze maar wel aan die eenvoudige container voldoet.

Dit hoeft geen rocketscience te zijn maar heel nuchter redeneren en opzetten en bovenal, ontsla elke ambtenaar en manager op staande voet die de boel wil draineren en sluit elke commerciële partij uit die prachtigste en bijzonder dure nieuwe pakketjes wil uitvinden.

Antwoord op je vraag en stelling? Ja het kan en collectief bespaar je vast enige honderden miljoenen op jaarbasis. Maar hou het in Godesnaam Simpel! ;O)

Ai, het is hier al genoemd door enkelen, maar blijft de moeite waard: in hoeverre werken IT-bedrijven mee aan het "doormodderen" in de Zorg op het gebied van ICT?
Iedereen verdient aan slechte configuraties, slechte software, slechte infrastructuur etcetera, maar waar is het grotere belang?

Robert,

Zeer valide punt. Iedereen werkt redelijk langs elkaar heen. Ook hier is weer een schreeuwend tekort aan standaarden. Ook zou een mogelijke samenwerking tussen enkele partijen de kwaliteit kunnen verhogen. De kanttekening hier van is wel weer dat veel van deze samenwerkingen al vooraf gedoemd zijn te mislukken. Dit omdat er veelal sceptisch tegen aan gekeken wordt.

Ik lees veel reacties van de beste stuurlui aan wal.
Een ziekenhuis is een behoorlijk complexe organisatie waar een chirurg wel degelijk uitmaakt hoe hij wil werken hij is namelijk de eigenaar van zijn specialisatie. Grappig dat iemand dit met office denkt op te lossen. Afsprakensysteem voor 300 specialisten met 5000 patienten op 1 dag ga maar plannen met je outlook agenda. Hoe krijg je al die specialisten in beeld om maar iets te noemen. Hoe doe je automatisch vervolgafspraken etc.
De mensen die in een bed liggen willen ook eten kan dat ook in office?
Daarom heb je dus een speciaal afsprakensysteem en dit is maar een klein onderdeel van de ziekenhuisproblematiek. Nog niets medisch.
Al een app gevonden om een mri scan van 300mb te tonen? Om maar wat te noemen. of ga je de rontgenfoto met paint bekijken?
Ik denk niet dat de huidige systemen zo slecht zijn. Het ziekenhuis waar ik heb gewerkt heeft te maken met tientallen systemen die aan elkaar geknoopt moeten worden. Die systemen zijn er nu eenmaal daar doe je niets aan je hebt nu eenmaal een ecg, eeg, rontgen, labuitslagen, pathlogie etc. die kan je niet weglaten en krijg je ook niet in office gestopt.
Dus laten we de discussie voeren met mensen die weten waar ze het over hebben en niet met een willekeurige it-er.

Overigens zijn er al lang standaarden in de medische wereld dus dat is helemaal geen probleem. Er wordt helemaal niet zoveel geconverteerd. Iedereen gebruikt dezelfde HL7 standaard met eventuele accentverschillen.
Daar heb je speciale software voor waar 1 of 2 mensen af en toe mee bezig zijn voor een heel ziekenhuis.
Je kan inderdaad een eenvoudig ketensysteem bedenken maar of dat met de realiteit te maken heeft? Een directeur van de post dacht ook een ziekenhuis te automatiseren. Logistiek is een postpakketje hetzelfde als een patiënt toch (ziekenhuis in Maastricht 80 Miljoen verspilt)?

De patient moet aan het stuur staan? ik heb liever een chirurg die weet wat ie doet! Tenzij de patient een medische achtergrond heeft natuurlijk. Ik ga toch ook niet aan een timmerman vertellen hoe hij mijn kast moet maken?

@Henri
Het aanbieden van zorg met de cloud?
Wordt een applicatie beter als ie in de cloud staat?
Gaan mensen dan efficiënter werken?
Een EPD is maar een onderdeel van de IT van een ziekenhuis.
Hoeveel miljoenen geven alle ziekenhuizen samen eigenlijk uit aan software?
Haalt dat wel 1 miljard? dus hoe ga je dan miljarden besparen als je die nog niet eens uitgeeft.
Hebben we behoefte in een ziekenhuis aan mensen die zo generaliseren?

@Corne, ik kan je niet kwalijk nemen dat het concept wat ik neerleg wat toelichting nodig heeft en dat het nog niet geland is.

Elke organisatie kent processen en een ziekenhuis is een organisatie. Ieder proces heeft een trigger om te starten en is eindig. Mensen van een organisatie hebben 1 of meer rollen (Zuster, Chirug, schoonmaker, et cetera). Die mensen voeren delen uit van die processen. Ieder ziekenhuis heeft in de basis dezelfde processen (net als gemeenten), ze zijn alleen anders ingericht maar moeten voldoen aan standaarden in de medische wereld (die ik inhoudelijk niet ken).

