CNV niet in cassatie reorganisatie CMG-Noord Nederland

De vakbonden staken het juridisch protest tegen de wijze van reorganiseren van CMG-Noord Nederland. Dit meldt vakbond CNV. De bond tekent geen cassatie aan tegen de rechtbank in Den Haag.

Deze rechtbank gaf op 29 november het CWI (arbeidsbureau) gelijk. Volgens de rechters mag het arbeidsbureau 96 ontslagvergunningen voor CMG-detacheerders beoordelen volgens de ontslagregels voor uitzendbureaus.
 
De bonden zijn tegen het gebruik van deze uitzendontslagregels en hoopten onder meer via procedures bij verschillende rechtbanken de toepassing ervan te voorkomen. Cassatie tegen deze uitspraak zou het allerlaatste juridische middel zijn.
 
Naast de juridische procedures proberen de vakbonden via de Stichting van de Arbeid de toepassing van de uitzendregels bij ict-detacheringsbedrijven tegen te gaan. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid had de stichting hierom gevraagd. Het advies wordt half februari verwacht.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Lees verder


Reacties

CMG blijft volhouden dat zij geen uitzendwerkgever is. Maar hoe lang nog? Onderstaande conclusie komt uit een memo van een juridisch adviseur aan de OR van CMG!
Conclusie:
Uit het bovenstaande kan de conclusie worden getrokken dat de arbeidsrelatie tussen CMG en haar werknemers als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW valt te kwalificeren. In kort geding waren zowel de Rechtbank als het Gerechtshof deze mening toegedaan. Eén en ander blijft echter afhankelijk van de feitelijke situatie en tevens blijven er discussiepunten bestaan omtrent 1) het criterium bedrijfs- of beroepsmatig detacheren, 2) de invulling en uitleg van het herplaatsbaarheidscriterium en 3) het niet expliciet aangaan van een uitzendovereenkomst.

LogicaCMG - UK
I have now finalised, with the headcount review consultation representatives, the proposed redundancies in the UK (excluding Wireless Networks).
The headcount in the UK will be reduced by 850 jobs including voluntary redundancies. This includes plc and UK-based group functions that require a separate timetable to meet the transitional needs of the business throughout the course of the year.
bron: intern memo HR Dir Logica CMG

Mooie discussie. Het geeft de CMG zaak wel een vreemde nasmaak.
Dank voor jullie uitzoekwerk. Ik denk dat weinigen de tijd en de moeite hebben genomen zich er zo in te verdiepen. Ik hoop niet dat jullie niet 'op de bank' zitten, want dan zit je wel in de gevaren zone ;-)

Eerst was het wartaal, nu is het juridische taal ;-) Maar ik denk wel dat je het wel begrijpt!
Het standpunt van CMG is niet getoetst. Het was een zaak tussen de bonden en het CWI. Maar wat jij en CMG doen is de juridische feiten uit deze zaak negeren of misschien wel ontkennen.
"Bijlage B geldt voor uitzendkrachten én voor gedetacheerden." is wat jij en CMG zeggen. Dit is niet waar. Bijlage B is alleen van toepassing als er sprake is van een uitzendrelatie in de zin van artikel 7:690. Niet meer en niet minder. En met deze zaak is het een juridisch feit dat bijlage B rechtstreeks is toegepast omdat er sprake is van een uitzendrelatie in de zin van artikel 7:690.
Maar wees geduldig de tijd zal leren wie gelijk heeft. Van de ontslagen CMG'ers zullen er vast een aantal zijn die op grond van deze uitspraak een individuele zaak aanspannen tegen CMG. Dit omdat in arbeidsrechterlijke zin hun arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst bleek te zijn. Een werkgever heeft de wettelijke plicht dit bij aanvang kenbaar te maken. Omdat CMG daarbij in gebreke is gebleven is zij schadeplichtig. Ook het concurrentie- en relatie beding kan voor gedetacheerden als nietig beschouwd worden.

Om met het Kopspijkers panel te spreken "dat zie ik dus duidelijk anders". Dat is de pest met die juridische taal. Het standpunt van CMG is niet getoetst. Er wordt niet gezegd dat het standpunt niet klopt. Kennelijk zijn de standpunten van CMG en CWI niet strijdig met elkaar.
Hoewel ik nu eigenlijk een andere discussie aanzwengel: Het is toch te triest voor woorden. Onze toppers van managers wisten de klanten altijd te overtuigen wat een geweldige krachten de klant mocht inhuren. Nu die geweldige krachten op de bank zitten zou je denken dat men deze beschikbare batterij van experts goed zelf kan gebruiken, bijvoorbeeld voor innovatie. Maar al wat men weet te verzinnen is " ontslaan".
In het geval CMG is het helemaal triest. Men had een strategie van organische groei en en hooguit kleine overnames doen als het echt wat toevoegde. Toen je de recessie al zag aankomen meende men af te moeten wijken van deze al meer dan 30 jaar succesvolle strategie door voor veel geld Admiral in te lijven. Geld dat nu gebruikt had kunnen worden om te overleven.
Gevolgk. CMG heeft zijn zelfstandige bestaan moeten opgeven. Reken maar dat dat pijn doet.

