Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Hoe hoog durft Schippers de lat te leggen?

Dit artikel delen:

Computable Expert

Remko Nienhuis
Manager R&D, ChipSoft. Expert van Computable voor de topics Mobility, Zorg en Digital Innovation.

Edith Schippers is een pragmatische vrouw met een missie. Onze minister van Volksgezondheid wil dat patiënten eenvoudig digitaal toegang hebben tot hun medische gegevens. Ze trekt daarvoor 105 miljoen euro uit. Ziekenhuizen horen nog hoe die financiële impuls er precies uitziet en wat ze daarvoor moeten doen. Ik ben benieuwd hoe hoog Schippers de lat durft te leggen. Laat ze ziekenhuizen direct een reuzenstap zetten of bouwt ze een tussenstap in?

Schippers kondigde de eHealth-miljoenensubsidie in oktober aan. De komende 3 jaar steunt ze het Versnellingsprogramma Informatie-uitwisseling Patiënt & Professional (VIPP) jaarlijks met 35 miljoen euro. Ziekenhuizen komen voor deze subsidie in aanmerking wanneer ze in 2018 alle patiënten digitaal inzage bieden in hun gegevens én als ze dit in 2020 op gestandaardiseerde wijze doen. De precieze invulling van de regeling volgt nog voor de jaarwisseling. De hamvraag is nu hoe ambitieus de minister de digitale EPD-inzage gaat definiëren.

Technologie per direct beschikbaar
De technologie om patiënten digitaal inzicht te geven in hun medische gegevens is al beschikbaar. Sterker nog: meerdere ziekenhuizen doen dit al. De manier waarop ziekenhuizen hun EPD openstellen, verschilt echter enorm. Sommige tonen alleen de uitslagen, andere ook de correspondentie, het medicatie-overzicht, consult- en behandelverslagen. Daarbij toont ziekenhuis A uitslagen realtime waardoor patiënten een uitslag soms nog eerder zien dan hun behandelaar, terwijl ziekenhuis B terughoudender is en een vertraging inbouwt zodat uitslagen eerst mondeling kunnen worden toegelicht.

Internationale koploper
UMC Utrecht oogst internationaal lof met de wijze waarop het zijn EPD openstelt. Al anderhalf jaar kan elke UMCU-patiënt online zijn medisch dossier inzien, een eConsult aanvragen, uitslagen van onderzoeken bekijken en herhaalrecepten aanvragen. Het ziekenhuis doet dat als enige realtime, dus zonder vertraging. Het is een publiek geheim dat minister Schippers groot fan is van de Utrechtse aanpak en ik ben ervan overtuigd dat ze ernaar streeft dat heel Nederland dit voorbeeld volgt. De subsidieregeling gaat daarbij helpen.

Meer dan een technisch kunstje
Zijn de overheidsmiljoenen wel nodig als de technologie al beschikbaar is? Ik denk het wel, want het meeste geld gaat zitten in het realiseren van de juiste randvoorwaarden om die techniek succesvol in te zetten. Het gaat om veel meer dan software om gegevens online inzichtelijk te maken. Het vereist organisatorische veranderingen om ziekenhuisbreed goed te kunnen inspelen op de actievere rol van de patiënt in zijn behandelproces. Niet voor niets investeerde UMC Utrecht ruimschoots in het creëren van draagvlak, in het uitzoeken van juridische aspecten rondom EPD-inzage voor kinderen en in trainingen voor artsen zodat ze op de juiste manier omgaan met de nieuwe situatie.

Patiënten informeren en begeleiden
Het realtime openstellen van het EPD vraagt om een andere patiëntbenadering. De arts verandert bijvoorbeeld meer in coach. Hij hoort patiënten uit te leggen welke consequenties het heeft als ze hun uitslag direct online kunnen inzien. Vindt de patiënt dat voor een bepaalde uitslag niet prettig? Dan kan het ‘realtime tonen’ ook worden uitgeschakeld. Maar dat werkt in de praktijk alleen als de arts zijn patiënten hierbij goed informeert en begeleidt.

