Deze opinie is van een externe deskundige. De inhoud vertegenwoordigt dus niet noodzakelijk het gedachtegoed van de redactie.

Functioneel beheer: van incidenten naar IT-regie

Dit artikel delen:

Computable Expert

M. Buurman
Directeur/ceo/country manager. Expert van Computable voor het topic Beheer.

De laatste jaren is het vakgebied functioneel beheer sterk in opkomst. Steeds vaker zijn er bedrijven en managers die de meerwaarde inzien van professionals die zich tussen de business en it bewegen en de verbindende schakel zijn tussen deze twee zeer verschillende en elkaar soms moeilijk begrijpende werelden. Hoe is functioneel beheer ontstaan, wat is de huidige stand van zaken in dit vakgebied en wat is de toekomst van functioneel beheer?

Functioneel beheer is in veel organisaties organisch ontstaan. De business weet niet precies wat men wil en it is vaak niet in staat om de wensen van de business om te zetten naar exact datgene wat men nodig heeft. Daarbij is de communicatie het grootste probleem: de business heeft te weinig kaas gegeten van de mogelijkheden en komt met onduidelijke, vaak onuitvoerbare eisen en wensen. It vraagt niet door en is daardoor niet in staat om met de juiste oplossingen te komen die voldoende aansluiten bij de dagelijkse praktijk op de werkvloer.

Uiteindelijk is de eindgebruikersorganisatie ontevreden over de informatievoorziening en is het voor it vrijwel ondoenlijk te kunnen voldoen aan de wensen en eisen die men heeft. Het vingerwijzen bij problemen en incidenten is niet van de lucht en het begrip voor elkaar is ver te zoeken. De eindgebruikersorganisatie vraagt dan aan iemand uit hun eigen gelederen die affiniteit heeft met it om als 'linking pin' tussen de business en it te gaan fungeren. En/of een communicatief vaardige it-er met inzicht in de primaire bedrijfsprocessen werpt zich op als de ambassadeur van it richting de business. Hoe dan ook, functioneel beheer krijgt voorzichtig een gezicht. Geformaliseerd is het allemaal nog niet, maar het begin is er.

Huidige stand van zaken

Op dit moment is functioneel beheer in heel veel verschillende vormen en op diverse volwassenheidsniveaus actief. In zijn algemeenheid valt te zeggen dat met name de grotere bedrijven (250+ medewerkers) functioneel beheer in meer of mindere mate als rol of functie hebben ingericht. In de bank- en verzekeringssector is men vrij ver in het implementeren en borgen van functioneel beheer en ziet men vrijwel zonder uitzondering ook de meerwaarde hiervan. In de zorg en het onderwijs daarentegen is het sterk wisselend en is het bestaan en succesvol functioneren van functioneel beheer sterk afhankelijk van de bedrijfscultuur en -grootte en van de visie van het (it-)management. In de industriële en logistieke sector heeft slechts een relatief klein deel van de organisaties functioneel beheer ingericht en geformaliseerd.

Geen eenduidige definitie. Wat samenhangt met de diversiteit aan volwassenheidsniveaus is dat de definitie van functioneel beheer zeker niet overal op dezelfde manier wordt gehanteerd. Alleen al in de functietitels komt dit zeer prominent naar voren: functioneel beheerder, functioneel applicatiebeheerder, informatiemanager, demand manager, business information manager, et cetera. Dit werkt verwarring in de hand en zorgt soms voor grijze gebieden tussen bepaalde functiegroepen. Met name de grens tussen functioneel beheer en applicatiebeheer is binnen veel organisaties nog erg vaag. Even voor de helderheid: de definitie die als basis geldt voor dit artikel is de volgende: applicatie beheer is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de (business) applicaties en voor het doorvoeren van nieuwe wijzigingen in opdracht van functioneel beheer. Functioneel beheer is verantwoordelijk voor de juiste functionaliteit en het juiste gebruik van de informatievoorziening. Functioneel beheer is met deze definitie dus veel meer een business-functie dan een it-functie.

