Managed hosting door True
Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Outsourcing is noodzakelijk om te kunnen innoveren!

Expert

Alfred van Zwienen
Directeur/oprichter, HR Centre. Expert van voor het topic .

Bedrijven waarvoor de automatisering niet de core business is, moeten veel tijd en geld investeren als het gaat om het innoveren van hun software. Een kleine verandering in een werkproces leidt al snel tot een bovenmatige inspanning om de software aan te passen.

Door de automatisering uit te besteden aan een gespecialiseerd bedrijf krijgt het bedrijf toegang tot de laatste methoden, technieken, trends, ontwikkelingen en hulpmiddelen op het gebied van automatisering, zonder daarvoor zelf een diepte-investering te hoeven doen. Die kunst verstaat een gespecialiseerd bedrijf uiteraard beter dan een niet gespecialiseerd bedrijf. ICT dienstverleners zijn door hun schaalvoordeel beter in staat om in te spelen op de laatste ontwikkelingen en trends. Dit maakt outsourcing dus noodzakelijk om te kunnen innoveren op ICT-gebied!

Alfred van Zwienen

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Alle bovengenoemde reacties zijn geheel of gedeeltelijk waar.Mijn stelling is de volgende:Vanwege het feit dat bedrijven de eigen werkprocessen niet op orde hebben is het invullen van het Demand and Supply model nooit goed in te voeren en zal outsourcing altijd met pijn worden ingevoerd. Onder druk wordt alles vloeibaar.We zullen bedrijven eerst moeten helpen om de werkprocessen en de behoefte die onstaat vanuit deze processen helder te krijgen, een tweede stap is de vertaling waarbij natuurlijk professionele outsourcings bedrijven een belangrijke rol zullen spelen. Dit houdt niet altijd in dat dit grote outsourcing bedrijven moeten zijn maar vaak maatwerk bedrijven. Het is belangrijk dat cultuur en visie van bedrijven met elkaar in overeenstemming zijn, dit werkt altijd zeer versterkend en geeft vertrouwen wat bij outsourcing van groot belang is.Stelling:Alles kun je outsourcen.De vraag is, ben je bereid om volledige regie te gaan voeren over je te behalen bedrijfdoelstellingen. Heb je alle werkprocessen helder en juist beschreven en worden ze ook werkelijk juist uitgevoerd. Over deze werkafspraken maak je met een outsourcings bedrijf een kontract op waarbij je alle KPI's duidelijk omschrijft. Zo kun je alle bedrijfswerkzaamheden dus outsourcen en gaat het dus over het volledig onder controle zijn van je te behalen resultaten.mvg,Nico J Stam

Zonder de juiste maatregelen gaat deze stelling niet op. Innovatie moet op het goede moment in het outsourcingsproces betrokken worden, namelijk wanneer de sourcingsstrategie wordt vastgesteld. Maak daarna innovatie de rode draad in je sourcingsstappen. Bij het maken van je business case, bij het selecteren van je leverancier, bij het maken van je plan. Denk hierbij niet alleen aan de transitiestappen (overgang van de as is dienstverlening naar de leverancier) maar ook aan de benodigde transformatiestappen na de transitie. Veranker het innovatieproces in het demand/supply besturingsmodel. Manage de transformatiestappen als een programma, maak helder wie verantwoordelijk is voor de regie van het totaal, en borg dat de aansluiting met de business goed georganiseerd is. Zorg dat de visie en het transformatieprogramma duidelijk zijn voor de belanghebbenden. En last but not least: zorg dat de innovatieverantwoordelijken van beide zijden regelmatig aan tafel zitten en dat zij concrete deliverables hebben: innovatievoorstellen, innovatie business cases en een inovatieplan. Voor meer informatie hierover zie de volledige publicatie op: www.platformoutsourcing.nl/artikelen/index_2007.html .

Je moet goed nadenken hoe je innovatie kunt versterken door outsourcing. Door software ontwikkeling buiten te leggen ontstaan ook extra schakels, en afspraken in een SLA leiden in de praktijk soms moeizaam tot innovatie, ook niet als beide partijen dit op zich willen. SCaalgrootte kan ook verlammend werken. Ik zie drie mogelijkheden voor versterking van innovatie: 1) als het gaat om een bekend en genormaliseerd proces, waarvoor een externe partij voor vele klanten de beste oplossingen in de software kan aanbrengen, 2) bij een langdurig partnerschap waarbij beide partijen zich strategisch en tactisch committeren, en 3) bij outsourcing van een bedrijfsproces waarbij de outsourcer procesverbeteringen samen met de software aanpassingen kan doorvoeren waarbij idealiter synergie vanuit meerdere gelijksoortige klantrelaties de innovatie kan aanwakkeren. Daarbij is een flexibele en voortdurend verbeterende instelling van vooral de outsourcer essentieel.

