Security

Het geheel van preventieve, detectieve, repressieve en correctieve maatregelen, procedures en processen om de beschikbaarheid, exclusiviteit en integriteit van informatiesystemen binnen een organisatie te garanderen.

Netwerken

Systemen voor communicatie en gegevenstransport tussen computers, randapparatuur en netwerkapparatuur.

Outsourcing

Het proces en de strategische keuze om één of meer bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan een dienstverlenende onderneming of toeleverancier.

Telecom

Het geheel van apparatuur, programmatuur, componenten, maatregelen en afspraken voor gegevensoverdracht over grote afstand.

ERP

Ondernemingsbreed informatiesysteem voor de registratie van bedrijfsgegevens voor inkoop, verkoop, orderverwerking, personeelsplanning en voorraadbeheer.Uitbreiding op MRP.

Storage

Technologieën an apparatuur voor het opslaan van informatie op een veilige en niet-vluchtige wijze.

ECM

Paraplubegrip voor het beheer van ongestructureerde (niet direct als veld in een database benaderbare) informatie binnen een onderneming.

Mobility

Het gebruik van mobiele computer apparatuur voor het uitvoeren van werk gerelateerde taken via draadloze netwerken.

Besturingssystemen

Geïntegreerd geheel van systeemsoftware dat de werking van softwaretoepassingen, computercomponenten en randapparatuur bestuurt en beheert.

Open Source

Computerprogrammatuur waarvan de broncode en bepaalde andere rechten, die normaal alleen voor copyrighthouders beschikbaar zijn, worden vrijgegeven.

Business Intelligence

Het verzamelen en structureren van bedrijfsgegevens zodat hieruit informatie kan worden gewonnen voor het beheren en bijsturen van processen.

Development

Deelgebied van de informatica dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van betrouwbare informatiesystemen.

Overheid

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de (semi)overheid en het op ICT betrekking hebbende bestuur, wetgeving en beleid van de overheid.

Systeembeheer

Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle met ict samenhangende apparatuur.

Internet

Wereldomspannend netwerk van computernetwerken, waarvan de afspraken worden beschreven in de Requests For Comments die worden beheerd door de Internet Engineering Task Force.

Architectuur

Een verzameling ontwerpprincipes die de operationele concretisering zijn van eisen, wensen en prioriteiten binnen een organisatie met betrekking tot functies, samenhang en afhankelijkheden van ict-componenten en -systemen.

CRM

Een werkwijze en technologie waarbij het optimaliseren van alle contacten met de klant centraal staat en er wordt getracht elke klant een individuele waardepropositie aan te bieden gebaseerd op zijn of haar wensen.

Cloud Computing

Model dat het mogelijk maakt om via een computernetwerk gedeelde, configureerbare computermiddelen (zoals netwerken, servers, opslag, applicaties en diensten) op aanvraag beschikbaar te stellen op een snelle, gemakkelijke en alomtegenwoordige manier met minimale beheermoeite of interactie van een service provider.

Virtualisatie

Een geheel van technologieën die de verschillende lagen in een computer(infrastructuur) van elkaar loskoppelt, waardoor applicaties en systemen zo flexibel en onafhankelijk mogelijk kunnen worden ingezet.

eHRM

Het ondersteunen van HRM (Human Resource Management) door gebruik te maken van internettechnologie.

Infrastructuur

De verzameling voorzieningen die nodig is voor het transport, de verwerking, de verdeling en routering van analoge en digitale gegevens (data).

Management

Strategische, tactische, organisatorische en operationele regels, afspraken, uitgangspunten en voorwaarden voor de inzet van mensen en exploitatie van ict-middelen binnen een organisatie.

ICT-branche

De economische sector die bestaat uit alle leveranciers van producten en diensten op het gebied van informatie- en communicatietechnologie.

Maatschappij

De maatschappelijke aspecten en gevolgen van informatie- en communicatietechnologie.

Loopbaan

Alles wat te maken heeft met het oriënteren op, werken in en doorstromen binnen de ICT-sector en daaraan gerelateerde beroepen.

BPM

Methoden, best practices, tools en oplossingen om een procesgerichte bedrijfsvoering te realiseren en continu te verbeteren met behulp van ICT.

Detachering

Het uitlenen/verhuren van eigen werknemers aan een derde partij.

Datamanagement

Het organiseren, catalogiseren, lokaliseren, opbergen, ophalen en onderhouden van gegevens.

Diensten

Het leveren van een dienst (niet stoffelijk product) of pakket van diensten aan een andere partij.

Softwarebeheer

Het exploiteren, onderhouden, bewaken en administreren van alle binnen een organisatie aanwezige applicatie- en systeemsoftware.

Netwerkbeheer

Het operationeel beheer van een computernetwerk om de capaciteit, functionaliteit en integriteit van de infrastructuur zeker te stellen.

Computing Everywhere

Een concept in de software engineering en computer science waarbij computerverwerking op de meest uiteenlopende manieren en plaatsen wordt toegepast.

Datacenters

Faciliteit waar bedrijfskritische ICT-apparatuur (bijvoorbeeld servers) zijn ondergebracht.

Zorg

Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie binnen de zorgsector.

Logistiek

Het organiseren, plannen, besturen en uitvoeren van de goederenstroom.

Onderwijs

Het overbrengen van kennis, vaardigheden en attitudes met vooraf vastgelegde doelen, mede met gebruik van ICT-hulpmiddelen.

Start-ups

Vernieuwend bedrijf dat in zijn beginfase zit, doorgaans op het gebied van nieuwe en opkomende technologieën,zoals de ICT.

Universal Communications

Het proces waarbij alle soorten van moderne communicatie in de vorm van spraak, data en video plus alle communicatiemiddelen op basis van één standaard protocol worden ingezet om iedereen of alle leden van een bepaalde gebruikersgroep ongeacht tijd en plaats te kunnen bereiken en met elkaar te kunnen laten communiceren.
Reacties Alle topics
Vacatures