Borging, positionering en mandaat. Doordat functioneel beheer vaak organisch op de werkvloer ontstaat, blijkt de borging van deze functie vaak lastig. Dit is af te lezen aan de positionering van de functioneel beheerders in de organisatie en het mandaat wat de functioneel beheerders toebedeeld krijgen. Qua positie komt het regelmatig voor dat functioneel beheer onterecht onder de verantwoording van de it-afdeling valt. Daarbij is het benodigde mandaat niet geformaliseerd en bestaat erop tactisch en strategisch niveau geen vertegenwoordiging van functioneel beheer buiten de it-kolom. Dit zorgt voor 'zwemmende' functioneel beheerders die overgeleverd zijn aan de grillen van de business en it en eigenlijk alleen maar bezig zijn met brandjes blussen (lees: eerste lijn incidenten aan het oplossen zijn). En daar ligt niet de échte kracht en meerwaarde van een functioneel beheerder.

Smeerolie voor de organisatie

Een functioneel beheerder kan uitgroeien tot de smeerolie in de organisatie die zorgt voor een optimale aansluiting van de informatievoorziening op de primaire en secundaire bedrijfsprocessen. Naast de aanname en afhandeling van eerste lijn incidenten behoren activiteiten als het schrijven en onderhouden van handleidingen, het organiseren en regisseren van testtrajecten, het samen met de business opstellen van functionele ontwerpen en acceptatiecriteria, het opleiden van eindgebruikers, het adviseren van het management op het gebied van it en het deelnemen in it-projecten ook tot de dagelijkse werkzaamheden van de hedendaagse functioneel beheerder. Bij al deze activiteiten zijn drie zaken van groot belang: het managen van de verwachtingen, de regie op en de kwaliteit van de informatievoorziening.

Managen van de verwachtingen. De primaire taak van een functioneel beheerder is en blijft het verzorgen van de communicatie tussen de eindgebruikersorganisatie en de it-afdelingen en -leveranciers. Dit blijft zonder functioneel beheerder altijd lastig vanwege het grote verschil in de belevingswereld en het taalgebruik van de beide partijen. Veel onduidelijkheid en ontevredenheid over de it ontstaat door gebrekkige communicatie aan beide zijden. Het niet op de juiste manier managen van de verwachtingen is hierbij de grootste boosdoener. De business wil qua informatievoorziening weten waar men aan toe is en de it-afdeling wil de wensen en eisen op een zo zuiver mogelijke manier aangeleverd krijgen en niet lastiggevallen worden met allerlei gebruikersvragen. De functioneel beheerder zorgt door het optreden als 'linking pin' tussen beide partijen voor een tevreden eindgebruikersorganisatie en een it-afdeling die zich kan bezighouden met het in stand houden van de it-omgeving.

Regie. Andere belangrijke aandachtspunten voor een functioneel beheerder zijn het doorvragen naar en het vertalen van eisen en wensen naar voor it leesbare ontwerpen. Omdat de business niet altijd weet wat men wil, is het kritisch doorvragen cruciaal bij het opstellen van eisen en wensen voor de informatievoorziening. Niet altijd zijn de wensen van de gebruikersorganisatie reëel of goed in balans qua kosten en baten. Hoe vaak komt het niet voor dat een eindgebruiker per se een bepaalde functionaliteit ingebouwd wil hebben die eigenlijk maar een hele kleine 'winst' oplevert in de dagelijkse praktijk? Na het zuiver krijgen van de eisen en wensen dienen deze vertaald te worden naar goed leesbare en op één manier interpreteerbare ontwerpen waar it makkelijk mee uit de voeten kan. Tijdens de beschrijving, ontwikkeling en implementatie van de nieuwe functionaliteiten houdt de functioneel beheerder vinger aan de pols bij alle stakeholders en treedt op als regievoerder van alle activiteiten en communicatie.

