De vier finalisten van de Computable IT-Award '97

Kas-Netbank:

Het slappe beursklimaat van enkele jaren geleden leidde er toe dat Kas-Associatie, de gespecialiseerde bank voor de effectenbranche, met gratis telebankieren via Internet ook de particuliere markt opgaat. Kas-Associatie is de eerste Nederlandse bank die dit aandurft.

Van oudsher neemt Kas-Associatie een centrale plaats in in de afwikkeling van de handel op de Effectenbeurs. De bank richt zich op financiële en administratieve dienstverlening aan internationale beleggers en intermediairs. Het beheer van de effectenportefeuille voor, veelal, institutionele beleggers is één van de specialisaties van de bank. Het totale bewaard vermogen beloopt 250 miljard gulden. Typisch een bank met relatief weinig cliënten en veel berichtenverkeer.
Kas Associatie, gevestigd in Amsterdam en Londen, heeft een hoge automatiseringsgraad: van de 550 medewerkers werken er honderd in de IT.

Technologische

Na de succesvolle introductie van edi (er worden maandelijks tien miljoen gestructureerde berichten verstuurd), zag Kas-Associatie zich in 1995 geconfronteerd met een dalende omzet. Oorzaak was het rustige beursklimaat. Daarom ging de bank op zoek naar nieuwe activiteiten. Het idee ontstond om een telebankdienst via Internet aan te bieden onder de naam Kas-Netbank.
"Het was een echte technologische push", zegt Jan Holtkamp, verantwoordelijk voor de invoering van Kas-Netbank. "De eerste versie van het product bestond uit een Telnet-sessie via 3270-terminalschermen. Met Windows hadden de test-cliënten toegang."

Beveiliging

De schermopbouw was niet erg gebruikersvriendelijk. Dat probleem moest worden opgelost, evenals het probleem van de beveiliging. Kas Associatie loste het beveiligingsprobleem samen met de firma West Consulting uit Delft op, door gebruik te maken van de ssl-encryptiemethode (Secure Sockets Layer). Vervolgens werden de Telnet-schermen vertaald naar html. Voor nieuwe versies van de Internet-browsers is een Java-applet beschikbaar. De telebankdienst is nu operationeel en de bank gaat er de markt mee op.
De dienst betreft in feite rekeningbeheer op afstand. Iedere particulier in Nederland kan een rekening openen. Er zijn geen abonnementskosten. De rekening is een gecombineerde rekening-courant en spaarrekening met een rentestaffel. De rekeninghouder kan zeven dagen per week, 24 uur per dag, zijn rekening raadplegen en muteren. Er zijn (spoed)betalingen mogelijk in elke valuta naar elke bank ter wereld. Daarvoor is geen speciale programmatuur nodig: met elke Internet-aansluiting kan men bankieren. Dagafschriften worden volledig automatisch en direct na een transactie verstuurd via e-mail. Indien de klant dit wenst, worden de dagafschriften via pgp (Pretty Good Privacy) versleuteld. De klant heeft online inzage in de gedane transacties tot een jaar terug en kan transacties tot een jaar van te voren vastleggen.

Automatische bank

Het bijzondere van deze Internet-dienst is dat het een combinatie van technologieën betreft met een mainframe-koppeling naar Internet. Het totale projectbudget bedroeg driehonderdduizend gulden. Dit bedrag werd overschreden met twee ton vanwege het oplossen van de encryptie- en gebruikersinterface-problematiek. Kas-Associatie wil binnen drie jaar vijfduizend klanten voor de nieuwe dienst werven; dat is ook het 'break-even point'.
Kas-Netbank is een volledig automatische bank en te benaderen met elke Internet-browser. Omdat alle communicatie met de cliënten via e-mail verloopt, is er slechts een kleine helpdesk nodig. Via Internet is de Kas-Netbank vanuit de gehele wereld te benaderen. Daarom vormen Nederlanders die veel in het buitenland verblijven een belangrijke doelgroep.
Raadpleeg: http://www.kasnetbank.com/.
 

