Expansiedrift van ERP-pakketten

Van transactieverwerking tot en met analyse

De traditionele software voor 'enterprise resource planning' komt tot wasdom. In een tempo dat nauwelijks te volgen is, ontwikkelen de grote leveranciers nieuwe functionaliteit en breiden daarmee hun enorme aanbod steeds verder uit. Onder traditionele toepassingen wordt grofweg software voor financiën, productie en 'human resources' verstaan. Deze gebieden blijven de aandacht vasthouden van de erp-industrie, waarin Baan, SAP, Oracle, JD Edwards en Peoplesoft wereldwijd de grootste spelers zijn. Een productverkenning en een blik op de toekomst als slot van een serie over erp in het nieuwskatern.

De mogelijkheden van software voor enterprise resource planning (erp) worden steeds groter. Ingegeven door de ontwikkeling van nieuwe methoden en technieken, maar ook door de conversie naar de euro-valuta groeit het aantal toepassingen. Zo zijn nu financiële rapportages in meerdere valuta op te stellen.
Naast deze verdieping van bestaande toepassingsgebieden, verbreden erp-leveranciers hun software steeds verder en storten zich massaal op beheer van toeleveringsketens (scm: supply chain management), automatisering van het verkooptraject (sfa: sales force automation) en analyse (bi: business intelligence). Deze gebieden werden tot voor kort beschouwd als niche-markten en waren voorbehouden aan specialistische bedrijven.
Traditionele erp-software heeft betrekking op transactieverwerking: het vastleggen van orders, facturen, klanten en medewerkers. De nieuwe toepassingsgebieden, die Baan futuristisch als 'beyond erp', betitelt, zijn niet gericht op het registreren van gegevens, maar op het hanteren ervan. Anders gezegd, de nieuwe gebieden zijn geen verdieping van erp-functionaliteit, maar uitbreidingen. Scm is gericht op het aan elkaar knopen van erp-systemen van verschillende organisaties (of onderdelen daarvan). Met analysesoftware kan de bulk aan transactiegegevens dienen voor het ondersteunen van beslissingen. Sfa automatiseert het verkoopproces; het ondersteunt de informatievoorziening betreffende orders en klanten voordat ze als zodanig gekwalificeerd kunnen worden en ingevoerd kunnen worden in een erp-systeem.

Nieuwe toepassingsgebieden

Wat nu als 'nieuwe toepassingsgebieden' wordt getypeerd, zal ooit onder de noemer traditionele erp vallen. Ook enkele jaren geleden waren financiële-, productie- en human resources-software nog gescheiden marktgebieden. Applicatieleveranciers bleven onder leiding van de Duitse marktleider SAP hun functionaliteit uitbreiden en steeds verder integreren. Erp was geboren: alle bedrijfsmiddelen konden in samenhang gepland worden.
De meeste erp-implementaties beperken zich desondanks vaak tot één of een beperkt aantal modules of toepassingsgebieden. Nieuwe ontwikkelingen zijn dan ook niet alleen gericht op het genereren van nieuwe functionaliteit, maar ook op het vereenvoudigen van implementaties, het verkorten van de terugverdientijd en het verhogen van de rentabiliteit.
Het concrete aanbod van software op de zojuist geschetste gebieden is zo overweldigend dat een vergelijking haast onmogelijk lijkt. Duizenden consultants ter wereld verdienen dagelijks de kost door voor bedrijven uit te zoeken welk softwarepakket het best tegemoet komt aan de eisen en wensen. De kosten voor installatie en ingebruikname zijn in het algemeen factoren groter dan de licentiekosten van de erp-software. Louter vanwege de complexiteit. Allesomvattende verhalen over het aanbod van erp-leveranciers zijn dan ook een illusie. Er bestaan geen silver bullets in de erp-industrie en dus ook geen silver stories over erp: een ruwe schets van het productaanbod op de erp-markt, de status en de ontwikkelingen.