Gerry, ik vind het geweldig dat je de moeite hebt genomen de uitspraak te lezen! Maar je hebt, denk ik, het belangrijkste over het hoofd gezien. Het klopt dat de rechter geen uitspraak doet over het standpunt van CMG. Maar de rechter doet uitspraak over het standpunt en de handelswijze van het CWI. Het toetsingskader vind je in hoofdstuk 2.
QUOTE
2.4. CMG stelt zich op het standpunt dat zij geen uitzendwerkgever is in de zin van artikel 7:690 BW, maar dat bijlage B naar analogie moet worden toegepast.
CWI is van mening dat bijlage B rechtstreeks moet worden toegepast omdat sprake is van een uitzendrelatie in de zin van artikel 7:690.
2.5. Omdat in deze zaak de juistheid van het -voorgenomen- standpunt van CWI moet worden getoetst, acht het hof de vraag of het door CMG ingenomen standpunt juist is niet relevant
UNQUOTE
Het gaat om het RECHTSTREEKS in de tweede zin van punt 2.4. De rechter heeft de vordering van de bonden dat er geen sprake is van een uitzendrelatie afgewezen!

Ik heb gekeken op www.rechtspraak.nl en was helemaal van plan me te laten overtuigen. Helaas wordt er geen uitspraak gedaan over het al dan niet uitzendwerkgever zijn van CMG. er staat nl. (ik citeer de relevante stukken)
QUOTE
De bonden voeren in hoger beroep aan, dat:
a. CMG zelf van oordeel is dat zij geen uitzendwerkgever is in de zin van artikel 7:690 BW, de verplichtingen van de WAADI niet nakomt en de bepalingen van ABU CAO niet van toepassing acht op de arbeidsovereenkomst met de werknemer; CMG geen G-rekening ten behoeve van de inleners hanteert;
d. de standaard arbeidsovereenkomst niet vermeldt dat deze moet worden aangemerkt als een uitzendovereenkomst, maar daarentegen wel een concurrentiebeding bevat;
5.2. Het hof overweegt als volgt. Ter beoordeling van de juistheid van het standpunt van CWI dient te worden gekeken naar de feitelijke situatie bij CMG. De hiervoor sub a en d weergegeven argumenten zijn een logisch gevolg van het standpunt van CMG dat zij geen uitzendwerkgever is. Wat de verdere gevolgen daarvan zijn voor de individuele arbeidsovereenkomsten, wanneer moet worden geoordeeld dat dit standpunt onjuist is, is in deze procedure niet aan de orde.
UNQUOTE
m.a.w. het hof vindt een uitspraak hierover niet aan de orde. Dus ik ben nog niet overtuigd
Overigens ben ik niet zozeer een CMG-aanhanger, maar heb een instinctieve neiging om een andere mening te hebben dan de kudde. Ik werk 13 jaar in de IT in allerlei functies van ontwikkelaar tot vage projectleider-baantjes.

Het standpunt van CMG is ongewijzigd. Ondanks dat de juridische feiten anders hebben uitgewezen. Van analoge toepassing, zoals CMG blijft zeggen, is geen sprake. De regels voor uitzendbureau's zijn rechtstreeks toegepast!
Omdat men dat heel goed weet bij CMG kun je dit verlakkerij noemen. Het is in ieder geval niet open en eerlijk!
Ik ben benieuwd of de CMG aanhangers de uitspraak gelezen hebben. Zoja, schrijf wat je ervan vindt.

Begrijpt CMG de consequenties van haar eigen keuzes wel? In het Financieel Dagblad stond een artikel geschreven door CMG. Hierin werd het standpunt van de bonden gepredikt dat detacheren in de ICT niet hetzelfde is als uitzendwerk. In de juridische procedure was het standpunt van CMG precies het tegenovergestelde. Ook worden een aantal vaststaande juridische feiten ontkend!