Niet één zorgverlener moet zo gaan werken, maar honderden of zelfs duizenden. En wat te doen met patiënten die na het zien van een uitslag direct een vraag willen stellen? Het is wenselijk om daarop in te spelen met eConsults en een 24-uurs helpdesk. Het kost tijd en geld om de organisatie daarop in te richten. Juist voor dat soort investeringen is de subsidie van Schippers een goede stimulator.

Geleidelijke route
Ik kan me goed voorstellen dat Schippers voor de geleidelijke route kiest en bijvoorbeeld eerst inzet op EPD-inzage met vertraging. Daarvoor is makkelijker draagvlak te creëren onder zorgverleners en de stap naar realtime inzicht is daarna alsnog te zetten. De beoogde vervolgstap voor 2020 laat minder te raden over: alle ziekenhuizen moeten hun EPD-inzage dan op dezelfde, gestandaardiseerde wijze bieden.

De standaardisatie gaat het voor patiënten mogelijk maken om hun medische gegevens te downloaden en ter beschikking te stellen aan elk ander ziekenhuis. Dit is vergelijkbaar met het ‘Blue Button-model’ in de Verenigde Staten, waarbij patiënten via één muisklik op een blauwe knop toegang hebben tot een beveiligde omgeving met gegevens uit hun zorgdossier. Ook hiervoor geldt dat de benodigde techniek voor de Nederlandse zorg al gereed is.

Écht iets doen met data
In samenwerking met NFU en Nictiz wordt momenteel de laatste hand gelegd aan software die zorggegevens van een patiënt eenvoudig downloadbaar maakt in een ‘CDA-document’. In dit digitale document staan gestructureerd en gestandaardiseerd - in overeenstemming met de Zorg Informatie Bouwstenen - de belangrijkste gegevens; van vitale parameters en medicatie tot diagnoses en labwaardes. Het grote voordeel van het CDA-format is dat elk EPD, ongeacht de leverancier, kan snappen om welke gegevens het gaat. Want inzage in een portaal is leuk, maar patiënten moeten uiteindelijk ook echt iets kunnen doen met hun gegevens.

Slimme subsidie
Het is minister Schippers een doorn in het oog dat ziekenhuizen de vele beschikbare oplossingen onbenut laten. Ze wil dit niet oplossen met een ‘simpele’ subsidie. Ziekenhuizen maken daarom pas kans op haar financiële impuls als ze de doelstellingen daadwerkelijk hebben behaald. Zo zijn ze er extra op gebrand om resultaten te behalen.

Pak die handschoen op
De minister vertrouwt bij het vervullen van haar missie ook op marktpartijen als softwareleveranciers, bijvoorbeeld vanwege de expertise met het openstellen van EPD’s. Als deze marktpartijen de handschoen samen met de ziekenhuizen oppakken, dan kan Schippers de lat niet hoog genoeg leggen.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

Ik zal met een hele dikke deur in huis vallen .... Ik hoop dan ook van harte dat Computable dit in zijn geheel laat staan, ik neem hiervoor althans volledig de verantwoordelijkheid in de ruimste zin van het woord.

Dhr Hans Hoogervorst, Ab Klink, voormalig ministers van VWS en mw Edith Schipper zijn grondleggers en onderhouders van een gelegaliseerd afpersingssysteem.

Ik kan dit met verve en overtuiging stellen omdat wat zij aan het doen zijn feitelijk niet kan en alleen maar kan worden uitgevoerd door implementatie en onderhoud van afpersing. Tien jaar geleden, inmiddels weer, hebben wij, destijds lid van een denktank over de privatisering van de gezondheidszorg, Hoogervorst en Klink ondubbelzinnig laten weten dat....

- Privatisering/commercialisering van menselijke gezondheid niet kan
In twee eenvoudige documenten, geven wij al die jaren aan waarom dat niet kan.
www.numoquest.nl/zorgmaffia.pdf en www.numoquest.nl/EPD IT.pdf Voor u denkt dat dit een commerciële uiting zou zijn, geenszins. In het eerste document hebben wij aangegeven waarom privatisering niet kan en in het tweede document, ons gezamenlijke professie nemende, hoe je eenvoudig bestaande IT middelen in kunt zetten ter ...... besparing en voorkomen van .... Even voor u, neem de tijdgeest en IT mogelijkheden van tien jaar geleden even in uw gedachten en weet dat die middelen alleen maar beter, betrouwbaarder en sneller zijn geworden.

