Genomineerden Computable IT Award 1997

Dit artikel delen:

Vierentwintig IT-projecten dingen mee naar de Computable IT-Award 1997. Van de hieronder beschreven projecten dringen er vijf door tot de finale op 18 september, waar de uiteindelijke winnaar bekend gemaakt wordt.

De volgende projecten zijn genomineerd:
 

Masterplan 2000
Opdrachtgever:
NVM Makelaars Diensten Centrum, eenmakelaardij voor zakelijke automatiseringsdienstverlening, met 52 werknemers,een jaarlijkse totaalomzet (NVM-groep) van 38 miljoen gulden en 13 miljoenIT-budget (NVM Makelaars Diensten).
Uitvoerders:
- intern: hoofd systeemontwikkelingC. Velker, met een team van zeventien personen
- extern: VCD Automatiseringte Groningen
Projectomschrijving:
Masterplan 2000 is een in Progressontwikkelde groep applicaties met acht modulen voor diverse makelaarsfuncties,zoals registratie en verwerking, analyse van marktontwikkelingen, automatischewaardebepaling en relatiemanagement.
Doelstelling(en):
Vermindering van de onderhoudskostenvan de bestaande software. Uitbreiding van het informatiesysteem binnende NVM-makelaardij, onder andere met multimedia, externe informatieverstrekkingen bronnen. Toepassing en gebruik van nieuwe technieken, zoals multimedia,Internet en een vierde-generatie taal-ontwikkelomgeving (Progress). Dedoelstellingen zijn gehaald.
Looptijd
januari 1994 - mei 1998 (opleveringbij laatste makelaarskantoor)
(De ontwikkeling van maatwerk voorbepaalde applicatiedelen heeft door de complexiteit van de totale integratiemeer tijd en geld gekost dan was gepland. Ook de uitbreiding van de oorspronkelijkedoelen, zoals het opzetten van de NVM Internetsite, heeft de tijdsduuruitgebreid.)
Budget:
10.000.000 gulden (exclusief netwerkinfrastructuur)
(Het budget is in totaal met ongeveer20 procent overschreden door genoemde redenen.)
 

Automatisch Traject Controle Systeem
Opdrachtgever:
CSC Computer Sciences, dienstverlenervoor management- en IT-advies, systeemintegratie en uitbesteding, met inNederland driehonderd werknemers en wereldwijd 44 duizend. De internationaleomzet bedraagt 5,6 miljard gulden. Het IT-budget is niet opgegeven.
Uitvoerders:
- intern: Martin Evertse, leidervan een team van tien personen
- extern: IT-consultant JimAlves
Projectomschrijving:
Het systeem moet door middel van video-technologiesnelheidsovertreders op de Nederlandse wegen registreren en daardoor dehandhaving van snelheidsbeperkingen versterken.
Doelstelling(en):
Een winststijging van 18 procent,een versterkte positie op het gebied van verkeersmanagement en het toepassenvan nieuwe technologie in verkeersmanagement. Deze doelstellingen zijngehaald.
Looptijd
augustus 1996 - mei 1997
Budget:
2.000.000 gulden
 

Netwerk Collectie Nederland
Opdrachtgever:
Instituut Collectie Nederland te Amsterdam,een organisatie voor cultureel erfgoed die adviezen verleent, onderzoekdoet en bruikleen verzorgt. Het instituut heeft honderd werknemers en eenjaaromzet van vijftien miljoen gulden. Het IT-budget is niet opgegeven.
Uitvoerders:
- intern: Frans Grijzenhout,met een team van acht personen
- extern: IME Informatica,Ton Reijntjes
Projectomschrijving:
Het project moet een computernetwerkrealiseren voor de Nederlandse musea in verband met het beheer en de mobiliteitvan de diverse kunstcollecties.
Doelstelling(en):
De exploitatie van het netwerk moetkostendekkend zijn. De Nederlandse musea moeten allemaal worden aangesloten.Het netwerk moet met een beperkt aantal Lotus Notes-applicaties wordenopgezet. Deze doelen zijn gerealiseerd.
Looptijd
juni 1996 - december 1996
Budget:
307.027 gulden
 