Financiële software

Financiële software vormt één van de klassieke erp-gebieden waar SAP (4), Oracle (2) en JD Edwards (5) groot mee zijn geworden. Het gaat bij deze toepassingen om het registreren en rapporteren van financiële gegevens, zoals de grootboekhouding, de order-, crediteuren- en de debiteurenadministratie. Baan en Peoplesoft hebben op een andere markt hun naam opgebouwd en zijn geen gevestigde instituten wat financiële software aangaat. Beide hebben echter een enorme inhaalslag gemaakt en bieden momenteel, net als de grote drie op dit gebied, vrijwel alle functionaliteit waar een klant maar om kan vragen.
Het woord multi was lange tijd een toverwoord in deze branche. Met uitgekookte marketingprogramma's brachten leveranciers de markt op de hoogte van de 'multi'-mogelijkheden van hun software. In het geval van financiële software betekent dit dat bijvoorbeeld de volgende transactie verwerkt kan worden: de bestelling van een product door een Oostenrijkse klant bij een verkoopkantoor in Duitsland van een Nederlands bedrijf waarbij de goederen vanuit België geleverd worden en de facturering in dollars plaatsvindt. Kortom multi-valuta, multi-site, multi-land.
Ondersteuning van dit soort processen is normaal geworden en hiermee kan een leverancier zich dus niet meer onderscheiden. Het gaat dan ook nauwelijks meer om het kunnen aanbieden van toeters en bellen. Financiële software is het meest uitgekristalliseerd van alle toepassingsgebieden. Boekhoudmethodes zijn weinig aan verandering onderhevig. Waar het om draait op dit terrein is het gebruiksgemak: de manier waarop informatie uit het systeem kan worden gehaald. Niet alleen registreren en rapporteren, maar vooral ook het ondersteunen van beslissingen.

Euro kan rollen

Nieuws op functioneel gebied is de euro. Ondersteuning van de euro is een ontwikkeling die wettelijk opgelegd wordt. Financiële systemen moeten voldoen aan nieuwe wettelijke eisen, op het moment dat de Europese Monetaire Unie een feit is. Alle pakketten zijn min of meer 'klaar voor de euro'. Dat wil zeggen dat zij meerdere (schaduw)boekhoudingen in verschillende valuta kunnen verwerken en in staat zijn de juiste conversieregels te hanteren voor het omrekenen van valuta.
Baans eigen ontwikkelde financiële software (Baan Financials) (1) is bestemd voor integraal gebruik op divisie-niveau in het totale erp-pakket. Deze financiële software is niet ondernemingsbreed en stand-alone te gebruiken. Voor consolidatie van financiële cijfers over divisies heen, voor rapportages op concern-niveau, is de software van Hyperion geschikt. Baan heeft een nauw samenwerkingsverband met dit bedrijf afgesloten. Om de achterstand in functionaliteit ten opzichte van zijn concurrenten in te halen heeft Baan eerder dit jaar het Britse bedrijf Coda overgenomen.
De ontwikkelingen in de financiële wereld dwingen erp-leveranciers momenteel veel aandacht te besteden aan Activity Based Costing (ABC) en Treasury Management (TM), dat als beheer van liquide middelen omschreven zou kunnen worden. ABC is een methode om kosten te spreiden over activiteiten en vervolgens toe te kennen aan producten, waardoor de kostprijs van producten realistischer vast te stellen is.
Oracle, Peoplesoft (3) en JD Edwards ondersteunen deze methode. SAP doet dat ook met zijn onlangs op de markt verschenen versie 4.0 van de R/3-software. Baan heeft reeds ABC-basisfunctionaliteit in zijn eigen module en is druk doende deze functionaliteit verder te ontwikkelen.
TM gaat over het beheer van complexe ingaande en uitgaande geldstromen en het zo optimaal mogelijk omgaan daarmee, inclusief risicomanagement. Alleen Peoplesoft en SAP bieden hier een complete oplossing voor. Deze is overigens alleen voor grote, complexe en wereldwijd opererende organisaties interessant. Oracle biedt basismogelijkheden en schakelt voor de zware toepassingen een ander bedrijf in. Baan oriënteert zich op samenwerkingsverbanden.