Outsourcing is geen garantie voor Innovatie!Inderdaad, grote ICT dienstverleners kunnen gebruik maken van hun schaal en bredere expertise om nieuwe technologie en toepassingen beschikbaar te maken voor hun klanten. De benodigde investering wordt over een groter gebied verdeeld en de business case is dus sneller gemaakt. Let als klant van een ICT dienstverlener er wel op dat de innovatie niet stopt na het getekende outsourcing-contract. Innovatie moet vastgelegd zijn in het bedrijfsmodel van de dienstverlener en vastgelegd zijn in de afspraken met de klant. Door innovatie als structureel onderdeel op te nemen in de gezamenlijk overeengekomen SLA, ben je als klant ervan verzekerd dat je ook gebruik kunt maken van de nieuwste technologie.

Naast de genoemde (bovenmatig) benodigde inspanning zien wij bij Raet dat klanten veelal bewust kiezen voor outsourcing omdat het klanten vaak ontbreekt aan specifieke benodigde kennis. In HR en Payroll gaat dit dan vaak om het toepassen van veranderende wet- en regelgeving of het toepassen van CAO wijziging of andersoortige arbeidsvoorwaarden. Uitbesteding brengt rust en voorspelbaarheid in het proces. Kwaliteit, continuiteit en veelal ook kostenbesparing zijn directe resultanten van een strategisch uitbestedingsbesluit.

In het artikel wordt het concept innovatie in twee contexten gebruikt, waardoor de stelling niet opgaat. De eerstgenoemde context is innovatie in ICT. Het lijkt mij inderdaad kloppen dat ICT dienstverleners hiervoor betere middelen hebben. De tweede context is het innoveren van de business. Hier ligt de situatie anders. Allereerst zijn er veel meer innovaties mogelijk dan op ICT gebied, maar ook als de innovaties wijzigingen tot gevolg hebben in het systeemlandschap, dan nog kan gelden dat dit zonder innovaties in de ICT zelf kan worden vormgegeven. Veel hangt af van de business waar de organisatie in zit, en wat voor soort innovaties het betreft. Het is mijn inziens echter een misvatting om te denken dat bedrijfsinnovaties alleen mogelijk zijn door de laatste ICT methoden en technieken te gebruiken.

Het uitbesteden van je automatisering aan gespecialiseerde bedrijven is geen noodzaak om te kunnen innoveren. Als het gaat om maatwerksoftware voor het primaire proces is het in veel gevallen zelfs af te raden. In veel gevallen zal uitbesteding zelfs innovatie in de weg staan. ‘Insourcers’ leveren conform de overeenkomst en innoveren is niet goed te borgen binnen overeenkomsten. Als innovatie al opgenomen wordt, vereist het een nauwgezette regie om zaken als kwaliteit, tijd en geld in de hand te houden.In zijn algemeenheid geldt voor outsourcing dat dit alleen mogelijk is als je als bedrijf voldoende in staat bent om de regie over de leverancier(s) te voeren en de innovatie aan te sturen. Indien dit niet mogelijk is, ontstaat de situatie dat innovatie helemaal niet meer plaatsvindt.

E.e.a. is mijns inziens volkomen afhankelijk van de processen en evt. techniek die geoutsourced dient te worden en de situatie (bedrijfsgrootte, branche en strategische afhankelijkheid van hetgeen geoutsourced dient te worden) van de klant. De stelling dat outsourcing noodzakelijk is om te kunnen innoveren gaat mij te ver; dit zou betekenen dat bedrijven die de techniek in eigen huis hebben en houden geen innovatie zouden kunnen doormaken. Wel denk ik dat outsourcing kan zorgen voor extra innovatie, met name door kennis vanuit de sourcer en het beter inzetten van eigen resources (meer functioneel i.p.v. technisch operationeel).

Al staat innovatie vaak als speerpunt genoemd in antwoorden op RFI en RFP, in de praktijk komt er vaak weinig van terecht. Ik vind het daarom te ver gaan om te stellen dat outsourcing noodzakelijk is om te kunnen innoveren op ICT-gebied. Innovatie (vaak alleen op technisch vlak) leeft natuurlijk wel bij dienstverleners, maar zal initieel zal alleen plaatsvinden in het kader van het halen van de businesscase. De dienstverlener zal immers zijn kennis, kunde en ontwikkelde technologie gebruiken om diensten goedkoper te kunnen aanbieden.Vanuit de klant die voor outsourcing te maken had met legacy systemen & infrastructuur kan dit overkomen als innovatie. Meedenken met de klant hoe ICT meer waarde kan toevoegen is hele andere koek en strandt meestal door het ontbreken van inhoudelijke kennis bij de dienstverlener, commerciële discussies en de mate waarin de klant bereid is de dienstverlener te helpen in dit proces.