Door diverse systemen die op NIET standaard manieren communiceren is het consolideren van gegevens tussen bijvoorbeeld ziekenhuizen maar ook apparaten (MRI scans, PET scans) geen makkie.

Corne, als je denkt dat de zorg geen miljard kwijt is aan software dan denk ik dat je je vreselijk vergist. Alleen al de wetswijzigingen die tot andere declaraties leiden kosten denk ik al zo maar een miljard.

En iedere IT adviseur die nodig is om de software te gebruiken kost makkelijk 150.000 euro per jaar.

Iedere branch kent zijn complexiteit, onderwijs roept dit ook altijd en het is ook zo, maar het is een *feit* dat ziekenhuizen vaak het wiel weer zelf uit gaan zitten vinden en dat dit gewoon verspilling is.

Weet je wat het uitschrijven van 1 aanbesteding kost?

Een chirug mag prima vertellen hoe zijn proces in elkaar steekt, maar er moet iemand naast hem gaan zitten die het in een zinvolle standaard giet. Ook de chirurg mag een beetje flexibel zijn zolang het primaire snij proces maar goed gaat. Daarbuiten zou zijn status niet belangrijk mogen zijn. Je laat een programmeur ook geen leiding geven aan een project ondanks dat het de slimste programmeur is die er bestaat.

Wat de App store betreft is dat een model die zinvoller samenwerken versterkt *zonder* de vrijheid te ontnemen van een afdeling of ziekenhuis. Een app store kan ook behoeden voor mislukte trajecten en je maakt gebruik van good practice (ik haat de term best practice).

@Corne:
Dank voor je reactie. Leuk te zien dat iemand die meer dan ik van de medische wereld kennis heeft, meedoet aan deze discussie.
Een korte reactie op een aantal punten uit je reactie:
- Je reactie is gericht en gebaseerd op ICT in een zorgorganisatie(ziekenhuis). Dat maak ik uit je reactie op.
De scope van dit artikel is ICT en standaardisatie in de hele keten en niet op organisatieniveau (lees mijn conclusie). Het kan zijn dat we voor standaardisatie van zorgketen bij organisatieniveau moet beginnen maar dat is een andere discussie, wat mij betreft.

-Ik ben het met je eens dat je in een ziekenhuis voor zorglogistiek verschillende en speciale programma`s moet hebben. Het belang van voor de zorg gemaakte applicaties heb ik niet ontkend.

-Voorstel van Henri kan ook veel besparing in de keten opleveren. Dan heb ik het niet alleen over in de ziekenhuizen maar ook zorgverleners, verzekeraars, huisartsen en de rest in de keten. In zijn voorstel moet je niet alleen naar de applicaties in de Cloud kijken maar ook naar de gerelateerde zaken dus het hele plaatje.

-ICT in de Zorg vereist specifieke kennis. Ga er gerust vanuit dat aan dit soort trajecten ICTers gekoppeld worden die voldoende kennis van de processen in de zorg hebben en niet alleen ICT.

@Henri
Je stelling dat de divere systemen op een niet standaard manier communiceren ondersteun ik niet. Er zijn in de medische wereld juist standaarden gedefinieerd zoals HL7 en PACS (Dicom) die er voor zorgen dat je ze juist wel aan elkaar kan knopen. Een MRI is bijvoorbeeld beschreven in een DICOM standaard. Dit zijn internationale standaarden.
Elk ziekenhuis is ook anders. Sommige ziekenhuizen zijn gespecialiseerd in kanker, andere in Hart en Longen dit geeft ook andere manieren van zorg. En je hebt ook streekziekenhuizen.
Een oogarts handelt bijvoorbeeld 20 patiënten in een uur af. dus moet een scherm wel in 30 seconden in te vullen zijn.
Een chirurg wil een team om hem/haar heen die er voor zorgt dat alles optimaal verloopt. Dus het proces wordt wel degelijk toegespitst op zo iemand.
Ik zie nog steeds niet het verschil tussen software in de cloud of lokaal geïnstalleerd. Volgens mij moet de functionaliteit hetzelfde zijn. En Nederlandstalig om vergissingen te voorkomen.
Kan je aangeven wat de voordelen van cloudsoftware zijn?

Reza,

Een leuk artikel over ondernemen in de zorg is http://www.sprout.nl/309/dossier/329/52218/pionieren/zorgsector-ondernemen-voor-gevorderden.html. Zo is het een extreem versnipperde sector. De 7000 fysiotherapeuten, 90 ziekenhuizen en 8000 huisartsen die Nederland kent, werken bijvoorbeeld amper samen. Dat maakt opschaling en implementatie van een product of dienst lastig. Dus ook IT standaardisatie in de gehele keten is een bijna onmogelijke opgave.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2012-03-30T12:20:00.000Z Reza Sarshar
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.