Productiesoftware

Dat Baan (6) een forse inhaalslag heeft moeten maken op financieel gebied is niet vreemd. De wortels van dit bedrijf liggen op het gebied van productiesoftware en het heeft daar inmiddels een indrukwekkende reputatie opgebouwd. Manufacturing, zoals het internationaal wordt aangeduid, is net als bij financiële software, een terrein waar de overige spelers zich met enorme investeringen een positie hebben verworven. Oracle (7), SAP (9), JD Edwards (10) en in iets mindere mate Peoplesoft (8) bieden inmiddels zeer uitgebreide mogelijkheden voor de automatisering van productieprocessen. Hieronder wordt onder meer planning, distributie, werkuitgifte en afhandeling van productie- en klantorders verstaan. Voor de koppeling naar de werkelijke productiemachines zijn er weer interfaces naar zogenoemde MES-systemen (Manufacturing Execution System).
Met productiesoftware is inzicht te verkrijgen in het productieproces. De software kan bijdragen tot verlaging van de voorraden, verkorting van de doorlooptijd, verbetering van de betrouwbaarheid van leverdata en het optimaal benutten van de productiecapaciteit.
De kneep bij productiesoftware zit 'm in het aantal productiemethoden dat in de fabriek ondersteund wordt, en de flexibiliteit waarmee deze methode te wijzigen is. Zo worden in het algemeen discrete, proces- en projectproductie van elkaar onderscheiden. Elke productiewijze heeft zo zijn eigen kenmerken en vergt een andere plannings-, inkoop- of managementmethodiek. Bij het vervaardigen van discrete producten (die zijn te tellen en bestaan uit grondstoffen en halffabrikaten, bijvoorbeeld een computer) vormen de benodigde materialen de beperkende factor, die bepalen dus de productieplanning. Die plaatsvindt alsof de productiecapaciteit oneindig is.
Alle leveranciers ondersteunen discrete productie, die zelf weer onder te verdelen is in de fabricage van massa-artikelen die op voorraad worden gemaakt, tot exclusieve producten die aan de hand van de specifieke wensen van de klant worden gemaakt.
Procesproductie kenmerkt zich door fysische of chemische transformatie van één of meer stoffen waardoor producten, bijproducten en afval ontstaan. Het raffineren van benzine uit ruwe olie is hier een uitstekend voorbeeld van. Capaciteit is hierbij cruciaal en dus de belangrijkste factor in de planning. Behalve Peoplesoft hebben alle leveranciers ook voor procesproductie een software-oplossing. Peoplesoft levert wel een koppeling voor de productiesoftware van het bedrijf Marcam, dat deze productievorm wel aankan.
Daarnaast bestaat er nog projectproductie. Voor grote en eenmalige productie van bijvoorbeeld schepen of gebouwen. De onderdelen hebben geen artikelcodes. Elk project is uniek en heeft dus telkens andere productiefactoren. Ook hier heeft Baan een goede reputatie, met name in de bouwwereld. De projectplanningsmethoden kunnen samen met andere productievormen gebruikt worden. Baan legt sterk de nadruk op het flexibel kunnen toepassen van productievormen. Producten doorlopen namelijk een levenscyclus, waarbij telkens een andere productiewijze nodig kan zijn. Bovendien bestaan sommige onderdelen van een huis (projectproductie) uit standaardonderdelen zoals deuren en kozijnen (discrete productie). Flexibel schakelen is dus van groot belang volgens Baan. Peoplesoft biedt ook voor projectproductie geen ondersteuning. JD Edwards heeft beperkte functionaliteit, namelijk voor budgettair projectmanagement. Voor projectplanning werkt het bedrijf samen met Microsoft Project en Primavera. SAP biedt zowel financiële als logistieke functionaliteit voor projecten.
Oracle heeft een nieuwe productievorm geïntroduceerd met de lancering van de nieuwste softwareversie (11). Flow-productie, zoals Oracle het noemt, is gebaseerd op jit-principes (just in time) en groepeert producten met gelijksoortige halffabrikaten en cyclustijden. Deze worden als het ware gebundeld door het productieproces geloodst, waarbij de vraagkant maatgevend is voor het tempo. De producten worden in feite door de productiestraat getrokken. De voorraden dalen flink en vooral de productiviteit stijgt spectaculair, claimt Oracle.