Anwb Routewijzer
Opdrachtgever:
Anwb Media, onderdeel van de Anwb in Den Haag, publiceert de bekende Anwb-tijdschriften. De Anwb heeft drieduizend werknemers, eenomzet van 1,15 miljard gulden en een IT-budget van ongeveer 30 miljoen gulden.
Uitvoerders:
Hoofdaannemer: Acdis. Onderaannemers: Fair, IC Group, Proteon.
Projectomschrijving:
De Anwb Routewijzer is een applicatievoor 'publiceren op maat'. Aan de hand van de wensen van de individuele gebruiker wordt een route berekend, gecombineerd met de voor die route relevante reisgegevens, waarna het geheel in kleur wordt geprint, gebonden en verstuurd.
Doelstelling(en):
Het verhogen van de kwaliteit van dienstverlening aan leden en het openen van een nieuw distributiekanaal. Deze doelstellingen zijn in zodanige mate gehaald dat zij in de komende jaren verder worden uitgebouwd.
Looptijd
december 1995 - april 1996
Budget:
400.000 gulden
 

Kas-Netbank
Opdrachtgever:
Kas Associatie, een gespecialiseerdebank voor de effectenbranche, met 550 werknemers, 145 miljoen gulden jaaromzet,twintig miljoen aan IT-uitgaven en een bewaard vermogen van 220 miljard.
Uitvoerders:
- intern: ingenieur J.L.M.Holtkamp, met vijf projectmedewerkers
- extern: West Consulting,ingenieur G.J. van Oosten
Projectomschrijving:
Gratis Internet-telebankapplicatievoor particulieren, die de IBM-mainframe (met het bewaard vermogen) vanKas rechtstreeks aansluit op Internet. De beveiliging berust op de ssl-encryptiemethode(secure sockets layer). Gebruikers hebben toegang tot de dienstvia browsers en een Java-interface met Windows-uiterlijk.
Doelstelling(en):
Winst maken. Het verkrijgen van eennieuw product, een Internet-telebank-mogelijkheid voor particulieren. Bijblijvenmet nieuwe Internet- en Web-technologie.
Het systeem is sinds kort in gebruik,dus van winst is nog geen sprake, maar het break-even punt van vijfduizendaccounts moet binnen drie jaar gehaald worden. Het nieuwe product is slechtsgedeeltelijk verkregen. Kas Associatie meent nu bij te zijn op Internet-gebied.
Looptijd
juli 1995 - september 1996
Budget:
300.000 gulden gepland, ongeveer 500.000gulden uiteindelijk
(Het project is later uitgebreid metbetere beveiliging en meer gebruiksvriendelijkheid, en daardoor duurderdan gepland uitgevallen.)
 
 

Amigo
Opdrachtgever:
Ankerpoort te Maastricht, leveranciervan industriële mineralen, met ongeveer driehonderd werknemers, eenomzet van 140 miljoen gulden en een jaarlijks IT-budget van éénmiljoen.
Uitvoerders:
- intern: Pieter Sips, leidervan zes projectmedewerkers
- extern: Largotim, projectleiderLidwine Herman
Projectomschrijving:
Amigo is een standaard pakket voorbedrijfsautomatisering (erp) van Qud, de distributeur van Lagotim. De softwaredraait op een combinatie van Sun-computers met Unix-OS, Progress-ontwikkelomgevingen een netwerk op basis van Token Ring en TCP/IP.
Doelstelling(en):
Het opzetten van een nieuwe organisatie(vorm)met behulp van standaardpakketten. Dit is gerealiseerd.
Looptijd
september 1996 - april 1997
Budget:
850.000 gulden
 

HP Users Information Website
Opdrachtgever:
Dutch Users Group Hewlett-Packard,een gebruikersgroep voor HP-computers, met vijf vrijwilligers als personeel,250 Nederlandse lid-organisaties (ongeveer 25 duizend wereldwijd), zonderjaaromzet en met een IT-budget op basis van jaarlijkse sponsoring.
Uitvoerders:
- intern: projectleider JohnWitle
- extern: Trendsoft, Internet-consultantRuud Noordermeer
Projectomschrijving:
Het opzetten en continu verversenvan een website met doorzoekbare informatie over HP-gerelateerde problemenen oplossingen. De site dient tevens als contactpunt, met gegarandeerdeprivacy, voor HP-gebruikers. De technische realisatie is al afgerond; desite is online. De applicatie draait onder Unix op een HP-(web)server metde programma's Webspeed en Html Composer.
Doelstelling(en):
Kostenbesparing voor HP-gebruikersdoor betere toegang tot een kennisbank over HP-computers. Het bieden vanbetere dienstverlening aan de leden en het aantrekken van nieuwe leden.Optimale communicatie met behulp van moderne technologie (Internet). Dehuidige applicatie wordt nog uitgebouwd tot Europees en uiteindelijk wereldwijdniveau.
Looptijd
februari 1996 - maart 1997
Budget:
Het project moet kostendekkend zijnen blijven op basis van sponsoring en donaties van andere HP-gebruikersgroepen.
 