Ed: ben iets meer dan 10 jaar werkzaam in IT vooral op technisch vlak, heet technisch consultant, noem mezelf programmeur
(en ben overigens al 5 of 6 jaar lid van de CNV dienstenbond). Werk soms gedetacheerd, soms niet (momenteel niet) maar collega's van me bijvoorbeeld wel (en soms al jaren fulltime). Hoewel mijn bedrijf zichzelf geen detacheerder noemt leeft het wel voor een substantieel deel daarvan - en ik vraag me dus ook af wat voor arbeidsrechtelijke gevolgen dat heeft voor mijn positie, want wanneer is een bedrijf een detacheringsbedrijf? Alleen het CWI schijnt het te weten....

Als gevolg van de CMG zaak is elke gedetacheerde kracht in elke sector qua rechten gelijk een uitzendkracht! CMG was zo listig dit in de wet te ontdekken. Maar kennen jullie de rechten van een uitzendkracht wel? Er is een hele wet, de Flexwet, voor geschreven.

Gerry, wat jij wartaal noemt staat leeterlijk in de uitspraken van de rechters! Lees ze er maar eens op na. Je kunt ze vinden op http://www.rechtspraak.nl. Vooral de toetsings kaders geven een heel ander beeld dan CMG doet geloven.
Waar het in het kort op neerkomt is het volgende. Bijlage B is een uitzondering voor de uitzendsector. Deze is alleen van toepassing als er sprake is van een uitzendovereenkomst. De definitie hiervan is vastgelegd in het Burgelijk wetboek. CMG heeft aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een uitzendovereenkomst. Deze regels zijn door het CWI rechtstreeks toegepast. Dat maakt de gedetacheerde CMG'ers in arbeidsrechtgerlijke zin uitzendkrachten! Maar nogmaals, lees de uitspraken er op na.
Overigens komt het begrip detachering of alle veraiaties daarvoor noch in het Burglijk Wetboek, noch in het Ontslagbesluit, noch in Bijlage B voor. In arbeidsrechterlijke zin is het uitzendwerk. En juist CMG heeft aannemelijk gemaakt dat er sprake is van een uitzendovereenkomst

Toch ben ik benieuwd naar de functies van de diverse mensen hier.
Ikzelf hoef helemaal geen lid van een vakbond te worden.
Ik werk namelijk niet meer in de IT, NIEMAND gaat, over mijn rug,
op een gemakkelijke manier, veel geld verdienen.
Ik wordt puur lid uit solidariteit.
Ik ken de verhalen wel hoor, als je maar heel goed werkt
komt het geld vanzelf wel, en je baasje maar lachen.

Blijft staan dat de gevolgen voor onze branche en bedrijven als CMG in het bijzonder enorm zijn. Kijk eens naar de reputatie en het imago van de medewerkers en de bedrijven bij de potentiele eindklanten... Waar vroeger, misschien niet geheel terecht, het beeld van hooggekwalificeerde medewerkers en zeer professionele organisaties overheerste worden we nu als IT'er eerder met poolse aspergestekers of tiepgeiten vergeleken en de CMG's met Randstad, Start en Luba vergeleken... (enigzins overdreven ja, dat wel maar als je de tarieven ziet scheelt het niet eens zoveel meer ;)) Mocht de markt ooit weer aantrekken dan zal echt geen haar op mijn hoofd (en ik ben niet kaal :)) eraan denken om bij een detachteerder, CMG in het bijzonder, het gaan werken! Ik denk er hier veel mensen zijn die er net zo over denken?

Uiteraard hebben de vakbonden hun nut. Waar ik bezwaar tegen heb is de manier waarop in deze zaak is geprobeerd met een verkeerde voorstelling van zaken, publicitair garen te spinnen. Nog steeds zie je mensen wartaal uitslaan over uitzendkrachten. Ze noemen zich op het forum zelfs zo.
Bijlage B geldt voor uitzendkrachten én voor gedetacheerden. Net zoals de verkeersregels gelden voor automobilisten én voetgangers. Dat maakt een voetganger nog geen automobilist net zomin als dat dit een gedetacheerde een uitzendkracht maakt.
Toen we als IT-ers meeprofiteerden van de hype en er jaarlijks 10% of meer bijkregen, hoorde je ons niet over vakbonden. En nu het wat minder gaat, lopen we als huilende babies naar pappa vakbond. Voor IT-ers die ook in de goede tijden al lid waren van de vakbond neem ik mijn petje af. Maar ik heb vraagtekens bij IT-ers die zich nu ineens aansluiten. Als je in goede tijden lekker hebt mee kunnen profiteren, moet je nu niet zeuren. Als je geschoren wordt, moet je stilzitten.