Toeleveringsketens

Beheer van toeleveringsketens (supply chain management) is nauw gelieerd aan productiesoftware. Het is er eigenlijk een uitbreiding van, maar wordt toch vaak als een aparte discipline gezien. SAP (14) ziet scm als de belangrijkste ontwikkeling van R/3 en zet daarmee de toon voor de hele markt. Naast SAP zijn ook de andere erp-leveranciers zeer actief op dit gebied. Waar productiesoftware gericht is op de planning van het proces van één fabriek, is scm gericht op het koppelen en afstemmen van meerdere fabrieksvestigingen. Scm optimaliseert de goederenstroom binnen en tussen bedrijven, waardoor alle onderdelen uit de bedrijfskolom (van ruwe grondstoffen en halffabrikaten tot aan het eindproduct) op elkaar afgestemd zijn. De reikwijdte van productiesoftware wordt uitgebreid door rekening te houden met de plannings- en productiefactoren van zowel leveranciers als afnemers. Naast verlaging van de voorraden en een betere dienstverlening aan klanten, behoort ook het sneller op de markt kunnen brengen tot de doelstelling van scm.
Ook Baan (11), Peoplesoft (13), JD Edwards (15) en Oracle (12) hebben oplossingen voor het beheren van toeleveringsketens. Net als de andere nieuwe toepassingsgebieden spelen op het gebied van scm veel specialistische niche-spelers een grote rol. Numetrix, Manugistics en i2 Technologies zijn bekende bedrijven in dit veld. SAP en Oracle bieden een planningsmethode aan waarbij de benodigde tijd voor een planningsronde teruggebracht wordt van een dag naar een seconde. SAP heeft alle planningsgegevens ondergebracht in een 'geheugen residente' database, die altijd synchroon loopt met de transactiedatabase van R/3. Hierdoor kan een planningsronde zo snel uitgevoerd worden. Alle planningsniveaus, van hoofd productieplan tot en met detailplanning worden daarbij in één keer doorgerekend. Oracle noemt dit rapid one step-planning. Daarnaast integreert Oracle met i2 Technologies voor planningsfunctionaliteit.
Ook Baan is actief op het gebied van scm. Het bedrijf ondersteunt verschillende planningsmethoden voor verschillende typen productieprocessen. Voor de inrichting van de structuur van de toeleveringsketen integreert Baan met de software van Numetrix. De planningssoftware van Peoplesoft is gestoeld op die van Red Pepper. Net als de productiesoftware van Peoplesoft, is de scm-functionaliteit alleen geschikt voor discrete productieprocessen. JD Edwards levert basisfunctionaliteit voor scm. Bedrijven met zo'n tweehonderd medewerkers kunnen nog goed uit de voeten met JD Edwards' scm-software. Voor geavanceerde planningsfunctionaliteit wijkt het uit naar de software van Synquest.

Personeelsmanagement

Anders dan op productiegebied is Peoplesoft (18) wat Human Resources Management betreft de absolute marktleider. De software van de Amerikaanse leverancier is echter niet overal in Europa te gebruiken. De verschillen in bedrijfscultuur en wetgeving dwingt Peoplesoft tot een grootschalig aanpassingsprogramma. De software moet voor elk Europees land aangepast worden. Van loonwetgeving tot cao's. Hoewel het gros van de functionaliteit inmiddels 'vernederlandst' is, is SAP (19) ondertussen de enige erp-leverancier met een volledig functionerende hrm-oplossing voor de Nederlandse markt.
Hrm-software kan vertaald worden met personeelsmanagement. Salarisverwerking en -planning, personeelsadministratie, carrièreplanning, budgettering, opleidingen, het beheer van vaardigheden en management development vallen onder de noemer hrm.
Peoplesoft werkt momenteel aan de ontwikkeling van een zogenoemde global payroll engine. Eén standaard product kan dan salarisadministraties waar ook ter wereld draaien. Het softwarebedrijf ADP speelt een rol bij de ontwikkeling. Verder is Peoplesoft vooral bezig met software-ontwikkeling op het gebied van het beheer van vaardigheden. De ontwikkeling van een organisatie kan dan afgestemd worden op de ontwikkeling van individuele medewerkers en andersom.
Oracle (17) heeft nog weinig inspanningen verricht om zijn hrm-software klaar te stomen voor Europa. Voor salarisverwerking kunnen Nederlandse Oracle-gebruikers teruggrijpen naar de interface die de Amerikaanse applicatieleverancier biedt voor ADP. Ook Baan (16) integreert met de software van ADP. Oracle legt op het vlak van hrm eveneens de nadruk op self service. Zo kunnen medewerkers zelf adreswijzigingen en dergelijke invoeren in het systeem. Baan heeft momenteel nog geen eigen hrm-module. Functiewaardering en salarisverwerking zijn echter wel geïntegreerd in Baans productiesoftware. Om in de toekomst een volwaardige rol op de markt voor hrm-software, en de erp-markt in het algemeen, te blijven spelen heeft het Veluwse softwarebedrijf een belang genomen in de Spaanse hrm-softwareleverancier Meta4. Tegen het einde van het jaar moet de software van Meta4 onder de vlag van Baan op de markt verschijnen. Ook JD Edwards (20) voert net als Peoplesoft en Oracle een hrm-product in de Verenigde Staten. JD Edwards heeft echter nog geen enkele inspanning verricht om het product klaar te stomen voor de Nederlandse markt. Zijn klanten vragen daar ook niet om. De enorme investering zou dan onrendabel blijken. Bovendien mist JD Edwards de expertise om zo'n product in Nederland te ondersteunen.