HGM (Haags Gemeentemuseum)
Opdrachtgever:
Novell Nederland, een DOS-leveranciervan Intranetware te Capelle a/d IJssel, met een jaaromzet van 1,3 miljardgulden. Het IT-budget is niet opgegeven.
Uitvoerders:
- intern: niet van toepassing
- extern: IT-consultant Avantage,projectleiders Bart Spel en Mike Gries
Projectomschrijving:
Novell heeft voor het Haags Gemeentemuseumeen website opgezet, ingericht en gehuisvest. Hierdoor is het museum, datsinds 1 januari voor achttien maanden dicht is in verband met een restauratie,tijdens die verbouwing toch te bezoeken. Het virtuele museum is aan Internetgekoppeld via het Novell-product Intranetware. Het project is technischal gerealiseerd; de website is online.
Doelstelling(en):
Direct en indirect inkomsten verkrijgendoor deze WWW-applicatie. Het Haags Gemeentemuseum wil continu beschikbaaren bereikbaar zijn voor geïnteresseerden.
Het bestaande, interne netwerk transparanten centraal beheren.
Looptijd
september 1996 - december 1996
Budget:
200.000 gulden, gepland en gehaald
 

Newmetropolis, 'Vind je huis'
Opdrachtgever:
Kadaster, een semi-overheidsinstelling,die met 2093 werknemers zorgt voor kadastrale informatieverstrekking, bijvoorbeeldover vast- en onroerend goed. Het Apeldoornse bedrijf heeft een netto jaaromzetvan 456 miljoen gulden en een jaarlijks IT-budget van zestig miljoen.
Uitvoerders:
- intern: Kadaster, consultantGerard Wijmenga
- extern: niet van toepassing
Projectomschrijving:
Voor het in mei geopende wetenschaps-en technologiecentrum Newmetropolis is een compleet informatiesysteem metgeografische gegevens opgezet. Bezoekers van het centrum kunnen onder hetmotto 'Vind je huis' door het invoeren van hun postcode en huisnummer opeen landkaart inzoomen op hun woning. Dit gebeurt met een zogenaamd Dommelsch-effect(een verwijzing naar de reclame van deze fabrikant). Het systeem is operationeelen draait op een dedicated Dec Alpha-server en diverse PC-clients (IBMAptiva 200 MHz Pentium).
Doelstelling(en):
Het zichtbaar maken van de mogelijkheidom toegang te verkrijgen tot kadastrale gegevens via Internet-technologie.Kadaster profileren als een innovatief bedrijf.
Looptijd
november 1996 - juni 1997
Budget:
250.000 gulden

 
Rups (Reorganisatie Unigarant PapierStroom)
Opdrachtgever:
Unigarant, een verzekeringsmaatschappijte Hoogeveen, met 170 werknemers, een jaaromzet van 215 miljoen guldenen IT-uitgaven van 1,2 miljoen per jaar.
Uitvoerders:
- intern: projectleider F.van Dorst, met acht teamleden
- extern: IT-consultant B.Otter
Projectomschrijving:
Rups is een dis (document-informatiesysteem),inclusief postverwerking, dat geïntegreerd is met een mainframe-applicatie.Het project moet de papierstroom binnen het bedrijf reorganiseren (en verminderen).De applicatie draait onder Windows NT op een Compaq Proliant met een scanneren een CD-rom-jukebox.
Doelstelling(en):
Een effectiviteitsverbetering vantenminste 15 procent en een kwaliteitsverbetering van minimaal 10 procent.Unigarant noemt de eerste signalen goed, maar een totale evaluatie is pasover een jaar mogelijk.
Looptijd
september 1996 - april 1997 (de opleveringsdatumis één week verschoven)
Budget:
1.200.000 gulden