Kwaliteit. Hoe vaak gebeurt het niet dat bij een live-gang van een nieuw systeem of nieuwe functionaliteit blijkt dat er niet voldoende is getest, er geen gedegen handleiding is samengesteld of dat er te weinig aandacht is besteed aan de opleiding van de eindgebruikers? Een functioneel beheerder zorgt voor een goede kwaliteitsbewaking en zal nadrukkelijk betrokken zijn bij belangrijke beslissingen betreffende de acceptatie en livegang van nieuwe functionaliteiten. Een functioneel beheerder zou dan ook het recht moeten hebben om een ook door het management gedragen no-go te geven als de testresultaten daar aanleiding voor geven.

De toekomst

De aankomende jaren zal functioneel beheer een steeds belangrijkere en prominentere plek innemen in organisaties. Het gaat er steeds minder om waar welke functionaliteiten worden betrokken, er komt veel meer focus op het aansluiten van deze functionaliteiten op de dagelijkse praktijk van de werkvloer. De eindgebruikers en business-managers bepalen de richting van de informatievoorziening, de functioneel beheerder zorgt voor de regie hierop en IT zorgt voor de technische opzet, inrichting en het beheer van de ondersteunende IT. De functioneel beheerder speelt dus een belangrijke zo niet cruciale rol in het wel of niet succesvol zijn van de informatievoorziening. Het (IT-)management zal dit moeten inzien en dient te zorgen voor een aantal kaders en randvoorwaarden voor het succesvol inrichten en uitvoeren van functioneel beheer.

Meer aandacht voor softskills. De onderkenning van het belang van goed functioneel beheer sijpelt dus langzaam door naar de managementlaag. Men dient zich hierbij bewust te zijn van het feit dat er steeds meer nadruk komt te liggen op softskills in plaats van hardskills. Empatisch vermogen en organisatiesensitiviteit zijn in de rol van functioneel beheerder belangrijker dan opleidingsniveau, applicatiekennis en bepaalde certificaten. Ook het aanname- en personeelsontwikkelingsbeleid zal hier op afgestemd moeten worden.

Draagvlak en acceptatie. Om te beginnen dient functioneel beheer goed geborgd te zijn in de organisatie. Zowel op operationeel, tactisch en strategisch niveau dient er een functionaris te zijn die zich bezig houdt met de regie op de informatievoorziening. Dit zorgt tevens voor draagvlak bij alle stakeholders op de verschillende niveaus en acceptatie van de beslissingen die door deze functionarissen worden genomen.

Meet en deel het succes van functioneel beheer. Vergeet als functioneel beheerders en het management ook zeker niet om het succes van functioneel beheer te meten en te delen met de organisatie. Focus daarbij niet op IT aspecten als aantallen afgehandelde incidenten of beschikbaarheid van de applicaties! Kijk naar de belangrijkste KPI: de klanttevredenheid. Vraag bijvoorbeeld middels korte enquêtes regelmatig aan eindgebruikers naar de tevredenheid over de informatievoorziening en de dienstverlening van de functioneel beheerders. Men zal zien: functioneel beheer zorgt voor meer tevredenheid over de informatievoorziening en de algehele motivatie, productiviteit, effectiviteit en efficiëntie profiteren mee.

x

Om te kunnen beoordelen moet u ingelogd zijn:

Dit artikel delen:

Reacties

Ik kan het hier met Martijn Buurman eens zijn. Persoonlijk vind ik het een openstaande deur.

De Kern
De kern van het verhaal is dat IT nog steeds niet communicatief vaardig is gebleken, en zal dit, getuige de arbeidsmarkt en de perikelen, ook helemaal niet worden. Met communicatie bedoel ik dan dat IT professionals in staat moeten worden geacht de vertaalslag te maken van IT naar Non IT en vv.

De reden dat ik dit zo kort door de bocht en bot stel is dat ik al vele vormpjes, kleurtjes, initiatieven, ideeën en methodes voorbij heb zien komen in pakweg twintig jaar, en klaarblijkelijk is men nog steeds niet in staat dat bestaande gat te overbruggen.