Netwerk Collectie Nederland:


Intranet stimuleert 'collectie-mobiliteit' musea

Netwerk Collectie Nederland heet het intranet van de Nederlandse musea. Het is een vraag- en aanbodsysteem waarmee de musea de collecties op elkaar afstemmen, objecten en deelcollecties opsporen, het aankoop- en afstootbeleid stroomlijnen en de 'collectiemobiliteit' stimuleren. Daardoor zijn ze in staat hun eigen collecties en tijdelijke exposities beter samen te stellen.
 
Eind 1990 riep de toenmalige cultuurminister al op om de kwaliteit van de collecties in Nederlandse musea te verhogen, ondermeer door het stimuleren van collectieverkeer (ruil, bruikleen, schenking). De Raad voor Cultuur vindt de musea op dat punt nog altijd weinig toeschietelijk. Zij hebben een weinig open houding ten opzichte van wat collega's doen, terwijl het selecteren en afstoten van kunstwerken als moeilijk worden ervaren. De Rijksdienst Beeldende Kunst (RBK) kreeg de expliciete opdracht daar iets aan te doen. Er moest een vraag- en aanbodsysteem voor 'collectiemobiliteit' komen. De RBK nam IMEinformatica als externe adviseur in de arm om het project, getiteld Netwerk Collectie Nederland, uit te werken.

Intranet

De doelstelling van Netwerk Collectie Nederland is als volgt: de aangesloten musea krijgen inzicht in elkaars collecties en collectiebeleid, zij stemmen onderling af (welk museum verzamelt welk onderwerp en welke musea presenteren wat en wanneer), zij maken met elkaar afspraken op het gebied van aankoop, selectie, presentatie en afstoten van stukken, en zij bevorderen de 'collectiemobiliteit'. Het gaat hierbij vooral om depotcollecties.
Die doelstelling heeft vorm gekregen in een intermuseaal computernetwerk, waarop alle Nederlandse musea kunnen worden aangesloten. Een intranet dus. Daarvoor is met behulp van Lotus Notes een aantal applicaties ten behoeve van de 'collectiemobiliteit', in het bijzonder databasebeheer-toepassingen, ontwikkeld. Lotus Notes is een flexibel databasebeheerprogramma, dat recht doet aan de individuele wensen van de gebruikers. Een database van Notes is niet opgebouwd uit records met een standaardstructuur, maar uit documenten als basiseenheid van informatie. Door die opzet laten documenten van de meest uiteenlopende structuur zich in een database beheren.

Enthousiasme

Communicatie is een belangrijk aspect van de Netwerk Collectie Nederland. Crux is de e-mail: zonder e-mail geen communicatie. Notes biedt een e-mail faciliteit, waarbij de gebruiker niet alleen gewoon kan e-mailen maar ook rechtstreeks informatie uit een database kan ophalen en verzenden. Daarnaast kunnen de aangesloten musea groepsgewijs informatie uitwisselen. Denk daarbij aan de vraag naar objecten, het aanbod van objecten, informatie over bruikleen, mobiliteitsinformatie en algemene informatie.
In de eerste fase is in de vorm van een pilotproject de technische infrastructuur van het intranet en het aansluiten van tien gebruikers, onder wie zes musea, gerealiseerd. De pilot is op 16 december vorig jaar afgerond en het netwerk is door het ministerie beschikbaar gesteld aan de musea. De eerste reacties zijn bemoedigend. Het lijkt er op dat de aanvankelijke scepsis bij de Nederlandse musea inmiddels is omgeslagen in enthousiasme.
 

Masterplan 2000:


Multimediaal voor NVM-makelaars

Het veelomvattende Masterplan 2000 wil de NVM-makelaar helpen zijn bedrijfsproces (verder) te automatiseren. Daardoor heeft de makelaar sneller inzicht in de markt en in marktprijzen. Het systeem helpt hem ondermeer bij taxeren en het opstellen van aktes. Zo kan hij zijn cliënten beter en sneller van dienst zijn. Het multimediale Masterplan 2000 is de eerste grootschalige Isdn-toepassing.
 