 
Capcom
Opdrachtgever:
Cap Gemini Nederland te Utrecht, eensoftwarehuis dat IT-dienstverlening verstrekt, met 5200 werknemers, eenjaaromzet van 985 miljoen gulden bruto en een IT-budget van twintig miljoen.
Uitvoerders:
- intern: projectleider FrankBurggraaf
- extern: niet van toepassing
Projectomschrijving:
Capcom moet de kosten van de internecommunicatie minimaliseren. Hiervoor hebben alle Cap Gemini-werknemersvia intranettechnologie interactief toegang tot alle denkbare vastgelegdekennis en informatie.
Doelstelling(en):
Kostenvermindering van de internecommunicatie, met gebruik van de bestaande infrastructuur. De totale kennisvan Cap Gemini beschikbaar maken voor de markt.
Looptijd
juni 1996 - april 1997
Budget:
4.000.000 gulden (al terugverdienddoor de gerealiseerde besparing op interne communicatiekosten)

 
Opus
Opdrachtgever:
Het ministerie van Buitenlandse Zaken,met een personeelsbestand van 3500 mensen, een bruto jaaromzet van 4500miljoen gulden en een gemiddeld IT-budget van vijftien miljoen.
Uitvoerders:
- intern: ingenieur Ger vande Lindt, met een projectteam van achttien mensen
- extern: consultant Charlesde Hart
Projectomschrijving:
Opus is een verbetering van beveiligdecommunicatieverbindingen met de diverse ambassades van het Nederlandseministerie van Buitenlandse Zaken. Het project komt neer op moderne e-mail-applicatiesmet encryptie-functionaliteit, die voor de gebruiker automatisch plaatsvindt.Andere landen hebben al belangstelling getoond voor dit systeem.
Doelstelling(en):
De vervanging van technisch verouderdeapparatuur door gebruiksvriendelijke systemen. Implementatie van transparantebeveiligingsapparatuur (voor de gebruiker onzichtbaar). Beide doelstellingenzijn gehaald.
Looptijd
februari 1996 - december 1996
Budget:
15.000.000 gulden
 

PIR (Patiënten Informatie enRegistratie)
Opdrachtgever:
De Stichting Sophia Ziekenhuis Zwolle,met 1400 fte's, een jaaromzet van ongeveer 170 miljoen gulden en een IT-budgetvan 3,2 miljoen.
Uitvoerders:
- intern: een projectteam vantien mensen, onder leiding van A.H.J.M. Fransen
- extern: Vitalogic, projectleiderJ.L. Petersen
Projectomschrijving:
PIR is een centraal systeem voor alleadministratieve patiëntgegevens, waaronder opname- en zorglastplanning,managementinformatie en wachtlijstbeheer. Aan deze spil zijn achttien andereapplicaties gekoppeld. De applicatie draait op een Sun 3000 computer metSolaris 2.5, een TCP/IP-netwerk, X-terminals en het programma Progressversie 7. De oplossing is volledig op maat gemaakt, doordat er van eenderde-generatie taal- en karakter-omgeving naar een vierde-generatie taal-en grafische omgeving is gemigreerd.
Doelstelling(en):
Een vermindering van de onderhoudskostenen het ontwikkelen in eigen beheer. Het realiseren van een gestandaardiseerdeinterface en een snellere respons op ad hoc-problemen. Het ontwikkelenvan een moderne grafische omgeving met behoud van de bestaande data-integriteit.Deze doelen zijn alle gehaald.
Looptijd
januari 1996 - januari 1997
Budget:
850.000 gulden vooraf, uitgelopentot 1.000.000 gulden
(De kosten zijn opgelopen doordatde standaardisatie niet was begroot en doordat er tijdens de realisatieonvoldoende rekening was gehouden met gebrek aan ervaring en met de koppelingmet bestaande systemen.)
 

Boris (Beheer Organisatie Informatiesysteem)
Opdrachtgever:
ABP Beleggingen/VRW te Heerlen, eenbeleggingsmaatschappij die vermogens beheert, met 42 werknemers, een brutojaaromzet van veertien miljard gulden en een IT-jaarbudget van 3,5 miljoen.
Uitvoerders:
- intern: P.J.M. Sporken, leidervan een projectteam van drie mensen
- extern: niet van toepassing
Projectomschrijving:
Boris is een applicatie die de karakteristiekenvan de interne organisatie (functies, structuren, medewerkers en dergelijke),de administratie (producten, processen, controlemaatregelen enzovoort)en de bedrijfsgebonden informatiesystemen op een centrale plaats vastlegt.Dit systeem voor kwaliteitsbeheersing is online te raadplegen.
Doelstelling(en):
Het opzetten van een geïntegreerdbeheermodel, waarbij administratief-, functioneel- en technisch beheerin hun onderlinge relatie worden beschreven. Dat wil zeggen: een actueel,goed onderhoudbaar en flexibel administratiesysteem, dat op een gebruiksvriendelijkemanier de efficiëntie van de organisatie verbetert. Het project isvolledig operationeel.
Looptijd
september 1995 - februari 1997
Budget:
200.000 gulden
 