Wetmatigheden van IT en de gevolgen
Dat is zeer eenvoudig uit te leggen. IT is een lineaire materie, mensen zijn dit niet. Wanneer IT professionals zich begeven in de wereld van de materie IT, dan worden zij gedwongen met de stroom die de materie eigen is mee te gaan. Er tegen in gaan is Dom omdat je dan gewoon weet dat dingen dan NIET zullen gaan werken! Nadeel hiervan? Dat de IT professional, naarmate deze zich meer specialiseert, steeds incommunicatiever word.

IT vs Non IT
Vervolgens weet men steeds minder de vertaalslag te maken naar non IT en non IT is natuurlijk niet bij machte uit te gaan leggen wat zij nu precies wil en bovenal HOE men dat dan wel zou willen. Dan heb je vervolgens twee smaakjes mensen. Mensen die een ander graag iets zouden willen verkopen, iets weten van IT, lees 'denken te weten', niet begrijpen, en een tweede groep die een cursusje ITIL/Prince oid heeft gedaan en vervolgens roept.... 'Ik kan IT projecten managen' en u heeft hier uw recept voor legio aan problemen die zich voor zullen GAAN doen.

Zullen GAAN Doen!
IT is niet alleen lineair, maar ook nog voorspelbaar. Doet u ergens 'iets' dan kunt u de uitkomst daarvan voorspellen of u doet niet, en dan kunt u dat ook. En als u nu die twee werelden naast elkaar zet dan heeft u een pak vol tegenstellingen en voorspelbare problemen. Dat geld niet alleen overigens voor 'functioneel beheer' maar ook voor ALLE processen die men naast de materie IT bedenkt.

Dynamisch Statisch maken
Het grote geheim, ik zal hem hier voor de 1001e keer verklappen, is dat het de taak van de IT professional is de dynamische Non IT-er te vertellen dat die statisch zal moeten worden en sterker nog, er is namelijk geen andere manier. IT is, en ik weet dat heel veel 'IT-ers' dat niet met mij eens zijn, weinig dynamisch maar zo statisch als een stalen balk. U kunt die balk zo licht/donker/groot/klein/licht/zwaar maken wat u wilt, bottom line is dat die statisch zal blijven.

De Civile Matrix
Om dat Non IT duidelijk te maken is er niet alleen de Civile Matrix, maar uiteraard ook een aardige seminar die Non IT-ers mee neemt in de wereld van IT en begrijpelijk en inzichtelijk maakt hoe IT werkt en waarom daar zo weinig dynamiek in zit.

Soft Skills
Nu komen we, heel kort, bij de Soft Skills. In Nederland zijn er twee of drie manieren om, volkomen onafhankelijk, de soft skills van een professional inzichtelijk te maken. Met onafhankelijk bedoel ik hier dat de betreffende professional GEEN actief deel uit maakt van een manipuleerbaar proces.

Wanneer namelijk de latente soft skills van een professional inzichtelijk is, wordt de persoonlijkheid en gedragingen van de betreffende professional rationeel verklaarbaar en heeft u meteen inzicht in bijvoorbeeld de mate voor zin van communicatie. Het maakt het u meteen eenvoudiger al of niet te investeren in iets dat communicatie heet.

Graag wil ik het hier even bij laten want voor ondergetekende zijn de overige onderdelen die Martijn beschreef, zoals Testen, Documenteren, Installatie of gebruikers handleidingen, overall part of the game. Iets wat door het uitfaseren van menig Sr. IT specialist door de zeer weinig kostende Jr Young Upcoming IT Professional, uiteraard ook ten grave is gedragen.

Functioneel Beheer
In mijn bescheiden optiek is Functioneel Beheer gewoon kennis van Hardware, OS en Software die men gebruikt binnen de organisatie en een heel aardig idee omtrent incident management en resolutie management. Immers, als Functioneel beheerder kun je nu eenmaal incidenten nu eenmaal niet altijd voorkomen maar er wel een duurzame oplossing voor bedenken.