Waarom het niet kan .....
Sec, neem zes mensen uit een gezinssamenstelling. Opa, oma, papa, mama, zoontje, dochtertje. Er bestaan tussen deze zes individuen alleen meer dan minstens 120.000 variabelen, biologisch, antropologisch, geologisch, farmaceutisch die op directe invloed is op het dagelijkse welzijn van deze zes mensen. Tel hierbij op dat wij in Nederland alleen al 200 verschillende nationaliteiten kennen uit meer dan 600 geregistreerde gebiedsdelen wereldwijd, en 17 miljoen mensen, ongeveer, en u kunt zichzelf een beeld maken wat dit cijfermatig en statistisch betekend.

Onrekenkundig getal
Waar het de privatisering van de gezondheidszorg betreft, kom je uit op een onrekenkundig, lees, niet te verzekeren getal, aan variabelen die op directe invloed zijn op de dagelijkse gezondheid van al deze mensen in Nederland. Statistisch gezien kun je deze niet verzekeren zonder dat er sprake zal zijn van;

De constatering dat de nominale premies toereikend zouden zijn de verzekerden te dekken voor gezondheidszorg.

Wij weten allemaal wat er in die tien jaren plaats heeft genomen.....
- Zowel Ab Klink als Edith Schippers hebben dit wetende de verzekerden voorgelogen over de consequenties. Zijnde jaarlijkse toename van kosten per verzekerde

- Zowel Ab Klink als Edith Schippers private ondernemingen, zonder uitdrukkelijke toestemming van de betreffende verzekerde, hun persoonlijke soevereiniteit, als eigenaar van persoonlijke data, heeft ontnomen en deze aan private ondernemingen ter beschikking gesteld.

- Edith Schippers bij wet heeft vast laten leggen dat een iedere ingezetene in Nederland verplicht dient te zijn verzekerd. Wettelijk is hierbij vastgelegd dat de verzekerde, indien deze de oplopende premie zelf niet meer zou kunnen dragen, na zes maande verplicht door de staat zal worden verzekerd. Hierbij dient te worden aangetekend dat de verzekerde geen enkele zeggenschap heeft, noch verweer in dit proces. De kosten die de staat de verzekerde berekend zal alleen en oninbaar oplopen. Hier staat dit gelijk aan afpersing, uiteraard zal de staat dit afwijzen.

- Private partij en controle mogelijkheden
Op dit moment hebben private ondernemingen rechtstreeks toegang tot gegevens van de overheid. Volgens Edith Schippers is dit ter controle dat iemand al of niet moet worden verzekerd. Lees, als u door omstandigheden in Nederland geen adres meer heeft, u bent failliet, u moest uw huis uit omdat u de huur niet meer kon betalen, andere reden dat u geen adres meer bezit, de verzekeringsmaatschappij de verzekering onmiddellijk zal beëindigen.

U bent onmiddellijk daarna overgeleverd aan een afdwingend systeem van de Nederlandse overheid.

- EPD/LSP en toegane en toezicht
Wij als IT professionals, los van onze individuele commerciële visie betreffende oplossing of product, weten dat wanneer je data gaat centraliseren, de kans op problemen aanzienlijk zullen toenemen. Ook weten wij dat de kans dat criminelen zich toegang zullen verschaffen tot die data, explosief toe zal nemen.

Ook weten wij dat de legaliteit en verantwoordelijkheid van uw data hierin door de overheid niet alleen niet meer word gegarandeerd, deze kan ook niet meer worden gegarandeerd. Wij weten ook dat toezicht op gebruik van die data al lang niet meer integer zal zijn.

Immers, Edith Schippers noch Ab Klink hebben wille voorzien in een toezichthouder en sanctionering van overtreding. Op dit moment is het niet eens duidelijk wie wanneer en waar over uw data EPD/LSP zal hebben.

- Verdere afpersing door commerciële verzekeraars
Momenteel is het zo dat de commerciële verzekeraar, door Edith Schippers, lees de overheid gedekt, medici, artsen, apothekers en zorgverleners onder druk zet toegang te verlenen tot individuele medische data van verzekerden. Dit om fraude te bestrijden en controle toe te staan.