Verkoopautomatisering

Met sfa kunnen verkopers, al dan niet extern met een laptop-computer, bezoekrapportages maken, offertes opstellen, gegevens over prospects beheren en orders samenstellen. Sfa dekt het verkooptraject af: wat voorafgaat aan het verkrijgen van een order. Pas als dit proces ten einde is komt de traditionele erp-functionaliteit in beeld. Deze kunnen namelijk alleen 'klanten' en 'orders' verwerken als vaststaat wie die klant is en hoe die order er precies uitziet. In een pril verkooptraject is veel van deze informatie vaak niet of beperkt beschikbaar. Sfa-software biedt hiervoor een oplossing.
De grote erp-leveranciers storten zich voortvarend op deze aanpalende markt en breiden daarmee hun pakketten uit: door de functionaliteit zelf te ontwikkelen, door een acquisitie of door een combinatie van die twee. Erp-systemen zijn transactiesystemen en dus gericht op het 'verwerken' van orders. Sfa-software is gericht op het verkrijgen van nieuwe klanten en nieuwe orders.
Oracle (22) en Baan (21) zijn de enige met een geïntegreerd product; Oracle met zelf ontwikkelde software en Baan door de overname van Aurum. Oracle legt in al zijn erp-applicaties de nadruk op integratie van het achterliggende transactiesysteem met de zogenoemde front office-functionaliteit. Zo ook bij sfa. De call centre-software routeert bijvoorbeeld telefoontjes rechtstreeks naar de juiste medewerker. Deze heeft met een druk op de knop meteen alle klantinformatie op zijn scherm. Alle tijdens het telefoongesprek ingetikte gegevens worden ook weer meteen verwerkt in het transactiesysteem.
SAP (24) heeft begin dit jaar het bedrijf Kiefer & Veittinger gekocht om zijn sfa-aanbod op peil te brengen. Sfa is zo'n beetje het enige terrein waar SAP achterloopt op de overige erp-leveranciers. Maar daar wordt met K&V dus een einde aan gemaakt. Peoplesoft (23) oriënteert zich op de strategie voor zijn sfa-aanbod: een acquisitie, eigen ontwikkeling, of beide. In de tussentijd kunnen klanten de sfa - en helpdesk-software van Vantive gebruiken in combinatie met Peoplesoft. JD Edwards (25) levert een interface voor het product van het softwarebedrijf Siebel. Voor die typische sfa-functionaliteit wordt via het bedrijf Crossworlds, waar JD Edwards een belang in heeft, een vereenvoudigde koppeling ontwikkeld. Verder is het bedrijf bezig met de ontwikkeling van een product om de interactie met klanten te ondersteunen. Voor andere erp-leveranciers is de ondersteuning van klantinteractie vaak ingebakken in verkoopautomatisering.