PAUL ERRAS
 
Masterplan 2000, door het Makelaars Diensten Centrum (MDC) in opdracht van de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) ontwikkeld, is een verzamelnaam voor een groot aantal applicaties die makelaarskantoren ondersteunen bij de inrichting van hun bedrijfsproces. Makelaardij is de belangrijke component die de bij de NVM aangesloten makelaars verplicht moeten afnemen. Met deze module kan de makelaar via Nvmnet huizen registreren en aanmelden. Tot dusverre konden makelaars alleen tekst uitwisselen, maar nu kan het systeem ook fotoreportages opnemen. Makelaars kunnen zich abonneren op de meldingen van aan- en verkoop van huizen in een bepaalde regio. De actualiteit van het systeem bedraagt op dit moment nog 24 uur. Wanneer alle makelaarskantoren zijn aangesloten, zijn de overzichten realtime. Het systeem zal zelfs stadsplattegronden laten zien. Ook de gerealiseerde prijzen worden opgenomen. Prospects en klanten met hun zoekprofiel kunnen in Makelaardij worden ingevoerd, er zit een portfoliobeheerfunctie op en via een aansluiting naar het netwerk van het Kadaster kunnen kadastrale gegevens worden opgevraagd. Dan is er nog een documenten-module die ondermeer maximaal vijftig aktes kan ophoesten.
"Makelaardij is niets anders dan een branchebreed systeem voor werkstroombeheer. Het draait om de standaardfuncties die in elk makelaarskantoor in de dagelijkse werkpraktijk voorkomen", zegt Ad Kemper, directeur van het Makelaars Diensten Centrum. "Verbetering van het dagelijkse werkproces op kantoor verbetert de dienstverlening, dat was het uitgangspunt'.

Taxeren en presentatiezuil

Aan Makelaardij is een aantal modules gehangen, waaronder het taxatiepakket Taxes. Daarmee is de makelaar in staat de waarde van een huis te berekenen aan de hand van een aantal kennisbomen per regio. Er zijn tachtig regio's met elk een eigen kennisboom. De basisinformatie komt uit een database van huizentransacties die NVM sinds 1973 heeft bijgehouden. De database bevat 1,3 miljoen transacties. Er zit zelfs een contrataxatie-applicatie in. Contrataxatie kan ondermeer van belang zijn voor de waardebepaling van een woning in het kader van de Woz.
Opvallend is de module voor een presentatiezuil met touch-screen. Op deze informatiezuil kan de consument het elke dag bijgewerkte overzicht van beschikbare woningen raadplegen. Inmiddels hebben ruim tachtig informatiezuilen hun weg naar de makelaarskantoren gevonden.
"Ik denk dat vrijwel alle makelaars een presentatiezuil zullen laten plaatsen. Het is een uitstekende aanvulling op de dienstverlening van de medewerkers", stelt Kemper.

Ondersteuning

Het marktanalysepakket, een module die in 1998 wordt uitgebracht, analyseert trends in de markt en produceert gegevens over onder andere aantallen, prijzen en verkopen. Marktanalyse is niet lokaal gebonden, maar geeft een beeld van de complete Nederlandse woningmarkt.
De ondersteuning van Masterplan gaat ver. Het programma sluit aan op een aantal pakketten, zoals het boekhoudprogramma van Exact, er kan bedrijfsvergelijkend onderzoek mee worden uitgevoerd en er is een relatiebeheer-module en een Internet-applicatie.
Elk makelaarskantoor ontvangt een prefabricated black box, een soort starterskit waarop alle communicatieprogrammatuur, Masterplan 2000, Windows NT 4.0 server en Windows NT is gezet. De makelaarskantoren worden aan de centrale computer van MDC via Isdn-lijnen gekoppeld. Volgens Kemper is het geen toekomstmuziek dat de makelaar met een laptop, die via GSM op Masterplan 2000 is aangesloten, bij zijn klant onmiddellijk op vragen kan reageren. MDC is vier jaar met het Masterplan 2000-project bezig geweest en verwacht dat eind 1998 alle 1800 NVM-makelaarskantoren zijn aangesloten.
 