Oase (Office Automation ServiceEnvironment)
Opdrachtgever:
KPN Research, een onderzoeks- en ontwikkelingstakvan KPN, dat met 750 personen, een omzet van 150 miljoen gulden en twintigmiljoen aan IT-kosten innovaties in brede zin verzorgt, met name voor PTTTelecom en PTT.
Uitvoerders:
- intern: $
- extern: $
Projectomschrijving:
Oase verzorgt de migratie van KPNResearch van Windows for Workgroups naar Windows NT op clients en servers,met behoud van de bestaande applicaties.
Doelstelling(en):
Vermindering van de IT-kosten en vermeerderingvan het aantal productieve onderzoeks- en ontwikkelingsuren. Standaardisatie,onafhankelijkheid van de werkplek, stabiliteit en geavanceerde functionaliteit(zoals multimedia). Hoge innovatieve uitstraling door de 'state of theart' werkplekken.
Looptijd
juli 1996 - januari 1997
Budget:
4.457.900 gulden
(Dit bedrag is met 2 procent overschredendoor hogere kosten voor hardware, inhuur van derden en intern personeel.)
 

Ibis (Integraal Berghuizen InformatieSysteem)
Opdrachtgever:
Berghuizen Papierfabriek te Zeedammaakt en snijdt papier, met 544 werknemers, een jaaromzet van driehonderdmiljoen gulden en een IT-budget van 7,67 miljoen dit jaar.
Uitvoerders:
- intern: drs. L.J. Wolters,leider van een variabel team (afhankelijk van de projectfase)
- extern: Cap Gemini, projectleiderP. Gerlof
Projectomschrijving:
Ibis is een geïntegreerd systeemvoor ondermeer verkoop, kwaliteit, orderinvoer, capaciteitsplanning, voorraadbeheeren facturering. Het geheel draait op een glasvezel-lan op TCP/IP-basismet meer dan vierhonderd aansluitingen.
Doelstelling(en):
Zeker stellen van de strategischemarktpositie. Besparing van ongeveer negen miljoen gulden per jaar. Ontwikkelenen implementeren van geïntegreerde systemen. Deze doelen zijn gerealiseerd.
Looptijd
mei 1990 - juni 1996
(De duur van het project is uitgebreiddoordat Ibis meerdere malen is herzien, vanwege wisseling van het management(drie keer), reorganisatie en overname door het Finse papierbedrijf Enso.)
Budget:
18.355.000 gulden
(In totaal met 11 procent overschreden,veroorzaakt door extra overheadkosten en inflatie ten gevolge van latereimplementatie en uitbreiding van het project.)
 

Huisstijl/documentenstandaardisering
Opdrachtgever:
Gemeente Helden, met 164 werknemers,een omzet van 53 miljoen gulden en een jaarlijks IT-budget van 1,2 miljoen.
Uitvoerders:
- intern: projectleider A.Huijs, met zeven teamleden
- extern: niet van toepassing
Projectomschrijving:
De applicatie is een binnen Word forWindows geprogrammeerde menustructuur met ondermeer dialoogvensters entekstblokken. Hiermee zijn zowel algemene als specifieke gemeentelijkedocumenten met een minimum aan gebruikershandelingen te vervaardigen, geheelvolgens de huisstijl. Het menu draait op een bestaand PC-netwerk onderNovell 4.1, met één Compaq Proliant server, Word for Windows6.0 met Windows 3.11 en ruim honderd gebruikers.
Doelstelling(en):
Verbetering van de PR; een adequaaten professioneel ingevoerde huisstijl versterkt het imago van de organisatie.
Het scheppen van een interactievestructuur voor het vervaardigen van alle gemeentelijke documenten volgensde (nieuwe) huisstijl. Deze doelen zijn beide gehaald.
Looptijd
juni 1995 - april 1996
Budget:
45.000 gulden
 