As Last!
We zien jammer genoeg weinig van de wetmatigheden van de IT terug, ook niet in dit artikel. Niet badinerend bedoeld, slechts een constatering. Die wetmatigheden kom je namelijk ook niet in de ITIL boeken terug of in de verkapte Tmaps, Imap of Prince II. En ik geef dan ook heel graag enkele wetmatigheden die IT in proces karakteriseren met u mee.

1. Never Asume, Always verify
2. Simpel Simpler Simpelst
3. Complicated never is Interesting
4. From A to B unless P is larger then your proces ......

En zo kan ik er nog wel een paar oplepelen.

Ik vind het artike (wederom) een goede aanzet in de goede richting. Nu de verdere invulling en je kunt er zo een seminar of course van maken.

@Numoquest

Je zou het hele verhaal ook om kunnen draaien, de business is nimmer in staat geweest om aan te geven wat ze willen. We kunnen dat een communicatietekort aan de kant van de technici noemen maar gebruikers zijn ondanks alle mooie interfaces tenslotte toch vaak nog digibeten. Iedere gek zijn gebrek want als ik het hele verhaal nu eens uit de IT sector haal en over bijvoorbeeld de juridische wereld heen leg dan zie je dezelfde wetmatigheden.

We verwachten logische uitkomsten maar worden telkens verrast door andere uitspraken omdat beide niet statisch zijn en dus constant aan veranderingen 'onderhavig' met uiteindelijk logische incidenten tot gevolg. De ideale wereld waarin alles werkt zoals verwacht, uitkomsten vooraf bekend zijn en iedereen gelukkig bestaat dan ook niet want 'shit happens' is nog een wetmatigheid uit zowel de ICT als het leven zelf.

En hoewel ik voor de auteur nog wel enige vragen heb omtrent bijvoorbeeld het proces 'verwachtingsmanagement' verwacht ik op basis van ervaring hier geen antwoord. Hoewel diezelfde lessen me ook leren dat je het onverwachte nooit kunt managen laat staan daarover de regie te krijgen. Een groter gemis in de ICT vind ik persoonlijk dan ook vooral het 'eigenaarschap' door wel het probleem te benoemen maar het niet op te lossen.

Want of de eigenaar van een incident uiteindelijk functioneel beheerder, behandelaar of techneut genoemd wordt lijkt me een detail waar business noch klant zich druk om hoeft te maken. Uiteindelijk gaat het om de service die op het moment van verwachting toch altijd weer tegen kan vallen en dus heb ik mijn twijfels over de functioneel beheerder want deze weet vaak niet van de bouten en moeren van het fysieke systeem.

Zo'n laatste paragraaf doet me dan ook denken ook denken aan recente ervaring met nationale luchtvaartmaatschappij waarbij de service tijdens de vlucht prima was maar ik wel met zeven uur vertraging aan kwam op mijn bestemming. Het gevolg van een computerstoring die uiteindelijk opgelost werd door een anonieme techneut en niet door het glimlachende cabinepersoneel, betreffende het delen van succes heb ik dus ook nog enige vragen.

Ik zie dus vooral de zoveelste abstractielaag waarbij de soft skills weer belangrijker gemaakt worden dan harde IQ van probleemoplossend gericht werken. En ondanks het betoog gaat hier dus nog best veel mis, ook bij banken waar we recentelijk toch enige vervelende verstoringen hadden met het betalingsverkeer. Kun je achteraf wel een enquête sturen maar als vervanging voor het verwachtingsmanagement hebben we toch nog steeds een proces dat risicomanagement wordt genoemd.

En spreiden hiervan is nog altijd beter voor de kwaliteit omdat hier ook telkens weer andere criteria aan gegeven worden en op zijn best dus alleen afspraken over de voorwaarden van levering zijn te maken. En dat is uiteindelijk weer het juridiseren van de ICT waardoor verantwoordelijkheden vastomlijnd zijn maar de service zelf er niet beter van wordt.

Een zin als: "Focus daarbij niet op IT aspecten als aantallen afgehandelde incidenten of beschikbaarheid van de applicaties" lijkt me dus wederom een contradictio in terminis, een vierkant cirkel.