Als ik dit artikel lees dan vind ik dat geen innovatie. Het artikel beschrijft in mijn ogen veel meer Life Cycle Management op je diensten cq. dienstcomponenten (genoemde voorbeelden zijn een wijziging en een upgrade). Met de argumentatie ten voordele van outsourcing ben ik het eens, echter niet in de context van innovatie. Met innovatie zie ik toch iets volledig nieuws invoeren. In relatie tot outsourcen plaats je dit niet alleen in een SLA, maar zorg je ook dat er een innovation board wordt ingesteld met de ontvangende en leverende partij aan tafel, die actief stuurt op innovatie in relatie tot de business behoefte van de ontvangende partij.

Ik ben het wel met je eens, dat je door ICT te outsourcen toegang krijgt tot de laatste methoden, technieken, trends, ontwikkelingen en hulpmiddelen op het gebied van automatisering, als je die zelf al niet in huis had. Maar ik ben het niet met je eens dat je hierdoor ook gaat innoveren. De toegevoegde waarde van outsourcing zit wat mij betreft in de meeste gevallen juist in de industrialisering van de standaard processen, waardoor inzet van ICT effectiever en efficiënter uitgevoerd kan worden. Webshops, preventief onderhoud en verkorting doorlooptijden van verstoringen zijn natuurlijk ook een vorm van innovatie, maar om te stellen dat outsourcing noodzakelijk is voor innovatie gaat mij te ver.Natuurlijk is het wel zo dat innovatie zal worden bevorderd door de supplier, maar de reden daarvan is niet alleen in het belang van de demand organisatie.

Alfred wekt in zijn stelling de illusie dat je in een situatie zoals hij die beschrijft veel minder geld kwijt bent bij uitbesteding. Dit is natuurlijk onzinnig. Naast het feit dat de externe leverancier ook graag geld wil verdienen zullen ook diens investeringen om state of the art ondersteuning te kunnen bieden moeten worden terugverdiend. Het is dus maar zeer de vraag wanneer je goedkoper uit bent. Organisaties zijn zich vaak bewust van de huidige problemen en willen daar graag vanaf door ze uit te bestede, maar realiseren zich niet dat ze het ene pakket zorgen inruilen voor een ander (financieel, regie, noem maar op). Een pakket waar ze misschien nog veel minder op zitten te wachten...

Ik zie in de praktijk vaak het tegenovergestelde: IT-dienstverleners beperken juist het innovatievermogen van haar klanten. Het klopt dat de gespecialiseerde dienstverleners de benodigde kennis in huis hebben om (gedeelten) van de automatisering adequaat te onderhouden. Dit betreft dan met name standaardapplicaties, die voor meerdere organisaties tegelijkertijd worden beheerd. De met deze dienstverlening gepaard gaande contracten zijn vaak ingestoken vanuit het adagium dat we kennen in de aannemerswereld: ‘minimale inspanning, voor een maximaal financieel resultaat’. In het algemeen ontbreekt het IT-dienstverleners aan voldoende kennis van de business van haar klanten (de markt, het product danwel de dienstverlening en de daarmee samenhangende problematiek), om op een goede innovatieve wijze te kunnen meedenken over hoe IT deze business adequaat kan ondersteunen. Daarmee wordt het ook voor hen een bovenmatige inspanning. Ik doe hierbij een oproep aan de IT-dienstverleners zich meer te verdiepen in (de problematiek van) haar klanten om daadwerkelijk innovatief te kunnen opereren!

Outsourcing is een ‘enabler’ om te innoveren, zowel voor ICT, businessprocessen als voor strategische activiteiten. De natuurlijke plaats waar businessgedreven innovatie ontstaat, is doorgaans ver buiten de eigen bedrijfsgrenzen; in een waardeketen of in een ecosysteem. Dit vereist hechte vormen van samenwerking, waarbij IT als ‘enabler’ een sleutelrol speelt (bijvoorbeeld in de vorm van een flexibele servicegerichte architectuur). Outsourcing is hierbij in meerdere opzichten essentieel. Het verlaagt niet alleen de TCO, zodat meer investeringsruimte ontstaat voor innovatie. Service lifecycle management geldt als een ideale ‘enabler’ van strategische transformaties. Capgemini Outsourcing hanteert in dit kader bijvoorbeeld best practices die verder gaan dan het toepassen van nieuwe technologie. Het gaat ook om continue verbetering van regievoering, governance, SLA’s, contracten en borging van risico’s, compliance, security en certificering. Dit geeft de uitbestedende organisatie de vrijheid om te transformeren en alle competenties en middelen in te zetten voor innovatie.

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2008-03-05T12:25:00.000Z Alfred van Zwienen
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.