Personal Composer
Opdrachtgever:
Bibliotheek TU Delft, het centrumvoor wetenschappelijke informatievoorziening van de Technische Universiteitte Delft, met tweehonderd personeelsleden, een omzet van 4,2 miljoen guldenen 2,2 miljoen aan IT-budget.
Uitvoerders:
- intern: Ronald Dekker, metacht medewerkers
- extern: Hewlett-Packard Nederland,consultant Frits Nolet
Projectomschrijving:
De Personal Composer is een browservoor Internet en voor diverse wetenschappelijke databanken, zodat er geenwildgroei aan bestandsformaten en conversieprogramma's ontstaat. De applicatieheeft ook een geïntegreerde zoekfunctie die via een universele grafischegebruikersinterface toegang biedt tot verschillende zoeksystemen (met verschillendeinterfaces).
Doelstelling(en):
Universele interface voor diversezoeksystemen, via zowel Internet als databanken. Betere aansluiting tussenzoek- en bewerksoftware, waardoor tijd- en effectiviteitswinst voor studentenen wetenschappelijk medewerkers.
Looptijd
april 1995 - april 1997
Budget:
630.000 gulden
 

Grammalizer
Opdrachtgever:
Kiss, een IT-bedrijf met 52 medewerkers,dat adviseert over automatisering.
Uitvoerders:
- intern: Gerald Kristen, metzeven projectleden
- extern: Katholieke UniversiteitBrabant, dr. Olga de Troyer
Vrije Universiteit (Amsterdam), prof.dr. R. van de Riet
Projectomschrijving:
De Grammalizer is een programma voorconsultants om teksten te manipuleren en te interpreteren. Het productbiedt een standaard voor het opslaan en verwerken van consulting- en bedrijfsspecificaties.Grammalizer 2.0 draait onder Sun OS, Solaris, Linux, Windows NT, Windows95 en Apple Macintosh. De applicatie werkt zowel op enkele computers alsin client/server-omgevingen.
Doelstelling(en):
Versnelling en verbetering van hetadviesproces. Het bieden van gebruiksvriendelijkheid en het scheppen vaneen client/server-applicatie met een centraal lexicon. Deze doelen zijngehaald.
Looptijd
december 1995 - maart 1997
Budget:
1.086.000 gulden
 

Blauwe Golf
Opdrachtgever:
Fbto Verzekeringen, verlener van verzekerings-en bankdiensten, met vijfhonderd werknemers, een omzet van 550 miljoengulden en een IT-budget van zestien miljoen (inclusief onderhoud).
Uitvoerders:
- intern: projectleidster J.van de Kamp, met dertig medewerkers
- extern: geen
Projectomschrijving:
Blauwe Golf is een project dat Fbto'shardware en software migreert van een Comparex-mainframe naar een AS/400-omgevingmet PC-netwerk. Het resulteert in een applicatie voor registratie en verwerkingvan alle schade-, zorg- en levensverzekeringen, commerciële en financiëleactiviteiten, en bancaire producten.
Doelstelling(en):
Het bedrijf omvormen tot een efficiënte,geöliede machine. Nieuwe producten snel op de markt kunnen brengen.Eenvoudiger onderhoud van het systeem en voorbereid zijn op toekomstige(zwaardere) exploitatie. Vermindering van de onderhoudskosten van het systeem.De eerste doelstelling is moeilijk meetbaar, mede door de groei van 350naar vijfhonderd medewerkers en een evenredige omzetstijging gedurendehet project. De andere doelen zijn gemeten en gehaald.
Looptijd
januari 1994 - mei 1997
(Volgens de oorspronkelijke planningmoest de laatste module in december 1996 gereed zijn. Oorzaken van de vertraging:te groot optimisme en te lange tijdsspanne om te overzien.)
Budget:
15.000.000 gulden
 

EL 450 Thermische formulierenprinter/Uniformssoftware
Opdrachtgever:
Parlando, een systeemhuis in Heeze,levert software, hardware en IT-diensten, met acht werknemers en jaarlijkstwee miljoen gulden omzet. De IT-investeringen zijn afhankelijk van devraag van de klant.
Uitvoerders:
- intern: W.A.H. Willems, meteen team van vier medewerkers
- extern: geen
Projectomschrijving:
Het leveren van een thermische printervoor het Helmondse Elkerliek-ziekenhuis. Dit apparaat wordt door streepjescodesaangestuurd en kan losse vellen van maximaal A4-formaat bedrukken met patiëntgegevens.Die data wordt door de Uniforms software uit het ziekenhuis-informatiesysteemgehaald.
Doelstelling(en):
Kwaliteitsverbetering, ook voor depatiënt. De invoering van het barcode-systeem. Verbeterde efficiëntie.Dit alles tegen maximaal de kosten van de traditioneel gebruikte apparatuur.Alle doelstellingen zijn gerealiseeerd.
Looptijd
november 1994 - mei 1996
Budget:
720.000 gulden
 