Beste Ewoud,

Met alle Respect mijnerzijds. Het hoeft allemaal niet zo ingewikkeld. Ik ben al jaren bezig Non IT Professionals uit te leggen Wat IT is en Hoe ermee om te gaan. Daarbij ruim je dan ook meteen heel veel doemdenken op en verbeter je de intercommunicatie tussen beide werelden.

Als veel IT Professionals, die 'hun trucje' aardig beheersen, maar niet eens de meest basale lijnen te kunnen zien, hoe kun je dan iets dergelijks van de business verwachten? Kom op nou. Met het uitfaseren van Sr. IT professionals en die vervangen door de 'yups', is het vragen om enorme toename van problemen met alle discussies en vingerwijzen van dien.

Dit soort discussies ontstaan er vaak door die je juist terzijde moet schuiven. Bottom line is dat IT een rigide lineaire materie is waarover je kunt discussiëren tot je een ons weegt maar die gewoon blijft doen wat het sinds Enniac heeft gedaan. Het enige wat je feitelijk hoeft te doen juist dat inzichtelijk te maken voor IT en Non IT, en in mijn ervaring is dat helemaal niet zo moeilijk, en je kunt je richten op datgene waar IT voor is bedoeld.

Gewoon Besparen door Automatiseren.

Het artikel vind ik een hele valide maar dan als signaal dat de discussie op dit vlak nog allerminst lijkt plat geslagen en laten wij dat als Sr IT Professionals dat dan op zeer eenvoudige en pragmatische wijze doen.

Zo moeilijk hoeft het namelijk allemaal niet te zijn me dunkt.

Mannen komen van Mars, vrouwen van Venus en IT'ers van Cybertron.

Qua verhaal sluit ik me grotendeels bij Ewout aan. Communicatie gaat twee kanten op en het heeft pas echt zin als beide partijen nader tot elkaar komen ze elkaar beter proberen te begrijpen. En in die context kan functioneel beheer ook een soort van tolk zijn die concreet naar de IT'ers zijn wat het management wil delegeren.

Overigens is de bewering dat een IT'er iemand is die trukjes kan doen net zo incorrect als de bewering dat een manager alleen verstand van excel hoeft te hebben.

Martijn, mooi stuk. Duidelijke weergave van hoe functioneel beheer vandaag de dag in de markt staat. Het grote manco wat je benoemt mbt communicatie los je goed op door je verhaal simpel en leesbaar te houden. Een belangrijke kwaliteit voor een goede functioneel beheerder. Wat dat betreft kunnen heren die tot nu toe commentaar hebben gegeven op je artikel nog wat leren. Ook een verhaal ingewikkeld maken is een kwaliteit op zich, maar naar mijn mening niet erg passend bij de functioneel beheerder. Naar mijn mening zouden de trainingen voor de functioneel beheerders meer gericht moeten zijn op een pragmatische wijze en meer invulling moeten geven aan de pragmatische werkwijze. Maar dat kan uiteraard pas als die behoefte duidelijk wordt en tot nu toe zijn er nog niet veel die dat hebben begrepen.

@Numoquest
Even voor de duidelijkheid, de functioneel beheerder zie ik niet als een monteur in een overall maar meer als receptionist(e) van de werkplaats. Best wel een belangrijke schakel maar als auteur aspecten als incidenten en beschikbaarheid niet belangrijk vindt en wel over regie schrijft dan lijkt het me hier om een garage met oldtimers te gaan. Koetswerk en wielen van benzine slurpende en olie verbruikende oude auto zijn dan misschien wel hetzelfde maar het motormanagement is hopeloos achterhaald.

Nu heb ik vaak het argument: "If you pay peanuts, you get monkeys" gehoord maar ook dat argument is om te draaien. Stellen dat opleidingsniveau, applicatiekennis en certificaten minder belangrijk zijn dan organisatiesensitiviteit en empathisch vermogen is als de drie 'wijze' aapjes uit het oosten die geen kwaad zien, geen kwaad spreken of kwaad horen. Je beperkt daarmee toch de (arbeids)mobiliteit terwijl de onderhoudskosten niet lager worden.