Automatische snelheidscontrole:


Alziende camera's van Rijkswaterstaat

Met het Automatisch Traject Controle Systeem is de snelheidscontrole op de weg tot en met het fotograferen volledig geautomatiseerd. Volgens Rijkswaterstaat helpt het systeem de doorstroming op de snelwegen te bevorderen.
 
CSC Computer Sciences uit Amsterdam heeft in opdracht van Rijkswaterstaat een geautomatiseerd systeem voor trajectcontr�le ontworpen en gebouwd. Het systeem bestaat uit een aantal videocamera's die, gemonteerd op een portaal, alle rijstroken bestrijken. Over een lengte van enkele kilometers staan zo op zijn minst drie batterijen camera's opgesteld. Een auto die over de elektronische lus in het wegdek bij het eerste portaal rijdt, activeert de camera. Deze herkent - de videotechnologie is afkomstig uit de rakettechnologie - de auto en maakt een scan van de complete achterzijde, inclusief merk, bumper, stickers.

Niemand ontsnapt

Het systeem slaat dit elektronisch beeld tijdelijk op. In deze vorm van objectherkenning laat het systeem het kenteken vooralsnog links liggen; dat heeft te maken met de privacyregelgeving. Dit proces herhaalt zich bij het tweede en derde portaal. Vervolgens berekent de computer aan de hand van tijd en afstand de snelheid van de auto. Is de snelheid niet overschreden, dan vernietigt de computer de gegevens. Rijdt de auto wel te hard, dan registreert het systeem de foto en noteert het kenteken van de auto. Dagelijks worden de gegevens van de overtreders naar het Korps Landelijke Politie Diensten gezonden. Die zorgt voor verdere verwerking en verzending naar het Centraal Justitieel Incassobureau.
Het Automatisch Traject Controle Systeem staat opgesteld langs de A2, waar per dag een slordige 75.000 voertuigen over rijden. Niemand ontsnapt aan de waakzame camera's. Het gaat het ministerie van Verkeer en Waterstaat er niet om zoveel mogelijk boetes te genereren, maar wel om het gedrag van de weggebruiker zó te beïnvloeden dat het verkeer veiliger wordt en goed doorstroomt. Vandaar dat dit verkeersmanagementsysteem is gekoppeld aan een signaleringssysteem: de matrixborden boven de weg. Dreigt het gevaar van files of komt de doorstroming in de knel, dan geeft het systeem op de matrixborden lagere snelheidslimieten aan.

Uitgebreide proeven

Om het systeem te mogen gebruiken heeft het ministerie van Verkeer en Waterstaat uitgebreide proeven laten uitvoeren door het Nederlands Meetinstituut en TNO. Het systeem heeft een onnauwkeurigheid van minder dan één procent bij de meting en kan worden ingezet tot een maximale snelheid van 250 km/u.
Het systeem is uniek in de wereld, omdat niet alleen de meting automatisch geschiedt maar ook de verwerking tot acceptgirokaarten volledig door het Korps Landelijke Politie Diensten wordt uitgevoerd.
Medio september doet de rechtbank uitspraak over de toelaatbaarheid van volledig automatische handhaving.
Het project is uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Openbaar Ministerie. Tevens is het systeem getoetst door de Registratiekamer, die toeziet op naleving van de privacywetgeving. Het systeem is vanaf 1 oktober operationeel. Dan start ook de verkeerskundige evaluatie, waarin het effect wordt bepaald.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1997-09-12T00:00:00.000Z Paulus Eras
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.