Gerry: wat je commentaar op vakbonden betreft zou het misschien verlichtend kunnen werken om je eens in te lezen in de historie van pak-hem-beet 1900 tot nu, en je eens af te vragen waar de gemiddelde Nederlander nu zou zijn als er geen vakbonden waren geweest. Vast niet in de gelegenheid om comfortabel op vakbonden af te geven vanachter een computer.
Het nog is steeds van de gekken dat een volstrekt oncontroleerbare club als het CWI met één pennestreek in feite potentieel tienduizenden arbeidsplaatsen als uitzendbaan classificeert *zonder dat daar iemand wat aan doet*, behalve de vakbond. Lachen natuurlijk, eindelijk gaan die arrogante geleasebakte gedetacheerden eens op hun bek. Maar vraag je als IT'er, bouwvakker, accountant, of wat dan ook maar eens af of JOUW werkgever niet een constructie kan verzinnen waardoor jij ineens 'uitzendkracht' bent als hem dat zou uitkomt. Even een briefje naar het CWI en hop, weer een lastpak minder.
Wat betreft de beschuldiging van 'zieltjeswinnerij over de rug van de goede naam van CMG' ... je zou ook de dierenbescherming van zieltjeswinnerij kunnen beschuldigen als ze een een dierenambulance afsturen op aangereden dieren. Niemand vraagt ze dat, maar ze doen gewoon waar ze voor zijn. En ja, dit is een high-profile zaak maar dit gaat ook over FUNDAMENTELE zaken, t.w. een ernstige aantasting van de arbeidszekerheid van veel Nederlanders. Het gaat echt niet alleen om die honderdzoveel CMG'ers. Men heeft geprobeerd deze 'brand' in een vroeg stadium te blussen. Dat is mislukt, maar beter gefaald dan niet geprobeerd, en in ieder geval is nu aandacht voor de zaak op regeringsniveau in plaats van dat er wat hele smerige precedenten ongezien de Nederlandse rechtspraak insluipen. De slag is verloren, maar de oorlog nog niet, zoals dat zo mooi heet.
Jarenlang is de vakbond als instituut genegeerd binnen de IT, we konden het allemaal immers wel zelf, voor deze werkgever tien andere, de wereld was van ons en wie kon ons wat maken? Nu, dàt weten we inmiddels. Ik zou haast zeggen: IT'ers van Nederland, trek je kop uit het zand (of de wolken) en denk eens na wie er voor JOU opkomt als 'the sh*t hits the fan'.

Het geheel begint een interessante wending te krijgen,
Ik hoop iets bijgedragen te hebben.
Heb net mijn aanmeldcoupon voor de vakbond op de bus gedaan

Is het niet CMG die over de rug van haar eigen medewerkers, een aantal met een dienstverband rond de 20 jaar, wettig en overtuigend heeft bewezen dat ICT gedetacheerden niet meer zijn dan uitzendkrachten!
Probeer de discussie over vorm en inhoud te scheiden. Ik ben benieuwd naar de inhoudlijke discussie binnen CMG? Hun arbeidsovereenkomst blijkt in feite niet meer te zijn dan een uitzendovereenkomst. Is CMG daar intern ook zo open over?
Over de vorm kan gezegd worden 'de pot verwijt de ketel dat hij zwart ziet'. Beide partijen hebben flink met modder gegooid. Onder andere door de tegenpartij persoonlijk zwart te maken. Dat valt niet alleen het CNV te verwijten. Lees naast de Computable de stukken in het FD en enkele werkgevers bladen er maar op na.

Het was dus allemaal een storm in een glas water. De vakbonden hebben over de rug van de goede naam van CMG geprobeerd zieltjes te winnen en moeten nu de vlag strijken. Het zou het CNV sieren als ze publiekelijk hun excuses aan CMG zouden maken. Ook de weinig kritische houding van Computable tegenover de argumentatie van CNV verdiende geen schoonheidsprijs.

Gedetacheerde CMG'ers zijn dus toch uitzendkrachten!
Waar ging het ook al weer over. CMG ontsloeg haar medewerkers als uitzendkracht omdat er sprake zou zijn van een uitzendovereenkomst! Het CWI heeft de regels voor de uitzendsector rechtstreeks toegepast. Het CNV heeft hier bij de rechter zonder succes bezwaar tegen gemaakt.
CMG heeft zich dus willens en wetens voor de rechter hard gemaakt als uitzendwerkgever. Ik ben benieuwd welke verplichtingen deze status met zich meebrengt.

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2003-01-27T00:00:00.000Z Gijs Hillenius
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.