Bedrijfsanalyse

Als laatste van de nieuwe ontwikkelingen op erp-gebied is analysesoftware eigenlijk nauwelijks los te zien van de overige functionaliteit. Analyses worden namelijk gevoed door de massa aan gegevens die er op financieel, productie-, personeels-, verkoop- of planningsgebied verzameld worden in het transactiesysteem. Ook dit is een gebied waarop Oracle (27) een voorsprong heeft op de concurrentie. Naast erp-leverancier is Oracle vooral deskundig op het gebied van databases, gegevenspakhuizen en analysehulpmiddelen. Het softwarebedrijf heeft dan ook oplossingen beschikbaar voor bijvoorbeeld financiële cijfers en verkoopgegevens te analyseren.
SAP (29) heeft voor analyse-doeleinden het Business Information Warehouse (BIW) ontwikkeld. Dit is een 'pakhuis' voor gegevens uit R/3, andere erp-pakketten en externe industriespecifieke gegevens, zoals onderzoeks- en demografische gegevens. Het BIW kan benaderd worden met de zogenoemde 'management-cockpit', die signaleert dat bepaalde prestatie-indicatoren alarmwaarden overschrijden. Ook met reguliere analysehulpmiddelen is het BIW te ontsluiten.
Baan (26) werkt nauw samen met Microsoft als het op analyse aankomt. Het hele erp-systeem evolueert volgens Baan naar een systeem voor beslissingsondersteuning. De software van Business Objects en Cognos kan ingezet worden voor rapportagedoeleinden. De Olap-functionaliteit (online analytical processing) van Microsoft Plato gecombineerd met Baans materiedeskundigheid moet tot analysetoepassingen leiden voor bijvoorbeeld financiën en productie. Net als in de 'management cockpit' van SAP zijn ook in de software van Baan prestatie-indicatoren met alarmwaarden te definiëren. Voor indicatoren moet gedacht worden aan voorraadniveaus, de liquiditeit, verkoop per regio of de doorlooptijd. Overschrijdt deze een bepaalde waarde, dan krijgt de betreffende gebruiker een signaal en kan tot actie overgaan.
Peoplesoft (28) heeft ook een gegevenspakhuis in zijn erp-software geïntegreerd. Hiermee kunnen de prestaties van financiële en productiefuncties gemeten worden. Hoewel Peoplesoft meldt dat veel bedrijven nu nog niet toe zijn aan analysetoepassingen verwacht het wel dat dit gebied een grote stimulans voor de erp-industrie van de toekomst zal zijn. Voor het analyseproces gebruikt het verschillende methoden, waaronder balanced scorecard-toepassingen. Als analysehulpmiddel op de bureaumachine gebruikt Peoplesoft Cognos Powerplay, voor het achterliggende gegevenspakhuis Arbor Essbase.
JD Edwards (30) levert een rapportgenerator; vanuit Adobe Acrobat kan een link gelegd worden met transactiegegevens uit het kernsysteem. Verder hebben alle analysehulpmiddelen die werken op basis van Odbc (open database connectivity) toegang tot de erp-software van JD Edwards. Cognos, Information Builders en Business Objects zijn hier de bekende voorbeelden van. Samen met Cognos bouwt de Amerikaanse onderneming nu een bedrijfsbreed gegevenspakhuis met acht verschillende analysemodellen. Deze zijn voor verschillende bedrijfsfuncties zoals verkoop en productie geschikt.
 
Roy op 't Veld, redacteur Computable
 
De vele marktleiders
Kiezen welke erp-leveranciers voor een vergelijking in aanmerking komen, is geen sinecure. Cijfers over de erp-markt zijn op nationaal niveau niet voorhanden. En als een onderzoeksbureau er al uitspraken over doet, zijn deze per definitie discutabel.
Slechts over één lijstje bestaat nagenoeg geen discussie. En dat lijstje wordt door onderzoeksbureau Gartner Group aangeduid met BOPS. Baan, Oracle, Peoplesoft en SAP zijn onmiskenbaar de grootste spelers op de wereldwijde markt voor erp-software. Vaak aangevuld met JD Edwards als vijfde. Deze vijf zijn dan ook het object van vergelijking in dit artikel.
Afhankelijk van het beleid en de bedrijfsvoering van een leverancier wordt de markt geconcretiseerd aan de hand van omzet, aantal installaties, aantal klanten, aantal licenties, aantal gebruikers, etcetera. Elke leverancier hanteert de norm die het gunstigste voor hem uitpakt, projecteert die op de deelmarkt waarop hij actief is, en zo zijn er dus vele marktleiders.
De Nederlandse situatie wijkt af van de internationale. Dat leidt geen twijfel. Maar in welke mate is volstrekt onduidelijk. Een speler als QAD is met MFG/Pro breed vertegenwoordigd in het Nederlandse erp-landschap, maar de streep moest ergens getrokken worden.

 
Erp-verhalen in serie
Computable biedt in zeven artikelen een overzicht van het aanbod op de erp-markt. Zonder volledigheid te willen en kunnen claimen, worden de producten van de vijf grootste erp-leveranciers ter wereld - Baan, JD Edwards, Oracle, Peoplesoft en SAP - wekelijks op een rijtje gezet. De wekelijkse invalshoek is achtereenvolgens software voor financiën, productie, human resources, beheer van toeleveringsketens, front office-software en analyse zijn de onderwerpen. Dit afsluitende achtergrondartikel biedt een uitgebreid overzicht van het productaanbod.
 
Een overzicht van de complete serie:


x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 1998-07-17T00:00:00.000Z Roy op het Veld
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.