Hier hebben wij aangegeven dat de volgende stap in de lijn van de private entiteiten zal zijn een individuele verzekering waarbij willekeur een garantie zal worden althans 'onbetaalbaar' geachte verzekerden, zullen worden gedwongen de verzekering te verlaten of een dusdanige vorm aan te nemen met drastische reductie van behandelmogelijkheden.

Deze stellingen zijn meer dan tien jaar geleden Ab Klink al kenbaar gemaakt waarbij hier word gesteld dat Ab Klink, nog enig ambtenaar onder hem, zich heeft verwaardigd enige maal te reageren.

Het is onze taak, als automatiserings- professionals, op te staan tegen dergelijke gang van zaken. Het is namelijk in uw persoonlijke en individuele belang te erkennen dat vercommercialisering van de menselijke gezondheid, alleen maar zal leiden tot oneigenlijk en voorziene verhoging van kosten en een verlaging van de uitgave risico van de zorgverzekeraars.

Uw en mijn professie en expertise word door Edith Schippers misbruikt haar invalide argumenten kracht bij te zetten dat zal leiden tot een systeem dat op geen enkele wijze kan worden gefinancierd in commerciële zin.

nb
De menselijke gezondheid kan statistisch en prijstechnisch nu eenmaal geen commerciële commodity worden zonder een gelegaliseerde oppressie jegens verzekerde/patiënt waarbij laatste altijd in een volkomen benadeelde positie zal zijn. Ook is er geenszins nagedacht over de organisatorische consequenties waar u noch uw ambtenaren, enige binding of affiniteit mee hebben. (René Civile aan Hans Hoogervorst, voormalig minister van VWS, Mei 2004)

Maw Minister Schippers werkt actief mee aan de belangenverstrengeling tussen commercie en zorg terwijl bijna niemand dit door heeft. Terwijl je dit van verre aan ziet komen. (Getuige het schrift van René)

Weet wat u stemt bij de volgende verkiezingen. Dat het dan wel eens heel anders af kan gaan lopen dan verwacht zou nog wel eens geen verrassing meer hoeven te worden.

Mensen stemmen niet op basis van gedegen argumenten, maar op basis van onderbuikgevoel. Kijk maar naar de Brexit en de overwinning van Donald Trump!

@Johan Duinkerken.

Er lopen inderdaad een paar hele discutabele lijnen van ex politici naar de zorgverzekering waarbij moet worden aangetekend dat de betreffende ex politici geen enkele duidelijke affiniteit met verzekeringen en/of zorg hebben. Ab Klink VGZ en Andre Rouvoet, zorgverzekeraars NL.

Het laatste wapenfeit van Edith Schippers, iets waar meer dan tien jaar geleden al voor is gewaarschuwd. De zorgverzekeraars mogen een vertrouwenspersoon aanwijzen die oog en controle gaat houden op de wijze waarop private entiteiten, lees de zorgverzekeraars, naar willekeur, onder de noemer controle, kunnen en mogen grasduinen in uw medische gegevens. Deze vertrouwens persoon dient een BIG registratie te hebben.

In de kleinere lettertjes hoegenaamd, mag deze geregistreerde vertrouwenspersoon, mensen aanwijzen, in dienst nemen, aanzetten en toegang geven tot dezelfde dossiers. Deze mensen hoeven NIET BIG geregistreerd te zijn.

U hoeft niet paranoïde te zijn om de volgende stap te bedenken. Niet alleen is de voorspelde verhoging van premies weer een feit, de volgende stap zal zijn verdere individualiseren van de verzekering. De zorgverzekeraars reserveren niet voor niets miljarden want op enig moment willen investeerders natuurlijk financiële genoegdoening zien. \

Het is anders weinig zinvol te investeren in een private entiteit die volkomen gegarandeerd dividend zal gaan uitkeren. De vraag is wanneer dat moment zal zijn. Nadat Edith Schippers naar één der partijen, die zij aan het faciliteren is overstapt? Saillant detail is dat de overige politieke partijen op geen enkele wijze ageren tegen deze flagrante schending van de individuele privacy.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2016-11-18T10:43:00.000Z Remko Nienhuis


Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.