@CK
Andere 'dijenkletser' vond ik argument over communicatieproblemen met lokale techneuten, alsof we dat niet hebben met de IT-ers die eerst per 3 in een krat uit India kwamen en nu uit Oost-Europa. En hoewel ik niet wil beweren dat het spreken van meerdere talen direct een gevolg is van het opleidingsniveau maar in de praktijk kom ik functioneel beheerders tegen die moeite hebben met (technisch) Engels.

Dat kan natuurlijk weer aan de techneuten liggen die inderdaad vaak aan beroepsdeformatie leiden maar de rol van tolk tussen IT en business wordt volgens mij daarmee toch wel moeilijk. En betreffende de markt(waarde) van een functioneel beheerder, hele stuk geeft volgens mij al aan dat deze momenteel gedevalueerd is naar de rol van eerstelijns servicedesk.

Helder en goed verhaal, Martijn! Ik ben zelf al jarenlang werkzaam in Functioneel Beheer en nu o.a. verantwoordelijk voor de inrichting van Functioneel Beheer bij mijn huidige werkgever. Ik zie zelf dat binnen de grotere organisaties de afgelopen jaren voor Functioneel Beheer met name de focus is komen te liggen op regie. Dit is vooral het resultaat van de outsourcing trend.

Ook is de positie van Functioneel Beheer nog altijd een hekel punt bij veel organisaties. Vaak maakt het nog altijd onderdeel uit van de IT afdeling (Supply) en dat levert toch vaak problemen op. Functioneel Beheer hoort gewoon in de Demand organisatie (of daar in ieder geval goed tegenaan te schurken), maar vaak is het een combinatie van een Demand en Supply rol (zo zie ik nog regelmatig de term Functioneel Applicatie Beheerder voorbij komen). Het toepassen van best practices uit methodieken als BiSL kan dan zeker uitkomst bieden.

Verder ben ik het helemaal eens met je m.b.t. de softskills. Binnen organisaties wordt er nog altijd teveel gekeken naar opleiding (echt niet onbelangrijk), maar veel te weinig naar de softskills die voor Functioneel Beheerders echt enorm belangrijk (zo niet belangrijker) zijn. Dat in combinatie met de juiste werkervaring geeft mijn inziens echt meer garantie voor succes. Als MBO'er (die nu wel een module Procesmanagement aan de OU volgt) kan ik daar natuurlijk over meepraten. Het blijft extra moeilijk om aan de slag te komen op het juiste niveau en de softskills en 16 jaar Management, Consultancy en Functioneel Beheer ervaring (op HBO/WO niveau) hebben bij veel bedrijven nog altijd minder waarde dan het feit dat er 16 jaar geleden niet doorgestudeerd is op HBO/WO niveau. Zonde! Een gedegen opleiding is echt niet onbelangrijk. Zeker als starter. Maar veel bedrijven zijn nog altijd teveel gefocust op opleidingsniveau dan op het door werkervaring verkregen werk- en denkniveau (al zijn dat ook wat vage begrippen) en de zo belangrijke softskills.

Wat ik in discussies over de (vage) scheidslijn van FB/TB aanhaal is het ontbreken van een engels woord voor functioneel beheer. Dat zou toch niet voor niets zijn?

Nieuwsbrief

Wil je dagelijks op de hoogte gehouden worden van het laatste ict-nieuws, trends en ontwikkelingen? Abonneer je dan op onze gratis nieuwsbrief.

Vul een geldig e-mailadres in

Stuur dit artikel door

Uw naam ontbreekt
Uw e-mailadres ontbreekt
De naam van de ontvanger ontbreekt
Het e-mailadres van de ontvanger ontbreekt

×
×
article 2013-04-22T14:28:00.000Z Martijn Buurman
Wilt u dagelijks op de hoogte worden gehouden van het laatste ict-nieuws, achtergronden en opinie?
Abonneer uzelf op onze gratis nieuwsbrief.