Lean Office IT
Opdrachtgever:
Interpolis, een verzekeringsfirmate Tilburg, met ongeveer tweeduizend werknemers, een jaaromzet van 4,73miljard gulden en een IT-budget van 130 miljoen.
Uitvoerders:
- intern: projectleider Leovan Peer, met tien teamleden
- extern: Rabofacet, J.J.R.Visser
Projectomschrijving:
Een blauwdruk ontwikkelen voor eenflexibele inrichting van de werkplek en dus van de IT-infrastructuur. Dezeblauwdruk is toegepast in het nieuwe kantoor van Interpolis te Tilburg.Niemand heeft een eigen werkplek. Er zijn plaatsen voor geconcentreerdwerken en voor communicatie (vergaderingen). Momenteel gebruiken vijfhonderdmedewerkers het systeem. In de loop van dit jaar stijgt dat aantal metduizend.
Doelstelling(en):
Het project moet voldoende geld opleverenom de investering te rechtvaardigen en het moet innovatief zijn. In essentiemoet het een blauwdruk leveren voor een flexibele IT-infrastructuur. Dezedrie punten zijn gerealiseerd.
Looptijd
april 1996 - juli 1996
Budget:
1.500.000 gulden
 

Trac
Opdrachtgever:
Greenock te Amersfoort, een systeemhuisdat cad/cam-ontwikkelsoftware levert, met zestig werknemers, een IT-budgetvan honderdduizend gulden en een omzet van twintig miljoen.
Uitvoerders:
- intern: Martin Eeltink, metvijf projectleden
- extern: niet van toepassing
Projectomschrijving:
Trac is een applicatie die trajectenvan voertuigen als vrachtwagens en bussen over rotondes berekent en visualiseert.De software draait in een Microsoft-omgeving en biedt databasetoegang,printeruitvoer en een standaard grafische weergave. Geschikt voor gemeenten,ontwerpbureaus en voertuigfabrikanten.
Doelstelling(en):
Het voorkomen van fouten in ontwerpenvan rotondes. Het doorvoeren van normalisatie. Ondersteuning van ontwerpendoor berekeningen.
De doelen zijn gehaald.
Looptijd
oktober 1996 - april 1997
Budget:
150.000 gulden
 

Bb21 Verkeersregeling, ambitieniveau2
Opdrachtgever:
Kenniscentrum Cibit in Utrecht adviseerten verzorgt opleidingen op IT-gebied, met vijftig werknemers, een IT-budgetvan tweehonderdduizend gulden en een bruto-omzet van 8,5 miljoen.
Uitvoerders:
- intern: drs. ing. C. Baars,met vier medewerkers
- extern: geen
Projectomschrijving:
Het project decentraliseert de verkeersregelingvan de Nederlandse Spoorwegen. In het nieuwe model is er niet meer één(menselijke) beslisser, maar meerdere, gedistribueerde beslispunten (ondermeerwissels, kruisingen en stations). Door communicatie tussen treinen en dezepunten moet de verkeersregeling flexibeler en efficiënter zijn. Bijsturenvan het treinverkeer gebeurt mede op basis van kostenberekeningen voorvertragingen. Het project is nog niet operationeel, de simulatiestudieis sinds kort afgerond.
Doelstelling(en):
Beter benutten van de infrastructuur,het doen toenemen van capaciteitsvervoer en besparen op planningkosten.Verbeteren van de kwaliteit, verminderen van vertragingen en het vergrotenvan de flexibiliteit. Dit alles met behulp van innovatieve technologieën,zoals object-oriëntatie en multi-agents.
Looptijd
januari 1996 - mei 1997
Budget:
25.000 gulden
(Dit bedrag van de NS is door hetKenniscentrum Cibit met 25.000 gulden uitgebreid, omdat het 'een zeer innovatiefen leerzaam project' bleek te zijn.)

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1997-06-20T00:00:00.000Z Ad Mulder
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.